Obsahy od r. 1995ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

REVIEW ARTICLE

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

Pavel Floss, The Philosophy of Nicholas of Cusa: An Introduction into His Thinking   (Simon J. G. BURTON)

Danilo Facca, Early Modern Aristotelianism and the Making of Philosophical Disciplines   (Petr PAVLAS)

Jan Jesenský, Proti tyranům, ed. by Kateřina Šolcová   (Tomáš NEJESCHLEBA)

Regesten der in den Handschriftenbänden Acta Unitatis Fratrum I–IV überlieferten Texte, hrsg. von Joachim Bahlcke et al.   (Martin NODL)

Howard Hotson – Thomas Wallnig (eds.), Reassembling the Republic of Letters in the Digital Age: Standards, Systems, Scholarship   (Iva LELKOVÁ)

Lucie Storchová (ed.), Companion to Central and Eastern European Humanism, Vol. 2: The Czech Lands, Part 1: A–L   (Lav ŠUBARIĆ)

 ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

REVIEW ARTICLE / ÜBERSICHTSARTIKEL

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

Tomáš Havelka, Skrytý tajemství Božích poklad. Biblické citace v českých spisech Jana Amose Komenského (Hana KREISINGEROVÁ)

Daniel Špelda, Člověk a hvězdy v raném novověku. Studie k antropologickým souvislostem rozvoje novověké kosmologie   (Iva LELKOVÁ)

Josef Hrdlička – Jiří Just – Petr Zemek (eds.), Evangelické církevní řády pro šlechtická panství v Čechách a na Moravě 1520–1620   (Martin NODL)

Radmila Prchal Pavlíčková, O útěše proti smrti. Víra, smrt a spása v pohřebních kázáních v období konfesionalizace   (Petr HLAVÁČEK)

Janika Päll – Ivo Volt (eds.), Hellenostephanos. Humanist Greek in Early Modern Europe. Learned Communities between Antiquity and Contemporary Culture   (Marcela SLAVÍKOVÁ)

 ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

A First Thinker on a Final Language. Petr Pavlas, Definovat a kombinovat: Komenského projekt posledního jazyka   (Jan MAKOVSKÝ)

Johannis Amos Comenii Opera Omnia, 26/I, Epistulae, Pars I, 1628–1638 = Dílo Jana Amose Komenského, 26/I, Korespondence, Část I, 1628–1638   (Jan ČÍŽEK)

Tabita Landová, Liturgie Jednoty bratrské (1457–1620)   (Martin NODL)

Anne Eusterschulte – Günter Frank (Hrsg.), Cicero in der frühen Neuzeit   (Svorad ZAVARSKÝ)

Wie fromm waren die Humanisten?, hrsg. von Berndt Hamm – Thomas Kaufmann   (István MONOK)

 ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

Jan Amos Komenský, Spisy o první filosofii, ed. by Vojtěch Balík and Věra Schifferová (Jan ČÍŽEK)

Johann Amos Comenius, Oratio De Cultura Ingeniorum, hrsg. von B. J. Stalla (Martin STEINER)

Markéta Klosová, Divadelní svět J. A. Komenského (Martin BAŽIL)

Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi, ed. by Lenka Řezníková and Vladimír Urbánek (Josef MATULA)

Johann Crüger, Praxis Pietatis Melica. Edition und Dokumentation der Werkgeschichte. Bd. I/3; Bd. II/2 (Jan MALURA)

Jezuité Drachovius a Steyer gramatiky češtiny, ed. by Ondřej Koupil (Tomáš HAVELKA)

Lenka Veselá, Rytíř a intelektuál – Hieronym Beck z Leopoldsdorfu (1525–1596) a jeho knihovna (Richard ŠÍPEK)

 ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

Jan Blahoslav, Musica, Facsimile of the edition of 1569  (Marcela SLAVÍKOVÁ)

Johannes Bocatius, Hungaroteutomachia vel colloquium de bello nunc inter Caesareos et Hungaros excitato, edited by Kees Teszelszky and Tóth Gergely  (Marta VACULÍNOVÁ)

Jan Čížek, The Conception of Man in the Works of John Amos Comenius  (Uwe VOIGT)

Pavel Heřmánek, Jan Amos Komenský a Kristina Poniatowská. Učenec a vizionářka v d obě t řicetileté války  (Eva HAJDINOVÁ)

Valerián Magni, O Světle mysli a jeho obraze / De luce mentium et eius imagine, edited by Markéta Klosová, introduction and commentary by Tomáš Nejeschleba  (Lukáš LIČKA)

Eva Hajdinová, Z cesty své nesejdeme: Osudy východočeských a hornolanguedockých protestantských komunit v 18. století  (Markéta KŘÍŽOVÁ)

Simona Binková, Markéta Křížová et al., Ir más alláƒ... Fuentes bohemicales para el estudio comparativo de la expansión colonial española en la  temprana Edad Moderna  (Jana ČERNÁ)

Daniel Špelda, Pravda – dcera času. O původu ideje pokroku poznání  (Petr PAVLAS)

NEKROLOGY / OBITUARIES / NEKROLOGE

In memoriam Dagmar Čapková (13 September 1925 – 24 May 2016)  (Jiří BENEŠ)

 ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

Kamil Boldan, Bořek Neškudla, Petr Voit, The Reception of Antiquity in Bohemian Book Culture from the Beginning of Printing until 1547
Lucie Storchová, Bohemian School Humanism and its Editorial Practices
(Jana KOLÁŘOVÁ)

Victor M. Salas – Robert L. Fastiggi (eds.), A Companion to Francisco Suárez (Andrés L. JAUME)

Jan Malura, Meditace a modlitba v literatuře raného novověku (Radmila PRCHAL PAVLÍČKOVÁ)

Valentin Weigel – Sämtliche Schriften. Neue Edition, Vol. 10: Vom Ort der Welt. Scholasterium christianum (Martin ŽEMLA)

Simon J. G. Burton, The Hallowing of Logic: The Trinitarian Method of Richard Baxter's Methodus Theologiae (Petr PAVLAS)

Iva Lelková, Sny o mnohosti světů. Athanasius Kircher (1602–1680), John Wilkins a jejich obraz vesmíru (Daniel ŠPELDA)

Olga Fejtová, „Já pevně věřím a vyznávám..." Rekatolizace na Novém Městě pražském v době pobělohorské
Olga Fejtová, „A tak ne oni nás, ale my je zpravovati máme!" Jednota bratrská v městech pražských v době předbělohorské a rejstřík členů pražského sboru (Martin NODL)

Johann Crüger, Praxis Pietatis Melica. Edition und Dokumentation der Werkgeschichte, hrsg. von Hans-Otto Korth, Wolfgang Miersemann (Jan MALURA)

Fletcher DuBois – Hans-Peter Gerstner (eds.), Comenius in Heidelberg: Student in Heidelberg – Lehrer der Menschheit (Iveta MAREŠOVÁ)

Kateřina Šolcová, Comenius im Blick. Der Briefwechsel zwischen Milada Blekastad und Dmitrij Tschižewskij (Jana STEJSKALOVÁ)

NEKROLOGY / OBITUARIES / NEKROLOGE

„Zur Fülle des Wissens gehört die Menschlichkeit." In memoriam Klaus Schaller (V. SCHIFFEROVÁ)

In memoriam Radim Palouš (V. SCHIFFEROVÁ)

 ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

J. A. Comenii Opera omnia 19/I: De rerum humanarum emendatione consultatio catholica – Europae lumina – Panegersia – Panaugia, ed. by Martin Steiner, Vojtěch Balík, Dagmar Čapková, Věra Schiff erová, Markéta Klosová, Lucie Storchová (Jan ČÍŽEK)

H.E.S. Woldring, Jan Amos Comenius. Zijn leven, missie en erfenis (Nicolette MOUT)

Markéta Růčková (ed.), „Poslušenství synovské vzkazuji Vám, můj nejmilejší pane otče". Studium a korespondence kněžského dorostu Jednoty bratrské v letech 1610–1618 (Michal SVATOŠ)

Jana Ratajová – Lucie Storchová, Děti roditi jest božské ovotce. Gender a tělo v českojazyčné babické literatuře raného novověku (Karel ČERNÝ)

Zdeněk Hojda ‒ Eva Chodějovská (eds.), Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje, I. Kavalírská cesta českého šlechtice do německých zemí, Itálie, Francie, Španělska a Portugalska, II. Cestovní deník Heřmana Jakuba Černína z let 1678‒1682 (Ondřej PODAVKA)

Pavel Marek, La embajada española en la corte imperial (1558–1641). Figuras de los embajadores y estrategias clientelares (Jana ČERNÁ)

Veronika Čapská et al., Processes of Cultural Exchange in Central Europe, 1200–1800 (Brandon MARRIOTT)

Iveta Nakládalová (ed.), Religion in Utopia: From More to the Enlightenment (Markéta KŘÍŽOVÁ)ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

REVIEW ARTICLE / ÜBERSICHTSARTIKEL

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

Johannis Amos Comenii Opera omnia 9/II: Historia Lasitii, Historie Lasitského, Lesnae excidium, Carolo Gustavo votiva acclamatio (K. Šolcová)

Manfred RICHTER, Johann Amos Comenius und das Colloquium Charitativum von Thorn 1645. Ein Beitrag zum Ökumenismus (M. Steiner)

Johann Valentin ANDREAE, Gesammelte Schriften. Bd. 1,1: Autobiographie: Bücher 1 bis 5; Bd. 1,2: Autobiographie: Bücher 6 bis 8. Kleine biographische
Schriften (J. Beneš)

Tomáš NEJESCHLEBA – Jan MAKOVSKÝ (eds.), Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení (M. Slavíková)

Oliva SABUCO de Nantes Barrera, The True Medicine, ed. Gianna Pomata
(I. Lelková)

Richard L. KREMER – Jarosław Włodarzcyk (eds.), Johannes Hevelius and His World. Astronomer, Cartographer, Philosopher and Correspondent
(Daniel Špelda)

Jana RATAJOVÁ – Lucie STORCHOVÁ, Žádná ženská člověk není: polarizace genderu v českojazyčné literatuře druhé poloviny 18. století (T. Havelka)

 ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

J. A. Comenii Opera omnia 15/IV: Eruditio I – Vestibulum, Eruditio II –Janua (Z. Silagiová)

Pavel FLOSS, Meditace na rozhraní epoch (J. Čힾek)

Matthias SCHERBAUM, Der Metaphysikbegriff des Johann Amos Comenius. Das Projekt der Pansophie im Spannungsbogen von „Realismus", Heilsgeschichte und Pan-Paideia; Johann Amos Comenius, Pansophische Schriften (Prima philosophia; Janua rerum sive Totius pansophiae seminarium; Pansophiae Christianae liber III) (V. Schifferová)

Valentin WEIGEL, Sämtliche Schriften. Neue Edition, Bd. 1: Zwei nützliche Traktate. Bericht zur „Deutschen Theologie". Die vernünftige Kreatur (M. ŽŽemla)

Jiří JUST (ed.), „Hned jsem k Vám dnes naschvalí poslíka svého vypravil." Kn잾ská korespondence Jednoty bratrské z českých diecézí z let 1610––1618 (M. Bečková)

Lucie STORCHOVÁ, Paupertate styloque connecti: Utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích (V. Urbánek)

Martin HOLÝ, Zrození renesančního kavalíra. Výchova a vzdělávání šlechty z českých zemí na prahu novověku (1500––1620) (J. Just)

Christine ABSMEIER, Das schlesische Schulwesen im Jahrhundert der Reformation. Ständische Bildungsreformen im Geiste Philipp Melanchthons (M. Rothkegel)

Wojciech KRIEGSEISEN, Stosunki wyznaniowe w relacjach państwo-koœcioł między reformacjš a oœwieceniem (Rzesza Niemiecka– Niderlandy Północne – Rzeczpospolita polsko-litewska) (J. Květina)

Peter HESCHE, Gelassenheit und Lebensfreude. Was wir vom Barock lernen können (S. Voigt)

Anna Marie ROOS, Web of Nature: Martin Lister (1639––1712) the First Arachnologist (I. Lelková)

Claus VELTMANN –– Jürgen GRÖSCHL –– Thomas MÜLLER-BAHLKE (Hrsg.), Freiheit, Fortschritt und Verheißung: Blickwechsel zwischen Europa und Nordamerika seit der frühen Neuzeit (M. Křힾová)

Ivo CERMAN − Rita KRUEGER − Susan REYNOLDS (eds.), The Enlightenment in Bohemia: Religion, Morality and Multiculturalism (V. Čapská)

 

ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

Jan HERŮFEK, Giovanni Pico della Mirandola's Encounter with Jewish Intellectuals
summary

Pál ÁCS, Pro Turcis and contra Turcos: Curiosity, Scholarship and Spiritualism in Turkish Histories by Johannes Löwenklau (1541–1594)
summary

Howard HOTSON, Arbor sanguinis, arbor disciplinarum: The Intellectual Genealogy of Johann Heinrich Alsted –– Part I. Alsted's Intellectual Inheritance
summary

Pierre-Olivier LÉCHOT, Between Ramism, Socinianism and Enthusiasm: The Intellectual Context of John Dury's Analysis Demonstrativa Sacrae Scripturae
summary

Jiří JUST, Neue Nachrichten über Johann Amos Comenius im Archiv von Matouš Konečný
summary

Mirjam DE BAAR, The Construction of a Spiritual Network: The Correspondence of Antoinette Bourignon (1616––1680)
summary

Marie RYANTOVÁ, Der Konvertit und Exulant Jiří Holík und seine antikatholischen Schriften
summary

Martina LISÁ, Der Homo migrans der Frühen Neuzeit. Die böhmischen Exulanten und die neuere deutsche Migrations- und Exilforschung
summary

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

Michael WIDMANN, Wege aus der Krise. Frühneuzeitliche Reformvision bei Johann Valentin Andreae und Johann Amos Comenius (U. Voigt)

Valentin WEIGEL, Sämtliche Schriften. Neue Edition, Bd. 12/1–2: Kirchen- oder Hauspostille, Horst Pfefferl (Hrsg.) (M. Žemla)

Johann Valentin ANDREAE, Gesammelte Schriften, Bd. 3: Rosenkreuzerschriften: Allgemeine Reformation der gantzen weiten Welt (1614) – Fama Fraternitatis R. C. (1614) – Confessio Fraternitatis R. C. (1615) – Chymische Hochzeit Christiani Rosencreütz (1616), Roland Edighoffer (Hrsg.);
Johann Valentin ANDREAE, Gesammelte Schriften, Bd. 6: Schriften zur christlichen Reform: Invitatio Fraternitatis Christi ad Sacri Amoris Candidatos (I und II; 1617/18) – Christianae Societatis Imago (1620) – Christiani Amoris Dextera Porrecta (1620) – Verae Unionis in Christo
Jesu Specimen (1628), Frank Böhling (Hrsg.) (M. Žemla)

The Oxford Francis Bacon, Vol. XII: The Instauratio magna Part III: Historia naturalis et experimentalis: Historia ventorum and Historia vitae & mortis, Graham Rees with Maria Wakely (eds.) (D. Špelda)

Jana RATAJOVÁ – Lucie STORCHOVÁ (Hrsg.), Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření boží. Diskursy manželství v české literatuře raného novověku (J. Horský)

Stanislav SOUSEDÍK, Philosophie der frühen Neuzeit in den böhmischen Ländern (T. Nejeschleba)

Howard LOUTHAN, Converting Bohemia: Force and Persuasion in the Catholic Reformation (M. Šroněk)

Urszula AUGUSTYNIAK, Historia Polski 1572–1795 (M. Řezník)

Jana HUBKOVÁ, Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky: Letáky jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619–1632 (J. Miller)

Thomas KAUFMANN, Konfession und Kultur. Lutherischer Protestantismus in der zweiten Hälfte des Reformationsjahrhunderts (P. Hlaváček)

Mariusz PAWELEC, Bartłomiej Bythner starszy (ok. 1559–1629): Z dziejów protestanckiego irenizmu na przełomie XVI i XVII wieku (M. Bečková)

Gábor ALMÁSI, The Uses of Humanism: Johannes Sambucus (1531–1584), Andreas Dudith (1533–1589), and the Republic of Letters in East Central Europe (L. Storchová)

Markéta KŘÍŽOVÁ, The Strength and Sinews of this Western World: African Slavery, American Colonies and the Eff ort for Reform of European Society in the Early Modern Era (V. Čapská)

Balázs TRENCSÉNYI – Márton ZÁSZKALICZKY (eds.), Whose Love of Which Country? Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central Europe (J. Hrbek)

Helga BLASCHEK-HAHN – Věra SCHIFFEROVÁ (Hrsg.), Jan Patočka – Klaus Schaller – Dmitrij Tschižewskij. Philosophische Korrespondenz 1936–1977 (U. Voigt)