Aktuality

Poutník se z vysoka na svět dívá: Labyrint světa a Lusthauz srdce 1623–2023

11.–12. prosince 2023, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1 konference...

Číst dál...

VERITRACE: Data driven humanities

Wednesday June 14, 2023, 3 p. m.,meeting room of the Institute of Philosophy, Jilská 1, Praha 1,  Prof. Dr. Cornelis J. Schilt (Vrije Universiteit Brussel)...

Číst dál...

Přejít na přehled aktualit

Obsahy od r. 1995ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

Michael WIDMANN, Wege aus der Krise. Frühneuzeitliche Reformvision bei Johann Valentin Andreae und Johann Amos Comenius (U. Voigt)

Valentin WEIGEL, Sämtliche Schriften. Neue Edition, Bd. 12/1–2: Kirchen- oder Hauspostille, Horst Pfefferl (Hrsg.) (M. Žemla)

Johann Valentin ANDREAE, Gesammelte Schriften, Bd. 3: Rosenkreuzerschriften: Allgemeine Reformation der gantzen weiten Welt (1614) – Fama Fraternitatis R. C. (1614) – Confessio Fraternitatis R. C. (1615) – Chymische Hochzeit Christiani Rosencreütz (1616), Roland Edighoffer (Hrsg.);
Johann Valentin ANDREAE, Gesammelte Schriften, Bd. 6: Schriften zur christlichen Reform: Invitatio Fraternitatis Christi ad Sacri Amoris Candidatos (I und II; 1617/18) – Christianae Societatis Imago (1620) – Christiani Amoris Dextera Porrecta (1620) – Verae Unionis in Christo
Jesu Specimen (1628), Frank Böhling (Hrsg.) (M. Žemla)

The Oxford Francis Bacon, Vol. XII: The Instauratio magna Part III: Historia naturalis et experimentalis: Historia ventorum and Historia vitae & mortis, Graham Rees with Maria Wakely (eds.) (D. Špelda)

Jana RATAJOVÁ – Lucie STORCHOVÁ (Hrsg.), Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření boží. Diskursy manželství v české literatuře raného novověku (J. Horský)

Stanislav SOUSEDÍK, Philosophie der frühen Neuzeit in den böhmischen Ländern (T. Nejeschleba)

Howard LOUTHAN, Converting Bohemia: Force and Persuasion in the Catholic Reformation (M. Šroněk)

Urszula AUGUSTYNIAK, Historia Polski 1572–1795 (M. Řezník)

Jana HUBKOVÁ, Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky: Letáky jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619–1632 (J. Miller)

Thomas KAUFMANN, Konfession und Kultur. Lutherischer Protestantismus in der zweiten Hälfte des Reformationsjahrhunderts (P. Hlaváček)

Mariusz PAWELEC, Bartłomiej Bythner starszy (ok. 1559–1629): Z dziejów protestanckiego irenizmu na przełomie XVI i XVII wieku (M. Bečková)

Gábor ALMÁSI, The Uses of Humanism: Johannes Sambucus (1531–1584), Andreas Dudith (1533–1589), and the Republic of Letters in East Central Europe (L. Storchová)

Markéta KŘÍŽOVÁ, The Strength and Sinews of this Western World: African Slavery, American Colonies and the Eff ort for Reform of European Society in the Early Modern Era (V. Čapská)

Balázs TRENCSÉNYI – Márton ZÁSZKALICZKY (eds.), Whose Love of Which Country? Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central Europe (J. Hrbek)

Helga BLASCHEK-HAHN – Věra SCHIFFEROVÁ (Hrsg.), Jan Patočka – Klaus Schaller – Dmitrij Tschižewskij. Philosophische Korrespondenz 1936–1977 (U. Voigt)

 ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

Johannes Amos COMENIUS, Antisozinianische Schriften. Deutsche Übersetzung (M. Balázs)

Adam FIJAŁKOWSKI, Orbis pictus. Świat malowany Jana Amosa Komeńskiego / Orbis pictus. Die Welt in Bildern des Johann Amos Comenius (M. Bečková)

Aleš PRÁZNÝ – Věra SCHIFFEROVÁ (Hrsg.), Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského (P. Zemek)

Charles WEBSTER, Paracelsus: Medicine, Magic and Mission at the End of Time (M. Žemla)

Maria Rosa ANTOGNAZZA, Leibniz: An Intellectual Biography (D. Špelda)

Petr DVOŘÁK – Jacob SCHMUTZ (eds.), Juan Caramuel Lobkowitz: The Last Scholastic Polymath (P. R. Blum)

Jana RATAJOVÁ – Lucie STORCHOVÁ (Hrsg.), Nádoby mdlé, hlavy nemající? Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku (J. Horský)

Kamil BOLDAN – Emma URBÁNKOVÁ, Rekonstrukce knihovny Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic (M. Vaculínová)

Tomáš KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa (T. Sterneck)

Vladimír URBÁNEK, Eschatologie, vědění a politika. Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu (N. Mout)

Noémi VISKOLCZ, Reformációs könyvek. Tervek az evangélikus egyház megújítására (M. Szentéteri)

Lech SZCZUCKI (Hrsg.), Faustus Socinus and his Heritage;
Martin Mulsow – Jan Rohls (Hrsg.), Socinianism and Arminianism: Antitrinitarians, Calvinists and Cultural Exchange in Seventeenth-Century Europe (M. Rothkegel)

Lech SZCZUCKI, Humaniści, heretycy, inkwizytorzy. Studia z dziejów kultury XVI i XVII wieku (M. Bečková)

Martin ROTHKEGEL (Hrsg.), Der Briefwechsel des Joachim Jungius (J. Smolka)

Jiří JUST – Zdeněk R. NEŠPOR – Ondřej MATĚJKA et al., Luteráni v českých zemích v proměnách staletí (P. Hrachovec)

Craig D. ATWOOD, The Theology of the Czech Brethren from Hus to Comenius (D. S. Larangé)

Edita ŠTĚŘÍKOVÁ, Jak potůček v jezeře: Moravané v obnovené Jednotě bratrské v 18. století (M. Křížová)

Tomáš MALÝ, Smrt a spása mezi Tridentem a sekularizací. Brněnští měšťané a proměny laické zbožnosti v 17. a 18. století (R. Pavlíčková)

Petr ZEMEK, Reformace, protireformace a rozvinutí poreformačního katolictví v Uherském Brodě – Křesťanská víra v proměnách času (J. Kumpera)

Marie RYANTOVÁ, Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum. Kulturně historický fenomén raného novověku (J. Kadeřábek)

Martin HOLÝ – Jiří MIKULEC (eds.), Církev a Smrt. Institucionalizace smrti v raném novověku (J. Wysmułek)

Silvia EVANGELISTI, Nuns: A history of Convent Life 1450–1700 (J. Zdichynec)

Johannes ARNDT – Esther-Beate KÖRBER (Hrsg.), Das Mediensystem im Alten Reich der Frühen Neuzeit (1600–1750) (T. Rataj)

NEKROLOGY / OBITUARIES / NEKROLOGE

Jiří Beneš, Werner Korthaase (4. 5. 1937 – 6. 5. 2008)

Martin Steiner, In memoriam Claudio Stroppa

 

ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

Martin ŽEMLA, Theologia Deutsch: brisante Ideen zwischen „deutscher Mystik"und Reformation
summary

Antonín KOSTLÁN, 'Kto Bogu wiernie służy, temu wiek szczęśnie płuzy': Czech-Polish Relations in Light of the Album Amicorum of the Moravian Calvinist Jan Opsimathes
summary

Jiří HRBEK, 'That Feckless Bohemomastix': The Life and Work of Melchior Goldast of Haiminsfeld
summary

Klaus SCHALLER, Panharmonia und Panchresia. J. A. Komenskýs Antwort auf die alte Frage nach der Lehrbarkeit der Tugend
summary

Lucie STORCHOVÁ, A Late Humanist Treatise on the Origin of the Bohemians, the Academic Polemics and Their Potential to Perform the Other: De origine Bohemorum et Slavorum by Johannes Matthias a Sudetis
summary

Sylva DOBALOVÁ – Ivan P. MUCHKA, Ein unbekannter Text zum Prager Fest Phasma Dionysiacum Pragense (1617)
summary

Jiří JUST, Neue Quellen zur Geschichte der Brüderunität in der Zeit vor der Schlacht am Weißen Berg. Der Fund des Archivs von Matouš Konečný in Mladá Boleslav
summary

Martin STEINER, Die Zeugnisse der Herborner Professoren für Theologiestudenten aus böhmischen Landern von 1611
summary

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

Jean Amos Comenius, Art et enseignement de la prédication : manuel d'homilétique de l'Unité des Frères tchèques et moraves (V. BALÍK)

Jan Amos Komenský, Informatorium školy mateřské (D. ČAPKOVÁ)

Werner Korthaase – Sigurd Hauff – Andreas Fritsch (eds.), Comenius und der Weltfriede / Comenius and World Peace (V. SCHIFFEROVÁ)

Vladimír Urbánek – Lenka Řezníková (Hrsg.), Mezi Baltem a Uhrami. Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu. Sborník k poctě Marty Bečkové (J. JUST)

Růžena Váňová – Jana Uhlířová – Martin Steiner, Josef Hendrich (1888–1950) (J. HAJÍČEK)

Thomas Leinkauf, Nicolaus Cusanus. Eine Einführung (M. ŽEMLA)

Maximilian Bergengruen, Nachfolge Christi – Nachahmung der Natur. Himmlische und natürliche Magie bei Paracelsus, im Paracelsismus und in der Barockliteratur (Scheffler, Zesen, Grimmelshausen) (M. ŽEMLA)

Valentin Weigel, Sämtliche Schriften. Neue Edition, Bd. 11 (M. ŽEMLA)

Danilo Facca, Bartłomiej Keckermann i filozofia (J. MATULA)

Michael Maier, Atalanta fugiens. Prchajici Atalanta neboli nove chymické emblémy vyjadřující tajemství přírody (T. NEJESCHLEBA)

Maria Rosa Antognazza, Leibniz on the Trinity and the Incarnation: Reason and Revelation in the Seventeenth Century (J. PALKOSKA)

Jan Patočka, Andere Wege in die Moderne. Studien zur europäischen Ideengeschichte von der Renaissance bis zur Romantik (V. SCHIFFEROVÁ)

Jean-Robert Armogathe, La Nature du monde. Science nouvelle et exégèse au XVIIe siècle (D. LARANGÉ)

Wim Blockmans – Nicolette Mout (eds.), The World of Emperor Charles V (J. PÁNEK)

Václav Bůžek, Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem. Šlechta z českých zemí na cestě ke dvorům prvních Habsburků (J. HAUSENBLASOVÁ)

Oldřich Prefát z Vlkanova, Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny (L. STORCHOVÁ)

Rolf Decot – Matthieu Arnold (Hrsg.), Christen und Juden im Reformationszeitalter (M. RUBEŠOVÁ)

Peter Bilhöfer, Nicht gegen Ehre und Gewissen. Friedrich V., Kurfürst von der Pfalz– der Winterkönig von Böhmen (J. HUBKOVÁ)

Arno Strohmeyer, Konfessionskonfl ikt und Herrschaftsordnung. Widerstandsrecht bei den österreichischen Ständen (1550–1650) (Z. VYBÍRAL)

Petr Maťa – Thomas Winkelbauer (Hrsg.), Die Habsburgermonarchie 1620 bis 1740. Leistungen und Grenzen des Absolutismusparadigmas (Z. VYBÍRAL)

Nicholas P. Cushner, Why Have You Come Here? The Jesuits and the First Evangelization of Native America (M. KŘÍŽOVÁ)

Mary E. Fissel, Vernacular Bodies: The Politics of Reproduction in Early Modern England (L. STORCHOVÁ)

NEKROLOGY / OBITUARIES / NEKROLOGE

Aleš PRÁZNÝ, Jaroslava Pešková – First Lady der tschechischen Philosophie (20. 3. 1929 Pilsen – 3. 2. 2006 Prag)

Marie KYRALOVÁ, PhDr. Mirjam Bohatcová, CSc. (geb. Daňková) (28. 6. 1919 Libštát u Semil – 22. 8. 2007 Krabčice pod Řípem)

 

ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

Tomáš NEJESCHLEBA, Johannes Jessenius’s Conception of Method
summary

Edita ŠTĚŘÍKOVÁ, Die böhmische reformatorische Tradition und die kirchliche Orientierung der böhmischen und mährischen Exulanten in den deutschen Ländern im 18. Jahrhundert
summary

Eva KOWALSKÁ, Günther, Klesch, Láni und die anderen. Zur Typologie der ungarischen Exulanten des 17. Jahrhunderts
summary

Markéta KŘÍŽOVÁ, Christian Churches and Slavery in the New World: A Comparative Perspective
summary

CONFERENCE SECTION
Spanish Predecessors of J. A. Comenius‘ Method of Janua Lingvarum

Simona BINKOVÁ, Spanish in the Czech Lands at the Time of J. A. Comenius
summary

Joan Lluís LLINAS BEGON, From Montaigne to Comenius: Philosophical and Pedagogical Aspects at the Dawn of Modern Thought
summary

Anna MIŠTINOVÁ, Vives and Comenius, Reformers of European Education: Antecendents and Parallels
summary

Jiří BENEŠ, Juan Luis Vives and Jan Amos Comenius: Inspiration in Pedagogy, Affinity in Peace Efforts
summary

Martin STEINER, Janua lingvarum: Changes and Development of a Textbook
summary

Nieves RUPÉREZ ALMANAJO– Ana CASTRO SANTAMARÍA, The Real Colegio de San Patricio de Nobles Irlandeses of Salamanca
summary

MATERIALS / MATERIALIEN

Jolanta DWORZACZKOWA, Nachrichten aus Polen in der Korrespondenz zwischen J. A. Comenius und J. N. Lilienström
summary

RESEARCH REPORTS / FORSCHUNGSBERICHTE

Jaroslava KAŠPAROVÁ, Lire pour vivre: French Cultural History of Reading and Its Reception in Recent Czech Historiography
summary

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

Klaus Schaller, Johann Amos Comenius (D. ČAPKOVÁ)

Jan Amos Comenius, El laberinto del mundo y el paraíso del corazón (J. SANCHEZ)

Francis Bacon and the Refiguring of Early Modern Thought (D. ŠPELDA)

Mark Goldie (ed.), John Locke: Selected Correspondence (J. HILL)

Sven Lembke – Markus Müller (eds.), Humanisten am Oberrhein. Neue Gelehrte im Dienst alter Herren;
Albert Schirrmeister, Triumph des Dichters. Gekrönte Intelektuelle im 16. Jahrhundert (L. STORCHOVÁ)

Bruno A. Bellerate, Società ed educazione in Europa (K. VALENTOVÁ)

Mirjam Bohatcová, Obecné dobré podle Melantricha a Veleslavínů (L. VESELÁ)

Martin Rothkegel, Mährische Sakramentierer des zweiten Viertels des 16. Jahrhunderts (P. ZEMEK)

Ulrike Gleixner, Pietismus und Bürgertum. Eine historische Anthropologie der Frömmigkeit. Würtemberg 17.–19. Jahrhundert (V. ČAPSKÁ)

Piet Visser (ed.), Bibliographia Sociniana. A Bibliographical Reference Tool for Study of Dutch Socinianism and Antitrinitarianism (M. BEČKOVÁ)

Daniela Tinková, Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa (J. HORSKÝ)

Zdeněk Vybíral, Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku novověku (K. ZILYNSKÁ)

Sonja Schultheiss-Heinz, Politik in der europäischen Publizistik. (T. RATAJ)

Linas Eriksonas – Leos Müller (eds.), Statehood Before and Beyond Ethnicity (M. ŘEZNÍK)

Lotte Kurras (Hrsg.), Axel Oxenstiernas Album amicorum und seine eigenen Stammbucheinträge (M. RYANTOVÁ)

Urszula Augustyniak, W służbie hetmana i Rzeczypospolitej. Klientela wojskowa Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640) (BICANOVÁ)

Miloš Sládek (ed.), Svět je podvodný verbíř (T. HAVELKA)

Jan Malura – Pavel Kosek (Hrsg.), Čistý plamen lásky. Výbor z písní pobělohorských exulantů ze Slezska (J. KVAPIL)

Pavel Kosek, Spojovací prostředky v češtině v období baroka (Š. ZIKÁNOVÁ)

Sylva Dobalová, Pašijový cyklus Karla Škréty (M. ŠRONĚK)

L. I. Tananaeva, Meždu Andami i Evropoj (O. KAŠPAR)

Z. Rachůnková – F. Sokolová – R. Šišková (Hrsg.), Dmytro Čyževskyj, osobnost a dílo. (K. ZILYNSKÁ – A. KOPŘIVOVÁ)

NEKROLOGY / OBITUARIES / NEKROLOGE

Kateřina MAŠKOVÁ  –  Michal Svatoš –  Vladimír Urbánek, Frederick Lewis Snider (1941–2005)

Michaela HASHEMI, Ad memoriam Eduard Petrů (16. 12. 1928 – 3. 3. 2006)

Martin STEINER, In memoriam Milan Kopecký (14. 5. 1925 – 17. 9. 2006)

 

ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

Daniel ŠPELDA, The Power of the Word and the Mastery of Nature: Renaissance Magic and Francis Bacon
summary

Juan Antonio SÁNCHEZ, Parallele Motive bei Johann Amos Comenius und Baltasar Gracián
summary

Daniel HEIDER, Suarez' Konzeption des Prinzips der Individuation von Akzidenzien im Lichte der Thomistischen Lösung
summary

James HILL, What Does „to think" (cogitare) Mean in Descartes' Second Meditation?
summary

Petr DVOŘÁK, The Logic and Semantics of Modal Propositions in Juan Caramuel
summary

Jan PALKOSKA, summaryniz on Abstracts
summary

Materials / Materialien

Michaela TYDLITÁTOVÁ, Comeniana at the Library of the Masaryk Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic: Forgotten History and New Surprises

Tomáš HAVELKA – Miloš SLÁDEK, An Unknown Document Relating to Comenius' Finances: On the Relationship Between Ladislav Velen of Žerotín and Comenius

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

Jan Amos Coménius, Novissima Linguarum Methodus. La toute nouvelle méthode des langues (V. Balík)

Jan Patočka, Komeniologické studie III (J. MATULA)

Jan Blahoslav Čapek, Několik pohledů na Komenského (V. VIKTORA)

Erwin Schadel (Hrsg.), Johann Amos Comenius – Vordenker eines kreativen Friedens (J. PEŠKOVÁ)

Veit-Jakobus Dietrich – Hans Hecker (Hrsg.), Comenius der Politiker (D. S. LARANGÉ)

Howard Hotson, Johann Heinrich Alsted, 1588–1638: Between Renaissance, Reformation and Universal Reform (V. URBÁNEK)

Howard Hotson, Paradise Postponed: Johann Heinrich Alsted and the Birth of Calvinist Millenarianism (V. URBÁNEK)

Noémi Viskolcz, Johann Heinrich Bisterfeld (1605–1655) bibliográfia. A Bisterfeld-könyvtár (M. SZENTPÉTERI)

Jaroslav Boubín, Petr Chelčický. Myslitel a reformátor (E. MAUR)

Emidio Campi (Hrsg.), Heinrich Bullinger und seine Zeit. Eine Vorlesungsreihe (D. NEVAL)

Wilhelm Kühlmann – Joachim Telle (Hrsg.), Corpus Paracelsisticum, Bd. 2, Der Frühparacelsismus (I. PURŠ)

The Oxford Bacon, XI. The Instauratio magna, Part II: Novum organum and Associated Texts (D. ŠPELDA)

Tomáš Nejeschleba (ed.), Philosophy of Giordano Bruno. Die Philosophie von Giordano Bruno (D. ŠPELDA)

Janet Broughton, Descartes's Method of Doubt (J. HILL)

Andrzej Wyczański, Wschód i Zachód Europy w początkach doby nowożytnej (Miloš ŘEZNÍK)

Luďa Klusáková, The Road to Constantinople: Sixteenth-Century Ottoman Towns through Christian Eyes (J. MILLER)

Kees Thomassen – J. A. Gruys (Hrsg.), The Album Amicorum of Jacob Heyblocq (M. RYANTOVÁ)

Markéta Křížová, La ciudad ideal en el desierto. Proyectos misionales de la Compańía de Jesús y la Iglesia Morava en la América colonial (A. MIŠTINOVÁ)

Edita Štěříková, Exulantská útočiště v Lužici a Sasku (M. KŘÍŽOVÁ)

L. M. Bragina (Hrsg.), Mif v kulture Vozrožděnija (Z. BENEŠ)

Olivier Christin, Les Yeux pour le croire. Les Dix Commandements en images (XVe–XVIIe sičcle) (D. S. LARANGÉ)

Éva Knapp – Gábor Tüskés, Emblematics in Hungary: A Study of the History of Symbolic Representation in Renaissance and Baroque Literature (L. KONEČNÝ)

Gerhard F. Strasser – Mara R. Wade (Hrsg.), Die Domänen des Emblems: Außerliterarische Anwendungen der Emblematik (L. KONEČNÝ)

Poésie latine en Bohęme. Renaissance et Maniérisme (D. S. LARANGÉ)

Jaromír Linda – Alexandr Stich – Alena Fidlerová – Martina Šulcová et al. (Hrsg.), Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách, Bd. I/1, 2 (M. TOŠNEROVÁ)

Дмитрo Чижевський, Українське літературне бароко; Дмитрo Чижевський, Літературний український барок; Дмитрo Чижевський, Філософія Г. С. Сковородu (D. S. LARANGÉ)

NEKROLOGY / OBITUARIES / NEKROLOGE

Koichi OTA, Professor Teruo Fujita (1941–2004)

Martin STEINER, Rückblick auf Jan Lehár (1949–2004)

Jan B. LÁŠEK, In memoriam Daniel Alexander Neval (1970–2005)

 

ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

Lucie STORCHOVÁ, Der eschatologische Ton in den Vorworten der Drucke Veleslavíns. Zur Position der Eschatologie als Quelle der Ethik im späthumanistischen Diskurs
summary

Ivo PURŠ, Anselmus Boëtius de Boodt, Pansophie und Alchemie
summary

Levente NAGY, Intellectual and Political Ideology in the Middle of the 17th Century: Comenius and the Propaganda of Zrínyi in England
summary

Petr GLOMBÍČEK, Descartes on the Nature of Language
summary

Erwin SCHADEL, Comenius und die Comeniologen. Stellungnahme zu einzelnen Positionen neuerer Comeniusforschung in ontotriadischer Perspektive
summary

Materials / Materialen

Gábor KÁRMÁN, Comenius and Sweden 1655–1656: New Sources from the Riksarkivet (Stockholm)

Věra SCHIFFEROVÁ, Comeniana aus dem Nachlass von Dietrich Mahnke, Die Korrespondenz zwischen Dietrich Mahnke und Dmitrij Tschižewskij aus dem Jahre 1935

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

ohann Amos Comenius, De Regula Fidei Judicium duplex (D. NEVAL)

Johann Amos Comenius, Allermahnung (Pannuthesia).
Johann Amos Comenius, Allerleuchterung (Panaugia). (D. ČAPKOVÁ)

Erwin Schadel, Sehendes Herz (cor oculatum) – zu einem Emblem des späten Comenius  (L. KONEČNÝ)

Die Philosophie des 17. Jahrhunderts, Bd. 4 (V. SCHIFFEROVÁ)

Hilary Gatti (ed.), Giordano Bruno: Philosopher of the Renaissance (T. NEJESCHLEBA)

Jakub Böhme, Cesta ke Kristu, Mystické traktáty konce věků (M. SOBOTKA)

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 47 (M. BEČKOVÁ)

Sebaastiano Gentile – Carlos Gilly (eds.), Marsilio Ficino e il ritorno di Ermete Trismegisto (D. BARTOŇ)

Magia, Alchimia, Scienza dal ’400 al ’700. L’influsso di Ermete Trismegisto (I. PURŠ)

Carlos Gilly – Friedrich Niewöhner (Hrsg.), Rosenkreuz als europäisches Phänomen im 17. Jahrhundert (J. HUBKOVÁ)

Honterus – Emlékkönyv. Emlékülés és kiállitas Johannes Honterus halálának 450. évfordulója alkalmaból az Országos Széchényi Könyvtárban, 1999 (L. STORCHOVÁ)

Pavel Drábek (ed.), Tadeáš Hájek z Hájku, k 400. výročí úmrtí  (R. MAŠEK)

Andreas Dudithius, Epistulae VI. (J. SMOLKA)

Martin Brecht, J. V. Andreae und Herzog August zu Braunschweig-Lüneburg (M. KYRALOVÁ)

Sante Graciotti (ed.), Italia e Boemia nella cornice del rinascimento europeo (P. HELAN)

Petr Maťa, Svět české aristokracie (1500–1700) (T. KNOZ)

Karin J. MacHardy, War, Religion and Court Patronage in Habsburg Austria (I. CERMAN)

Brennan C. Pursell, The Winter King: Frederick V of the Palatinate and the Coming of the Thirty Years’ War (J. MILLER)

Jindřich Halama, Sociální učení Českých bratří  (J. RŮŽIČKA)

Sabina Pavone, Le astuzie dei gesuiti. Le false Istruzioni segrete della Compagnia di Gesù e la polemica antigesuita nei secoli XVII e XVIII (P. HAVLÍČEK)

Rudolf Zuber, Osudy moravské církve v 18. století  (J. MIKULEC)

Elizabeth Jane Weston, Collected Writings (L. STORCHOVÁ)

Alžběta Johanna Westonia, Proměny osudu (J. RATAJOVÁ)

Josef Hrdlička, Autobiografie Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova (T. RATAJ)

Kryštof Václav z Nostic, Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705 (P. ŠTĚPÁNEK)

Lubomír Konečný, Mezi textem a obrazem. Miscellanea z historie emblematiky (J. OLŠOVSKÝ)

Ágnes Dukkon, Régi magyarországi kalendáriumok európai hátterben (Ilona PAVERCSIK)

Pavel Preiss, František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách (V. VLNAS)

NEKROLOGY / OBITUARIES / NEKROLOGE

Jiří BENEŠ, Milada Blekastad-Topičová

Jan B. LÁŠEK, Jan Milič Lochman

 

ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

Guido GIGLIONI, The Darkness of Matter and the Light of Nature: Notions of Matter in Bacon and Comenius and Their Theological Implications
summary

Julian KUMMERLE, Profile lutherischer Gelehrtenfamilien. Vergleichende Überlegungen zu einer soziokonfessionellen und bildungsgeschichtlichen Formation der Frühen Neuzeit
summary

Jaroslav MILLER, From Conquerors to Martyrs: Protestant Propaganda and the Palatine Myth in Early Stuart England
summary

Hans-Joachim MÜLLER, The Dimensions of Religious Toleration in the Eirenicism of Jan Amos Comenius (1642–1645)
summary

Albert KUBIŠTA, Jesuitische Polemiken gegen die Brüderunität: Kontroverstheologie in den böhmischen Ländern um 1600
summary

Petr GLOMBÍČEK, The Role of Scepsis in the Meditations of René Descartes
summary

Olga FEJTOVÁ, Die bürgerliche Buchkultur in Nürnberg im 17. Jahrhundert
summary

MATERIALS / MATERIALIEN

Marie KYRALOVÁ, Der erste Bericht von J. A. Comenius über den Brand von Leszno im April 1656

Anežka BAĎUROVÁ, Bibliography of the Works of J. A. Comenius Printed Before 1800: Report on an Unfinished Project

RESEARCH REPORTS / FORSCHUNGSBERICHTE

Katalin NÉMETH, Über die ungarische Comeniusforschung der letzteren Jahre

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

Johann Amos Comenius, Wiederholte Ansprache an Baron Wolzogen / Iteratus ad Baronem Wolzogenium sermo (K. FLOSS)

Johannes Amos Comenius, El laberinto del mundo y el paraíso del corazón (A. MIŠTINOVÁ)

Johannes Amos Comenius, El centro de la seguridad (A. MIŠTINOVÁ)

Vladas Pupšys, J. A . Komenskis ir Lietuva. Lietuvos-Europos skaitiniai (H. BERESNEVIČIŪTĖ-NOSÁLOVÁ)

Janas Amosas Komenskis, Motinos mokykla (H. BERESNEVIČIŪTĖ-NOSÁLOVÁ)

Johann Valentin Andreae, Gesammelte Schriften, Bd. 16. Theophilus (M. KLOSOVÁ)

Jan Patočka - Pavel Floss, Mikuláš Kusánský. Život a dílo renesančního filosofa (J. MATULA)

Bene scripsisti... Filosofie od středověku k novověku. Sborník k sedmdesátinám Stanislava Sousedíka (T. NEJESCHLEBA)

Corpus Paracelsisticum, Bd. 1, Der Frühparacelsismus (I. PURŠ)

John Robert Christianson – Alena Hadravová – Petr Hadrava – Martin Šolc (eds.), Tycho Brahe and Prague: Crossroads of European Science (J. HORSKÝ)

Ernst H. Kossmann, Political Thought in the Dutch Republic. Three Studies (I. CERMAN)

Erika Rummel, The Confessionalization of Humanism in Reformation Germany (L. STORCHOVÁ)

Stosunki międzywyznaniowe w Europie Środkowej i Wschodniej w XIV–XVIII wieku (M. ŘEZNÍK)

Jan Łaski 1499–1560 w pięćsetlecie urodzin; Johannes a Lasco (1499–1560). Polnischer Baron, Humanist und europäischer Reformator (M. BEČKOVÁ)

Wojciech Sławiński, Toruński synod generalny 1595 roku (H. GMITEREK)

Michaela Hrubá (Hrsg.), Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku (L. ŘEZNÍKOVÁ)

Olivier Chaline, La Bataille de la Montagne Blanche (8 novembre 1620). Un mystique chez les querriers (E. MAUR)

Zdeněk Kalista, Česká barokní pouť. K religiozitě českého lidu v době barokní (J. MIKULEC)

Jan Royt, Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století (H. LOUTHAN)

Wim Blockmans, Emperor Charles V, 1500–1558 (J. PÁNEK)

Václav Bůžek – Josef Hrdlička – Pavel Král ˜– Zdeněk Vybíral, Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku (M. ĎURČANSKÝ)

Jaroslava Hausenblasová (Hrsg.), Der Hof Kaiser Rudolfs II. Eine Edition der Hofstaatsverzeichnisse 1576–1612 (Z. VYBÍRAL)

Tomáš Knoz, Državy Karla staršího ze Žerotína po Bílé hoře. Osoby, příběhy, struktury (P. MAŤA)

Urszula Augustyniak, Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640). Mechanizmy patronatu (V. BŮŽEK)

Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI–XVIII wieku. Kultura życia i śmierci (P. KRÁL)

Pavel Král, Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty v letech 1550–1650 (M. HRUBÁ)

Gerhard F. Strasser, Emblematik und Mnemonik der frühen Neuzeit im Zusammenspiel: Johannes Buno und Johann Justus Winckelmann (L. KONEČNÝ)

Pierre Vinken, The Shape of the Heart (L. KONEČNÝ)

Dariusz Rott, Brada czescy w dawnej Polsce. Działalność literacka – teksty – recepcja (S. KAWCZYŃSKI)

Nathanaél Vodňanský z Uračova, Theatrum mundi minoris (L. STORCHOVÁ)

Alžběta Lidmila z Lisova, Rodinné paměti (J. SCHWALLER)

Giovanni Battista Manni, Věčný pekelný žalář (T. HAVELKA)

István Monok – Peter Ötvös (Hrsg.), Lesestoffe und kulturelles Niveau des niederen Klerus. Jesuiten und die nationalen Kulturverhältnisse. Böhmen, Mähren und das Karpatenbecken im XVII. und XVIII. Jahrhundert (O. FEJTOVÁ)

Judit P. Vásárhelyi (Hrsg.), Fejezetek 17. századi nyomdászatunkból. Studien über die ungarländische Typographie des 17. Jahrhunderts (A. BAĎUROVÁ)

NEKROLOGY / OBITUARIES / NEKROLOGE

Martin SVATOŠ, In memoriam Univ. Prof. PhDr. Alexandr Stich, CSc.

Dagmar ČAPKOVÁ, Nachruf auf Prof. Franz Hofmann

 

ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

Daniel S. LARANGÉ, De la rhétorique à la prédication. Présentation de l'homilétique de Jean Amos Coménius
summary

Jean CARAVOLAS, On Bathe's and Comenius' Janua linguarum: The Errors, the Myths and the Facts
summary

Daniel NEVAL, Ein ganz besonderer Streitapfel. Comenius' Bezug zur Tradition dargestellt am Beispiel des Abendmahles
summary

Markku LEINONEN, De Physica Mosaica Comeniana: The Academie Thesis of Anders Lundbom
summary

István MONOK, Über die höfischen Bibliotheken des 16.–17. Jahrhunderts im Karpatenbecken
summary

Markéta KŘÍŽOVÁ, The Ideal City and Lost Paradise: The Society of Jesus and the Moravian Church in the New World
summary

Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Oswald Croll and bis Relation to the Bohemian Lands
summary

Jana HUBKOVÁ, Die Gelegenheitsdichtung von Šimon Lomnický von Budeč aus den Jahren 1619–1621. Von der Krönung von Friedrich von der Pfalz zn den ersten Reaktionen auf die Schlacht am Weißen Berg
summary

MATERIALS / MATERIALIEN

Jindřich HALAMA, Napomenutí stálé všechněm věrnýn ... Eine neu entdeckte Ausgabe einer Schrift der Brüderunität

Martin STEINER, Zur Fachterminologie von Comenius' Physicae synopsis. Specimen Lexici Comeniani

Jan KVAPIL, Ein Buch der Paradoxe – die älteste, bisher unbekannte Übersetzung vom Comenius' Labyrinth in die deutsche Sprache

Lenka BÁRTOVÄ, Les éditions françaises des écrits de Coménius au XVIIe siècle: destin des ouvrages

Jan KVAPIL, Eins, zwei, drei. Geistliches Staunen und menschliche Neugierde – Erlebnis einer Konzeptpredigt (mit anschließender Edition der gesamten Predigt)

RESEARCH REPORTS / FORSCHUNGSBERICHTE

Anna OHLIDAL, „Konfessionalisierung": Ein historisches Paradigma auf dem Weg von der Sozialgeschichte zur Kulturwissenchaft?

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

O. Cauly, Comenius : l'utopie du paradis (D. S. LARANGÉ)

De rerum humanarum emendatione consultatio catholica a odkaz Jana Amosa Komenskeho pre tretie tisícročie (M. KYRALOVÁ)

Comenius-Bibliographie. Deutschsprachige Titel 1870–1999 (J. SEDLÁK)

J. A. Komenskij, Labirint sveta i raj serdca (J. B. LÁŠEK)

J. T. Young, Faith, Medical Alchemy and Natural Philosophy: Johann Moriaen, Reformed IntelligenceRs, and the Hartlib Circle (V. URBÁNEK)

The Letters of Jan Jonston to Samuel Hartlib (M. KLOSOVÁ)

J. Bennett – S. Mandelbrote, The Garden, the Ark, the Tower, the Temple: Biblical Metaphors of Knowledge in Early Modern Europe (L. KONEČNÝ)

T. van Nouhuys, The Age of Two-Faced Janus: The Comets of 1577 and 1618 and the Decline of the Aristotelian World View in the Netherlands (A. HADRAVOVÁ – P. HADRAVA)

The Oxford Francis Bacon IV: The Advancement of Learning; The Oxford Francis Bacon XIII: The Instauratio Magna: Last Writings (T. MARVAN)

The Oxford Francis Bacon XV: The Essays or Counsels, Civill and Morall (J. MOURAL)

U. G. Leinsle, Studium im Kloster. Das philosophisch-theologische Hausstudium des Stiftes Schlägl 1633–1783 (S. SOUSEDÍK)

M. Koldinská, Každodennost renesanačního aristokrata (M. SVOBODA)

J. Mikulec, Barokní náboženská bratrstva v Čechách (P. HLAVÁČEK)

T. Rataj, České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí (P. ŠTĚPÁNEK)

V. Vlnas, Princ Evžen Savojský. Život a slova barokního válečníka (I. CERMAN)

Nový Mars Moravicus aneb Sborník příspěvků, jež věnovali Prof. Dr. Josefu Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám (I. CERMAN)

S. Rau, Geschichte und Konfession. Städtische Geschichtsschreibung und Erinnerungskultur im Zeitalter von Reformation und Konfessionalisierung in Bremen, Breslau, Hamburg und Köln (J. DEVENTER)

B. Bastl, Tugend, Liebe, Ehre. Die adelige Frau in der Frühen Neuzeit (J. RATAJOVÁ)

D. Facca, Humanizm i filozofia w nauczaniu Adama Burskiego (T. NEJESCHLEBA)

D. Kupisz, Zbigniew Gorajski (1596–1655). Studium z dziejów szlachty protestanckiej w Małopolsce w pierwszej połowie XVII wieku (M. ŘEZNÍK)

Z dziejów stosunków wyznaniowych w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku (M. BEČKOVÁ)

Metryka uczniów Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego 1600–1817, I–II (M. SVAT0Š)

K. Friedrich, The Other Prussia: Royal Prussia, Poland and Liberty, 1569–1772;
M. Řezník, Pomoří mezi Polskem a Pruskem. Patriotismus a identity v Královských Prusech v době dělení Polska (J. MILLER)

I. Bitskey, Konfessionen and literarische Gattungen der frühen Neuzeit in Ungarn (I. MONOK)

J. V. Ecsedy, Alte ungarische Bücher mit falschen deutschen Druckorten 1561–1800;
J. V. Ecsedy, Titkos nyomdahelyű régi magyar könyvek, 1539–1800 (I. MONOK)

Régi Magyarországi Nyomtatványok, III, 1636–1655 (Á. DUKKON)

I. Varga – M. Z. Pintér, Történelem a színpadon. Magyar történelmi tárgyú iskoladrámák a 17.–18. században (J. DEMETER)

Sborník k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové. Knijžka pro Mirjam (M. SVATOŠ)

A. Rosacius, Oratio panegyrica de Bohemiae reviviscentia (L. ŘEZNÍKOVÁ)

J. Kořínek, Staré paměti kutnohorské (T. HAVELKA)

Barok w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Drogi przemian i osmozy kultur (M. HORÁKOVÁ)

M. A. Korzo, Obraz cheloveka v propovedi XVII veka (M. SLÁDEK)Historicko-filozofické dílo Roberta Kalivody (P. ČORNEJ)

J. Polišenský, Historik v měnícím se světě (E. MAUR)

NEKROLOGY / OBITUARIES / NEKROLOGE

V. URBÁNEK, Josef Polšenský – Early Modern Historian and Comenius Scholar

 

ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

Philipp THER, Nationsbewusstsein im habsburgischen Schlesien in den Schriften seiner frühneuzeitlichen Historiker
summary

Radek FUKALA, The Political Programme of Karel the Elder of Žerotín
summary

Anna MIŠTINOVÁ, The Janua lingvarum reserata of Jan Amos Comenius and the Ianua linguarum of William Bathe
summary

Petr DVOŘÁK, Juan Caramuel and the Possible Worlds Theory
summary

Olga FEJTOVÁ, Die Entwicklung von Leserinteressen der BÜrger der Prager Neustadt im 17. Jahrhundert auf Grund der Nachlassinventare
summary

Hedvika KUCHAŘOVÁ, Abriss der Organisation der Ordensstudien bei den Dominikanern in der böhmischen Provinz im 17. Jh. und in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts
summary

Věra SCHIFFEROVÁ, Comenius als Scheideweg des traditionellen und des modernen Denkens. Zu Patočkas Comenius-Interpretation
summary

MATERIALS / MATERIALIEN

Jean CARAVOLAS, La Janua Linguarum Toulousaine de Coménius enfin retrouvée

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

K. Schaller, Zur Grundlegung der Einzelwissenschaft bei Comenius und Fichte: eine Studie zum Problem des Studium Generale (V. SCHIFFEROVÁ)

M.-A. Manry, De Bacon a Comenius: Science, Religion et Langage au XVIIe siècle en Angleterre (P. HORÁK)

Comenius und der Frieden. Internationales Comenius-Kolloquium (J. BENEŠ)

Johannes Amos Comenius 1592–1992. Atti del Convegno Internazionale di Studi (M. STEINER)

Duchovní odkaz Jana Amosa Komenského na Slovensku (M. BEČKOVÁ)

J. A. Komenský, Jedno nezbytné (M. KLOSOVÁ)

P. Floss, Od počátků novověku ke konci milénia (K. SCHALLER)

Histoire des idées politiques de l'Europe centrale (J. PÁNEK)

A. Séguenny, Les spirituels. Philosophie et religion chez les jeunes humanistes allemands au seizième siècle (F. ŠMAHEL)

J. R. Christianson, On Tycho's Island. Tycho Brahe and His Assistants, 1570–1601 (J. PAŘEZ)

F. Jáchim, Tycho Brahe. Hvězdářova odysea z Dánska do Čech (J. PAŘEZ)

C. Gilly, Adam Haslmayr. Der erste Verkünder der Manifeste der Rosenkreuzer (J. HUBKOVÁ)

M. R. Antognazza – H. Hotson, Alsted and Leibniz on God, the Magistrate and the Millennium (J. PALKOSKA)

Rodrigo de Arriaga († 1667), Philosoph and Theologe (D. D. NOVOTNÝ)

Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku (L. ŘEZNÍKOVÁ)

P. Vogel, Paní z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy (M. ŘEZNÍK)

L. Bobková, Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně v letech 1621–1639 (M. BEČKOVÁ)

E. Štěříková, Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století (M. KŘÍŽOVÁ)

M. V. Benedikt z Nudožer, Grammaticae Bohemicae, ad leges naturalis methodi conformatae, et notis numerisque illustratae ac distinctae, libri duo (K. KUČERA)

E. Nemirovskij, Gesamtkatalog der Frühdrucke in kyrilischen Schrift, Bd. III. (E. FRIMMOVÁ – P. ŽEŇUCH)

J. Kolár, Návraty bez konce. Studie k starší české literatuře (M. VALÁŠEK)

Vítr jest život člověka aneb Život a smrt v České barokní próze (H. BOUCHAL)

Tschechisches Barock. Sprache, Literatur, Kultur / České baroko. Jazyk, literatura, kultura (T. HAVELKA)

Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století (M. ŘEZNÍK)

Obdobie protireformácie v dejinách slovenskej kultúry z hładiska stredoeurópského kontextu (M. KLOSOVÁ)

Prusy Książęce i Prusy Królewskie w XVI–XVIII wieku (M. ŘEZNÍK)

A. Budniewska – A. Mitura-Karwowska, Bibliografia zawartości czasopisma „Odrodzenie i Reformacja w  Polsce" t. I–XLIII (M. BEČKOVÁ)

 

ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

Charles WEBSTER, Paracelsus, the Jews, and the Magic of the Orient
summary

Nicolette MOUT, A Useful Servant of Princes: The Netherlandish Humanist Jacobus Typotius at the Prague Imperial Court Around 1600
summary

Martin STEINER, Das Verhältnis Komenskýs zu den christlichen Kirchen
summary

Ágnes DUKKON, Theorie und Praxis: ein ungarischer Comenius' Anhänger, Pál Jászberényi und sein lateinisch-englisches Sprachbuch
summary

Danilo FACCA, Philosophical Pedagogy in Early Seventeenth-Century Poland: „Method” and „Accumulation” in the Philosophical Teaching of Adam Burski
summary

Martin SVATOŠ, Verbotene durch den Missionar Antonín Koniáš S. J. im Frühjahr 1733 in der Herrschaft von Opočno beschlagnahmte Bücher und ihre Leser
summary

Noemi REJCHRTOVÁ, Amedeo Molnár – Historiker und Theologe der „Reformation” (1923–1990)
summary

MATERIALS / MATERIALIEN

Ferenc POSTMA — Marta BEČKOVÁ, Ein unbekannter Empfehlungsbrief für zwei brüderliche Studenten an die Universität Franeker (1630)

RESEARCH REPORTS / FORSCHUNGSBERICHTE

Howard LOUTHAN, Coming to Terms with the Habsburg Legacy: A Recent Overview of Rudolfine Literature

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

J. Patočka, Komeniologické studie I, II (M. SOBOTKA)

É. Krotky, Former l'homme. L'education selon Comenius (D. ČAPKOVÁ)

D. Murphy, Comenius: A Critical Reassessment of his Life and Work (V. URBÁNEK)

M. Leinonen, Johannes Gezelius vanhempi luonnonmukaisen pedagogiikan soveltajana. Comeniuslainen tulkinta (D. ČAPKOVÁ)

J. Comenius, The Labyrinth of the World and the Paradise of the Heart (K. KUČERA)

Comenius als Theologe (U. VOIGT)

Comenius' Heritage and Education of Man for 21st Century (M. KYRALOVÁ)

J. Dworzaczkowa, Bracia czescy w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku (M. BEČKOVÁ)

Acta synódow różnowierczych w Polsce (M. BEČKOVÁ)

The Oxford Francis Bacon VI: Philosophical Studies c. 1611–c. 1619 (J. MOURAL)

S. Sousedík, Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím (P. GLOMBÍČEK)

Z. Ogonowski, Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tradycje demokracji europejskiej (M. ŘEZNÍK)

Erasmianism: Idea and Reality (M. SVATOŠ)

Q. Skinner, Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes (P. HORÁK)

P. G. Bietenholz, Daniel Zwicker, 1612–1678: Peace, Tolerance and God the One and Only (A. SÉGUENNY)

T. Verbeek, De wereld van Descartes. Essays over Descartes en zijn tijdgenoten (H. KROP)

Interpreting Arnauld (T. MARVAN)

Joannes Marcus Marci: A Seventeenth-Century Bohemian Polymath (G. GIGLIONI)

H. Louthan, The Quest for Compromise: Peacemakers in Counter-Reformation Vienna (J. PÁNEK)

L. I. Tananajeva, Rudolfintsy. Prazhsky khudozhestvyenny tsenter na rubyezhe XVI–XVII vyekov (I. KOŘÁN)

Deník rudolfinského dvořana. Adam mladší z Valdštejna, 1602–1633 (L. BÁRTOVÁ)

R. Fukala, Role Jana Jiřího Krnovského ve stavovských hnutích (T. KNOZ)

T. Winkelbauer, Fürst und Fürstendiener Gundaker von Liechtenstein, ein österreichischer Aristokrat des konfessionellen Zeitalter (T. KNOZ)

M. Šronek – J. Hausenblasova, Gloria & Miseria 1618–1648. Prag und der Dreißigjährige Krieg (A. KOSTLÁN)

V. Kyas, Česká bible v dějinách národního písemnictví (M. NODL)

E. Petrů, Vzdálené hlasy. Studie o starší české literatuře (V. VIKTORA)

U. Lieseberg, Die Lieder des Peter Riedemann. Studien zum Liedgut der Täufer im 16. Jahrhundert (V. BOK)

Země dobrá, to jest země česká (T. HAVELKA)

R. Nate, Natursprachenmodelle des 17. Jahrhunderts (D. NEVAL)

D. Żoładź–Strzelczyk, Peregrinatio academica. Studia młodzieży polskiej z Korony i Litwy na akademiach i universytetach niemieckich (J. PEŠEK)

Auditorium Academiae Franekerensis (I. MONOK)

K. Targosz, Sawantki w Polsce XVII w. Aspiracje intelektualne kobiet ze środowisk dworskich (M. RYANTOVÁ)

W. Kriegseisen, Ewangelicy polscy i litewscy w epoce saskiej (M. ŘEZNÍK)

SHORT REVIEWS AND NOTES / BERICHTE ÜBER DIE LITERATUR

J. A. Comenius, Panegyricus Carolo Gustavo. Lobrede auf König Karl X. Gustav (J. BENEŠ)

J. A. Comenius, Allverbesserung /Panorthosia/ (J. BENEŠ)

Comenius-Jahrbuch Bd. 1–6 (M. BEČKOVÁ)

D. B. Hausman – A. Hausman, Descartesʼs Legacy: Mind and Meaning in Early Modern Philosophy (P. GLOMBÍČEK)

Kultura Vozrozhdyenia i religioznaya zhizen epochi; Kultura Vozrozhdyenia XVI veka (Z. BENEŠ)

I. Krsek – Z. Kudělka – M. Stehlík – J. Válka – P. Paul, Umění baroka na Moravě a ve Slezsku (M. ŠRONĚK)

Kultura staropolska – kultura europejska. Prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (J. LINKA)

S. Obirek, Wizja państwa w nauczaniu jezuitów polskich w latach 1654–1668 (M. ŘEZNÍK)

Z. Szultka, Książę Ernest Bogusław von Croy, 1620–1684 (M. ŘEZNÍK)

NEKROLOGY / OBITUARIES / NEKROLOGE

M. BOHATCOVÁ, Erinnerung an Leonard Forster

M. STEINER, Andrej Čuma (1927–1998)

T. HAVELKA, Věra Petráčková (1941–1998)