ČLÁNKY / ARTICLES / STUDIEN

RECENZE / REVIEWS / REZENSIONEN

Johannes Amos COMENIUS, Antisozinianische Schriften. Deutsche Übersetzung (M. Balázs)

Adam FIJAŁKOWSKI, Orbis pictus. Świat malowany Jana Amosa Komeńskiego / Orbis pictus. Die Welt in Bildern des Johann Amos Comenius (M. Bečková)

Aleš PRÁZNÝ – Věra SCHIFFEROVÁ (Hrsg.), Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského (P. Zemek)

Charles WEBSTER, Paracelsus: Medicine, Magic and Mission at the End of Time (M. Žemla)

Maria Rosa ANTOGNAZZA, Leibniz: An Intellectual Biography (D. Špelda)

Petr DVOŘÁK – Jacob SCHMUTZ (eds.), Juan Caramuel Lobkowitz: The Last Scholastic Polymath (P. R. Blum)

Jana RATAJOVÁ – Lucie STORCHOVÁ (Hrsg.), Nádoby mdlé, hlavy nemající? Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku (J. Horský)

Kamil BOLDAN – Emma URBÁNKOVÁ, Rekonstrukce knihovny Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic (M. Vaculínová)

Tomáš KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa (T. Sterneck)

Vladimír URBÁNEK, Eschatologie, vědění a politika. Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu (N. Mout)

Noémi VISKOLCZ, Reformációs könyvek. Tervek az evangélikus egyház megújítására (M. Szentéteri)

Lech SZCZUCKI (Hrsg.), Faustus Socinus and his Heritage;
Martin Mulsow – Jan Rohls (Hrsg.), Socinianism and Arminianism: Antitrinitarians, Calvinists and Cultural Exchange in Seventeenth-Century Europe (M. Rothkegel)

Lech SZCZUCKI, Humaniści, heretycy, inkwizytorzy. Studia z dziejów kultury XVI i XVII wieku (M. Bečková)

Martin ROTHKEGEL (Hrsg.), Der Briefwechsel des Joachim Jungius (J. Smolka)

Jiří JUST – Zdeněk R. NEŠPOR – Ondřej MATĚJKA et al., Luteráni v českých zemích v proměnách staletí (P. Hrachovec)

Craig D. ATWOOD, The Theology of the Czech Brethren from Hus to Comenius (D. S. Larangé)

Edita ŠTĚŘÍKOVÁ, Jak potůček v jezeře: Moravané v obnovené Jednotě bratrské v 18. století (M. Křížová)

Tomáš MALÝ, Smrt a spása mezi Tridentem a sekularizací. Brněnští měšťané a proměny laické zbožnosti v 17. a 18. století (R. Pavlíčková)

Petr ZEMEK, Reformace, protireformace a rozvinutí poreformačního katolictví v Uherském Brodě – Křesťanská víra v proměnách času (J. Kumpera)

Marie RYANTOVÁ, Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum. Kulturně historický fenomén raného novověku (J. Kadeřábek)

Martin HOLÝ – Jiří MIKULEC (eds.), Církev a Smrt. Institucionalizace smrti v raném novověku (J. Wysmułek)

Silvia EVANGELISTI, Nuns: A history of Convent Life 1450–1700 (J. Zdichynec)

Johannes ARNDT – Esther-Beate KÖRBER (Hrsg.), Das Mediensystem im Alten Reich der Frühen Neuzeit (1600–1750) (T. Rataj)

NEKROLOGY / OBITUARIES / NEKROLOGE

Jiří Beneš, Werner Korthaase (4. 5. 1937 – 6. 5. 2008)

Martin Steiner, In memoriam Claudio Stroppa