Aktuality

CALL FOR PAPERS: Filosofie a univerzita

6. 11. 2024, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, konference...

Číst dál...

On the Paths of Peace: The Holy Roman Empire as seen through the Travels of the Habsburgs’ Courts in 1569–1570

May 22, 2024, 10.00 a. m., the lecture room of the FLÚ, Jilská 1, Prague 1, Prof. Joseph Patrouch (Department of History, Classics, and Religion, University of Alberta in Edmonton, Canada), ...

Číst dál...

Andělé a jemnohmotné bytosti v raně novověké Británii

9. května od 16 hodin, zasedací místnost CMS, Jilská 1, Praha 1,  Mgr. Jacques Joseph, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK, Katedra filosofiea dějin přírodních věd),  přednáška

Číst dál...

Přejít na přehled aktualit

1) Ediční a interpretační projekty zaměřené na život a dílo J. A. Komenského

A) Základním úkolem je dlouhodobý projekt kritické edice spisů J. A. Comenii Opera omnia – Dílo J. A. Komenského (DJAK). V posledních letech vyšly svazky 15/IV (2011, Opera didactica omnia, Eruditiones pars I a pars II), 9/II (2013, druhý svazek historiografických prací), 19/I (2014, prvá část Obecné porady: Europae lumina, Panegersia, Panaugia), 19/II (2022, Obecná porada, prvá část Pansofie: Praefationes, Mundus possibilis, Mundus archetypus a Mundus angelicus), 26/I (2018, prvý svazek korespondence, dopisy z let 1628–1638). V přípravě jsou další svazky 26/II (korespondence, dopisy z let 1638–1642), 19/III (Pansofie: Mundus materialis a Mundus artificialis) a 10 (Manualník).

B) Nedílnou součástí portfolia oddělení je studium a interpretace literárního odkazu J. A. Komenského, zejména v oblasti filosofie, intelektuálních dějin, dějin literatury a filologie, se zaměřuje zejména na výzkum Komenského metafyziky (V. Schifferová, V. Balík), jazyka a stylu latinských spisů Komenského (M. Steiner), Komenského užívání Bible (T. Havelka), problému evidence a textuality v Komenského pracích (L. Řezníková), Komenského korespondence a jeho místa v rámci dobových komunikačních sítí republiky učenců (V. Urbánek, I. Lelková a další).

C) Oddělení se zaměřuje také na zpřístupňování Komenského díla širší veřejnosti v překladech dosud česky nevydaných či špatně dostupných děl. V přípravě je překladová řada, navazující na již zastaralé Vybrané spisy Komenského. V nejbližší době je plánován nový překlad Komenského lešenských dramat Diogenes cynicus a Abrahamus patriarcha (M. Klosová), následovat bude nový výbor z Komenského korespondence.

2) Dějiny komeniologického bádání

A) Interpretace Komenského z hlediska proměn kultur paměti od osvícenství do konce 20. století v širokém rozpětí od vědeckého diskursu po nejrůznější formy literárních, výtvarných, profesních, aj. reprezentací formou knižních monografií i výstavní činnosti. Výstupem byly jednak monografie Figurace paměti (2014, L. Řezníková, ed.), jednak výstava J.A.K.: Komenský v kulturách vzpomínání (2020, Galerie věda a umění) a stejnojmenný katalog (2021).

B) Oddělení se zaměřuje i na zhodnocení komeniologického bádání v 20. století. Jde zejména o výzkum díla norské komenioložky Milady Blekastad (zejména její bohaté korespondence), v roce 2022 se jsme se zaměřili i na zhodnocení odkazu prvého vědeckého redaktora Díla Jana Amose Komenského a významného literárního historika Antonína Škarky.

C) Významnou součástí badatelské strategie oddělení je zaměření na využití moderních digitalizačních principů a jejich uplatnění jak na literaturu raného novověku, tak i moderní, souvisí-li s tematikou oddělení. Rozsáhlé digitalizační výstupy umožnilo zejména zapojení do infrastruktury LINDAT-CLARIAH. V jeho rámci vzniká zejména rozsáhlá databáze Historická korespondence a v jejím rámci jak databáze raně novověkých korespondenčních sítí (Amand Polanus z Polansdorfu, Marek Marci z Kronlandu, Philipp Jakob Sachs z Löwenheimu, Theodor Moret, pobělohorští studenti), tak i novodobé korespondence Milady Blekastad či Jana Patočky. Druhým výstupem bude textový korpus Komenského spisů, založený na digitalizaci děl, vydaných v ediční řadě Dílo Jana Amose Komenského.

Tyto práce umožnila předchozí spolupráce na významném mezinárodním projektu Cultures of Knowledge, zaměřující se v prvé řadě na na databázi Komenského korespondence, která je zahrnuta v rámci databáze učené korespondence Early Modern Letters Online.

3) Intelektuální dějiny raného novověku

Významnou částí portfolia oddělení je výzkum intelektuálních dějin raného novověku. V rámci prestižního projektu Mezi renesancí a barokem se realizoval výzkum melanchthonismu v české vernakulární literatuře 16. a 17. století, projekt edičně zpřístupňující dílo Valeriána Magni, soupis zahraniční teologické literatury v Jednotě bratrské a interpretace astronomie a kosmologie v raném novověku. V současnosti probíhá rozsáhlý projekt podoby humanistické literární produkce v českých zemích od konce 15. do poloviny 17. století (L. Storchová), dále projekt věnovaný analýze česky, německy a latinsky psaných historických textů pocházejících z českých zemí z období 16. a 17. století (L. Řezníková) a průzkum raně novověké ideje univerzální vědy, jejího jazyka a encyklopedického vyjádření (P. Pavlas). V plánu je zahájit projekt zkoumající transkulturní mechanismy raného novověku (V. Čapská).