Aktuality

CALL FOR PAPERS: Filosofie a univerzita

6. 11. 2024, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, konference...

Číst dál...

On the Paths of Peace: The Holy Roman Empire as seen through the Travels of the Habsburgs’ Courts in 1569–1570

May 22, 2024, 10.00 a. m., the lecture room of the FLÚ, Jilská 1, Prague 1, Prof. Joseph Patrouch (Department of History, Classics, and Religion, University of Alberta in Edmonton, Canada), ...

Číst dál...

Andělé a jemnohmotné bytosti v raně novověké Británii

9. května od 16 hodin, zasedací místnost CMS, Jilská 1, Praha 1,  Mgr. Jacques Joseph, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK, Katedra filosofiea dějin přírodních věd),  přednáška

Číst dál...

Přejít na přehled aktualit

1.
Knihovna komeniologických studií (dále jen „knihovna") je autonomní součástí Knihovny Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i. (dále jen „FLÚ") specializovanou na obor bádání o životě a díle J. A. Komenského, dějiny raného novověku a obory související a pomocné. Byla založena a postupně budována pro podporu práce Pracovní skupiny pro studium a edici díla Jana Amose Komenského FLÚ, později Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, a slouží primárně pracovníkům tohoto oddělení k plnění jejich konkrétních vědeckých a odborných úkolů. Není-li dále uvedeno jinak, vztahuje se i na tuto knihovnu Knihovní řád Knihovny FLÚ.

2.
Knihovna sídlí v Praze 1, Jilská 1. Knihovní fond je rozmístěn v kancelářích: č. 101a, 110a, 311a a 308a.

3.
Správou knihovny a stykem s uživateli je pověřen PhDr. Vojtěch Balík, kontakt tel. 221 183 314, e-mail vbalik[et]flu.cas.cz.

4.
Knihovna je přístupná interním uživatelům (ostatním zaměstnancům FLÚ) i externím uživatelům (zájemcům z řad odborníků mimo FLÚ i širší veřejnosti) po předběžné konzultaci se správcem knihovny na e-mailu: vbalik[et]flu.cas.cz.

5.
Externí uživatel je povinen oznámit svou návštěvu knihovny na vrátnici ústavu a zachovat se podle pokynů ostrahy.

6.
Informace o fondu knihovny jsou k dispozici na webové stránce knihovny, resp. je možno konzultovat se správcem knihovny.

7.
Místo ke studiu uživateli určuje a požadované dokumenty vydává zpravidla správce knihovny.

8.
Požadovaný dokument může být dočasně nedostupný (např. se s ním právě pracuje apod.), proto se doporučuje, aby se uživatel před svou návštěvou vždy informoval u správce knihovny.

9.
Dokumenty z fondu knihovny je možno studovat v zásadě jen prezenčně. Internímu uživateli může správce knihovny v odůvodněných případech podle vlastního uvážení výjimečně povolit studium požadovaného dokumentu mimo knihovnu, avšak pouze na jeho pracovišti a na nezbytně nutnou dobu, která bude předem dohodnuta. Pro tyto případy vede správce knihovny náležitou a průkaznou evidenci o výpůjčkách. Mimo knihovnu nelze půjčovat historické a vzácné dokumenty, běžnou referenční literaturu (např. slovníky a encyklopedie), mikrofilmy, fotoreprodukce a elektronické nosiče, a obecně dokumenty v neuspokojivém fyzickém stavu.

10.
V rozsahu přiměřeném svým možnostem a v rámci své oborové specializace poskytuje knihovna referenční a bibliografické služby (zjištění dalších zdrojů a poskytovatelů informací, zjištění dalších pramenů k danému tématu apod.). Ostatní služby (obecně zaměřené bibliograficko-informační a poradenské služby, meziknihovní služby, reprografické a elektronické služby) poskytuje Všeobecná knihovna FLÚ.