Aktuality

CALL FOR PAPERS: Filosofie a univerzita

6. 11. 2024, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, konference...

Číst dál...

On the Paths of Peace: The Holy Roman Empire as seen through the Travels of the Habsburgs’ Courts in 1569–1570

May 22, 2024, 10.00 a. m., the lecture room of the FLÚ, Jilská 1, Prague 1, Prof. Joseph Patrouch (Department of History, Classics, and Religion, University of Alberta in Edmonton, Canada), ...

Číst dál...

Andělé a jemnohmotné bytosti v raně novověké Británii

9. května od 16 hodin, zasedací místnost CMS, Jilská 1, Praha 1,  Mgr. Jacques Joseph, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK, Katedra filosofiea dějin přírodních věd),  přednáška

Číst dál...

Přejít na přehled aktualit

Výběr z publikační činnosti oddělení, 2000–2024

Monografie

Storchová, L. Řád přírody, řád společnosti: Adaptace melanchthonismu v českých zemích v polovině 16. století. Praha: Scriptorium, 2021.

Kovářová, H. – Pospíšilová, L. – Urbánek, V. – Zemek, P. Na jevišti světa: Jan Amos Komenský a jeho doba. Muzeum Jana Amose Komenskeho v Uherském Brodě, 2021. ISBN 978-80-907125-5-3. (Katalog stálé expozice.)

Urbánek, V. – Řezníková, L. – Havelka, T. – Kovářová, H. – Horníčková, K. J.A.K.: Komenský v kulturách vzpomínání. Praha: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. ISBN 978-80-270-9450-9.

Companion to Central and Eastern European Humanism: The Czech Lands. Vol. 2/ Part 1, ed. by Lucie Storchová. Berlin etc.: De Gruyter, 2020. ISBN: 978-3-11-064642-9.
https://doi.org/10.1515/9783110650181

Havelka, T. Skrytý tajemství Božích poklad: Biblické citace v českých spisech Jana Amose Komenského. Praha: NLN, 2019. ISBN 978-80-7422-719-6.
[Rec.: Bočková, H. Institut pro studium literatury, 25. 11. 2020, online: http://www.ipsl.cz/index.php?id=1799&menu=e-forum&sub=e-forum&str=text.php. Kreisingerová, H. Acta Comeniana, 33 (2019), s. 145–148; Podavka, O. Listy filologické, 144 (2021), 1–2, pp. 229–232.]

Pavlas, P. Definovat a kombinovat: Komenského projekt posledního jazyka. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2018. ISBN 978-80-7465-365-0.

Řezníková, L. Ad majorem evidentiam: Literární reprezentace „zřejmého" v textech J. A. Komenského. Praha: Filosofia, 2018. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 18.]. ISBN 978-80-7007-556-2.
[Rec.: Prchal Pavlíčková, R. DTK, 2 (2019), s. 335–338; Škarpová, M. Česká literatura, 1 (2020), s. 83–87. Horský, J. Cultures of Evidence, Jan Amos Comenius and Paradigms of Interpretation: A Discussion of Lenka Řezníková's New Book. Acta Comeniana, 33 (2019), s. 121–142.]

Špelda, D. Člověk a hvězdy v raném novověku: Studie k antropologickým souvislostem rozvoje novověké kosmologie. [Man and stars in early modern age: Studies to the anthropological context of the development of early modern cosmology.]. Praha: Togga, 2018. ISBN 978-80-7476-148-5.
[Rec.: Lelková, I. Acta Comeniana, 33 (2019), s. 149–152.]

Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. [Ex definitione: Pansophic Concepts of Jan Amos Comenius and their Early Modern Contexts: Studies for Martin Steiner.]. Praha: Filosofia, 2017. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.
[Rec.: Matula, J. Acta Comeniana, 31 (2017), s. 141–148.]

Komenský, J. A. Spisy o první filosofii. [Jan Amos Comenius: Writings on First Philosophy.]. V. Balík a V. Schifferová (eds.). Praha: Oikoymenh, 2017. [Knihovna novověké tradice a současnosti; 66.]. ISBN 978-80-7298-204-2.
[Rec.: L. Misseri, Komenský, Jan Amos: Spisy o první filosofii, edición preparada por Vojtěch Balík y Věra Schifferová. Praha: OIKOYMENH, 2017. In Anales del Seminario de Historia de la Filosofía. Editiones Complutense. ISSN: 0211-2337. Čížek, J. Acta Comeniana, 31 (2017), s. 125–128.]

Klosová, M. Divadelní svět J. A. Komenského. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-200-2618-7.
[Rec.: Havelka, T. My, družina školáků, na něž se tu díváte. Divadelní revue, 28 (2017), 1, s. 124–129; Bažil, M. Acta Comeniana, 31 (2017, s. 134–141.]

Řezníková, L. a kol. Figurace paměti: J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. [Figurations of Memory: Jan Amos Comenius and cultures of remembrance in the 19th and 20th centuries.]. Praha: Scriptorium, 2014. 504 s. ISBN 978-80-88013-08-2.
[Rec.: Loewenstein, B. Bohemia, 55 (2015), 2, s. 408–409. ISSN 0523-8587. Malura, J. Česká literatura, 63 (2015), 4, s. 585–592; Smyčka, V. Česká literatura, 63 (2015), 4, s. 592–600; Altová, B. Český časopis historický, 113 (2015), 4, s. 1043–1049. Urbánková, L. Studia Comeniana et Historica, 44 (2014), 91–92, s. 273–276. Fapšo, M. Střed/Centre, 7 (2015), 2, s. 129–133; Wunsch, T. Comenius-Jahrbuch, 22–24 (2014-2016), s. 135–136.]

Schifferová, V. – Prázný, A. – Šolcová, K. et. al. Idea harmonie v díle J. A. Komenského. Pavel Mervart, Univerzita Pardubice, 2014. ISBN 978-80-7465-093-2, 978-80-7395-703-2. [Kolektivní monografie]

Ratajová, J. – Storchová, L. (eds.). Děti roditi jest božské ovotce: Gender a tělo v českojazyčné babické literatuře raného novověku. Praha: Scriptorium, 2013. ISBN 978-80-87271-76-6.
[Rec.: Tinková, D. Dějiny – teorie – kritika, 2 (2013), s. 323–327.]

Ratajová, J., Storchová, L. (eds.). Žádná ženská člověk není: Polarizace genderů v českojazyčné literatuře druhé poloviny 18. století. Praha: Scriptorium, 2010. 492 s. ISBN 978-80-87271-26-1.
[Rec.: Tinková, D. Dějiny – teorie – kritika, 2 (2013), p. 323–327; Havelka, T. Acta Comeniana, 27 (2013), s. 212–219.]

Ratajová, J., Storchová, L. (eds.). Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření Boží: Diskursy manželství v české literatuře raného novověku. Praha: Scriptorium, 2009. 821 s. ISBN 978-80-87271-08-7.
[Rec.: Urbánek, V. Dějiny a Současnost, 32 (2010), 3, s. 8; Malaníková, M. – Malý, T. Časopis Matice moravské, 129 (2010), 1, s. 137–143; Matasová, K. Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Böhmischen Länder, 50 (2010), 1, s. 186–188; Ivánek, J. Časopis pro literární vědu, 59 (2011), 2, p. 261–265; Horský, J. Acta Comeniana, 25 (2011), s. 253–268; Tinková, D. Dějiny – teorie – kritika, 2 (2013), s. 323–327.]

Urbánek, V. Eschatologie, vědění a politika: Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu. České Budějovice: Historický ústav Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2008, 303 s. ISBN 978-80-7394-076-8.
[Rec.: Špelda, Daniel. Aluze 3/2008; Malý, Tomáš. VVM 61, 2009, č. 2, s. 220–221; Raková, Svatava. ČMM 128, 2009, č. 1, s. 219–225; Knoz,Tomáš. ČČH 107, 2009, č. 3, s. 640-642; Louthan, Howard. Sixteenth Century Journal 40, 2009, č. 3, s. 947–948; Raková, Svatava. BohZ 49, 2009, č. 1, s. 219–223; Wernisch, Martin. ComV 51, 2009, č. 2, s. 255–260; Wernisch, Martin. Teologická reflexe, 2009, s. 215–219; Kumpera, Jan. Unie Comenius, Bulletin 2009, č. 29–30, s. 9–13; Kumpera, Jan. StudCom et Hist 39, 2009, č. 81–82, s. 303–306; Kostlán, Antonín. Dějiny – teorie – kritika 6, 2009, č. 2, s. 359–364; Horský, Jan. Dějiny – teorie – kritika 6, 2009, č. 2, s. 365–374; Wünsch, Thomas. Comenius-Jahrbuch 16–17, 2008–2009, s. 151–152; James, Palmitessa. Austrian History Yearbook, XLI, 2010, s. 274; Hubková, Jana. FHB 25, 2010, č. 1, s. 124–139; Mout, Nicolette. Acta Comeniana, 2010, Vol. 24 (XLVIII), s. 186–187; Svatoš, Michal. Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 50/1, 2011, s. 270–272.]

Řezníková, L. Moderna a historismus: Historické reprezentace v proměnách literatury na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Praha, Libri, 2004. 349 s. ISBN 80-7277-278-3.
[Rec.: Holzbachová, Ivana. , 53, 2005, č. 5, s.791–794; Havelka, Miloš. Dějiny – teorie – kritika 3, 2006, č. 1, s. 173–175; Kolář, Pavel. BohZ 48, 2008, č. 1, s. 285–289.]

Ratajová, J., Storchová, L. (eds.). Nádoby mdlé, hlavy nemající? Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku. Praha, Scriptorium, 2008, 591 s. ISBN 978-80-86197-95-1.
[Rec.: Čornejová, Ivana, ČČH 107, 2009, č. 3, s. 635–640; Valentová, Kateřina. FHB 24, 2009, č. 1, s. 266–268; Berning, Benita. BohZ 49, 2009, č. 2, s. 502–504; Malaníková, Michaela – Malý, Tomáš. ČMM 129, 2010, č. 1, s. 137–143; Škarpová, Marie. StudCom et Hist 39, 2009, č. 81–82, s. 312–316; Horský, Jan, Acta Comeniana, 2010, Vol. 24 (XLVIII), s. 167–178; Tinková, D. Dějiny – teorie – kritika, 2 (2013), s. 323–327.]

Edice, překlady

J. A. Comenii Opera omnia / Dílo J. A. Komenského 19/II: Pansofie. Část I. Martin Steiner, Vojtěch Balík, Věra Schifferová, Martin Žemla, Marie Kyralová, Magda Králová a Markéta Klosová (eds.). Praha: Academia, 2022. 332 s. ISBN 978-80-200-3398-7.
[Rec.: Voigt, U. Comenius Jahrbuch, 30 (2022), s. 197–200; Svobodová, Z. Filosofický časopis, 71 (2023), 1, s. 175–178.]

J. A. Comenii Opera omnia / Dílo J. A. Komenského 26/I: Korespondence. Část I, 1628–1638 / Epistulae. Pars I, 1628–1638. Martin Steiner, Tomáš Havelka, Vladimír Urbánek, Václav Bok, Markéta Klosová, Marcela Slavíková, Lucie Storchová, Kateřina Šolcová (eds.). Praha: Academia, 2018. 353 s. ISBN 978-80-200-2991-1.
[Rec.: Čížek, J. Acta Comeniana, 32 (2018), s. 124–127; Vaculínová, M. Listy filologické, 142 (2019), 3–4, s. 516–518; Voigt, U. Comenius Jahrbuch, 27 (2019), s. 153–155; Pavlas, P. Filosofický časopis, 68 (2020), 2, s. 305–308.]

Valerián Magni: O Světle mysli a jeho obraze. [Valerianus Magnus: De Luce mentium et ejus imagine.]. Vyd. Markéta Klosová za spolupráce J. Bartoně, přel. Markéta Klosová, úvod a komentář napsal T. Nejeschleba. Praha: Oikoymenh, 2016. [Knihovna novověké tradice a současnosti; Sv. 90.]. ISBN 978-80-7298-223-3.
[Rec.: Lička, L. Acta Comeniana, 30 (2016), s. 230–233; Tkáčik, L. Studia Capuccinorum Boziniensia, 1 (2018), 4, s. 223–225.]

Goris, W. – Meyer, M. A. – Urbánek, V. (Hrsg.). Gewalt sei ferne den Dingen!: Contemporary Perspectives on the Works of John Amos Comenius. Springer, 2016, p. 291–308. ISBN 978-3-658-08260-4.

Blaschek-Hahn, H. Zjevování – svět – struktura: Heinrich Rombach a Jan Patočka ve světovém rozhovoru. Přel. V. Schifferová. In Leško, V. – Stójka, R. a kol. Patočka a filozofia 20. storočia. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2015, p. 65–84. [Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae; 73. Monografia 2015.]. ISBN 978-80-8152-308-3.

J. A. Comenii Opera omnia / Dílo J. A. Komenského 19/I. Martin Steiner, Vojtěch Balík, Dagmar Čapková, Věra Schifferová, Markéta Klosová a Lucie Storchová (eds.). Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2448-0.
[Rec.: Voigt, U. Comenius-Jahbuch, 22-24 (2014-2016), s. 119-121; Kumpera, J. Český časopis historický, 113 (2015), 3, s. 818-822; Svobodová, Z. Studia Comeniana et historica, 44 (2014), 91-91, s. 261-265.]

Kolár, J. – Selucká, M. (eds.). Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce. Brno: Host, 2014. Komentář Jaroslav Kolár a Tomáš Havelka, p. 177–245. [Česká knižnice.]. ISBN 978-80-7491-154-5.

J. A. Comenii Opera omnia / Dílo J. A. Komenského 9/II. Martin Steiner, Tomáš Havelka, Vladimír Urbánek, Jiří Just, Věra Petráčková, Stanislav Sousedík, Marta Bečková, Marie Kyralová, Jiří Beneš a Lenka Řezníková (eds.). Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80-200-2244-8.
[Rec.: Gmiterek, H. Odrodzenie i reformacja w Polsce, 58 (2014), s. 255–260; Voigt, U. Comenius Jahrbuch, 20–21 (2012–2013), s. 153; Koupil, O. Česká literatura: Časopis pro literární vědu, 64 (2016), 4, s. 615-616; Šolcová, K. Acta Comeniana, 27 (2013), s. 189-191; Peluněk, L. ČMM, 134 (2015), 2, s. 524-525; Kumpera, J. Český časopis historický, 113 (2015), 3, s. 818-822; Svobodová, Z. Studia Comeniana et historica, 44 (2014), 91-91, s. 261-265.]

J. A. Comenii Opera omnia / Dílo J. A. Komenského 15/IV. Martin Steiner, Markéta Klosová, Jiří Beneš, Hana Bouzková, Karel Hubka, Marie Kyralová, Stanislav Sousedík a Veronika Krubnerová (eds.). Praha: Academia, 2011. ISBN 978-80-200-2042-0.
[Rec.: Vaculínová, M. Listy filologické, 135 (2012), 1–2, p. 214–216; Silagiová, Z. Acta Comeniana, 26 (2012), s. 183–186; Koupil, O. Česká literatura: Časopis pro literární vědu, 61 (2013), 5, s. 806–808; Voigt, U. Comenius Jahrbuch, 19 (2011), s. 153–157; Kumpera, J. Český časopis historický, 113 (2015), 3, s. 818-822; Svobodová, Z. Studia Comeniana et historica, 44 (2014), 91-91, s. 261-265.]

Schifferová, V. – Chvatík, I. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology II. Praha: OIKOYMENH, 2011. 359 s. (Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 22). ISBN 978-80-7298-440-4.
[Rec.: Petruželková, A. Souvislosti, 2013, 1; URL: <http://www.souvislosti.cz/clanek.php?id=1468>; Albrecht, S. Comenius-Jahrbuch, 22-24 (2014-2016), s. 138-139.]

Schifferová, V. – Chvatík, I. – Havelka, T. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology I. Praha: OIKOYMENH, 2011. 653 s. (Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 21). ISBN 978-80-7298-439-8.
[Rec.: Petruželková, A. Souvislosti, 2013, 1; URL: <http://www.souvislosti.cz/clanek.php?id=1468>; Albrecht, S. Comenius-Jahrbuch, 22-24 (2014-2016), s. 138-139.]

Komenský, J. A. Předehra pansofie: Objasnění pansofických pokusů. Ed. a překlad Markéta Klosová. Praha: Academia, 2010, 204 s. (EUROPA; Sv. 23). ISBN 978-80-200-1862-5.
[Rec.: Albrecht, S. Comenius-Jahrbuch, 22-24 (2014-2016), s. 121-122.]

Blaschek-Hahn, H., Schifferová, V. (eds.). Jan Patočka – Klaus Schaller – Dmitrij Tschižewskij: Philosophische Korrespondenz 1936–1977. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2010. 183 s. (Orbis Phaenomenologicus; 5). ISBN 978-3-8260-4317-8.

Storchová, L. A Late Humanist Treatise on the Origin of the Bohemians, the Academic Polemics and Their Potential to Perform the Other: De origine Bohemorum et Slavorum by Johannes Matthias a Sudetis. Acta Comeniana, 2009, Vol. 22–23 (XLVI–XLVII), s. 149–206. (edice). ISBN 978-80-7007-312-4. ISSN 0231-5955.

Blaschek-Hahn, H., Schifferová, V. Briefwechsel zu Jan Patočka und zur Charta 77 zwischen Milada Blekastad und Ludwig Landgrebe aus den Jahren 1977–1979. Focus Pragensis IX - yearbook for the philosophy and phenomenology of religion. Praha: OIKOYMENH, 2009, s. 11–50. ISBN 978-80-7298-448-0.

Komenský, J. A. Informatorium školy mateřské. Ed. Tomáš Havelka, předml. Martin Steiner. Praha: Academia 2007, 132 s. (EUROPA; Sv. 5). ISBN 978-80-200-1451-1.
[Rec.: Čapková, D. Acta Comeniana, 22–23 (2009), s. 301–304.]

Steiner, M. (ed.). J. A. Komenský, O sporu týkajícím se obřadu prvního a následného dotýkání Chleba a Kalicha při Svaté večeři a o rozepřích, jež odtud vyvstaly. In Urbánek, V. – Řezníková, L. (eds.). Mezi Baltem a Uhrami: Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu. Sborník k poctě Marty Bečkové. Praha: Filosofia, 2006, s. 227–243. ISBN 80-7007-246-6.

Klosová, M., Bažil, M., Kyralová, M. (eds.). J. A. Komenský: Panegyrik věnovaný Karlu Gustavovi. In: Urbánek, V., Řezníková, L. (eds.). Mezi Baltem a Uhrami: Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu. Sborník k poctě Marty Bečkové. Praha, 2006, s. 254–280. ISBN 80-7007-246-6.

Klosová, M. (ed.). Praktický sylogismus pro celý svět Jana Amose Komenského. In: Pumprová, A., Růžičková, D., Švanda, L. (eds.). Querite primum regnum Dei. Sborník k poctě Jany Nechutové. Brno: Filozofická fakulta MU, 2006, s. 571–591. ISBN 80-86488-35-7.

Říhová, M., Steiner. M. (eds.). Gloriosissimo principi: Epistola de cautela a venenis ad Johannem, regem Bohemie. In: Signum gratiae. In honorem Bohumilae Mouchová. Praha: Karolinum, 2006, s. 169–200.

Storchová, L. (ed.). Mezi houfy lotrův se pustiti: České cestopisy o Egyptě 15.–17. století. Praha: Set Out, 2005, 450 s. ISBN 80-86277-445.
[Rec.: Škarpová, M. Studia Comeniana et Historica, 35 (2005), č. 73–74, s. 161–163; Šimek, Štěpán, LF 129, 2006, č. 1–2, s. 220–222.]

Havelka, T., Sládek, M. (eds.). An Unknown Document Relating to Comenius' Finances: On the Relationship Between Ladislav Velen of Žerotín and Comenius. Acta Comeniana, 2005, Vol. 19 (XLIII), s. 167–174.

Schifferová, V. (ed.). Comeniana aus dem Nachlass von Dietrich Mahnke. Die Korrespondenz zwischen Dietrich Mahnke und Dmitrij Tschižewskij aus dem Jahre 1935. Beilage: die Korrespondenz. Acta Comeniana, 2004, Vol. 18 (XLII), s. 219–223.

Schifferová, V. (ed.). Jan Patočka: Komeniologické studie III. Praha: OIKOYMENH, 2003. 671 s. (Sebrané spisy Jana Patočky; Sv. 11). Nepublikované texty. ISBN 80-7298-079-3.
[Rec.: Krámský, David. FČ 52, 2004, č. 4, s. 677–682; Matula, Jozef. Acta Comeniana, 2005, Vol. 19 (XLIII), s. 185–194.]

Johann Valentin Andreae. Theophilus. Ed. Jana Matlová a Jiří Beneš, překl. Viktor Friedrich Oehler a Frank Böhling, komentář a úvod Jiří Beneš. Stuttgart-Bad Cannstatt: Fromman-Holzboog, 2002. (J. V. Andreae: Gesammelte Schriften; Band 16). 469 s. ISBN 3-7728-1426-3.
[Rec.: Dickson, Donald R. Seventeenth Century News, 61, 2003, č. 3–4, s. 284–286; Kyralová, Marie. Kritická edice spisu Theophilus od Johanna Valentina Andreae. StudCom et Hist 33, 2003, č. 69–70, s. 250–251; Klosová, Markéta. Acta Comeniana, 2004, Vol. 17 (XLI), s. 215–217.]

Editované sborníky

Just, J. – Rothkegel, M. Confessio Bohemica. 1575/1609. In Reformierte Bekenntnisschriften. Bd. 3.1. 1570–1599. Hg. von Andreas Mühling u. Peter Opitz. Neukirchen-Vluyn, 2012, p. 47–176.

Prázný, A., Schifferová, V. (eds.). Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. 202 s. ISBN 978-80-7395-221-1.
[Rec.: Zemek, P. Acta Comeniana, 2010, Vol. 24 (XLVIII), s. 151–154.]

Chocholová, S., Pánková, M., Steiner, M. (eds.). Jan Amos Komenský: Odkaz kultuře vzdělávání = Johannes Amos Comenius: The Legacy to the Culture of Education. Praha: Academia, 2009. 832 s., 24 s. obr. příl. ISBN 978-80-200-1700-0.
[Rec.: Balík, Vojtěch. Filosofický časopis, 2009, roč. 27, č. 6, s. 946–950.]

Urbánek, V., Řezníková, L. (eds.). Mezi Baltem a Uhrami: Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu. Sborník k poctě Marty Bečkové. Praha: Filosofia, 2006, 316 s. ISBN 80-7007-246-6.
[Rec.: Holý, Martin. FHB 24, 2009, č. 1, s. 269–270; Just, Jiří.  Acta Comeniana, 2009, Vol. 22–23 (XLVI–XLVII), 2009, s. 307–312; Bahlcke, Joachim. Comenius-Jahrbuch 16-17, 2008–2009, s. 130–131.]

Beneš, J., Glombíček, P., Urbánek, V. (eds.). Bene Scripsisti... Filosofie od středověku k novověku. Sborník k sedmdesátinám Stanislava Sousedíka. Praha: Filosofia, 2002. 340 s. ISBN 80-7007-158-3.
[Rec.: Nejeschleba, Tomáš. Acta Comeniana, 2004, Vol. 17 (XLI), s. 222–227.]

Studie

2024

- Storchová, L. Labia tua maledicentiae et calumniae igne calent: Humanist Polemics and Invectives at the University of Prague from 1610 to 1620. Acta Comeniana, 36 (2022), s. 57–103.

- Storchová, L. Fateful Periods: Routinisation of a Wittenberg Chronological and Eschatological Concept within Bohemian University Humanism (c. 1550–1620). Central European Cultures, 3 (2023), 1, s. 38–64.

2022

Havelka, T. Solfernus. Zábavné dějiny spásy ve zpracování Václava Hájka z Libočan. Česká literatura, 70 (2022), 1, s. 3–28. 

Havelka, T. Die Historia de origine et rebus gestis Fratrum Bohemicorum von Johannes Lasitius und ihe spätere Bearbeitung durch Johann Amos Comenius. In Bahlcke, J. – Just, J. – Rothkegel, M. (Hrsg.). Konfessionelle Geschichtsschreibung im Umfeld der Böhmischen Brüder (1500–1800): Traditionen – Akteure – Praktiken. Wiesbaden: Harrassowitz, 2022, s. 481–506. [Jabloniana: Quellen und Forschungen europäischen Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit; Bd. 11]. ISBN 978-3-447-11709-8.

Řezníková, L. Idea mutatonium: Prožitek společenské změny a konceptualizace dějiny u Jakuba Jakobea. Listy filologické, 145 (2022), 1–2, s. 41–69.

Schifferová, V. In harmoniam omnia reducantur. Comenio, pensador de la armonía y unidad universales. Transl. Ivan Ortega Rodriguez. In Maximiliano Prada Dussán y David A. Rubio Gaviria (eds.). Comenio, 350 años después. Bogota, 2022, pp. 31–49. ISBN PDF: 978-628-7518-47-6. [cit. 2022-11-01]. Dostupné z: http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/17861.

Storchová, L. The Jewish War, God's Wrath and ʻthe Most Unfortunate Peopleʼ: Representations of the Jews and Judaism in Late Sixteenth-Century Protestant Literature in the Bohemian Lands. Judaica Bohemiae, 57 (2022), 1 , s. 5–31.

Storchová, L. Strategies for Adapting Knowledge: Melanchthon´s Natural Philosophy in the Czech Lands, 1540–1590. In Burton, S. J. G. - Baines, M. C. (eds.). Reformation and Education: Confessional Dynamics and Intellectual Transformations. Göttingen, 2022, s. 177–207.

2021

Schifferová, V. Juan Amós Comenio, perfil de un filósofo. Přel. Germán Vargas Guillén/Eliška Krausová Vlasáková. Pedagogía y Saberes, 2021, 54, s. 111–124. E-ISSN 2500-6436.

Slavíková, M. The Bohemian Lands. In Pontani, F. – Weise, S. (eds.). The Hellenizing Muse: A European Anthology of Poetry in Ancient Greek from the Renaissance to the Present. Berlin: De Gruyter, 2021, s. 280–305. ISBN 978-3-11-064123-3.

Slavíková, M. Johannes Honorius Cubitensis (c. 1465–1504). In Vaculínová, M. – Storchová, L. – Slavíková, M. – Neškudla, B. – Podavka, O. – Králová, M. (eds.). Bohemian Editors and Translators at the Turn of the 16th Century. Turnhout: Brepols, 2021, s. 55–182. [Europa humanistica: Bohemia and Moravia; Volume 3.]. ISBN 978-2-503-59859-8.

Storchová, L. Humanist Occasional Poetry and Strategies for Acquiring Patronage: The Case of a Court Physician Georg Handsch. In Dobalová, S. – Hausenblasová, J. (eds.). Archduke Ferdinand II of Austria: A second-Born Son in Renaissance Europe. Vienna: 2021, s. 351–364.

Storchová, L. Rerum Boemicarum Ephemeris (1584) und die protestantische Geschichtsschreibung in den böhmischen Ländern: Zur Adaptation in einem multikonfessionellen Umfeld. Archiv für Reformationsgeschichte - Archive for Reformation History, 112/1 (2021), s. 180–210.

Urbánek, V. – Zdichynec, J. Výklad stavovského povstání a jeho důsledků z pohledu současníků: exulantů, luteránů, katolíků. Souvislosti, 32 (2021), 2, s. 144–148. ISSN 0862-6928.

2020

Havelka, T. „Raději tedy postillí všech postillí posílám" Komenský biblista. Dějiny a současnost, 42 (2020), 8, s. 15–18.

Lelková, I. – Sutherland, S. – Findlen, P. Kircher's Bohemia: Jesuit Networks and Habsburg Patronage in the Seventeenth Century. In Erudition and the Republic of Letters, 5 (2020), 2, s. 163–206.

Pavlas, P. Lex secundum quam disponuntur omnia: Trichotomic Trees in Jan Amos Komenský's Pansophical Metaphysics and Metaphorics. Journal of Early Modern Studies, 9 (2020), 1, s. 9–31, http://zetabooks.com/all-titles/journal-of-early-modern-studies-volume-9-issue-1-spring-2020/.

Pavlas, P. The Search for a Final Language: Comenius's Linguistic Eschatology. Erudition and the Republic of Letters, 5 (2020), 2, s. 207–228.

Schifferová, V. "Omnia discantur per theoriam, praxin, chresin": Zur aktuellen Bedeutung des Comenius für das Anthropozän. In Comenius-Jahrbuch, 28 (2020), s. 55–74. ISSN 0945-313X.

Slavíková, M. Lectures on Homer at Non-Catholic Universities in Central Europe as attested in Matthaeus Collinus's Specimen studii ac laborum (1557) and Joachim Camerarius's Commentarius explicationis primi libri Iliados (1538). Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 60 (2020), 1, s. 219–229.

Slavíková, M. Γενεὴν Βοίημος. Humanist Greek Poetry in the Bohemian Lands. In Kajava, M. – Korhonen, T. – Vesterinen, J. (eds.). MEILICHA DÔRA: Poems and Prose in Greek from Renaissance and Eearly Modern Europe. Vaasa: Societas Scientiarum Fennica, 2020, s. 247–267.[Commentationes humanarum litterarum; 138.]. Dostupné on-line: http://scientiarum.fi/wp-content/uploads/2020/12/138-Commentationes-Humanarum-Litterarum.pdf

Slavíková, M. Balbinus, Ioannes; Banno, Ioannes; Chorinnus, Ioannes; Hanno, Martinus; Hynconius, Ioachimus. In Storchová, L. (ed.). Companion to Central and Eastern European Humanism, Volume 2, The Czech Lands. Part 1, A–L. Berlin: De Gruyter, 2020, s. 134–140; 141–144; 255–260; 522–526; 585–589.

Steiner, M. Ke komeniologickým studiím Dagmar Čapkové. Slovo a smysl, 17 (2020), 17, s. 249–255. (Online: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/117721/Martin_Steiner_249-255.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

Steiner, M. Nad titulními listy Komenského Pansofie. [On The title pages of Pansophy by Comenius.]. In Bureš, O. – Jedličková, L. – Nejeschleba, T. (eds.). Paulo Floss octogenario: Filosofie v dějinách a současnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, s. 69–75.

Steiner, M. – Urbánek, V. Otevřená brána tvého přátelství: Nová evidence o počátcích korespondence Jana Amose Komenského a Samuela Hartliba. In Křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského: Justus et Bonus ad honorem Jiří Beneš. Ondřej Podavka (ed.). Praha: Filosofia, 2020, s. 251–271. ISBN 978-80-7007-630-9.

Storchová, L. Conceptualising Asia, Africa and Europa in a Polemic on the Origin of Bohemians (1615–1617): Supranational Geographical Units and a Humanist Competition for 'National Honour'. In Detering, N. – Marsico, C. – Walser-Bürgler, I. (eds.). Contesting Europe: Comparative Perspectives on Early Modern Discourses on Europe, 1400–1800. Brill, 2020, s. 228–247.

Urbánek, V. Transfer vědění, nebo rétorika exilu? Pobělohorští exulanti a jejich sebeprezentace v písemnostech Hartlibova okruhu. [Transfer of Knowledge or the Rhetoric of Exile? Bohemian Exiles and their Self-Presentation in the Hartlib Papers.]. Dějiny – teorie – kritika, 2020, 1, s. 36–53.

Urbánek, V. Pavouk, nebo včela? Jan Amos Komenský jako aktér republiky učenců. Dějiny a současnost, 42 (2020), 8, s. 10–14. ISSN 0418-5129.

2019

Čížek, J. From Pansophia to panorthosia: The evolution of Comenius's pansophic conception. Erudition and the Republic of Letters, 4 (2019), 2, s. 199–227.

Balík, V. – Schifferová, V. Aristotelské kořeny Komenského metafyziky. Filosofický časopis, 67 (2019), 6, s. 933–953.

Havelka, T. „Krize" raně novověké komiky. [The "Crisis" of the Early Modern Comic.]. In Bažant, V. – Šorm, M. (eds.). Hranice smíchu: Komika a vážnost ve středověké Evropě. Praha: NLN, 2019, s. 361–377.

Klosová, M. How to get Diogenes on the Stage. In Czibula, K. – Demeter, J. – Pintér, M. Z. (eds.). Theory and Practice in 17th–19th Century Theatre. Eger, 2019, s. 33–41

Pavlas, P. Komeniáni v karteziánském zrcadle: Boj o definice některých metafyzických pojmů v polovině 17. století. Studia Neoaristotelica, 16 (2019), 4, s. 43–71.

Pavlas, P. The Book Metaphor Triadized: the Layman's Bible and God's Books in Raymond of Sabunde, Nicholas of Cusa and Jan Amos Comenius. In Burton, S. – Hollmann, J. – Parker, E. Nicholas of Cusa and the Making of the Early Modern World. Leiden: Brill, 2019, s. 384–416. [Studies in the History of Christian Traditions; 190.]. ISBN 978-90-04-34301-6.

Slavíková, M. Recte enim a Nasone tuo scriptum est: P. Ovidius v díle Erasma Rotterdamského. [Recte enim a Nasone tuo scriptum est: Ovid in the Works of Erasmus.]. Auriga: Zprávy Jednoty klasických filologů, 61 (2019), 1 (2019), s. 111–131. ISSN 1211-3379.

Storchová, L. Building Bonds of Scholarly Love: Changing Rhetorical Strategies in Comenius's Correspondence during the 1630s. Acta Comeniana, 33 (2019), s. 79–102.

Storchová, L. Adaptace pověsti o dívčí válce v české humanistické literatuře. Česká literatura, 6 (2019), s. 849–875.

Storchová, L. Kreativní melanchthonismus: K limitům výzkumu kulturní výměny na příkladu univerzitního humanismu ve druhé polovině 16. století. [Creative Melanchthonism: The Limits of Cultural Exchange Research on the Example of University Humanism in the Second Half of the Sixteenth Century]. Dějiny - teorie - kritika, 16 (2019), s. 34–48.

Dascalu, M. – Storchová, L. – Trausan-Matu, S. – Urbánek, V. Natural Language Processing: Shifting Rhetorical Strategies in Comenius's Correspondence with Three Separate Communities. In Hotson, H. – Wallnig, T. (eds.). Reassembling the Republic of Letters in the Digital Age: Standards, Systems, Scholarship. Göttingen, 2019, s. 428–432.

Špelda, D. The role of the Telescope and the Microscope in Constitution of the Idea of Scientific Progress. The Seventeenth Century, 34 (2019), 1, s. 107–126.

Urbánek, V. Individual Itineraries. In Hotson, H. – Wallnig, T. (eds.). Reassembling the Republic of Letters in the Digital Age: Standards, Systems, Scholarship. Göttingen, 2019, s. 325–332.

2018

Balík, V. Úloha knihy ve všenápravném projektu Jana Amose Komenského. [The role of the book in Jan Amos Comenius's concept of universal improvement of human affairs.]. In Heilandová, L. – Pavelková, J. (eds.). Sunt libri mei: knihy ve výchovném procesu novověkého čtenáře. Brno: Moravská zemská knihovna, 2018, p. 7–17. ISBN 978-80-7051-262-3.

Lelková, I. Etruscan Dreams: Athanasius Kircher, Medici Patronage, and Tuscan Friendships 1633–1680. I Tatti Studies: studies in the Renaissance, 21 (2018), 2, p. 299–349.

Steiner, M. Der ›Labyrinth‹-Roman des Comenius: Das Drama eines jungen Mannes. Comenius-Jahrbuch, 26 (2018), p. 31–38.

Storchová, L. Melanchthonský koncept tzv. osudových period u Martina Rakovského a českých humanistů. [Melanchthon´s "fatal periods" reapplied: The case of Martin Rakovský and Bohemian humanists]. In Frimmová, E. – Kohútová, M. Reformácie a jej dôsledky na Slovensku. Bratislava – Krakow – Trnava, 2018, p. 121–147.

Špelda, D. Les soleils et leurs observateurs au XVIIe siècle. [Suns and their observers in the 17th century.]. Revue des Questions Scientifiques, 189 (2018), 4, p. 531–577.

Urbánek, V. Raně novověká republika učenčů a www: Digitální metody a zkoumání učeneckých korespondenčních sítí. Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 58 (2018), 2, p. 37–49.

Urbánek, V. Habervešl z Habernfeldu, Ondřej. [Habervešl of Habernfeld, Ondřej.]. In Makariusová, M. Biografický slovník českých zemí. Sešit 21, H-Ham. Praha: Academia : Historický ústav AV ČR, 2018, p. 31–33. ISBN 978-80-200-2871-6.

Urbánek, V. – Klosová, M. The Correspondence of Johannes Amos Comenius. In Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia 26/I. Korespondence. Část I, 1628–1638 = Epistulae. Pars I, 1628–1638. Praha: Academia, 2018, p. 7–24. ISBN 978-80-200-2991-1.

2017

Balík, V. K pojmu sapientia v Komenského filosofických textech. [On the Concept of Sapientia in Comenius's Texts on Philosophy.]. In Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017, p. 321–334. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

Čížek, J. John Amos Comenius and Francis Bacon: Two Early Modern Paths to the Restoration of Knowledge. Acta Comeniana, 31 (2017), p. 9–22.

Čížek, J. (rec.). Komenský, Jan Amos. Spisy o první filosofii. V. Balík a V. Schifferová (eds.). Praha: OIKOYMENH, 2017. ISBN 978-80-7298-204-2]. Acta Comeniana, 31 (2017), p. 125–128.

Čížek, J. Comenius's Emendation of Society and its Limits. Studia Comeniana et historica, 47 (2017), 97/98, p. 73–82.

Havelka, T. Jan Amos Komenský jako vypravěč. [Johannes Amos Comenius as narrator.]. In Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017, p. 233–251. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

Havelka, T. K biblickým citacím v Historii o umučení a Kázání XXI Jana Amose Komenského. [On biblical quotations in the cycle Sermons XXI and History of the Sufferings by Johann Amos Comenius.]. Česká literatura, 65 (2017), 4, p. 507–539.

Havelka, T. From Denunciation to Humour. Forms of Attacks by Preachers on non-Roman Catholic Believers in selected Czech Sunday Postils. In Bahlcke, J. – Bobková-Valentová, K. – Mikulec, J. (eds.). Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th–18th Centuries). Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15.–18. Jahrhundert). Praha: Historický ústav, 2017, p. 165–178. ISBN 978-80-7286-305-1.

Klosová, M. Komenského představa gestikulace v jeho dramatických dílech. Realismus, nebo stylizace?. [Gesticulation in Dramatic Works by Comenius: Realism or Stylization?.]. In Řezníková L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017, p. 127–145. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

Lelková, I. – Slavíková, M. "The Utrecht Link": The Previously Unknown Correspondence between Jan Amos Comenius and Johann van Almeloveen. Acta Comeniana, 31 (2017), p. 63–92.

Pavlas, P. Trojnost jako řád i metoda. Příspěvek k triadologické komeniologii. [Triadism as an Order and Method: A Contribution to Triadic Comeniology.]. In Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017, p. 289–299. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

Pavlas, P. "The Best of All Possible Languages": Marin Mersenne as a Source of Comenius's Combinatorial Approach to Language Planning. Acta Comeniana, 31 (2017), p. 23–41.

Pavlas, P. Slovo jako definice: Komenského logický purismus. [Word as a Definition: Comenius' Logical Purism.]. Studia Comeniana et historica, 47 (2017), 97/98, p. 55–72.

Řezníková, L. Eruditi censores, salvete per Christum!: J. A. Komenský a raně novověká regulace literatury. [Eruditi censores salvete per Christum! Jan Amos Comenius and Early Modern Literary Regulation.]. In Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017, p. 77–102. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

Řezníková, L. – Urbánek, V. Slova a věci: Komenského Lexicon reale pansophicum jako pramen. [Words and Things. Comenius's Lexicon reale pansophicum as a Source.]. In Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017, p. 13–31. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

Řezníková, L. Hranice jako sociální instituce a geografická kategorie v raně novověké imaginaci prostoru: k současnému výzkumu hranic v raném novověku. [Borders as a Social Institution and Cartographic Category in the Early Modern Conception of Space: On the Contemporary Research of the Space and Border in the Early Modern Ages.]. Studia Comeniana et historica,  47 (2017), 97/98, p. 115–131.

Slavíková, M. Komenského myšlenky o hudbě. [Comenius's thoughts on music.]. In Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017, p. 211–232. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

Steiner, M. K antickým kořenům pojetí humanity (Humanitas před Komenským). [On understanding of humanity between the ancient world and Comenius.]. Historia scholastica. Mezinárodní časopis pro dějiny výchovy a vzdělání, 3 (2017), 2, p. 3–16.

Steiner, M. J. A. Comenii Opera omnia – Dílo J. A. Komenského. Několik poznámek k charakteru edice. [J. A. Comenii Opera omnia – the Work of J. A. Comenius. Several comments on the nature of the edition.]. Folia Historica Bohemica, 32 (2017), 1/2, p. 63–75.

Steiner, M. (rec.). Comenius, Johann Amos. Oratio De Cultura Ingeniorum. Rede Über Geistige Bildung, Sárospatak, 28. Novembris 1650. Nordhausen: Verlag Traugott Bautz, 2017. ISBN 978-3-95948-226-4. Acta Comeniana, 31 (2017), p. 129–134.

Steiner, M. Martin Luther pohledem Jana Amose Komenského. [Martin Luther in point of view of Johan Amos Comenius.]. 500 let Lutherovy reformace. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017, p. 33–51.

Storchová, L. Bezženství kněské?: Polemika o manželství kněží mezi Adamem Klementem Plzeňským a Vojtěchem Scipionem Berličkou (1615–1617). [Bezženství kněské?: A Polemic on the Marriage of Priests between Adam Klemens Plzeňský and Vojtěch Scipio Berlička (1615–1617).] In Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017, p. 181–210. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

Šolcová, K. Prudentia – virtus cardinalis. Uvážlivost jako základ Morálního světa J. A. Komenského. [Prudentia – Virtus Cardinalis. Prudence as the Basis of Comenius' Moral World.]. In Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017, p. 253–265. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.].  ISBN 978-80-7007-504-3.

Špelda, D. Huygens a Fontenelle o mimozemšťanech a lidech. [Huygens and Fontenelle on Aliens and Humans.]. Teorie vědy, 39 (2017), 2, p. 141–165.

Špelda, D. Pluralizace sluncí v 17. století a její důsledky. [Pluralizations of suns in the 17th century and its consequences.]. Dějiny věd a techniky, 50 (2017), 2, p. 83–105.

Urbánek, V. Jan Amos Komenský. [Jan Amos Comenius.]. In Bůžek, V. – Smíšek, R. (eds.). Habsburkové: Země Koruny české ve středoevropské monarchii. 1526–1740. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, p. 335–337. ISBN 978-80-7422-572-7 .

Urbánek, V. Meždu gumanizmom i barokko: Ja. A. Komenskij kak kanoničeskij avtor v diskussijach češskich istorikov literatury 30-70godov 20 veka. In Nasledie Jana Amosa Komenskogo vzgljad iz 21 veka: Materialy meždunarodnogo naučno-praktičeskogo foruma. St. Petersburg: Peterschule, 2017, p. 23–33. ISBN 978-5-85902-151-2.

2016

Balík, V. John Amos Comenius´ Use of Authoritates in Theory and Practice. In Goris, W. – Meyer, M. A. – Urbánek, V. (Hrsg.). Gewalt sei ferne den Dingen!: Contemporary Perspectives on the Works of John Amos Comenius. Springer, 2016, p. 323–333. ISBN 978-3-658-08260-4.

Havelka, T. 'Slyšme jeden strašlivý příběh': k exemplům v 17. a 18 století, zvláště v českých postilách. ['Let's hear one terrible story': A few notes on the exempla in 17th and 18th Centuries, especially in Czech postils.] Česká literatura, 64 (2016), 3, p. 341–371. ISSN 0009-0468.

Schifferová, V. Bemerkungen zur Idee der Ganzheitlichkeit bei Comenius. In Goris, W. – Meyer, M. A. – Urbánek, V. (Hrsg.). Gewalt sei ferne den Dingen!: Contemporary Perspectives on the Works of John Amos Comenius. Springer, 2016, p. 190–198. ISBN 978-3-658-08260-4.

Strochová, L. "The tempting girl, I know so well": Representations of Gout and the Self-Fashioning of Bohemian Humanist Scholars. Early Science and Medicine, 21 (2016), 6, p. 511–530.

Urbánek, V. J. A. Comenius and the Practice of Correspondence Networking: Between the Office of Address and the Collegium Lucis. In Goris, W. – Meyer, M. A. – Urbánek, V. (Hrsg.). Gewalt sei ferne den Dingen!: Contemporary Perspectives on the Works of John Amos Comenius. Springer, 2016, p. 291–308. ISBN 978-3-658-08260-4.

2015

Balík, V. Nová akvizice. [New acquisition.] In Balík, V. – Dufka, J. – Kubíček, T. – Machová, J. – Pavelková, J. Jan Amos Komenský ve fondech MZK: katalog k výstavě. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2015, p. 35–45. ISBN 978-80-7051-205-0.

Havelka, T. Abych z pořádku kroniky nevyšel a v posměšné se nedal rozprávky, maličko něco oznámím. (Groteskní plán Hájkovy Kroniky české). [So as not to digress from the order of the Chronicle and not to tell ridiculous tales, I shall tell you a little something. The grotesque level in Hájek's Czech Chronicle.] In Linka, J. Na okraj Kroniky české. Praha: Academia, 2015, p. 111–128. [Studia Hageciana; 1.]. ISBN 978-80-200-2432-9.

Lelková, I. Digitalizace a vizualizace korespondence J. A. Komenského (1592–1670). [Digitalization and Visualization of J. A. Comenius' Correspondence (1592–1670).] In Hlaváčová, J. Semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2015, p. 10–16. ISBN 978-80-904571-9-5.

Schifferová, V. Existence v kontextu Patočkovy filosofie výchovy. In Leško, V. – Stójka, R. a kol. Patočka a filozofia 20. storočia. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2015, p. 531–551. [Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae; 73. Monografia 2015.]. ISBN 978-80-8152-308-3.

Steiner, M. Mistr Jan Hus v díle J. A. Komenského. Studia Comeniana et historica, 55 (2015), 96–94, p. 25–32.

Storchová, L. The "Apostle" of Renaissance Humanism in Moravia? Re-Figuring Augustinus Olomucensis in Modern Czech Historiography. In Ekler, P. – Kiss, F. G. (eds.). Augustinus Moravus Olomucensis. Budapest: 2015, p. 149–156.

2014

Balík, V. K interpretaci pojmu harmonia u Jana Amose Komenského. In Schifferová, V. – Prázný, A. – Šolcová, K. et. al. Idea harmonie v díle J. A. Komenského. Pavel Mervart, Univerzita Pardubice, 2014, p. 57–69. ISBN 978-80-7465-093-2, 978-80-7395-703-2.

Havelka, T. Harmonie a disharmonie v prvých dílech Truchlivého. In Schifferová, V. – Prázný, A. – Šolcová, K. et. al. Idea harmonie v díle J. A. Komenského. Pavel Mervart, Univerzita Pardubice, 2014, p. 109–125. ISBN 978-80-7465-093-2, 978-80-7395-703-2.

Havelka, T. Všehrd, humanismus a literární historici. [Všehrd, Humanism and Literary Historians.] Česká literatura, 62 (2014), 2 (2014), p. 287–293. ISSN 0009-0468.

Havelka, T. Antické prvky v české renesanční postilografii. [Traces of Antiquity in Czech Renaissance Postilography.]. Historica Olomucensia: Sborník prací historických, 34 (2014), Supplementum 1, p. 123–134. ISSN 1803-9561.

Havelka, T. Ale nám Písmo ukazuje tajemství: Biblické aluze v cyklu Truchlivý Jana Amose Komenského. Historie - Otázky - Problémy, 5 (2013), 2, p. 225–242.

Klosová, M. Herci a herectví v Komenského cyklu Schola ludus. [Actors and acting in the Comenius' cycle Schola ludus.]. Divadelní revue, 25 (2014), 2, p. 7–17.

Lelková, I. Jan Amos Komenský a role andělských entit v jeho díle. In Schifferová, V. – Prázný, A. – Šolcová, K. et. al. Idea harmonie v díle J. A. Komenského. Pavel Mervart, Univerzita Pardubice, 2014, p. 137–150. ISBN 978-80-7465-093-2, 978-80-7395-703-2.

Řezníková, L. Paměť a text: Literární reprezentace Komenského a jejich mnemonické aspekty. In Řezníková, L. a kol. Figurace paměti: J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Praha: Scriptorium, 2014, p. 253–287. ISBN 978-80-88013-08-2.

Schifferová, V. Idea harmonie v díle Jana Amose Komenského. In Schifferová, V. – Prázný, A. – Šolcová, K. et al. Idea harmonie v díle J. A. Komenského. Pavel Mervart, Univerzita Pardubice, 2014, p. 47–55. ISBN 978-7395-703-2 (Univerzita Pardubice). ISBN 978-80-7465-093-2 (Pavel Mervart).

Schifferová, V. 'Per tenebras iter intutum est.' K pojetí světla v díle Jana Amose Komenského.
['Per tenebras iter intutum est.' On the Concept of the Light in the Work of Jan Amos Comenius.]. PAIDEIA: philosophical e-journal of Charles University, 11 (2014), mimořádné číslo 1, p. 127–139. ISSN 1214-8725.

Schifferová, V. Jan Amos Komenský - portrét filozofa. [John Amos Comenius - the Portrait of the Philosopher.]. Patočka a novoveká filozofia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014, p. 105–128. [Acta Facultatis philosophicae Universitatis Šafarikianae; 48.]. ISBN 978-80-8152-148-5.

Steiner, M. Tři podoby dedikace Komenského všenápravného souboru Consultatio catholica. Listy filologické, 137 (2014), 3–4, p. 293–313.

Steiner, M. Komenského spis Annales Fratrum? In Baďurová, A. – Boldan, K. – Jelínková, A. – Vaculínová, M. (eds.). Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata. Praha: Knihovna AV ČR, v. v. i., 2014, p. 253–265 (angl. résumé). ISBN 978-80-86675-27-5.

Storchová, L. Vědecké reprezentace renezančního humanismu a utváření kolektivních kulturních identit. [Scholary Representations of Renaissance Humanism and Making of Cultural Identities.].
Česká literatura, 62 (2014), 2, p. 276–286. ISSN 0009-0468.

Storchová, L. Matthaeus Collinus a jeho Specimen studii ac laborum (1557): Excerptové a moralizující čtení antických textů v literárním poli pražské univerzity. [Matthaeus Collinus and his Specimen studii ac laborum (1557): Excerpt and moralistic reading of ancient texts in the literary field of the Prague University.]. Historica Olomucensia: Sborník prací historických, 34 (2014), Supplementum 1, p. 315–333. ISSN 1803-9561.

Urbánek, V. Displaced Intellectuals and Rebuilt Networks: The Protestant Exiles from the Lands of the Bohemian Crown. In Fehler, G. – Kroeker, G. – Parker, C. – Ray, J. (eds.). Religious Diaspora in Early Modern Europe: Strategies of Exile. London: Pickering & Chatto, 2014, p. 167–179, 230–234. ISBN 978-1-84893-445-0.

Urbánek, V. Comenius, the Unity of Brethren, and Correspondence Networks. Journal of Moravian History, 14 (2014), 1, p. 30–50. ISSN 1933-6632.

2013

Havelka, T. Ale nám Písmo ukazuje tajemství: Biblická aluze v cyklu Truchlivý Jana Amose Komenského. [But Scripture shows us the mystery: Biblical allusions in the Mournful cycle by Jan Amos Comenius.]. Historie - otázky - problémy, 5 (2013), 2, p. 225–242. ISSN 1804-1132.

Horníčková, K. Beyond the chalice: monuments manifesting utraquist religious identity in the Bohemian urban context in the fifteenth and early sixteenth centuries. European Review of History, 20 (2013), 1 (2013), p. 137–152. ISSN 1350-7486.

Just, J. Vyznavači Augustany v Čechách a na Moravě před Bílou horou. [The Followers of Augustana in Bohemia and Moravia in the Period before the White Mountain Battle.]. Lutheranus: Studie a texty k teologii a dějinám luterské reformace. Praha: Lutherova společnost Praha, 2013, P. 43–71. [Luteranus; 4.]. ISBN 978-80-904459-2-5.

Just, J. Der Kuttenberger Religionsfrieden von 1485. [The religious peace of Kutná Hora of 1485.]. In Bahlcke, J. – Rohdewald, S. – Wünsch, T. (Hg.). Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa: Konstitution und Konkurrenz im nationen- und epochenübergreifenden Zugriff. Berlin: Akademie Verlag Berlin, 2013, p. 659–671. ISBN 978-3-05-005658-6.

Just, J. Jan Hus. [Jan Hus.]. In Bahlcke, J. – Rohdewald, S. – Wünsch, T. (Hg.). Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa: Konstitution und Konkurrenz im nationen- und epochenübergreifenden Zugriff. Berlin: Akademie Verlag Berlin, 2013, p. 491–502. ISBN 978-3-05-005658-6.

Just, J. Kralitzer Bibel. [The Bible of Kralice.]. In Bahlcke, J. – Rohdewald, S. – Wünsch, T. (Hg.). Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa: Konstitution und Konkurrenz im nationen- und epochenübergreifenden Zugriff. Berlin: Akademie Verlag Berlin, 2013, p. 765–776. ISBN 978-3-05-005658-6.

Řezníková, L. Režimy paměti – formáty identity. Ke vztahu paměti a české identity v současné populární kultuře. In Daniel, O. – Kavka, T. – Machek, J. (eds.). Populární kultura v českém prostoru. Praha, 2013, p. 44–59.

Řezníková, L. Suche nach Differenzen als Interferenzprozess. Praktiken der nationalen Abgrenzung in Prag um 1900. In Rassloff, U. (ed.). Wellenschläge: Kulturelle Interferenzen im östlichen Mitteleuropa des langen 20. Jahrhundert. Stuttgart, 2013, p. 99–143.

Řezníková, L. Erinnerungsorte und räumliche Organisation des Biographischen im 19. Jahrhundert. J. A. Comenius und "seine" Regionen. [Sites of memory and the spatial organization of the biography in the 19th century. J. A. Comenius and "his" regions.] In Řezník, M. – Rosenbaum, K. – Stübner, J. (eds.). Regionale Erinnerungsorte: Böhmische Länder und Mitteldeutschland im europäischen Kontext. Leipzig: Kirchhof & Franke, 2013, p. 69–84. [Studien zur Europäischen Regionalgeschichte; 1.]. ISBN 978-3-933816-60-3.

Schifferová, V. Comenius, Jan Amos (1592–1670). Pollmann, K. (ed.). The Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine. Vol 2. Oxford: Oxford university press, 2013, p. 819–821 ISBN 978-0-19-929916-4.

Steiner, M. Janua lingvarum hibernská a J. A. Komenského – několik poznámek k rozdílům a shodám. In Visuque et auditu iuxta venerabilis adrogantiam effugerat: Sborník k 80. narozeninám prof. Bohumily Mouchové. Praha: Jednota klasických filologů, 2013, p. 167–175.

Storchová, L. „Unkratut verdirbt nicht". Selbstpositionierungen in Autobiographien der zentraleuropäischen „armlosen Wunder" der Zwischenkriegszeit. In Musenberg, O. (Hg.). Kultur – Geschichte – Behinderung. Die kulturwissenschaftliche Historisierung von Behinderung. Oberhausen: Athena Verlag, 2013, p. 157–181.

Storchová, L. Konkurriende stories? Zur Konstruktion der Geschichte Böhmens in der lateinischen und tschechischsprachigen humanistischen Historiographie. In Behringer, W. – Havelka, M. – Reinholdt, K. (Hg.). Mediale Konstruktionen in der Frühen Neuzeit. Affalterbach: Didymos-Verlag, 2013, p. 115–138.

Urbánek, V. Komeniologie a intelektuální dějiny raného novověku. In Šedivá Koldinská, M. – Cerman, I. a kol. Základní problémy studia raného novověku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2013, p. 670–693.

Urbánek, V. Politické myšlení Komenského a Campanelly: antimachiavellismus a universální monarchie. Studia Comeniana et historica, 43 (2013), 89–90, p. 83–91.

2012

Klosová, M. Monachomacheia aneb Skandální události v mikulovském konventu. Divadelni revue, 23 (2012), 2, p. 90–96.

Balík, V. Komenský a Gumppenbergův Atlas Marianus. Sborník Národního muzea, 57 (2012), 1–2, p. 96–100.

Havelka, T. Uxor mempsigamos v postile Sancta curiositas Štěpána Františka Náchodského. In Nejeschleba, T. – Makovský, J. (eds.). Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012, p. 335–349. ISBN 978-80-7325-301-1.

Lelková, I. Philipp Jacob Sachs von Lewenheimb (1627-1672) and his Role within Intellectual Networks of the Czech Lands. Acta Comeniana, 26 (2012), p. 121–140. ISSN 0231-5955.

Řezníková, L. Die räumlichen Grenzen der Exil-Inszenierung und die metaphorischen Figurationen des J. A. Comenius in der tschechischen Literatur des 19. Jahrhunderts. Acta Comeniana, 26 (2012), p. 161–182. ISSN 0231-5955.

Řezníková, L. Hranice a identita v českém histori(ografi)ckém kontextu/Grenze und Identität im tschechischen histor(iograph)ischen Kontext. Český časopis historický, 110 (2012), 3–4, p. 596–626. (Spoluautor Miloš Řezník).

Řezníková, L. Prostor versus mapa: "Selhání mapy" jako topos a metafora v textech Terezy Brdečkové In Komenda, P. et al. (eds.). Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. Olomouc, 2012, p. 199–208.

Urbánek, V. Acta Comeniana – od komeniologického časopisu k revui pro intelektuální dějiny. In Olšáková, D. (ed.). Niky české historiografie: Uherskobrodská sympozia J. A. Komenského v ofenzivě (1971–1989). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i, 2012, p. 49–65.

2011

Just, J. Neue Nachrichten über Johann Amos Comenius im Archiv von Matouš Konečný. Acta Comeniana, 25 (2011), p. 125–172.

Lelková, I. Symboly a abeceda: Athanasius Kircher, William Warburton a rozluštění hieroglyfů. Kuděj, 2011, 2, p. 111–125.

Řezníková, L. "Výslech svědků" jako technika dekompozice masternarativu: Mýtus Moravského pole a jeho proměna v historické naraci Oldřicha Daňka. Bohemica Olomucensia, 2011, roč. 1, č. 1, s. 82–91.

Řezníková, L. Metafory města: Imaginace národnostní heterogenity v diskursu středoevropského města na přelomu 19. a 20. století. In Malura, J. – Tomášek, M. (eds.). Město: Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava, 2011, p. 88–100.

2010

Bečková, M. Polští přátelé a stoupenci Komenského. In Jan Amos Komeński w kontekście kultury i historii europejskiej XVII wieku: J. A. Komenský im Kontext der Europaeischen Kultur und Geschichte des 17. Jahrhunderts. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2010, s. 19–30.

Havelka, T. "Taková postila jest dobrá duchovní pastva a lékařství duše": Matěj Václav Šteyer a jeho Postila katolická. Bohemia Jesuitica 1556–2006. Praha: Karolinum, 2010, s. 813–824.

Havelka, T. Hráliť pak s tím mumrajovým knížetem nejpřednější páni. Syžet o jednodenním králi v karnevalovém a morálním kontextu. Bohemica litteraria, 13 (2010), 1–2, p. 13–29. ISSN 1213-2144.

Klosová, M. Pansophiae prodromus a Broniewského kritika Komenského názorů. In: Sitarska, B., Mnich, R. (eds.). Jan Amos Komeński w kontekście kultury i historii europejskiej XVII wieku: J. A. Komenský im Kontext der Europaeischen Kultur und Geschichte des 17. Jahrhunderts. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2010, s. 185–193. ISBN 978-83-7051-578-2.

Lelková, I. Poslední polyhistor: Přehled literatury k životu a dílu Athanasia Kirchera. Studia Comeniana et historica, 2010, roč. 40, 83–84, s. 46–68. ISSN 0323-2220.

Řezníková, L. Tripolis Praga: Mýty kulturní plurality. In Evropské město: Identita, symbol, mýtus. Bratislava: Zing Print Bratislava, 2010, s. 64–81.

Řezníková, L. Prominentní okraj. Imaginace česko-německého pomezí v literatuře 19. a 20. století. In Česká literatura rozhraní a okraje: IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha: Ústav pro českou literaturu, 2010, s. 457–465.

Schifferová, V. Komenského vychovatelská nauka mezi mystikou a rozumem: Ke komeniologické koncepci Jana Patočky. In Jan Amos Komeński w kontekście kultury i historii europejskiej XVII wieku: J. A. Komenský im Kontext der Europaeischen Kultur und Geschichte des 17. Jahrhunderts. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2010, s. 105–110.

Schifferová, V., Steiner, M. Existuje další, neznámý rukopis Komenského "Pansofie"?. Filosofický časopis, 2010, roč. 58, č. 3, s. 379–386.

Steiner, M. Księgozbiór Daniela Ernesta Jabłońskiego z punktu widzenia komeniologii. In Daniel Ernest Jabłoński: Rektor gimnazjum w Lesznie (1686–1691). Leszno: Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne, 2010, s. 37–42.

Steiner, M. Ke Komenského představám o politice. Aithér, 2010, roč. 2, č. 3, s. 210–213.

Storchová, L. Nation, patria and the aesthetics of existence: Late humanist national discourse and its rewriting by the modern Czech nationalist movement. In Trencsényi, B., Zászkaliczky, M. (eds.). Whose love of which country? Composite states, national histories and patriotic discourses in early modern East Central Europe. Leiden: Brill, 2010, s. 225–254.

Urbánek, V. Patria Lost and Chosen People: the case of the seventeenth-century Bohemian Protestant exiles. In: Trencsényi, B., Zászkaliczky, M. (eds.). Whose love of which country? Composite states, national histories and patriotic discourses in early modern East Central Europe. Leiden: Brill, 2010, s. 587–609.

Urbánek, V. Suisei, Sekai no Shumatsu to Barajujushiso no Ryuko – Cheko Purotesutanto Chishikijin no Shumatsuronteki Taibou. Yuai to Himitsu no Yoroppa Shakai Bunkashi. Tokyo: University of Tokyo Press, 2010, s. 133–154.

2009

Balík, V. Sapienter illud dictum: k citační praxi a práci s prameny u J. A. Komenského. In Radimská, J. (ed.). K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven: Jazyk a řeč knihy. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2009, Vol. 11, s. 177–191. (Opera romanica : Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis; 11). ISBN 978-80-7394-202-1.

Balík, V. K teorii a praxi práce s citáty u J. A. Komenského. In Prázný, A., Schifferová, V. (edd.). Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, s. 55–70. ISBN 978-80-7395-221-1.

Bečková, M. Význam Slezska pro bratrskou pobělohorskou emigraci In Bobková, L. Konvičná, J. (eds.). Korunní země v dějinách českého státu IV. Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14. – 17. století. Praha: FF UK – Casablanca, 2009, s. 657–669.

Bečková, M.: Poznávání osobnosti a díla Jana Amose Komenského. In Prázný, A., Schifferová, V. (edd.). Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, s. 83–103.  ISBN 978-80-7395-221-1.

Bečková, M. Pobělohorský bratrský exil v Polsku. In Exulant Jan Amos Komenský: Sborník konference s mezinárodní účastí k 380. výročí odchodu Českých bratří a Jana Amose Komenského do zahraničního exilu, Janské Lázně, 19.–21. září 2008. Praha: Čáp Pavel - Heosforos, 2009. s. 20–32. ISBN 978-80-904085-1-7.

Bečková, M. Jednota bratrská v polském exilu. Studie a texty Evangelické teologické fakulty, 2009, roč. 15, č. 2, s. 47–60.

Havelka, T. Pro ňákou za tři dni trvající veselost dáme ďáblu sobě milý oči vyloupati? Masopust pohledem raně novověkých kazatelů. In Hanzová, B. (ed.). Pokušení Jaroslava Kolára: Sborník k osmdesátinám. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR; Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009, s. 141–162.

Havelka, T. „Běda stromům uvadlým, uschlým, mízy bázně Boží a pobožnosti prázdným": Komenský kazatel: strategie kazatelského slova. In Prázný, A., Schifferová, V. (eds.). Pojetí světa v díle J. A. Komenského. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, s. 151–168.

Klosová, M. Two Piarist Plays from Lipník in Moravia or Two 18th Century Portraits of Emperor Theodosius and his Court. In Czibula, K., Emödi, A., János-Szatmári, S. (eds.). Dráma – múlt, színház – jelen. Oradea (Partium): Cluj-Napoca (Societatea Muzeului Ardealan), 2009, s. 39–44.

Klosová, M. Osobní a literární vztahy Jana Amose Komenského k Johannu Valentinu Andreae. In: Prázný, A., Schifferová, V. (eds.). Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, s. 117–132.

Kyralová, M., Obraz člověka u Komenského. In Prázný, A., Schifferová, V. (eds.). Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009 s. 103–116.

Schifferová, V. Ke Komenského pojetí světa. Komenský jako myslitel celku. In Prázný, A., Schifferová, V. (eds.). Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, s. 181–190.

Schifferová, V. Výchova k novému věku. Komenského filozofie výchovy ve výkladu Jana Patočky. In Chocholová, S., Pánková, M., Steiner, M. (eds.). Jan Amos Komenský: Odkaz kultuře a vzdělávání = Johannes Amos Comenius: The Legacy to the Culture of Education. Praha: Academia, 2009, s. 271–277.

Steiner, M. Recepce Komenského – pedagoga v domácí i zahraniční vědě. In Chocholová, S., Pánková, M., Steiner, M. (eds.). Jan Amos Komenský: Odkaz kultuře vzdělávání = Johannes Amos Comenius: The Legacy to the Culture of Education. Praha: Academia, 2009, s. 365–382.

Steiner, M. Die Zeugnisse der Herborner Professoren für Theologiestudenten aus böhmischen Ländern von 1611. Acta Comeniana, 2009, Vol. 22–23 (XLVI–XLVII), s. 287–291.

Steiner, M. Komenský a latina. In Prázný, A. – Schifferová, V. (eds.). Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, s. 41–55.

K pojetí tolerance u J. A. Komenského. Studia Comeniana et historica, 39 (2009), 81–82, s. 56–61.
30.

Storchová, L. A Late Humanist Treatise on the Origin of the Bohemians, the Academic Polemics and Their Potential to Perform the Other: De origine Bohemorum et Slavorum by Johannes Matthias a Sudetis. Acta Comeniana, 2009, Vol. 22–23 (XLVI–XLVII), s. 149–165.

Urbánek, V. Morava a Slezsko v politicko-náboženských vizích a proroctvích českých exulantů. In Bobková, L., Konvičná, J. (eds.). Korunní země v dějinách českého státu IV. Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.–17. století. Praha: FF UK – Casablanca 2009, s. 613–625.

Urbánek, V. Konfesijní identity a irénické snahy: Texty a kontexty ve sporu Bratří se Samuelem Martiniem z Dražova. Studie a texty Evangelické teologické fakulty, 2009, roč. 15, č. 2, s. 30–43.

Urbánek, V. Počátky Komenského chiliasmu a chiliastická očekávání u Simeona Partlicia a Pavla Skály. In Prázný, A., Schifferová, V. (eds.). Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, s. 133–150.

Urbánek, V. Intelektuální dějiny a dějiny filosofie: možnosti dialogu. Aithér, 2009, roč. 1, č. 2, s. 186–191.

2008

Bečková, M. Daniel Ernst Jablonski und seine Beziehungen zu Polen. In Bahlcke, J., Korthaase, W. (eds.). Daniel Ernst Jablonski. Religion, Wissenschaft und Politik um 1700. Wiesbaden: Harrasowitz Verlag, 2008, s. 205–222.

Klosová, M. Zwei Spiele des Sebastian Macer und J. A. Comenius' Schola ludus (Pars I–IV). In Czibula, K. (ed.). Szinhazvilag Vilagszinhaz. Budapest: Racio Kiado, 2008, s. 179–187.

Klosová, M. Dva modely dokonalé společnosti: Andreae a Komenský. Studia Comeniana et historica, 2008, roč. 38, č. 80, s. 63–73.

Schifferová, V. Einige Bemerkungen zur Comenius-Deutung bei Patočka. Comenius Jahrbuch. Sankt Augustin: Academia Richarz, Deutsche Comenius-Gesellschaft, 2008, s. 51–70.

Steiner, M. Jan Amos Komenský ve světové komeniologii. In Pánek, J. a kol. České dějiny v současné zahraniční historiografii. Praha: Sdružení historiků České republiky, 2008, s. 271–292.

Storchová, L. Biblische Topographie versus frühneuzeitlichen Orientalismus? Konstruktionen der orientalischen Alterität in böhmischen späthumanistischen Reiseberichten. In Holaubek, J., Navrátilová, H., Oerter, W. B. (eds.). Egypt and Austria IV. Praha: SET OUT, 2008, s. 185–214.

2007

Balík, V. Citáty z raně církevních Otců v díle J. A. Komenského. Studia Comeniana et historica, 2007, roč. 37, č. 77–78, s. 15–31.

Schifferová, V. Komeniologické studie Jana Patočky. In Navrátil, I., Hermann, T. Jan Patočka, české dějiny a Evropa: sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 1.-2. června 2007 ve Vysokém nad Jizerou. Semily: Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Státní okresní archiv Semily, 2007, s. 95–101.

Schifferová, V. Nový obraz Komenského. Filosofický časopis, 2007, roč. 55, č. 3, s. 399–407.

Steiner, M. Janua lingvarum – Changes and Development of a Textbook. Acta Comeniana, 2007, Vol.  20–21 (XLIV–XLV), s. 177–182.

Steiner, M. Editor a překladatel Komenského. In Váňová, R. a kol. Josef Hendrich 1888–1950. Praha: Karolinum, 2007, s. 85–94. ISBN 978-80-246-1359-8.

Steiner, M. Jan Patočka a kritická edice "J. A. Comenii Opera omnia". Filosofický časopis, 2007, roč. 55, č. 3, s. 409–411.

Storchová, L. Orientalische Gegenwelten? Zur Alteritätskonstruktion des Nahen und „Ferneren" Orients in böhmischen Reiseberichten der Frühen Neuzeit. In Holaubek, J., Navrátilová, H., Oerter W. B. (eds.). Egypt and Austria III.: The Danube Monarchy and the Orient. Praha: SET OUT, 2007, s. 237–247.

Storchová, L. Musarum et patriae fulgida stella suae: Inscenace Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic a sebeidentifikační praktiky českých humanistů poloviny 16. století. Acta Musei Nationalis Pragae, series C, Historia Litterarum, 2007, roč. 52, č. 1–4, s. 9–18.

Storchová, L. Konceptualizace genderu v Historische Anthropologie. In Storchová, L. (ed.) Conditio humana – konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii. Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2007, s. 59–79. ISBN 978-80-86971-36-0.

Urbánek, V. Učenec. In Bůžek, V., Král, P. (edd.). Člověk českého raného novověku. Praha: Argo, 2007, s. 355–377.

Urbánek, V. Mezi paracelsiánskou medicínou a rosenkruciánskými manifesty: studijní léta Ondřeje Habervešla z Habernfeldu. Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 2007,  roč. 47, č. 1–2, s. 171–181.

2006

Bečková, M. Das Wirken des Comenius im Geiste friedlichen Zusammenlebens während seines Aufenthaltes in Polen. Comenius-Jahrbuch, 2006, roč. 2003–2004, č. 11–12, s. 158–163.

Bažil, M. Rem nulli obscuram repetens. Les stratégies intertextuelles dans l'exorde du Cento Probae. In Marek, V.; Muchnová, D. Signum gratiae: In honorem Bohumilae Mouchová. Praha: Karolinum, 2006, s. 15–23. ISBN 80-246-1031-0.

Havelka, T. „Tiše povstal, bez divadla a prachtu z sebe dělání": Komenský kazatel – mezi slovesným uměním a katechezí. In Urbánek, V., Řezníková, L. (edd.). Mezi Baltem a Uhrami: Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu. Praha: Filosofia, 2006, s. 97–116.

Kyralová, M. Komenského Panegyrik věnovaný Karlu Gustavovi a historické pozadí jeho vzniku. In Urbánek, V., Řezníková, L. (edd.). Mezi Baltem a Uhrami: Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu. Praha: Filosofia, 2006, S. 245–253.

Řezníková, L. Kompetence a autonomie: Obrat literární vědy ke kulturním vědám. In Řepa, M., Borovský, T., Hanuš, J. (eds). Kultura jako téma a problém dějepisectví. Brno: Historický ústav AV ČR, 2006, s. 49–61.

Řezníková, L. Gotická duše moderny: Gotika a gotický román v české literatuře přelomu 19. a 20. století. In Blümlová, D., Jiroušek, B. (eds.). Čas moderny: Studie a materiály. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006, s. 71–110.

Schifferová, V. Ke vztahu filosofie a theologie u Jana Amose Komenského. In Bubík, T., Prázný, A., Hoffmann, H. (eds.). Náboženství a věda. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006, s. 240–246. ISBN 80-7194-876-4.

Schifferová, V. Comenius und der neuzeitliche Rationalismus Jan Patočka Interpretation der Philosophie des 17. Jahrhunderts. In Hagedorn, L., Sepp, H. (eds.). Andere Wege in die Moderne: Forschungsbeiträge zu Patočkas Genealogie der Neuzeit. Würzburg: Verlag Königshausen & Neumann GmbH, 2006, s. 178–188.

Storchová, L. Die Konstruktion des orientalischen Körpers in dem Reisebericht 'Cesta z království českého' (1608) von Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (Christoph Harant von Polschitz und Weseritz). In Holaubek, J., Navrátilová, H., Oerter, W. B. (eds.). Egypt and Austria II. Praha: SET OUT 2006, s. 137–147.

Urbánek, V. Marta Bečková – komenioložka a badatelka o dějinách česko-polských kulturních styků. In Urbánek, V., Řezníková, L. Mezi Baltem a Uhrami: Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu: Sborník k poctě Marty Bečkové. Praha: Filosofia, 2006, s. 15–32.

2005

Bažil, M. More centonario: Remarques sur la technique du centon dans la poésie latine hexamétrique du haut Moyen Âge (VIe-IXe siecles). In Díaz y Díaz, M., Díaz de Bustamante, J. Poesía Latina Medieval (Siglos V-XV). Firenze: SISMEL – Edizioni del Galluzzo, 2005, s. 275–285.

Bečková, M. Die Brüderunität und der Antitrinitarismus. In Szczucki, L. (ed.). Faustus Socinus and His Heritage. Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, 2005, s. 215–228.

Klosová, M. Původní předmluva ke Komenského osmidílnému cyklu divadelních her Schola ludus: Několik slov úvodem k Předmluvě ke kurátorům. In Šormová, E., Kuklová, M. (eds.).  Miscellanea theatralia: Sborník Adolfu Scherlovi k osmdesátinám. Praha: Divadelní ústav, 2005, s. 89–99. (Edice). ISBN 80-7008-180-5.

Schifferová, V. Comenius' Philosophie der Gewaltlosigkeit in ganzheitlicher Perspektive. In Schadel, E. (Ed.). Johann Amos Comenius – Vordenker eines kreativen Friedens. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 401–418. ISBN 978-3-631-52851-8 br.

Steiner, M. Alcune note sulla fede e pieta nell'opera di Komenský. In Stroppa, C. (ed.) Il Pensiero di Jan Amos Comenius nella societa contemporanea. Pavia: Fondazione Jan Amos Comenius, 2005, s. 19–25.

Steiner, M. Komenskýs Verhältnis zu den christlichen Konfessionen seiner Zeit. In Schadel, E. (ed.). Johann Amos Comenius – Vordenker eines kreativen Friedens. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 219–236. ISBN 978-3-631-52851-8 br.

Steiner, M. Zur Authentizität der lateinischen Texte in den J. A. Comenii Opera omnia. In Merta, B., Sommerlechner, A., Weigl, H. (eds.). Vom Nutzen des Edierens, Mitteilungen des Instituts Für Österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband 47. R. Wien – München: Oldenbourg Verlag,  2005, s. 109–115.

Steiner, M. The Works of Comenius: Criteria for the classification of over 200 titles. In Korthaase, W., Hauff, S., Fritsch, A. (eds.). Comenius und der Weltfriede = Comenius and World Peace. Berlin: Deutsche Comenius-Gesellschaft, 2005, s. 940–944.

Storchová, L. "Mezi houfy lotrův se pustiti..." Cizí, orientální a "mahumetánský" Egypt v českých cestopisech 15.–17. století. In Storchová, L. (ed.). Mezi houfy lotrův se pustiti. České cestopisy o Egyptě 15.–17. století. Praha: SET OUT, 2005, s. 407–445.

Urbánek, V. Between Universalism and Patriotism: J. A. Comenius and his Concept of Politics. In Stroppa, C. (ed.). Il Pensiero di Jan Amos Comenius nella societa contemporanea. Pavia: Fondazione Jan Amos Comenius, 2005, s. 67–72.

Urbánek, V. Reason of State and Celestial Politics: The Anti Machiavellianism of J. A. Comenius. In Korthaase, W., Hauff, S., Fritsch, A. (eds.). Comenius und der Weltfriede = Comenius and World Peace. Berlin: Deutsche Comenius-Gesellschaft, 2005, s. 432–443.

Urbánek, V. The Idea of State and Nation in the Writings of Bohemian Exiles after 1620. In Eriksonas, L., Müller, L. (eds.). Statehood Before and Beyond Ethnicity: Minor States in Northern and Eastern Europe, 1600–2000. Bruxelles: Peter Lang 2005, s. 67–83.

2004

Bečková, M. Andrzej Frycz Modrzewski - předchůdce Komenského? In Štěpán, J. (ed.). J. B. Čapek: Jubilejní sborník 1903–2003. Brno: L. Marek, 2004, s. 253–264.

Bečková, M. Češi a Poláci ve Velkopolsku v době pobělohorského exilu. In Polaków i Czechów wizerunek wzajemny (X-XVII w.). Wrocław-Warszawa: Wydawnictvo Instytutu Historii PAN, 2004. s. 195–201.

Bečková, M. Die Comeniologie - ein wissenschaftliches Fach? Comenius-Jahrbuch, 2004, roč. 2001–2002, Band 9–10, s. 19–28.

Bečková, M. Jerzy Izrael, pierwszy biskup braci czeskich w Wielkopolsce. In Gmiterek, H., Ivańczak, W. (eds.). Polacy w Czechach - Czesi w Polsce X-XVIII wiek. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2004, s. 103–111. ISBN 83-227-2217-6.

Bečková, M. J. B. Čapek – vysokoškolský učitel a komeniolog. In Štěpán, J. (ed.). J. B. Čapek: Jubilejní sborník 1903–2003. Brno: L. Marek, 2004, s. 28–34.

Havelka, T. Komika v díle Bohumíra Hynka Josefa Bílovského. Studia Comeniana et historica, 2004, roč. 34, č. 71–72, s. 142–154.

Schifferová, V. Philosophische Aspekte der Comeniologie D. Tschiževskijs. In Dmytro Čyževskij: osobnost a dílo. Praha: Národní knihovna ČR, 2004, s. 339–350. ISBN 80-7050-384-X.

Steiner, M. Čtyři komeniologické portréty (Josef Brambora, Jaromír Červenka, Věra Petráčková, Jana Matlová). In Cach, J. J. B. Čapek a další představitelé dějin české a slovenské pedagogiky 2. poloviny 20. století. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, 2004. s. 127–139.

2003

Řezníková, L. T. G. Masaryk a spor o historismus v české literatuře přelomu 19. a 20. století. In T. G. Masaryk a literatura. Hodonín: Masarykovo muzeum, 2003. s. 41–56.

Řezníková, L. Filolog mezi centrem a periferií. Ladislav Brtnický (1855–1936). Kuděj, 2003, č. 1, s. 46–64.

Urbánek, V. Jan Amos Komenský: intelektuál v labyrintech doby. In Duchem, ne mečem. Praha: NLN 2003, s. 143–154.

2002

Schifferová, V. K otázce barokní povahy Komenského filosofie. O komeniologické koncepci Dietricha Mahnkeho. In Beneš, J.; Glombíček, P.; Urbánek, V. (edd.). Bene Scripsisti... Filosofie od středověku k novověku: Sborník k sedmdesátinám Stanislava Sousedíka. Praha: Filosofia, 2002, s. 263–284.

Steiner, M. Zur Fachterminologie von Comenius' Physicae synopsis: Specimen Lexici Comeniani. Acta Comeniana, 2002, Vol. 15–16 (XXXIX–XL), s. 241–274.

Steiner, M. Komenský triadik - tentokrát poněkud jinak. In Dvorský, P. (ed.). Sborník k 75. narozeninám Karla Flosse. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, s. 219–231.

Steiner, M. Labyrinthus – Emendatio – Paradisus: Několik poznámek o ráji v didaktických spisech Komenského. Studia Comeniana et historica, 2002, roč. 32, č. 67–68, s. 85–88.

Urbánek, V. Stanislav Sousedík – poutník po neprošlapaných stezkách dějin filosofie. In Beneš, J.; Glombíček, P.; Urbánek, V. (edd.). Bene Scripsisti... Filosofie od středověku k novověku: Sborník k sedmdesátinám Stanislava Sousedíka. Praha: Filosofia, 2002, s. 13–24.

Urbánek, V. Josef Polišenský – Early Modern Historian and Comenius Scholar. Acta Comeniana, 2002, Vol. 15–16 (XXXIX–XL), s. 463–470.

Urbánek, V. The Comet of 1618: Eschatological Expectations and Political Prognostications during the Bohemian Revolt. In Christianson, J. R., Hadravová, A., Hadrava, P., Šolc, M. (eds.). Tycho Brahe and Prague: Crossroads of European Science. Frankfurt am Main: Verlag Harri Deutsch, 2002, s. 282–291.

Urbánek, V. Bádání o J. A. Komenském a dějiny raného novověku. In Barvíková, H., Pazdera, D. (eds.). Studie a články: K dějinám vědy a vědeckých institucí. Praha: Archiv AV ČR, 2002, s. 37–45.

2001

Steiner, M. Komenský a emigrace (úvaha o některých aspektech vývoje osobnosti). In Hrubá, M. (ed.). Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku. Ústí nad Labem: Albis international, 2001, s. 134–138.

Urbánek, V. Proroctví, astrologie a chronologie v dílech exulantů Paula Felgenhauera a Šimona Partlice. In Hrubá, M. (ed.). Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku. Ústí nad Labem 2001: Albis international, 2001, s. 156–173.

2000

Bečková, M. Das Wirken von J. A. Komenský in Polen und Ungarn unter dem Aspekt seines Verhältnisses zum Sozinianismus. In Balázs, M., Keserü, G. (eds.). György Enyedi and Central European Unitarianism in the 16–17th Centuries. Budapest: Hungarian Academy of Sciences Institute for Literary Studies, 2000, s. 23–31.

Bečková, M. Komeniologie – vědní obor? Studia Comeniana et historica, 2000, roč. 30, č. 63–64, s. 8–15.

Bečková, M. Zapomenutá lešenská básnířka Anna Memorata: Ve vzpomínce na společný pobyt v polském útočišti Komenského. Bulletin Unie Comenius, 2000, roč. 8, č. 12, s. 12–16.

Řezníková, L. K obsahu pojmu filologie. Listy filologické, 2000, roč. 123, č. 1–2, s. 59–77.

Schifferová, V. Comenius als Scheideweg des traditionellen und des modernen Denkens: Zu Patočkas Comenius-Interpretation. Acta Comeniana, 2000, Vol. 14 (XXXVIII), s. 161–173.

Steiner, M. Gentis felicitas jakožto literární dílo. Bulletin Unie Comenius, 2000, roč. 8, č. 12, s. 111–120.

Steiner, M. Die niederländische Epoche des Johann Amos Comenius und Europa. In Studia Europaea VII. Brusel: Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie voor Wetenschappenen Kunsten, 2000. s. 7–14.

Steiner, M. Latina sunt – non leguntur. Studia Comeniana et historica, 2000, roč. 30, 63–64 (2000), s. 162-165.