jan-marek-marci-z-kronlandu-1595-1667-v-souvislostech-ceskeho-filozofickeho-baroka

Jan Marek Marci of Kronland (1595–1667) in Context of Czech Philosophical Baroque

Poskytovatel:
GA ČR, standartní projekt

Hlavní panel:
P401 – Filosofie, teologie, religionistika

Datum zahájení:
1. 1. 2020

Datum ukončení:
31. 12. 2022

Odpovědný řešitel projektu:
Doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Spoluřešitelé:
Mgr. Kateřina Šolcová, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Abstrakt

Projekt přispívá k poznání přírodní filosofie v Čechách v 17. století a jejího mezinárodního kontextu. Klíčovou postavou bude osobnost profesora medicíny Jana Marka Marci z Kronlandu a obecněji intelektuální prostředí pražské lékařské fakulty v době po předání univerzity jezuitům do roku 1700. Výzkum bude sledovat dvě roviny. První se zaměří na Markovu korespondenci, jejímiž nejvýznamnějšími příjemci byli Athanasius Kircher a Juan Caramuel z Lobkovic. Výsledkem této části výzkumu bude kritická edice Markovy korespondence a zhodnocení jejího významu. Druhá rovina se bude věnovat zkoumání dědictví Markova díla v prostředí pražské lékařské fakulty. Položí si otázku, jak jeho přírodní filozofie ovlivňovala dobovou medicínou, a prozkoumá, jak se tyto myšlenky proměňovaly u dalších pražských lékařských autorů 17. století. Mezinárodní souvislosti budeme sledovat díky srovnání s publikační činností Markových vídeňských současníků jako byl například Paul de Sorbait a další.

Summary

The project will contribute to the study of natural philosophy in Bohemia in the 17th century in its international context. We will focus on the professor of medicine Jan Marek Marci of Kronland, and, in a broader sense, the intellectual milieu at Prague’s medical faculty between the 1620s and 1700. The research will follow two major themes. The first will examine Marci’s correspondence with two prominent thinkers of his time, Athanasius Kircher and Juan Caramuel of Lobkowitz. This part of the project will result in a critical edition of the Marci’s surviving correspondence and a discussion of its international framework. The second line of inquiry will examine the legacy of Marci’s writings in relation to other authors from Prague medical faculty: How did his natural philosophy intertwine with contemporary medicine, and how these ideas changed in the works of his successors. Comparison with natural philosophy in the works of Viennese professors like Paul de Sorbait will provide a broader international context.