Typ projektu: Bilaterální mobilitní projekt AV ČR

Partnerská organizace: Estonian Academy of Sciences

Hlavní řešitel: Lucie Storchová

Foreign principal investigator: Dr. Kristi Viiding

Doba řešení: 2021–2023

 

Abstrakt

Krizovým jevům byla v raněnovověké literatuře – latinské i vernakulární – věnována velká pozornost. Tento projekt navazuje na předchozí výzkumy a spolupráci estonských a českých badatelů a soustřeďuje se na literární reprezentace krizí ve střední a severovýchodní Evropě. Zaměří se především na komparaci různých diskursů a žánrů, na transnacionální a regionální prvky těchto reprezentací a na jejich proměny na sklonku 16. a v průběhu 17. století. Zvláštní pozornost bude věnována rétorice krize, problematice multilingualismu a prolínání textuality a obrazové složky děl. Kromě společných seminářů a přednášek bude hlavním výstupem projektu mezinárodní konference v Tallinnu v roce 2022, jejímž cílem je propojit větší počet odborníků, kteří se zabývají raněnovověkými reprezentacemi krizí v regionech ovlivněných německou protestantskou intelektuální tradicí. Výstupy konference budou publikovány v zahraničním nakladatelství nebo jako tematické číslo mezinárodního časopisu. Projekt usiluje o vytvoření badatelské platformy pro výzkum dané problematiky, která by měla širší evropský přesah.

Summary

The early modern crisis was widely reflected and discussed in European vernacular and Neo-Latin literature during the late 16th and 17th centuries. Building on previous cooperation of the Estonian and Czech research teams, this joint comparative project focuses literary representations of this crisis in North-Eastern and Central Europe, in order to find out its transnational and regional elements and to analyse its changes in the period concerned. Special attention will be paid to multilingualism and intersections of textuality and images, as well as the periodʼs rhetoric of crisis. In addition to joint seminars and lectures in Tallinn and Prague, the main goal will be to organize an international conference in 2022 in order to compare the results with other specialists on early modern literature, originating in various regions influenced by German Protestant intellectual tradition. By doing so, the project hopes to create a broad scholarly network focused on this research topic. Proceedings will be published in an English volume or in an international indexed scholarly journal.