Mgr. Marcela Slavíková, Ph.D.

editorka latinských spisů J. A. Komenského; humanistická poezie složená v latině a v klasické řečtině; antická, především starořecká hudba

kancelář/office: 101a
tel.: +420 221 183 311
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělání a akademická kvalifikace

- 13.–16. 3. 2018: COST-Action IS 1310 Training School 'EMLO on the road', Tallinn; školení o práci s digitální databází EMLO, The Comenius Catalogue.

- říjen 2009 – září 2014: Filosofická fakulta UK,  Ústav řeckých a latinských studií – externí doktorské studium; obhajoba disertační práce 8. 9. 2014

- srpen/září 2013: Studijní stáž na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani 

- září 2009:  FF UK, Ústav řeckých a latinských studií – doktorská zkouška

- 2006–2009: FF UK,  Ústav řeckých a latinských studií – interní doktorské studium, obor Řecká literatura; téma disertační práce: Aristides Quintilianus a postavení jeho spisu Peri músikés mezi dochovanými hudebně-teoretickými spisy

- 1999–2006: FF UK, Ústav řeckých a latinských studií – magisterské studium; diplomová práce: Pseudo–Plútarchos O hudbě – úvod, překlad a komentář

Přehled zaměstnání

- 2019 – říjen 2020: Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy; výuka Novozákonní řečtiny

- od dubna 2014 dosud: Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, FLÚ AV ČR, v. v. i., členka týmu projektu Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext; členka týmu projektu LINDAT-CLARIAH a Europa Humanistica.

- od září 2016–2018: Gymnázium Na Zatlance; vedení semináře z latiny

- říjen 2013 – červen 2016: Paneurópská vysoká škola v Dejvicích; výuka latiny pro právníky

- duben – srpen 2013: Spolupráce s FLÚ AV ČR, v. v. i., na edici Komenského korespondence v rámci projektu Cultures of Knowledge

- od 2006 dosud: Křesťanské gymnázium v Hostivaři; výuka všeobecné latiny

Pedagogická činnost

- 2019 – říjen 2020: Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy; výuka Novozákonní řečtiny

- 2016–2018: Gymnázium Na Zatlance; vedení semináře z latiny

- říjen 2013 – červen 2016: Paneurópská vysoká škola v Dejvicích; výuka latiny pro právníky

- 2010–2012: Gymnázium Praha 9; výuka všeobecné latiny

- od 2006 dosud: Křesťanské gymnázium v Hostivaři; výuka všeobecné latiny

- 2006–2007: Gymnázium Pod Vyšehradem; výuka všeobecné latiny

- 2004–2006: Vzdělávací centrum AZ Smart; výuka latiny pro mediky; přednášky z latinského medicínského názvosloví

Oblasti vědeckovýzkumné činnosti

- korespondence J. A. Komenského a jeho přátel

- humanistická poezie složená v klasické řečtině

- antická, především starořecká hudba; studium dochovaných hudebně-teoretických spisů

Členství v mezinárodních vědeckých společnstech

- od dubna 2016: International Association of Neo-Latin Studies (IANLS).

Granty a mezinárodní projekty

- od 2021 dosud: Účast na mobilitním projektu s Estonskem Literary Representations of Early Modern Crisis in Central and North Eastern Europe (řešitelka Lucie Storchová); studium krize v bohemikální poezii 16. a 17. století.

- od 2020 dosud: Účast na projektu GA ČR Historiam videre. Svědectví, zkušenost a empirická evidence v raně novověké historiografii českých zemí (řešitelka Lenka Řezníková); rešerše a korektury

- 2019–2022: členka výzkumného týmu projektu LINDAT/CLARIAH-CZ (podprojektu MEMORI, Comenius online) podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jehož hlavním řešitelem je Ústav formální a aplikované lingvistiky, MFF UK; úprava Comenius catalogu v online databázi EMLO dle pravidel nové edice Komenského korespondence.

- od 2019 dosud: Účast na projektu GA ČR Europa humanistica II., Čeští a moravští editoři a překladatelé a antická tradice (řešitelka Marta Vaculínová); ediční činnost Honoria Loketského.

- od 2016 dosud: Účast na mezinárodním projektu The Hellenizing Muse; poezie v českých zemích složená v klasické řečtině.

- 2016–2018: Účast na projektu GA ČR Podoby humanismu v českých zemích (1469–1622); poezie psaná řecky i latinsky.

- 2014–2018: Účast na projektu GA ČR Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext; práce na latinské edici Komenského korespondence.

- 2013: Grant podporovaný GA UK: Pseudo-Plútarchos O Hudbě; výstupem bude vydání překladu a komentáře spisu v nakladatelství OIKOYMENH.

Bibliografie

Monografie

- Rotterdamský, E. Užitečná rozprava o vedení války s Turky s výkladem žalmu 28. Úvodní studie, překlad a komentář. Praha: Academia, 2018. ISBN 978-80-200-2780-1.
[Rec.: Vaculínová, M. Listy filologické, 142 (2019), 3–4, p. 513–516.]

- Pseudo-Plútarchos. O hudbě. Úvod, překlad a komentář. Praha: OIKOYMENH, 2015. ISBN 978-80-7298-505-0.
[Rec.: Stříbrná, A. Avriga, 62 (2020), 1, s. 129–132.]

Edice

- J. A. Comenii Opera omnia / Dílo J. A. Komenského 26/I: Korespondence. Část I, 1628–1638 / Epistulae. Pars I, 1628–1638. Praha: Academia, 2018. ISBN 978-80-200-2991-1. (podíl na edici latinských dopisů).

- Lelková, I. – Slavíková, M. "The Utrecht Link": The Previously Unknown Correspondence between Jan Amos Comenius and Johann van Almeloveen. Acta Comeniana, 31 (2017), p. 63–92.

Studie

- The Bohemian Lands. In Pontani, F. – Weise, S. (eds.). The Hellenizing Muse: A European Anthology of Poetry in Ancient Greek from the Renaissance to the Present. Berlin: De Gruyter, 2021, s. 280–305. ISBN 978-3-11-064123-3.

- Johannes Honorius Cubitensis (c. 1465–1504). In Vaculínová, M. – Storchová, L. – Slavíková, M. – Neškudla, B. – Podavka, O. – Králová, M. (eds.). Bohemian Editors and Translators at the Turn of the 16th Century. Turnhout: Brepols, 2021, s. 55–182. [Europa humanistica: Bohemia and Moravia; Volume 3.]. ISBN 978-2-503-59859-8.

- Lectures on Homer at Non-Catholic Universities in Central Europe as attested in Matthaeus Collinus's Specimen studii ac laborum (1557) and Joachim Camerarius's Commentarius explicationis primi libri Iliados (1538). Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 60 (2020), 1, s. 219–229.

- Γενεὴν Βοίημος. Humanist Greek Poetry in the Bohemian Lands. In Kajava, M. – Korhonen, T. – Vesterinen, J. (eds.). MEILICHA DÔRA: Poems and Prose in Greek from Renaissance and Eearly Modern Europe. Vaasa: Societas Scientiarum Fennica, 2020, s. 247–267.[Commentationes humanarum litterarum; 138.]. Dostupné on-line: http://scientiarum.fi/wp-content/uploads/2020/12/138-Commentationes-Humanarum-Litterarum.pdf

- Balbinus, Ioannes; Banno, Ioannes; Chorinnus, Ioannes; Hanno, Martinus; Hynconius, Ioachimus. In Storchová, L. (ed.). Companion to Central and Eastern European Humanism, Volume 2, The Czech Lands. Part 1, A–L. Berlin: De Gruyter, 2020, s. 134–140; 141–144; 255–260; 522–526; 585–589.

- Recte enim a Nasone tuo scriptum est: P. Ovidius v díle Erasma Rotterdamského. [Recte enim a Nasone tuo scriptum est: Ovid in the Works of Erasmus.]. Auriga: Zprávy Jednoty klasických filologů, 61 (2019), 1 (2019), p. 111–131.

- Komenského myšlenky o hudbě. [Comenius's thoughts on music.]. In Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017, p. 211–232. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

- Principy starořecké hudební teorie a praxe. In Pseudo-Plútarchos. O hudbě. Praha: OIKOYMENH, 2015, p. 73–85. ISBN 978-80-7298-505-0.

Recenze

- (rec.) Päll, J. – Volt, I. (eds.). Hellenostephanos. Humanist Greek in Early Modern Europe. Learned Communities between Antiquity and Contemporary Culture [= Acta Societatis Morgensternianae VI–VII]. Tartu: University of Tartu Press, 2018. ISBN 978-9949-77-758-7. Acta Comeniana, 33 (2019), p. 161–163.

- (rec.). Blahoslav, Jan. Musica. Eds. P. Daněk – J. K. Kroupa; Petr Daněk, Blahoslavova Musica (1569): nejstarší kompletně dochovaná učebnice hudební teorie v českém jazyce. Praha, 2016. ISBN 978-80-87773-37-6. Acta Comeniana, 30 (2016), p. 205–216.

- (rec.). Barker, A. Ancient Greek Writers on their Musical Past: Studies in Greek Musical Historiography. Pisa – Roma: Fabrizio Serra (Syncrisis, 1) 2014. ISBN 978-88-6227-689-4. Listy filologické, 89 (2016), 3–4, p. 485–487.

- (rec.). Nejeschleba, T. – Makovský, J. (eds.). Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení. [The Work of Erasmus in European Thought, Yesterday and Toda], Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. ISBN 978-80-7325-301-1. Acta Comeniana, 27 (2013), p. 201–203. ISBN 978-80-7007-433-6. ISSN 0231-5955.

- (rec.). Apofthegmata – výroky a příběhy pouštních otců. Svazek I, II. Z řeckého a latinského originálu přeložil a komentářem opatřil Jiří Pavlík. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2000, 2005. Auriga – ZJKF,  50 (2008), p. 132–133.

- (rec.). Černý, M. K. Hudba antických kultur. 2. vyd. Praha: Academia, 2006. Hudební věda, 44 (2007), p. 361–363.

Účast na konferencích, konferenční příspěvky

Reading Comenius Universally. Online workshop s mezinárodní účastí; předčítání z děl Komenského u 350 letého výročí jeho úmrtí; Komenského dopis přátelům v Lešně, 15. 11. 2020

- Disticha culta lege: Some Remarks on the Edition of Martial's Xenia et Apophoreta by Johannes Honorius Cubitensis. Příspěvek na mezinárodní konferenci Influence et réception du poète Martial, de sa mort à nos jours, 24.–25. 10. 2019, Université Paris-Nanterre.

- Autorem enarrare Pelasgum: Some Parallels between Matthaeus Collinus's Specimen studii ac laborum (1557) and Joachim Camerarius's Commentarius explicationis primi libri Iliados (1538). Příspěvek na mezinárodní konferenci Universitätsprofessoren in (Mittel-) Europa vom Spätmittelalter bis zur Frühen Neuzeit (15.–18. Jahrhundert); University Professors in (Central) Europe from the Late Middle Ages to the Early Modern Period (15th–18the Century), Praha, 10.–11. 6. 2019.

- Greek Poetry in the Czech Lands. Příspěvek na mezinárodním workshopu The Hellenizing Muse in Venice, 30.–31. 8. 2018.

- Humanist Greek Poetry in the Bohemian Lands. Příspěvek na mezinárodní konferenci Humanist Greek (HUG) – Perspectives for a New Field of Studies, Helsinki, Finsko, 23.–25. 8. 2018.

- Discussing a Critical Edition of Johann Amos Comenius's Correspondence: Genres, Styles, and Languages. Příspěvek na mezinárodním workshopu 17th International Congress of the International Association for Neo-Latin Studies (IANLS), Albacete, Spain, 29. 7. – 3. 8. 2018.

- Recte enim a Nasone tuo scriptum est: P. Ovidius v díle Erasma Rotterdamského. Příspěvek na konferenci Roma aurea MMXVII: Ovidiovské kontexty a inspirace: Kolokvium k 2000. výročí úmrtí P. Ovidia Nasona, Praha, 30. 11.–2. 12. 2017, FF UK.

- Hudba starověkých Řeků. Přednáška v rámci Dne latiny 2017, Praha, 23. 11. 2017, Ústav řeckých a latinských studií FF UK.

- Vir non vulgari eloquentia: Joachim Hübner's Elegance of Expression. International Workshop Rhetoric and Genres of Learned Communication in Early Modern Central Europe: From Humanist Correspondence to Scholarly Journal, Praha, 19.–20. 10. 2017, Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, FLÚ AV ČR, v. v. i.