Aktuality

CALL FOR PAPERS: Filosofie a univerzita

6. 11. 2024, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, konference...

Číst dál...

On the Paths of Peace: The Holy Roman Empire as seen through the Travels of the Habsburgs’ Courts in 1569–1570

May 22, 2024, 10.00 a. m., the lecture room of the FLÚ, Jilská 1, Prague 1, Prof. Joseph Patrouch (Department of History, Classics, and Religion, University of Alberta in Edmonton, Canada), ...

Číst dál...

Andělé a jemnohmotné bytosti v raně novověké Británii

9. května od 16 hodin, zasedací místnost CMS, Jilská 1, Praha 1,  Mgr. Jacques Joseph, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK, Katedra filosofiea dějin přírodních věd),  přednáška

Číst dál...

Přejít na přehled aktualit

Mgr. Lenka Řezníková, Ph.D.

kulturní a literární dějiny 17.–19. století, sociální a kognitivní aspekty novověké textuality, dějiny a teorie historických reprezentací a paměti zejména ve vztahu k J. A. Komenskému

kancelář/office: 110a
tel.: +420 221 183 319
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělání a akademická kvalifikace

- 1998-2005: doktorské studium, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav českých dějin (disertační práce pod vedením prof. PhDr. Z. Beneše, CSc.: Historické reprezentace mezi modernou a historismem. K modernistické reflexi dějin v české literatuře přelomu 19. a 20. století)
- 1988-1996: magisterské studium, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (diplomní práce pod vedením doc. PhDr. Z. Beneše: Listy filologické 1874–1886. K obsahu pojmu filologie)

Přehled zaměstnání

- od 1995 dosud: Oddělení pro studium a edici díla J. A. Komenského, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., zde od 1999 členkou redakce časopisu Acta Comeniana
- říjen 2001–duben 2002: Centrum pro dějiny vědy v Praze, projekt: Reflexe humanitních věd v českém kulturním diskursu 1890–1914

Pedagogická činnost

- 2023 – Účast v programu AV ČR Otevřená věda. Roční stáž pro talentované studenty SŠ.
- od 2011 dosud: specializační kurzy na FHS UK a FF UK k problematice literární antropologie, kulturní paměti a konceptů zvýznamňování v soudobých společenských vědách
- 1996–1997: Gymnázium Praha - Libeň (volitelný seminář pro raně novověké dějiny)
- 1994–1995: Biskupské gymnázium v Hradci Králové (výuka latiny a dějepisu)

Oblasti vědeckovýzkumné činnosti

- Kritická edice latinských textů J. A. Komenského
- Dějiny recepce J. A. Komenského
- Kulturní dějiny 17.–19. století
- Otázky vztahu kognice a representace / myšlení a psaní
- Koncepty paměti a zvýznamňování v současných společenských vědách
- Teorie a dějiny historických reprezentací

Granty a mezinárodní projekty

- 2022–(2024): Posilování „okraje” v historiografii čtení. Perspektiva českých zemí, 1750–2021. Projekt GA ČR. Ústav pro českou literaturu. Externí členka badatelského týmu.

- 2020–(2023): Historiam videre. Svědectví, zkušenost a empirická evidence v raně novověké historiografii českých zemí (GA ČR, r.č. 20-11795S).

- 2015–2018: Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext. Centrum excelence. Členka řešitelského týmu.

- 2011–2014: Jan Amos Komenský jako místo paměti: Polyvalentní imaginace paměti a (re)konstrukování kánonu

- 2007–2009: Reflexion kultureller Interferenzräume: Ostmitteleuropa im 20. Jahrhundert. Realizováno v ústavu: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (financovalo Bundesministerium für Bildung und  Forschung)

- 2002–2004: Proměny narace a historického myšlení v české, polské a německé literatuře na přelomu 128. a 19. století. (financovala Grantová agentura ČR)

Odborné a organizační aktivity

- od 2023: členka ediční rady překladových/českých spisů J. A. Komenského

- září 2017: spolugarant panelu Funkcionalita dějin na 11. sjezdu českých historiků (Olomouc)

- říjen 2016: spoluorganizátor 30. mezinárodního komeniologického kolokvia Fines – limes – termini: Hranice mezi filosofickou kategorií, sociální interakcí a kartografickým zápisem (Uherský Brod)

- od 2015 dodnes: členka redakční rady časopisu Česká literatura

- září 2011: spolugarant panelu Hrance a identita na 10. sjezdu českých historiků (Ostrava)

- do 2006: členka redakční rady Acta Comeniana

Bibliografie

Monografie

- Urbánek, V. – Řezníková, L. – Havelka, T. – Kovářová, H. – Horníčková, K. J.A.K.: Komenský v kulturách vzpomínání. Praha: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. ISBN 978-80-270-9450-9.

- Řezníková, L. Ad majorem evidentiam: Literární reprezentace „zřejmého" v textech J. A. Komenského. Praha: Filosofia, 2018. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 18.]. ISBN 978-80-7007-556-2.
[Rec.: Matula, J. Acta Comeniana, 31 (2017), p. 141–148; Prchal Pavlíčková, R. DTK, 2 (2019), p. 335–338; Škarpová, M. Česká literatura, 1 (2020), p. 83–87. Horský, J. Cultures of Evidence, Jan Amos Comenius and Paradigms of Interpretation: A Discussion of Lenka Řezníková's New Book. Acta Comeniana, 33 (2019), p. 121–142.]

- Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

- Řezníková, L. a kol. Figurace paměti: J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Praha: Scriptorium, 2014.
[Rec.: Malura, J. Česká literatura, 63 (2015), 4, p. 585–592; (online: http://www.ucl.cas.cz/cs/casopis-ceska-literatura/ceska-literatura-v-siti/2086-vzpominani-na-komenskeho). Smyčka, V. Česká literatura, 63 (2015), 4, p. 592–600; (online: http://www.ucl.cas.cz/cs/casopis-ceska-literatura/ceska-literatura-v-siti/2084-komensky-ve-spleti-car). Altová, B. Český časopis historický, 113 (2015), 4, p. 1043–1049. Urbánková, L. Studia Comeniana et Historica, 44 (2014), 91–92, p. 273–276. Fapšo, M. Střed/Centre, 7 (2015), 2, p. 129–133.]

- Řezníková, L. Moderna a historismus: Historické reprezentace v proměnách literatury na přelomu 19. a 20. století. Praha: Libri, 2004. ISBN 80-7277-278-3. (online: http://www.libri.cz/data/pdf/375.pdf)
[Rec.: Nodl, M. Ke studiu. Lidové noviny, 16. 4. 2005.]

Edice a editované sborníky

- Steiner, M. – Klosová, M. – Balík, V. – Králová, M. – Kyralová, M. – Řezníková, L. – Schifferová, V. – Žemla, M. (eds.). Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia 19/2. De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. Část 2 = Pars 2, Pansophia. Část 1 = Pars 1, Praefationes ceteraque Pansophiae praemissa. Mundus possibilis. Mundus archetypus. Mundus angelicus. Praha: Academia, 2022. 347 s. ISBN 978-80-200-3398-7.

- Urbánek, V. – Řezníková, L. (eds.). Mezi Baltem a Uhrami: Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu: Sborník k poctě Marty Bečkové. Praha: Filosofia, 2006.

Studie

- Theatrum Historiae: The Metaphors of J. A. Comenius’ Historical Theory and Narration and their Empirical Context. Acta Comeniana, 35 (2021), s. 9–33.

- Idea mutatonium: Prožitek společenské změny a konceptualizace dějiny u Jakuba Jakobea. Listy filologické 145 (2022), 1–2, s. 41–69.

- Sociální čas a jeho reprezentace ve výkonové společnosti 19. století: liberalizace - monetizace – diferenciace. In Hrdina, M. – Piorecká, K. – Bendová, E. (eds.). Pochopit vteřinu: Prožívání času v české kultuře 19. století. Praha, 2019, s. 24–37.

- Lenka Řezníková – Miloš Řezník. Klamavé praxe a jejich reflexe ve společnosti 19. století. Podmínky – zdroje – formy. In Hanyš, M. – Pavlíček, T. (eds.). Dějiny, smysl a modernita: K 75. narozeninám Miloše Havelky. Praha, 2019, s. 175–194.

- Eruditi censores, salvete per Christum!: J. A. Komenský a raně novověká regulace literatury. [Eruditi censores salvete per Christum! Jan Amos Comenius and Early Modern Literary Regulation.]. In Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017, p. 77–102. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

- Řezníková, L. – Urbánek, V. Slova a věci: Komenského Lexicon reale pansophicum jako pramen. [Words and Things. Comenius's Lexicon reale pansophicum as a Source.]. In Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017, p. 13–31. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

- K otázkám rétorické a empirické evidence v myšlení raného novověku. Dějiny – teorie – kritika, 13 (2016), 2, p. 195–210.

- Beyond Ideology: Representations of the Baroque in Socialist Czechoslovakia As Seen Through the Media. Journal of Art Historiography, 8 (2016), 15 December, p. 1–23.

- Biografie jako textová a sociální praxe: Ke konjunktuře žánru na prahu moderny. Dějiny – teorie – kritika, 12 (2015), 1, p. 92–117.

- Paměť a text: Literární reprezentace Komenského a jejich mnemonické aspekty. In Řezníková, L. a kol. Figurace paměti: J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Praha: Scriptorium, 2014, p. 253–287.

- Johann Amos Comenius. In Bahlcke, J. – Rohdewald, S. – Wünsch, T. (eds.). Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa: Konstitution und Konkurrenz im nationen- und  epochenübergreifenden Zugriff. Berlin, 2013, p. 693–708. Coautor: Joachim Bahlcke.

- Literární moderna a pravda mystifikace: Symbolistické pojetí mystifikace mezi gnozeologickým entuziasmem a epistemologickou skepsí. In Piorecká, K. – Hrdina, M. (eds.). Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Praha, 2014, p. 38–44.

- Geografická evidence a sociální imaginace hranice: Literární a výtvarné representace hranice v reflexi J. A. Komenského v 19. a 20. století. Dějiny – teorie – kritika, 11 (2014), 2, p. 221–236.

- Identita/Alterita. In Storchová, L. a kol. Koncepty a dějiny: Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha: Scriptorium, 2014, p. 233–243. ISBN 978-80-87271-87-2.

- Prostor. In Storchová, L. a kol. Koncepty a dějiny: Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha: Scriptorium, 2014, p. 36–45. ISBN 978-80-87271-87-2.

- Režimy paměti – formáty identity: Ke vztahu paměti a české identity v současné populární kultuře. [Regimes of Memory – Formats of Identity. On the Relations between Memory and Czech Identity in the Contemporary Popular Culture.]. In Daniel, O. – Kavka, T. – Machek, J. a kol. Populární kultura v českém prostoru. Praha: Karolinum, 2013, p. 44–59. ISBN 978-80-246-2192-0.

- Suche nach Differenzen als Interferenzprozess. Praktiken der nationalen Abgrenzung in Prag um 1900. In Rassloff, U. (ed.). Wellenschläge: Kulturelle Interferenzen im östlichen Mitteleuropa des langen 20. Jahrhundert. Stuttgart, 2013, p. 99–143.

- Erinnerungsorte und räumliche Organisation des Biographischen im 19. Jahrhundert. J. A. Comenius und "seine" Regionen. [Sites of memory and the spatial organization of the biography in the 19th century. J. A. Comenius and "his" regions.]. In Řezník, M. – Rosenbaum, K. – Stübner, J. (eds.). Regionale Erinnerungsorte: Böhmische Länder und Mitteldeutschland im europäischen Kontext. Leipzig: Kirchhof & Franke, 2013, p. 69–84. [Studien zur Europäischen Regionalgeschichte; 1.]. ISBN 978-3-933816-60-3.

- Die räumlichen Grenzen der Exil-Inszenierung und die metaphorischen Figurationen des J. A. Comenius in der tschechischen Literatur des 19. Jahrhunderts. Acta Comeniana, 26 (2012), p. 161–182. ISBN 978-80-7007-404-6. ISSN 0231-5955.

- Hranice a identita v českém histori(ografi)ckém kontextu/Grenze und Identität im tschechischen histor(iograph)ischen Kontext. Český časopis historický, 110 (2012), 3–4, p. 596–626. (Spoluautor Miloš Řezník).

- Prostor versus mapa: "Selhání mapy" jako topos a metafora v textech Terezy Brdečkové In
Komenda, P. et al. (eds.). Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. Olomouc, 2012, p. 199–208.

- "Výslech svědků" jako technika dekompozice masternarativu: Mýtus Moravského pole a jeho proměna v historické naraci Oldřicha Daňka. Bohemica Olomucensia, 1 (2011), 1, p. 82–91.

- Metafory města: Imaginace národnostní heterogenity v diskursu středoevropského města na přelomu 19. a 20. století. In Malura, J. – Tomášek, M. (eds.). Město: Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava, 2011, p. 88–100.

- Tripolis Praga: Mýty kulturní plurality. In Soukupová, B. et al. (eds.). Evropské město: Identita, symbol, mýtus. Bratislava, 2010, p. 64–81. (Spoluautor Matteo Colombi).

- Prominentní okraj: Imaginace česko-německého pomezí v literatuře 19. a 20. století. In Jungamnnová, L. (ed.). Česká literatura rozhraní a okraje: IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha 2010, p. 457–465.

- Gotická duše moderny: Gotika a gotický román v české literatuře přelomu 19. a 20. století. In Blümlová, D. – Jiroušek, B. (eds.). Čas moderny. Studie a materiály. České Budějovice, 2006, p. 71–110.

- Kompetence a autonomie: Obrat literární vědy ke kulturním vědám. In Řepa, M. – Borovský, T. - Hanuš, J. (eds.). Kultura jako téma a problém dějepisectví. Brno, 2006, p. 49–61.

- Co reprezentují historické reprezentace: Gnozeologická skepse mezi konstatováním a performací. Dějiny, teorie, kritika, 2005, 1, p. 45–64.

- Historik – věc veřejná: Jaroslav Goll a česká literární moderna. In: Jiroušek, B. – Blümel, J. – Blümlová, D. (eds.). Jaroslav Goll a jeho žáci. České Budějovice, 2005, p. 309–317. ISBN:80-7040-780-8; 80-86559-43-2.

- History, Generation and Nation: Czech Writers of the 1890s in Search of Identity. In "We" and "the Others": Modern European Societies in Search of Identity, AUC – Phil. et Hist. 1, Studia Historica LIII, Praha, 2004, p. 53–75.

- T. G. Masaryk a spor o historismus v české literatuře přelomu 19. a 20. století. In Sborník příspěvků z X. semináře Masarykova muzea v Hodoníně 6. listopadu 2002. Hodonín, 2003, p. 41–56.

- Filolog mezi centrem a periferií: Ladislav Brtnický (1855–1936). Kuděj: Časopis pro kulturní dějiny, 2003, 1, p. 46–64.

- K obsahu pojmu filologie. Listy filologické, 123 (2000), p. 59–77.

Recenze

- (rec.). David, J. – Mácha, P. Názvy míst: Paměť, identita, kulturní dědictví. Brno, 2014. Studie z aplikované lingvistiky, 8 (2017), 1, p. 135–138.

- (rec.). Čapská, V. Mezi texty a textiliemi: (Swéerts-)Šporkové, textové praxe a kulturní výměna na přelomu baroka a osvícenství. Praha: Scriptorium, 2016. Bohemia – Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, 57 (2017), 1, p. 212–214.

- (rec.). Power, M. Hory a moře mezi „námi". Praha: Univerzita Karolova v Praze, 2015. Dějiny – teorie – kritika, 14 (2017), 1, p. 169–173.

- Komplexní anatomie cenzury a utopie necenzury. (rec.). Wögerbauer, M. – Píša, P. – Šámal, P. – Janáček, P. et al. V obecném zájmu: Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749–2014. Sv. 1 a 2. Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2491-6. Česká literatura, 64 (2016), 4, p. 568–572.

 Konference, workshopy, přednášky a veřejná vystoupení

- 2021: (konference) Between the Labyrinth and the Way of Light: Early Modern Metaphors of Knowledge and Johannes Amos Comenius. Příspěvek: „Theatrum historiae: The Metaphors of J. A. Comenius’s Historical Theory and Narration and Their Empirical Context“.

- 2021: (konference) Naše někdejší krize: Literární reprezentace sociálních kalamit počátku 20. let 17. století. Příspěvek: „Idea mutationum. Prožitek společenské změny a konceptualizace dějin u Jakuba Jakobea“.

- Zločin a čas: Metahistoircké komponenty současné detektivky. 11. sjezd českých historiků: Profesní setkání historiček a historiků České republiky, Ostrava, září 2017. Panel: Funkcionalita dějin v pozdní moderně. Spoluautor: Miloš Řezník.

- Mystifikace. Projekt Symboly doby (prof. M. Hlavačka). Praha, říjen 2016, Historický ústav AV ČR.

- Alterita bez rozdílů. Etnicita Prahy v české a německé literatuře přelomu 19. a 20. století, leden 2009, Ústav pro českou literaturu AV ČR.

- Loci der Differenz – Loci der Interferenz. Ambivalenz des deutsch-tschechischen Zusammenlebens in Prag um 1900, duben 2009, GWZO Leipzig, Workshop.

Dreivölkerstadt Prag. Moderne mythologie der Multikulturalität, mit Matteo Colombi, červen 2009, GWZO Leipzig, Präsentation und Diskussion.