Mgr. Lenka Řezníková, Ph.D.

kulturní a literární dějiny 17.–19. století, sociální a kognitivní aspekty novověké textuality, dějiny a teorie historických reprezentací a paměti zejména ve vztahu k J. A. Komenskému

kancelář/office: 110a
tel.: +420 221 183 319
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělání a akademická kvalifikace

- 1998-2005: doktorské studium, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav českých dějin (disertační práce pod vedením prof. PhDr. Z. Beneše, CSc.: Historické reprezentace mezi modernou a historismem. K modernistické reflexi dějin v české literatuře přelomu 19. a 20. století)
- 1988-1996: magisterské studium, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (diplomní práce pod vedením doc. PhDr. Z. Beneše: Listy filologické 1874–1886. K obsahu pojmu filologie)

Přehled zaměstnání

- od 1995 dosud: Oddělení pro studium a edici díla J. A. Komenského, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., zde od 1999 členkou redakce časopisu Acta Comeniana
- říjen 2001–duben 2002: Centrum pro dějiny vědy v Praze, projekt: Reflexe humanitních věd v českém kulturním diskursu 1890–1914

Pedagogická činnost

- od 2011 dosud: specializační kurzy na FHS UK a FF UK k problematice literární antropologie, kulturní paměti a konceptů zvýznamňování v soudobých společenských vědách
- 1996–1997: Gymnázium Praha - Libeň (volitelný seminář pro raně novověké dějiny)
- 1994–1995: Biskupské gymnázium v Hradci Králové (výuka latiny a dějepisu)

Oblasti vědeckovýzkumné činnosti

- Kritická edice latinských textů J. A. Komenského
- Dějiny recepce J. A. Komenského
- Kulturní dějiny 17.–19. století
- Otázky vztahu kognice a representace / myšlení a psaní
- Koncepty paměti a zvýznamňování v současných společenských vědách

Granty a mezinárodní projekty

- 2020 – (2022): Historiam videre. Svědectví, zkušenost a empirická evidence v raně novověké historiografii českých zemí (GA ČR, r.č. 20-11795S).

- 2015–2018: Spolupráce na projektu centra excelence Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext.

- 2011–2014: Jan Amos Komenský jako místo paměti: Polyvalentní imaginace paměti a (re)konstrukování kánonu

- 2007–2009: Reflexion kultureller Interferenzräume: Ostmitteleuropa im 20. Jahrhundert. Realizováno v ústavu: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (financovalo Bundesministerium für Bildung und  Forschung)

- 2002–2004: Proměny narace a historického myšlení v české, polské a německé literatuře na přelomu 128. a 19. století. (financovala Grantová agentura ČR)

Odborné a organizační aktivity

- září 2017: spolugarant panelu Funkcionalita dějin na 11. sjezdu českých historiků (Olomouc)

- říjen 2016: spoluorganizátor 30. mezinárodního komeniologického kolokvia Fines – limes – termini: Hranice mezi filosofickou kategorií, sociální interakcí a kartografickým zápisem (Uherský Brod)

- od 2015 dodnes: členka redakční rady časopisu Česká literatura

- září 2011: spolugarant panelu Hrance a identita na 10. sjezdu českých historiků (Ostrava)

- do 2006: členka redakční rady Acta Comeniana

Bibliografie

Monografie

- Urbánek, V. – Řezníková, L. – Havelka, T. – Kovářová, H. – Horníčková, K. J.A.K.: Komenský v kulturách vzpomínání. Praha: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. ISBN 978-80-270-9450-9.

- Řezníková, L. Ad majorem evidentiam: Literární reprezentace „zřejmého" v textech J. A. Komenského. Praha: Filosofia, 2018. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 18.]. ISBN 978-80-7007-556-2.
[Rec.: Matula, J. Acta Comeniana, 31 (2017), p. 141–148; Prchal Pavlíčková, R. DTK, 2 (2019), p. 335–338; Škarpová, M. Česká literatura, 1 (2020), p. 83–87. Horský, J. Cultures of Evidence, Jan Amos Comenius and Paradigms of Interpretation: A Discussion of Lenka Řezníková's New Book. Acta Comeniana, 33 (2019), p. 121–142.]

- Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

- Řezníková, L. a kol. Figurace paměti: J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Praha: Scriptorium, 2014.
[Rec.: Malura, J. Česká literatura, 63 (2015), 4, p. 585–592; (online: http://www.ucl.cas.cz/cs/casopis-ceska-literatura/ceska-literatura-v-siti/2086-vzpominani-na-komenskeho). Smyčka, V. Česká literatura, 63 (2015), 4, p. 592–600; (online: http://www.ucl.cas.cz/cs/casopis-ceska-literatura/ceska-literatura-v-siti/2084-komensky-ve-spleti-car). Altová, B. Český časopis historický, 113 (2015), 4, p. 1043–1049. Urbánková, L. Studia Comeniana et Historica, 44 (2014), 91–92, p. 273–276. Fapšo, M. Střed/Centre, 7 (2015), 2, p. 129–133.]

- Řezníková, L. Moderna a historismus: Historické reprezentace v proměnách literatury na přelomu 19. a 20. století. Praha: Libri, 2004. ISBN 80-7277-278-3. (online: http://www.libri.cz/data/pdf/375.pdf)
[Rec.: Nodl, M. Ke studiu. Lidové noviny, 16. 4. 2005.]

Edice a editované sborníky

- Urbánek, V. – Řezníková, L. (eds.). Mezi Baltem a Uhrami: Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu: Sborník k poctě Marty Bečkové. Praha: Filosofia, 2006.

Studie

- Sociální čas a jeho reprezentace ve výkonové společnosti 19. století: liberalizace - monetizace – diferenciace. In Hrdina, M. – Piorecká, K. – Bendová, E. (eds.). Pochopit vteřinu: Prožívání času v české kultuře 19. století. Praha, 2019, s. 24–37.

- Lenka Řezníková – Miloš Řezník. Klamavé praxe a jejich reflexe ve společnosti 19. století. Podmínky – zdroje – formy. In Hanyš, M. – Pavlíček, T. (eds.). Dějiny, smysl a modernita: K 75. narozeninám Miloše Havelky. Praha, 2019, s. 175–194.

- Eruditi censores, salvete per Christum!: J. A. Komenský a raně novověká regulace literatury. [Eruditi censores salvete per Christum! Jan Amos Comenius and Early Modern Literary Regulation.]. In Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017, p. 77–102. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

- Řezníková, L. – Urbánek, V. Slova a věci: Komenského Lexicon reale pansophicum jako pramen. [Words and Things. Comenius's Lexicon reale pansophicum as a Source.]. In Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017, p. 13–31. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

- K otázkám rétorické a empirické evidence v myšlení raného novověku. Dějiny – teorie – kritika, 13 (2016), 2, p. 195–210.

- Beyond Ideology: Representations of the Baroque in Socialist Czechoslovakia As Seen Through the Media. Journal of Art Historiography, 8 (2016), 15 December, p. 1–23.

- Biografie jako textová a sociální praxe: Ke konjunktuře žánru na prahu moderny. Dějiny – teorie – kritika, 12 (2015), 1, p. 92–117.

- Paměť a text: Literární reprezentace Komenského a jejich mnemonické aspekty. In Řezníková, L. a kol. Figurace paměti: J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Praha: Scriptorium, 2014, p. 253–287.

- Johann Amos Comenius. In Bahlcke, J. – Rohdewald, S. – Wünsch, T. (eds.). Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa: Konstitution und Konkurrenz im nationen- und  epochenübergreifenden Zugriff. Berlin, 2013, p. 693–708. Coautor: Joachim Bahlcke.

- Literární moderna a pravda mystifikace: Symbolistické pojetí mystifikace mezi gnozeologickým entuziasmem a epistemologickou skepsí. In Piorecká, K. – Hrdina, M. (eds.). Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Praha, 2014, p. 38–44.

- Geografická evidence a sociální imaginace hranice: Literární a výtvarné representace hranice v reflexi J. A. Komenského v 19. a 20. století. Dějiny – teorie – kritika, 11 (2014), 2, p. 221–236.

- Identita/Alterita. In Storchová, L. a kol. Koncepty a dějiny: Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha: Scriptorium, 2014, p. 233–243. ISBN 978-80-87271-87-2.

- Prostor. In Storchová, L. a kol. Koncepty a dějiny: Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha: Scriptorium, 2014, p. 36–45. ISBN 978-80-87271-87-2.

- Režimy paměti – formáty identity: Ke vztahu paměti a české identity v současné populární kultuře. [Regimes of Memory – Formats of Identity. On the Relations between Memory and Czech Identity in the Contemporary Popular Culture.]. In Daniel, O. – Kavka, T. – Machek, J. a kol. Populární kultura v českém prostoru. Praha: Karolinum, 2013, p. 44–59. ISBN 978-80-246-2192-0.

- Suche nach Differenzen als Interferenzprozess. Praktiken der nationalen Abgrenzung in Prag um 1900. In Rassloff, U. (ed.). Wellenschläge: Kulturelle Interferenzen im östlichen Mitteleuropa des langen 20. Jahrhundert. Stuttgart, 2013, p. 99–143.

- Erinnerungsorte und räumliche Organisation des Biographischen im 19. Jahrhundert. J. A. Comenius und "seine" Regionen. [Sites of memory and the spatial organization of the biography in the 19th century. J. A. Comenius and "his" regions.]. In Řezník, M. – Rosenbaum, K. – Stübner, J. (eds.). Regionale Erinnerungsorte: Böhmische Länder und Mitteldeutschland im europäischen Kontext. Leipzig: Kirchhof & Franke, 2013, p. 69–84. [Studien zur Europäischen Regionalgeschichte; 1.]. ISBN 978-3-933816-60-3.

- Die räumlichen Grenzen der Exil-Inszenierung und die metaphorischen Figurationen des J. A. Comenius in der tschechischen Literatur des 19. Jahrhunderts. Acta Comeniana, 26 (2012), p. 161–182. ISBN 978-80-7007-404-6. ISSN 0231-5955.

- Hranice a identita v českém histori(ografi)ckém kontextu/Grenze und Identität im tschechischen histor(iograph)ischen Kontext. Český časopis historický, 110 (2012), 3–4, p. 596–626. (Spoluautor Miloš Řezník).

- Prostor versus mapa: "Selhání mapy" jako topos a metafora v textech Terezy Brdečkové In
Komenda, P. et al. (eds.). Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. Olomouc, 2012, p. 199–208.

- "Výslech svědků" jako technika dekompozice masternarativu: Mýtus Moravského pole a jeho proměna v historické naraci Oldřicha Daňka. Bohemica Olomucensia, 1 (2011), 1, p. 82–91.

- Metafory města: Imaginace národnostní heterogenity v diskursu středoevropského města na přelomu 19. a 20. století. In Malura, J. – Tomášek, M. (eds.). Město: Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava, 2011, p. 88–100.

- Tripolis Praga: Mýty kulturní plurality. In Soukupová, B. et al. (eds.). Evropské město: Identita, symbol, mýtus. Bratislava, 2010, p. 64–81. (Spoluautor Matteo Colombi).

- Prominentní okraj: Imaginace česko-německého pomezí v literatuře 19. a 20. století. In Jungamnnová, L. (ed.). Česká literatura rozhraní a okraje: IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha 2010, p. 457–465.

- Gotická duše moderny: Gotika a gotický román v české literatuře přelomu 19. a 20. století. In Blümlová, D. – Jiroušek, B. (eds.). Čas moderny. Studie a materiály. České Budějovice, 2006, p. 71–110.

- Kompetence a autonomie: Obrat literární vědy ke kulturním vědám. In Řepa, M. – Borovský, T. - Hanuš, J. (eds.). Kultura jako téma a problém dějepisectví. Brno, 2006, p. 49–61.

- Co reprezentují historické reprezentace: Gnozeologická skepse mezi konstatováním a performací. Dějiny, teorie, kritika, 2005, 1, p. 45–64.

- Historik – věc veřejná: Jaroslav Goll a česká literární moderna. In: Jiroušek, B. – Blümel, J. – Blümlová, D. (eds.). Jaroslav Goll a jeho žáci. České Budějovice, 2005, p. 309–317. ISBN:80-7040-780-8; 80-86559-43-2.

- History, Generation and Nation: Czech Writers of the 1890s in Search of Identity. In "We" and "the Others": Modern European Societies in Search of Identity, AUC – Phil. et Hist. 1, Studia Historica LIII, Praha, 2004, p. 53–75.

- T. G. Masaryk a spor o historismus v české literatuře přelomu 19. a 20. století. In Sborník příspěvků z X. semináře Masarykova muzea v Hodoníně 6. listopadu 2002. Hodonín, 2003, p. 41–56.

- Filolog mezi centrem a periferií: Ladislav Brtnický (1855–1936). Kuděj: Časopis pro kulturní dějiny, 2003, 1, p. 46–64.

- K obsahu pojmu filologie. Listy filologické, 123 (2000), p. 59–77.

Recenze

- (rec.). David, J. – Mácha, P. Názvy míst: Paměť, identita, kulturní dědictví. Brno, 2014. Studie z aplikované lingvistiky, 8 (2017), 1, p. 135–138.

- (rec.). Čapská, V. Mezi texty a textiliemi: (Swéerts-)Šporkové, textové praxe a kulturní výměna na přelomu baroka a osvícenství. Praha: Scriptorium, 2016. Bohemia – Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, 57 (2017), 1, p. 212–214.

- (rec.). Power, M. Hory a moře mezi „námi". Praha: Univerzita Karolova v Praze, 2015. Dějiny – teorie – kritika, 14 (2017), 1, p. 169–173.

- Komplexní anatomie cenzury a utopie necenzury. (rec.). Wögerbauer, M. – Píša, P. – Šámal, P. – Janáček, P. et al. V obecném zájmu: Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749–2014. Sv. 1 a 2. Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2491-6. Česká literatura, 64 (2016), 4, p. 568–572.

 Přednášky a veřejná vystoupení

- Zločin a čas: Metahistoircké komponenty současné detektivky. 11. sjezd českých historiků: Profesní setkání historiček a historiků České republiky, Ostrava, září 2017. Panel: Funkcionalita dějin v pozdní moderně. Spoluautor: Miloš Řezník.

- Mystifikace. Projekt Symboly doby (prof. M. Hlavačka). Praha, říjen 2016, Historický ústav AV ČR.

- Alterita bez rozdílů. Etnicita Prahy v české a německé literatuře přelomu 19. a 20. století, leden 2009, Ústav pro českou literaturu AV ČR.

- Loci der Differenz – Loci der Interferenz. Ambivalenz des deutsch-tschechischen Zusammenlebens in Prag um 1900, duben 2009, GWZO Leipzig, Workshop.

Dreivölkerstadt Prag. Moderne mythologie der Multikulturalität, mit Matteo Colombi, červen 2009, GWZO Leipzig, Präsentation und Diskussion.