Mgr. Petr Pavlas, Ph.D.

Mgr. Petr Pavlas, Ph.D.

zástupce vedoucího oddělení

renesanční a raně novověká filosofie, dějiny metafor a metaforologie, dějiny ideje dokonalého jazyka, encyklopedismus, J. A. Komenský, G. W. Leibniz; redaktor revue Acta Comeniana

kancelář/office: 101a
tel.: +420 221 183 311
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělání a akademická kvalifikace

- 2011–2015: (Ph.D.) obor Teorie a dějiny vědy a techniky, Fakulta filozofická ZČU v Plzni

- 2009–2011: (Mgr.) obor Analytická filozofie a filozofie vědy, Fakulta filozofická ZČU v Plzni

- 2006–2009: (Bc.) obor Humanistika, Fakulta filozofická ZČU v Plzni

- 2006: Cambridge First Certificate in English (Council of Europe Level B2), Plzeň

Přehled zaměstnání

- 01/2016–dosud: Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze (postdoktorand, od 02/2020 vědecký asistent)

- 09/2015–dosud: FF ZČU v Plzni, Katedra filozofie (odborný asistent)

- 03/2013–05/2015: FF ZČU v Plzni, Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy (výzkumný pracovník)

Pedagogická činnost

- LS 2020/2021: Seminář "Četba a interpretace latinských filozofických textů", FF ZČU v Plzni

- ZS 2020/2021: Přednáška a seminář "Renesanční a novověká filosofie"; seminář "Latinská filosofická terminologie", FF ZČU v Plzni

- LS 2019/2020: Seminář "Četba a interpretace latinských filozofických textů"; seminář "Modern Czech Philosophy" (kurz vyučovaný v anglickém jazyce), FF ZČU v Plzni

- LS 2018/2019: Seminář "Četba a interpretace latinských filozofických textů"; seminář "Četba a intepretace filozofických textů Z"; seminář "Modern Czech Philosophy" (kurz vyučovaný v anglickém jazyce), FF ZČU v Plzni

- ZS 2017/2018: Přednáška a seminář „Latinská filosofická terminologie"; seminář „Modern Czech Philosophy"(kurz vyučovaný v anglickém jazyce), FF ZČU v Plzni

- ZS 2016/2017: Přednáška a seminář „Základy filozofie" (propedeutický kurz pro studenty práva); seminář „Modern Czech Philosophy" (kurz vyučovaný v anglickém jazyce), FF ZČU v Plzni

- ZS 2015/2016: Seminář „Interpretace filosofických textů – novověk"; seminář „Modern Czech Philosophy" (kurz vyučovaný v anglickém jazyce), FF ZČU v Plzni

- LS 2012/2013: Přednáška „Filosofie 2" (propedeutický kurz pro studenty historie), FF ZČU v Plzni

- ZS 2012/2013: Seminář „Renesanční a novověká filosofie", FF ZČU v Plzni

Vedení a oponentura bakalářských a diplomových prací. Konzultace disertační práce.

Oblasti vědeckovýzkumné činnosti

Renesanční a raně novověká filosofie, dějiny metafor a metaforologie, dějiny ideje dokonalého jazyka, encyklopedismus, J. A. Komenský, G. W. Leibniz; redaktor revue Acta Comeniana

Zahraniční studijní pobyty a stipendia

- 07/2019–12/2019: Universität Passau, Philosophische Fakultät, Lehrstuhl für Philosophie pod vedením mentora prof. Michaela-Thomase Liskeho (stipendium KAAD pro postdoktorandy)

- 06/2018–11/2018: Forschungszentrum Gotha der Universität Erfurt pod vedením mentora prof. Martina Mulsowa (Evropská unie – OP VVV)

- 02/2017–08/2017: Freie Universität Berlin (program Mezinárodní spolupráce začínajících výzkumných pracovníků AV ČR)

- 01/2016–02/2016: Staatsbibliothek zu Berlin (studijní cesta)

- 09/2013–06/2014: Freie Universität Berlin pod vedením mentora prof. W. Schmidt-Biggemanna (stipendium DAAD pro doktorandy a mladé vědce)

Granty a mezinárodní projekty

Grantový systém ZČU v Plzni

- SGS-2015-017 – Literární techniky ve vědeckém diskursu raného novověku (spoluřešitel)

- SVK1-2015-016 – Language of nature and language of science on the threshold of modern age (hlavní řešitel)

- SVK1-2014-011 – The Bible or Experience: Two Sources of Natural Knowledge in Early Modern Europe (hlavní řešitel)

- SVK1-2013-013 – Contra Aristotelem: Philosophy and Science in the Early Modern Europe (hlavní řešitel)

- SGS-2013-038 – Contra Aristotelem: staré a nové vědění na úsvitu raného novověku (spoluřešitel)

- SGS-2012-038 – Libri mundi: příspěvek k metaforologii raného novověku (spoluřešitel)

- SVK2-2012-008 – Svět a kniha: vědění o přírodě v raném novověku (spoluřešitel)

Grantová agentura České republiky

- 2019–2021: Raně novověký encyklopedismus v centru a na periferiích: Lavinheta, Apáczai Csere, Comenius, Leibniz, 19-02938S (řešitel)

- 2014–2018: Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext, GB14-37038G (člen týmu od r. 2016)

Operační programy EU

- 2018–2019: OP VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008030 MEMPHIS – Posílení mobility ve filosofickém bádání (člen týmu)

- 2013–2015: OP VK CZ.1.07/2.3.00/20.0138 RCTHS – Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy (člen týmu)

- 2013: OP VK CZ.1.07/2.4.00/31.0108 Výzkumná síť teorie a dějin vědy (člen týmu)

Úspěchy a ocenění

- CENA JOSEFA HLÁVKY 2020 (ocenění Hlávkovy nadace mladým talentovaným vědeckým pracovníkům Akademie věd ČR do 33 let věku)

- PRÉMIE OTTO WICHTERLEHO 2020 (ocenění Akademie věd ČR svým vybraným, mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům do 35 let věku, kteří přispívají vynikajícími výsledky k rozvoji vědeckého poznání)

- POSTDOC 2017 (motivační systém ZČU v Plzni: podpora mladých postdoktorandů dosahujících vynikajících výsledků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací)

- TALENT 2010, TALENT 2011, TALENT 2013, TALENT 2014 (motivační systém ZČU v Plzni: podpora mladých talentovaných studentů)

- finalista soutěže FALLING WALLS LAB 2013 (berlínská přehlídka mladých vědců)

- nominace na CENU OTO MÁDRA 2012 (nominující: prof. Karel Skalický)

Bibliografie

Monografie

- Definovat a kombinovat: Komenského projekt posledního jazyka. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2018. ISBN 978-80-7465-365-0.                                                                                                                                 [Rec.: Makovský, Jan. Acta Comeniana, 32/LVI (2018), pp. 117–124.]

- Trinus liber Dei: Komenského místo v dějinách metaforiky knihy. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. ISBN 978-807465139-7.
[Rec.: Lukavec, Jan. Literatura, 7. 1. 2016, dostupný z WWW: http://iliteratura.cz/Clanek/35845/pavlas-petr-trinus-liber-dei-komenskeho-misto-v-dejinachmetaforiky-knihy. Žemla, Martin. Studia Comeniana et Historica, 46 (2016), 95–96, p. 192–195.]

Studie

- Lex secundum quam disponuntur omnia: Trichotomic Trees in Jan Amos Komenský's Pansophical Metaphysics and Metaphorics. Journal of Early Modern Studies, 9 (2020), 1, p. 9–31, http://zetabooks.com/all-titles/journal-of-early-modern-studies-volume-9-issue-1-spring-2020/

- The Search for a Final Language: Comenius's Linguistic Eschatology. Erudition and the Republic of Letters, 5 (2020), 2, p. 207–228.

- Komeniáni v karteziánském zrcadle: Boj o definice některých metafyzických pojmů v polovině 17. století. Studia Neoaristotelica, 16 (2019), 4, p. 43–71.

- "The Best of All Possible Languages": Marin Mersenne as a Source of Comenius's Combinatorial Approach to Language Planning. Acta Comeniana, 31 (2017), p. 23–41.

- Slovo jako definice: Komenského logický purismus. Studia Comeniana et Historica, 47 (2017), 97–98, p. 55–72.

- Pavlas, P. 雅恩·帕托什卡论扬·阿姆斯·夸美纽斯 的形而上学以及库萨对他的启发 ——对夸美纽斯三分论研究的贡献 [Jan Patočka o Komenského metafyzice a její kusánské inspiraci. Příspěvek ke studiu triadismu u Komenského]. Tsinghua Studies in Western Philosophy, 3 (2017), 2, p. 280–290.

- Jan Patočka's Transcendentalia and categories on Jan Amos Comenius's Triadic System and Its Cusan Inspiration. Acta Comeniana, 30 (2016), p. 187–200.

- The Role of Protestantism in the Emergence of Modern Science: Critiques of Harrison's Hypothesis. Teorie vědy. [Theory of science.], 37 (2015), 2, p. 159–171.

- Idea dokonalého jazyka u F. M. van Helmonta a J. A. Komenského. Studia Comeniana et Historica, 43 (2013), 89–90, p. 286–305.

- Přírodní filosofie Tommasa Campanelly. Pro–Fil, 14 (2013), 2, p. 44–63.

- Boží knihy, kniha přírody a věcný jazyk u J. A. Komenského. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity, 4 (2012), p. 17–40.

- Teilhardova vědeckost jako otevřená otázka. Teologické texty: Časopis pro teoretické a praktické otázky teologie, 23 (2012), 4, p. 179–186.

- Teilhard, Monod a Dawkins aneb Není evolucionismus jako evolucionismus. Teologické texty: Časopis pro teoretické a praktické otázky teologie, 21 (2010), 4, p. 180–188.

Statě ve sbornících a kolektivních monografiích

- Kniha Krista a knihy Boží. Předpoklady zrodu teosofické triády a tetrády v luterské mystice přelomu 16. a 17. století. In Podavka, O. (ed.). Křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského: Justus et Bonus. Ad honorem Jiří Beneš. Praha: Filosofia, 2020, p. 273–302. ISBN 978-80-7007-630-9.

- The Book Metaphor Triadized: the Layman's Bible and God's Books in Raymond of Sabunde, Nicholas of Cusa and Jan Amos Comenius. In Burton, S. – Hollmann, J. – Parker, E. (eds.). Nicholas of Cusa and Early Modern Reform. Leiden: Brill, 2019, p. 384–416.

- Trojnost jako řád i metoda. Příspěvek k triadologické komeniologii. [Triadism as an Order and Method: A Contribution to Triadic Comeniology.]. In Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017, p. 289–299. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

- The Book of the Mind: The Shift Towards the Subject in Patrizi and Comenius. In Nejeschleba, T. – Blum, P. R. (eds.). Francesco Patrizi: Philosopher of the Renaissance. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2014, p. 343–358. ISBN 978-80-244- 4428-4.

Recenze

- (rec.) Dílo Jana Amose Komenského 26/1. Korespondence. Část I: 1628–1638. Praha: Academia, 2018. Filosofický časopis, 68 (2020), 2, p. 305–308.

- (rec.) Komenský, J. A. Spisy o první filosofii. V. Balík a V. Schifferová (eds.). Praha: Oikoymenh, 2017. Studia Comeniana et historica, 48 (2018), 99–100, p. 93–98.

- (rec.). Špelda, D. Pravda – dcera času: O původu ideje pokroku poznání [Truth – Daughter of Time. On the Origin of the Idea of Scientific Progress]. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. ISBN 978-80-7465-193-9. Acta Comeniana, 30 (2016), p. 242–246.

- (rec.). Burton, S. J. G. The Hallowing of Logic: The Trinitarian Method of Richard Baxter's Methodus Theologiae. Leiden – Boston: Brill, 2012. ISBN 978-90-04-22640-1. Acta Comeniana, 29 (2015), p. 188–191.

- Příroda se nerada svléká. (rec.). Hadot, P. Závoj Isidin. Praha: Vyšehrad, 2010. ISBN 978-80-7429-013-8. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity, 2 (2012), p. 169– 172.

- Zápasníci s přírodou: vědci a ti druzí. (rec.). Harrison, P. – Numbers, R. – Shank, M. (eds.). Wrestling with Nature: From Omens to Science. Chicago – London: The University of Chicago Press, 2011. Teorie vědy. [Theory of Science.], 35 (2013), 1, p. 154–161.

Překlady

- Horský, J. Cultures of Evidence, Jan Amos Comenius and Paradigms of Interpretation: A Discussion of Lenka Řezníková's New Book. Acta Comeniana, 33 (2019), p. 121–142. (Přeloženo z českého originálu.)

- Božská moudrost – Boží příroda: Rosekruciánské manifesty, Evropa a české země v 17. století. Výstava, Galerie Věda a umění AV ČR, Národní 3, Praha 1, 14. 5. – 29. 6. 2019. (Popisky exponátů a textové panely přeloženy z anglické předlohy putovní výstavy „Divine Wisdom – Divine Nature".)

- Patočka, J. Transcendentalia and categories. Acta Comeniana, 30 (2016), p. 201–211. (Přeloženo z českého originálu "Transcendentalia a kategorie".)

- Sato, M. Vrozenost jako přirozenost u Descarta. Kuděj: Časopis pro kulturní dějiny, 2 (2012), p. 64–81. (Přeloženo z anglického originálu „Innateness as naturality in Descartes".)

Konference, přednášky, postery

Natura, Mens, Scriptura, Christus - sive Libri Dei. The Genesis of the Metaphorical Triad/Tetrad. Zvaná přednáška na Ludwig Boltzmann Institute for Neo-Latin Studies Innsbruck, 20. 11. 2019.

- Lex secundum quam disponuntur omnia. Trichotomic Trees in Jan Amos Comenius' Pansophical Metaphysics and Metaphorics. Zvaná přednáška na mezinárodním workshopu IRH-ICUB Bucharest, 8. 11. 2019.

- The Search for the Intellectual and Personal Links between Comenius and Leibniz. 8. ročník mezinárodní konference Scientiae, Befast, Queens University, 12.–15. 6. 2019.

- Příroda je boží. Zvaná veřejná debata v rámci diskusního cyklu "Teologickej battle", Kulturní centrum Falcon, Klatovy, 30. 5. 2019.

- Liber naturae and its Two Siblings. Triadisation of God's Books from Augustine to Comenius. Mezinárodní workshop The Rosicrucian Manifestos and the Visual and Intellectual Culture of the Seventeenth Century, Praha, AV ČR, 14. 5. 2019.

- Definovat a kombinovat. Přednáška a představení knihy. Plzeň, FF ZČU, 26. 4. 2019.

- Komenského projekt posledního jazyka. Přednáška a představení knihy. Praha, Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., 11. 4. 2019.

- "Ut ultima sint ultima id est optima". Jan Amos Comenius's Final Language. 65. výroční konference Renaissance Society of America v Torontu, 17.–19. 3. 2019.

- The Slavic Language(s) as an Inspiration for Comenius's Project of a Universal Language. Konference Neo-Latin Scholarship on the Slavs na SAV v Bratislavě, 5.–7. 12. 2018.

- A Trivial-Quadrivial Mixture: Combinatorial Mathematics and the Language Planning from Cardano to Comenius. Konference From Quadrivium to Natural Sciences: New Impulses in the Traditional Framework na FF Ostravské univerzity, 15.–16. 11. 2018.

- Metafyzické koncepce Komenského okruhu očima scholastického karteziána. Konference Místo Komenského v dějinách evropského metafyzického myšlení na Univerzitě Pardubice, 13.–14. 11. 2018.

- The Search for a Final Language: Jan Amos Comenius's Linguistic Eschatology. Konference Imagining the Last Things na British School at Rome, 25.–26. 10. 2018.

- Comenius's Unlimited Combinations: The Protestant Exile on the Infinity of Possible Words and Its Mersennian Inspiration. International Society for Intellectual History Annual Conference v St Andrews, 10.–13. 6. 2018

- Číslo 3 žije. Komenský o trojjediné knize Božího zjevení v přírodě, mysli a Písmu. Zvaná přednáška na Nové radnici v Brně, 24. 3. 2018.

- The Best of All Possible Languages: Marin Mersenne as a Probable Source of Jan Amos Comenius' Combinatorial Approach to Language Planning. Workshop Bucharest Colloquium in Early Modern Science v IRH ICUB Bucharest, 12.–16. 3. 2018.

- Word and Definition. Comenius on Perfect Language. Zvaná přednáška na Freie Universität Berlin, Institut für Philosophie, 3. 7. 2017.

- Triadism and the Book Metaphor in John Amos Comenius. International Society for Neoplatonic Studies 2017 Annual Conference. Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, 16. 6. 2017.

- A Neglected Chapter in the 17th Century Language Planning: Comenius's Lingua Realis. Zvaná přednáška na Fakultě "Artes Liberales" Varšavské univerzity, 8. 6. 2017.

- The Book Metaphor Triadised: A layman's Bible and God's books in Raymond of Sabunde, Nicholas of Cusa and John Amos Comenius. International Society for Intellectual History 2017 Annual Conference „The Rethinking of Religious Belief in the Making of Modernity". American University in Bulgaria, Blagoevgrad, 30. 5. 2017.

- The Protestant Reformation, Natural Theology and Language Planning. Comenius' Real Language. Konference „Scientiae", Padova, 21. 4. 2017.

- Dokonalý jazyk mezi logikou a mystikou: J. A. Komenský a F. M. van Helmont. Zvaná přednáška v rámci Jednoty filozofické, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, 16. 2. 2017.

Slovo jako definice: Komenského logický purismus. 30. mezinárodní komeniologické kolokvium. Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, 12.–13. 10. 2016.

- Knize knih vstříc. Komenský jako filosof a teolog. Přednáška pořádaná občanským sdružením Bartolomeo. Městská knihovna Klatovy, 23. 5. 2016.

- Kniha přírody. Příspěvek k dějinám jedné zbožné i kacířské metafory. Páteční seminář Katedry filosofie a dějin přírodních věd PřF UK v Praze, 4. 3. 2016.

- Kniha přírody a přirozená teologie (Možná přijde i Komenský...). Večer České křesťanské akademie – Klatovy, HIFI klub, 26. 11. 2015.

- Trinus liber Dei: Komenského místo v dějinách metaforiky „knihy přírody". Praha, Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., 15. 10. 2015.

- Soul as a Book in Patrizi and Comenius: A Contribution to the History of Metaphors. Konference „The Bible or Experience: Two Sources of Natural Knowledge in Early Modern Europe" – Plzeň, FF ZČU, 25. 9. 2014 (zároveň organizace a moderování konference v anglickém jazyce).

- Hledání řádu v knize světa: od přírodního symbolismu k moderní vědě? Konference „Letní filosofická škola 2014: Idea řádu v minulosti a současnosti" – Dub nad Moravou, Farního úřad, 2. 7. 2014.

- The Book of Mind: The Turn to Subject in Patrizi and Comenius. Konference „Francesco Patrizi: Philosopher of the Renaissance" – Olomouc, Art Centre of Palacký University: Corpus Christi Chapel, 26. 4. 2014.

- Breaking the Wall of Harrison's Hypothesis. Konference „Falling Walls Lab 2013" – Berlin, Academy of the Konrad-Adenauer-Stiftung, 8. 11. 2013.

- Kosmologie, proroctví a medicína u Tommasa Campanelly. Konference „Contra Aristotelem: Philosophy and Science in the Early Modern Age" – Plzeň, Rakouská knihovna SVKPL, 10. 9. 2013 (zároveň organizace a moderování konference v anglickém jazyce).

- Campanellova přírodněfilosofická poezie. Konference „Věda a filosofie ve filmu a literatuře" – Brno, FF MUNI, 23.–24. 5. 2013.

- Komenského Boží knihy ve světle Harrisonovy hypotézy. Konference „Komenský – myslitel harmonie" – Pardubice, Univerzita Pardubice, 12.–13. 11. 2012.

- Mundus enim hic liber est: kniha světa u Komenského. Konference „The Book and the World: Knowledge of Nature in the Early Modern Age" – Plzeň, FF ZČU, 20. 9. 2012 (zároveň organizace a moderování konference v anglickém jazyce).

- Kniha a jazyk přírody mezi renesancí a novověkem. Konference „Poznávání přírody v proměnách filosofie a vědy" – Plzeň, FF ZČU, 14. 6. 2012.

- Filosofie vědy Teilharda de Chardin. Konference „Mladá filozofia: Povaha súčasnej filozofie a jej metódy" – Bratislava, SAV, 15.–16. 3. 2012.

- Filosofie a matematika. Přednáška na Gymnáziu Jaroslava Vrchlického Klatovy, 9. 6. 2010.