Aktuality

Poutník se z vysoka na svět dívá: Labyrint světa a Lusthauz srdce 1623–2023

11.–12. prosince 2023,  Akademické konferenční centrum  konference...

Číst dál...

400. výročí Labyrintu světa a Lusthauzu srdce / 400th Anniversary of the Labyrinth of the World and Lusthauz of the Heart

Výzva k online čtení 13. prosince 2023 / A call for online reading on December 13 2023.  Při příležitosti výročí 400 let od sepsání slavného Komenského díla Labyrint světa a Lusthauz srdce v roce 1623...

Číst dál...

Přejít na přehled aktualit
Mgr. Iva Lelková, Ph.D.

Mgr. Iva Lelková, Ph.D.

raně novověká učenecká korespondence, dějiny raně novověkého vědění a vědy, Athanasius Kircher, vizualizace historických dat

kancelář/office: 101a
tel.: +420 221 183 311
email: lelkova(at)flu.cas.cz

Vzdělání a akademická kvalifikace

- 27.9.–23.10. 2015: Short Term Scientific Mission pro mladé vědce sponzorované z grantu COST, Density Design Reasearch Lab na Politecnico di Milano, spolupráce na vizualizacích dat z raně novověké učenecké korespondence, vytvoření tutorialu pro úpravu metadat atd.

- 2009–2010: Fulbrightovo stipendium na History Department Stanford University, CA, USA, spolupráce na projektu Mapping the Republic of Letters

- 2007: Wien – Aktion Forschungsstipendium, Rakousko – 2 měsíce, výzkumný pobyt

- 2006–2011: Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity v Praze – doktorské studium, obor Filosofie a dějiny přírodních věd, disertační práce: Athanasius Kircher (1602–1680) a jeho vliv v českých zemích

- 2004–2005: Universität Konstanz, Německo – Erasmus stipendium

- 2000–2006: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – obor Historie – Filozofie, magisterská práce: Když dva dělají totéž... John Wilkins (1614–1672), Athanasius Kircher (1602–1680) a jejich obraz vesmíru

Přehled zaměstnání

- od 2015 dosud: Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, FLÚ AV ČR, v. v. i.

- od 10/2010 – 2014: Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, FLÚ AV ČR, Výzkumný pracovník v rámci mezinárodního projektu Cultures of Knowledge

- 2009–2010: spolupráce na projektu Stanford University Mapping the Republic of Letters, který se zabývá počítačovými vizualizacemi historických dat

- 2008–2009: vědecký pracovník na Katedře filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK, Výzkumný záměr ve spolupráci s CTS UK: MSM 21620845 Teoretický výzkum komplexních jevů ve fyzice, biologii a vědách o společnosti

Pedagogická činnost

- Zimní semestr 2012/2013 Intelektuální dějiny – metody a východiska, semestrální kurz na FF ZČU v Plzni

Oblasti vědeckovýzkumné činnosti

- dějiny raně novověkého vědění a vědy, raně novověká učenecká korespondence, Athanasius Kircher, vizualizace historických dat

Účast na grantových projektech

- 2018–2020: účast na UPS Stanford Endowment Grant Fund 2018–2020 - Early Modern Mobility: Knowledge, Communication, and Transportation, 1500–1800.

- 2014–2018: účast na grantovém projektu centra excelence č. 14-37038 G panelu č. P401 Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext

- 2014–2018: účast na grantovém projektu COST Action IS1310: Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800. A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe's intellectual history

- 2012–2015: účast na bilaterálním mezinárodním projektu Korespondenční sítě mezi střední a západní Evropou: od Komenského a Kirchera k Hartlibovi a Oldenburgovi, druhá strana: University of Oxford (financováno z Programu institucionální podpory mezinárodní spolupráce AVČR, č. M300091202

Granty a mezinárodní projekty

- 2014: roční grant Nové přístupy v bádání o J. A. Komenském v rámci programu Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR

- 2009–2010: grant GA UK 259164/2009: Měnící se obraz vědce jako sociálního typu v raném novověku

Nepublikované zahraniční přednášky a referáty

- 28. – 29. 1. 2021 – How paper travelled between Rome and Prague. Athanasius Kircher and his correspondence with the Czech lands, Paper: Material and Semiotic Mobility Across the Global Mediterranean. PIMo Second Annual Conference, University of Grananda (Granada, Spain – virtual conference)

- 26.–27. 11. 2015: Visualization of Athanasius Kircher (1602-1680) correspondence – Problems and Questions, Jesuit science from a digital perspective. The Jesuit Science Network, Wuppertal (Německo)

- 7.–9. 5. 2015: Eclipses, comets and stars: astronomical observations in correspondence of Athanasius Kircher (1602-1680), Observing – Depicting – Disseminating, The Scientific Perspective in the Modern Period, Graz (Rakousko)

- 29. 7. 2013: The Epistolary Networks of Jan Amos Comenius (1592-1670) and Athanasius Kircher (1602-1680), Digital Prosopographies Meeting (Workshop, St Anne's College, University of Oxford)

- 26.–29. 9. 2012: Intellectual Networks in Early Modern Czech Lands: Interactions between Correspondence Networks of Athanasius Kircher (1602-1680) and Philipp Jacob Sachs von Lewenheim (1627–1672) in the Czech Lands, European Networks in the Baroque Era, Vienna-Josephinum

- 16.–18. 3. 2011: Iva Lelkova and Suzanne Sutherland: Princes, Courtiers, and Scholars: Athanasius Kircher's Correspondence Network, 1632-1680, Mapping the Republic of Letters, Giorgio Cini Foundation, San Giorgio Maggiore, Venice, Italy

- 12.–14. 3. 2010: Athanasius Kircher and his Jesuit Network, Columbia History of Science Group Annual Meeting at Friday Harbor Laboratories, WA, USA

Domácí přednášky a referáty

- 24. 9. 2019: Mathematicians in the early modern Bohemia and their correspondence contacts within European intellectual Networks, Science in the Czech Lands: The Significance of Prague as a Place for the History of Science, Praha – Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

- 19. – 20. 10. 2017: "Cur in vernaculam nostram scripserim quaesis?": Some remarks on practice of language usage in Athanasius Kircher's correspondence, International Workshop: Rhetoric and Genres of Learned Communication in Early Modern Central Europe. From Humanist Correspondence to Scholarly Journal, Praha – Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

- 24. 9. 2015: Poster: Digitalizace a vizualizace korespondence J. A. Komenského (1592–1670) [Digitalization and Visualization of J. A. Comenius' Correspondence (1592-1670)]: Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách (WDH 2015), Praha.

- 5. 11. 2014: Digitální analýza a vizualizace raně novověké učenecké korespondence, workshop, Pardubice – Katedra filosofie UPCE

- 18.–19. 9. 2014: Squaring the Prague Circle of Mathematicians: Natural philosophy in Correspondence of Athanasius Kircher with the Czech Lands, The Practice of Scholarly Communication. Correspondence Networks between Central and Western Europe, 1550–1700, (mezinárodní konference) Praha – Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

- 20. 5. 2014: Athanasius Kircher (1602–1680) a jeho kontakty v českých zemích, přednáška v rámci cyklu Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi, Praha – Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

- 24. 4. 2014: Jak se stát slavným učencem – Athanasius Kircher (1602–1680) a sociální praxe raně novověké vědy, Olomouc, Katedra historie UP

- 24. 4. 2014: Raně novověká učenecká korespondence jako předmět digitální analýzy a vizualizace, Olomouc, Katedra historie UP

- 19.–20. 2. 2013: Sen jako cesta do vesmíru od antiky na práh novověku: Antické tradice v renesančních a raně novověkých cestách do vesmíru. Antické tradice v renesanční kultuře, Olomouc, Katedra klasické filologie FF UP

- 12.–13. 11. 2012: Role andělských entit v díle Athanasia Kirchera a J. A. Komenského, Komenský – myslitel harmonie, Pardubice

Bibliografie

Monografie

- Athanasius Kircher, Philipp Jakob Sachs von Löwenheim a přírodní filosofie v českých zemích 17. století. [Athanasius Kircher, Philipp Jakob Sachs von Löwenheim and Natural Philosophy in the 17th Century Czech Lands.]. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2018. ISBN 978-80-7465-299-8.

- Sny o mnohosti světů: Athanasius Kircher (1602–1680), John Wilkins (1614–1672) a jejich obraz vesmíru. Praha – Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Vyšehrad, 2015. ISBN 978-80-7429-605-5.

Kapitola v monografii

- Beneš, Jiří – Klosová, Markéta – Lelková, Iva. Signatura 1 B b. [Signature 1 B b.]. In Beneš, J. et al. Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea: Signatury 1 B a 1 C. Praha: Národní muzeum; Scriptorium, 2015, p. 31–92. ISBN 978-80-7036-448-2; 978-80-88013-15-0.

Edice a editované sborníky

-  Hladký, V. – Hermann, T. – Lelková, I. (eds.). Zdeněk Horský: Koperník a české země: Soubor studií o renesanční kosmologii a nové vědě. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. ISBN 978-80-87378-87-8.

Studie

- Findlen, P. – Sutherland, S. – Lelková, I. A Jesuit's Letters: Athanasius Kircher at the Edges of his World. In American Historical Review. [Připravuje se.]

- Lelková, I. – Sutherland, S. – Findlen, P. Kircher's Bohemia: Jesuit Networks and Habsburg Patronage in the Seventeenth Century. In Erudition and the Republic of Letters. 5 (2020), 2, p. 163–206.

- Sutherland, S. – Findlen, P. – Lelková, I. Etruscan Dreams: Athanasius Kircher, Medici Patronage, and Tuscan Friendships, 1633–1680. In I Tatti Studies in the Italian Renaissance, 21 (2018), 2, p. 299–349.

- Lelková, I. – Slavíková, M. "The Utrecht Link": The Previously Unknown Correspondence between Jan Amos Comenius and Johann van Almeloveen. Acta Comeniana, 31 (2017), p. 63–92.

- Digitalizace a vizualizace korespondence J. A. Komenského (1592–1670). [Digitalization and Visualization of J. A. Comenius' Correspondence (1592–1670)]. In Hlaváčová, J. (ed.). Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách (WDH 2015), Praha 24. 9. 2015: Sborník Semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. Praha: Univerzita Karlova, 2015, p. 10–16. ISBN 978-80-904571-9-5.

- The Ebb and Flow of Blood. A Case Study on the Early Modern Analogy of Movement of Seawaters and the Circulation of Blood in the Human Body. Acta Comeniana, 28 (2014), p. 127–144. ISSN 0231-5955. ISBN 978-80-7007-445-9.

- Jan Amos Komenský a role andělských entit v jeho díle. In Schifferová, V. – Prázný, A. – Šolcová, K. et. al. Idea harmonie v díle J. A. Komenského. Pavel Mervart, Univerzita Pardubice, 2014, p. 137–150. ISBN 978-80-7465-093-2, 978-80-7395-703-2.

- Literární žánr snu jako myšlenkový experiment raně novověké vědy. Dějiny vědy a techniky, 3 (2014), p. 141–151.

- Philipp Jacob Sachs von Lewenheimb (1627–1672) and his Role within Intellectual Networks of the Czech Lands. Acta Comeniana, 26 (2012), p. 121–140. ISBN 978-80-7007-404-6. ISSN 0231-5955.

- Symboly a abeceda: Athanasius Kircher, William Warburton a rozluštění hieroglyfů, Kuděj, 2 (2011), p. 111–125.

- Poslední polyhistor? Přehled literatury k životu a dílu Athanasia Kirchera, Studia Comeniana et historica, 40 (2010), 83-84, p. 46–68.

- Filozofické myšlenky Cyrana z Bergeracu, Studia Comeniana et historica, 38 (2008), 80, s. 109–132.

Databáze

- Hlavní editor databáze: Databáze korespondence Athanasia Kirchera (1602–1680), The Cultures of Knowledge Project, Oxford 2015, http://emlo-portal.bodleian.ox.ac.uk/collections/?catalogue=athanasius-kircher, 13. 12. 2019.

Databáze korespondence Philippa Jakoba Sachse von Löwenheimb (1627-–672), The Cultures of Knowledge Project, Oxford 2014, http://emlo-portal.bodleian.ox.ac.uk/collections/?catalogue=philipp-jakob-sachs-von-lowenheim, 13. 12. 2019.

Databáze korespondence Amanda Polana z Polansdorfu (1561–1610), The Cultures of Knowledge Project, Oxford 2014, http://emlo-portal.bodleian.ox.ac.uk/collections/?catalogue=amandus-polanus, 13. 12. 2019.

Recenze

- (rec.). Špelda, D. Člověk a hvězdy v raném novověku. Studie k antropologickým souvislostem rozvoje novověké kosmologie. [Man and the stars in the early modern age: Studies on the anthropological context of the development of early modern cosmology]. Praha: Togga, 2018. ISBN 978-80-7476-148-5. Acta Comeniana, 33 (2019), p. 149–152.

- (rec.). Storchová, L. – Růžička, J. Věda/vědění. In Storchová, L. a kol. Koncepty a dějiny: Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha: Scriptorium, 2014. ISBN 978-80-87271-87-2. Dějiny vědy a techniky, 48 (2015), 2, p. 108–113.

- (rec.). Oliva Sabuco de Nantes Barrera. The True Medicine. Ed. and transl. Gianna Pomata.  Toronto: Centre for Reformation and Renaissance Studies, 2010. [The Other Voice in Early Modern Europe: The Toronto Series; 4.]. Acta Comeniana, 27 (2013). ISBN 978-80-7007-433-6. ISSN 0231-5955.

- (rec.). Roos, A. M. Web of Nature: Martin Lister (1639–1712), the first arachnologist. Leiden – Boston: Brill, 2011. Acta Comeniana, 26 (2012), p. 232–236. ISBN 978-80-7007-404-6. ISSN 0231-5955.

Zprávy

- Zpráva o projektu Mapping the Republic of Letters Project. Dějiny vědy a techniky, 43 (2010), 3, p. 220–222.

Slovníkové heslo

- Kircher, Athanasius. In Encyclopedia of Renaissance Philosophy. Ed. Marco Sgarbi. Basel: Springer, 2016.: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-02848-4_561-1.

Účast na konferencích, konferenční příspěvky

-Digitalizace a vizualizace korespondence J. A. Komenského (1592–1670). [Digitalization and Visualization of J. A. Comenius' Correspondence (1592–1670)]: Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách (WDH 2015), Praha 24. 9. 2015. [Poster.]
Náhled posteru zde.

- Digitalizace a vizualizace korespondence J. A. Komenského (1592–1670). [Digitalization and Visualization of J. A. Comenius' Correspondence (1592–1670).] In Hlaváčová, J. Semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2015, p. 10–16. ISBN 978-80-904571-9-5.

- Squaring the Prague Circle of Mathematicians: The Practice of Scholarly Communication: Correspondence Networks between Central and Western Europe 1550–1700, Prague 18.–19. 9. 2014.

- Sen jako cesta do vesmíru od antiky na práh novověku: Antické tradice v renesančních a raně novověkých cestách do vesmíru. Antické tradice v renesanční kultuře, Katedra klasické filologie FF UP v Olomouci, 19.–20. 2. 2013. Program konference zde.

- Role andělských entit v díle Athanasia Kirchera a J. A. Komenského. Komenský – myslitel harmonie, Pardubice, 12. – 13. 11. 2012