Aktuality

CALL FOR PAPERS: Filosofie a univerzita

6. 11. 2024, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, konference...

Číst dál...

On the Paths of Peace: The Holy Roman Empire as seen through the Travels of the Habsburgs’ Courts in 1569–1570

May 22, 2024, 10.00 a. m., the lecture room of the FLÚ, Jilská 1, Prague 1, Prof. Joseph Patrouch (Department of History, Classics, and Religion, University of Alberta in Edmonton, Canada), ...

Číst dál...

Andělé a jemnohmotné bytosti v raně novověké Británii

9. května od 16 hodin, zasedací místnost CMS, Jilská 1, Praha 1,  Mgr. Jacques Joseph, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK, Katedra filosofiea dějin přírodních věd),  přednáška

Číst dál...

Přejít na přehled aktualit
Mgr. Iva Lelková, Ph.D.

Mgr. Iva Lelková, Ph.D.

raně novověká učenecká korespondence, dějiny raně novověkého vědění a vědy, Athanasius Kircher, vizualizace historických dat

kancelář/office: 101a
tel.: +420 221 183 311
email: lelkova(at)flu.cas.cz

Vzdělání a akademická kvalifikace

- 27.9.–23.10. 2015: Short Term Scientific Mission pro mladé vědce sponzorované z grantu COST, Density Design Reasearch Lab na Politecnico di Milano, spolupráce na vizualizacích dat z raně novověké učenecké korespondence, vytvoření tutorialu pro úpravu metadat atd.

- 2009–2010: Fulbrightovo stipendium na History Department Stanford University, CA, USA, spolupráce na projektu Mapping the Republic of Letters

- 2007: Wien – Aktion Forschungsstipendium, Rakousko – 2 měsíce, výzkumný pobyt

- 2006–2011: Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity v Praze – doktorské studium, obor Filosofie a dějiny přírodních věd, disertační práce: Athanasius Kircher (1602–1680) a jeho vliv v českých zemích

- 2004–2005: Universität Konstanz, Německo – Erasmus stipendium

- 2000–2006: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – obor Historie – Filozofie, magisterská práce: Když dva dělají totéž... John Wilkins (1614–1672), Athanasius Kircher (1602–1680) a jejich obraz vesmíru

Přehled zaměstnání

- od 2015 dosud: Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, FLÚ AV ČR, v. v. i.

- od 10/2010 – 2014: Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, FLÚ AV ČR, Výzkumný pracovník v rámci mezinárodního projektu Cultures of Knowledge

- 2009–2010: spolupráce na projektu Stanford University Mapping the Republic of Letters, který se zabývá počítačovými vizualizacemi historických dat

- 2008–2009: vědecký pracovník na Katedře filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK, Výzkumný záměr ve spolupráci s CTS UK: MSM 21620845 Teoretický výzkum komplexních jevů ve fyzice, biologii a vědách o společnosti

Pedagogická činnost

- Zimní semestr 2012/2013 Intelektuální dějiny – metody a východiska, semestrální kurz na FF ZČU v Plzni

Oblasti vědeckovýzkumné činnosti

- dějiny raně novověkého vědění a vědy, raně novověká učenecká korespondence, Athanasius Kircher, vizualizace historických dat

Účast na grantových projektech

- 2018–2020: účast na UPS Stanford Endowment Grant Fund 2018–2020 - Early Modern Mobility: Knowledge, Communication, and Transportation, 1500–1800.

- 2014–2018: účast na grantovém projektu centra excelence č. 14-37038 G panelu č. P401 Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext

- 2014–2018: účast na grantovém projektu COST Action IS1310: Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800. A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe's intellectual history

- 2012–2015: účast na bilaterálním mezinárodním projektu Korespondenční sítě mezi střední a západní Evropou: od Komenského a Kirchera k Hartlibovi a Oldenburgovi, druhá strana: University of Oxford (financováno z Programu institucionální podpory mezinárodní spolupráce AVČR, č. M300091202

Granty a mezinárodní projekty

- 2014: roční grant Nové přístupy v bádání o J. A. Komenském v rámci programu Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR

- 2009–2010: grant GA UK 259164/2009: Měnící se obraz vědce jako sociálního typu v raném novověku

Nepublikované zahraniční přednášky a referáty

- 28. – 29. 1. 2021 – How paper travelled between Rome and Prague. Athanasius Kircher and his correspondence with the Czech lands, Paper: Material and Semiotic Mobility Across the Global Mediterranean. PIMo Second Annual Conference, University of Grananda (Granada, Spain – virtual conference)

- 26.–27. 11. 2015: Visualization of Athanasius Kircher (1602-1680) correspondence – Problems and Questions, Jesuit science from a digital perspective. The Jesuit Science Network, Wuppertal (Německo)

- 7.–9. 5. 2015: Eclipses, comets and stars: astronomical observations in correspondence of Athanasius Kircher (1602-1680), Observing – Depicting – Disseminating, The Scientific Perspective in the Modern Period, Graz (Rakousko)

- 29. 7. 2013: The Epistolary Networks of Jan Amos Comenius (1592-1670) and Athanasius Kircher (1602-1680), Digital Prosopographies Meeting (Workshop, St Anne's College, University of Oxford)

- 26.–29. 9. 2012: Intellectual Networks in Early Modern Czech Lands: Interactions between Correspondence Networks of Athanasius Kircher (1602-1680) and Philipp Jacob Sachs von Lewenheim (1627–1672) in the Czech Lands, European Networks in the Baroque Era, Vienna-Josephinum

- 16.–18. 3. 2011: Iva Lelkova and Suzanne Sutherland: Princes, Courtiers, and Scholars: Athanasius Kircher's Correspondence Network, 1632-1680, Mapping the Republic of Letters, Giorgio Cini Foundation, San Giorgio Maggiore, Venice, Italy

- 12.–14. 3. 2010: Athanasius Kircher and his Jesuit Network, Columbia History of Science Group Annual Meeting at Friday Harbor Laboratories, WA, USA

Domácí přednášky a referáty

- 24. 9. 2019: Mathematicians in the early modern Bohemia and their correspondence contacts within European intellectual Networks, Science in the Czech Lands: The Significance of Prague as a Place for the History of Science, Praha – Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

- 19. – 20. 10. 2017: "Cur in vernaculam nostram scripserim quaesis?": Some remarks on practice of language usage in Athanasius Kircher's correspondence, International Workshop: Rhetoric and Genres of Learned Communication in Early Modern Central Europe. From Humanist Correspondence to Scholarly Journal, Praha – Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

- 24. 9. 2015: Poster: Digitalizace a vizualizace korespondence J. A. Komenského (1592–1670) [Digitalization and Visualization of J. A. Comenius' Correspondence (1592-1670)]: Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách (WDH 2015), Praha.

- 5. 11. 2014: Digitální analýza a vizualizace raně novověké učenecké korespondence, workshop, Pardubice – Katedra filosofie UPCE

- 18.–19. 9. 2014: Squaring the Prague Circle of Mathematicians: Natural philosophy in Correspondence of Athanasius Kircher with the Czech Lands, The Practice of Scholarly Communication. Correspondence Networks between Central and Western Europe, 1550–1700, (mezinárodní konference) Praha – Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

- 20. 5. 2014: Athanasius Kircher (1602–1680) a jeho kontakty v českých zemích, přednáška v rámci cyklu Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi, Praha – Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

- 24. 4. 2014: Jak se stát slavným učencem – Athanasius Kircher (1602–1680) a sociální praxe raně novověké vědy, Olomouc, Katedra historie UP

- 24. 4. 2014: Raně novověká učenecká korespondence jako předmět digitální analýzy a vizualizace, Olomouc, Katedra historie UP

- 19.–20. 2. 2013: Sen jako cesta do vesmíru od antiky na práh novověku: Antické tradice v renesančních a raně novověkých cestách do vesmíru. Antické tradice v renesanční kultuře, Olomouc, Katedra klasické filologie FF UP

- 12.–13. 11. 2012: Role andělských entit v díle Athanasia Kirchera a J. A. Komenského, Komenský – myslitel harmonie, Pardubice

Bibliografie

Monografie

- Athanasius Kircher, Philipp Jakob Sachs von Löwenheim a přírodní filosofie v českých zemích 17. století. [Athanasius Kircher, Philipp Jakob Sachs von Löwenheim and Natural Philosophy in the 17th Century Czech Lands.]. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2018. ISBN 978-80-7465-299-8.

- Sny o mnohosti světů: Athanasius Kircher (1602–1680), John Wilkins (1614–1672) a jejich obraz vesmíru. Praha – Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Vyšehrad, 2015. ISBN 978-80-7429-605-5.

Kapitola v monografii

- Beneš, Jiří – Klosová, Markéta – Lelková, Iva. Signatura 1 B b. [Signature 1 B b.]. In Beneš, J. et al. Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea: Signatury 1 B a 1 C. Praha: Národní muzeum; Scriptorium, 2015, p. 31–92. ISBN 978-80-7036-448-2; 978-80-88013-15-0.

Edice a editované sborníky

-  Hladký, V. – Hermann, T. – Lelková, I. (eds.). Zdeněk Horský: Koperník a české země: Soubor studií o renesanční kosmologii a nové vědě. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. ISBN 978-80-87378-87-8.

Studie

- Findlen, P. – Sutherland, S. – Lelková, I. A Jesuit's Letters: Athanasius Kircher at the Edges of his World. In American Historical Review. [Připravuje se.]

- Lelková, I. – Sutherland, S. – Findlen, P. Kircher's Bohemia: Jesuit Networks and Habsburg Patronage in the Seventeenth Century. In Erudition and the Republic of Letters. 5 (2020), 2, p. 163–206.

- Sutherland, S. – Findlen, P. – Lelková, I. Etruscan Dreams: Athanasius Kircher, Medici Patronage, and Tuscan Friendships, 1633–1680. In I Tatti Studies in the Italian Renaissance, 21 (2018), 2, p. 299–349.

- Lelková, I. – Slavíková, M. "The Utrecht Link": The Previously Unknown Correspondence between Jan Amos Comenius and Johann van Almeloveen. Acta Comeniana, 31 (2017), p. 63–92.

- Digitalizace a vizualizace korespondence J. A. Komenského (1592–1670). [Digitalization and Visualization of J. A. Comenius' Correspondence (1592–1670)]. In Hlaváčová, J. (ed.). Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách (WDH 2015), Praha 24. 9. 2015: Sborník Semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. Praha: Univerzita Karlova, 2015, p. 10–16. ISBN 978-80-904571-9-5.

- The Ebb and Flow of Blood. A Case Study on the Early Modern Analogy of Movement of Seawaters and the Circulation of Blood in the Human Body. Acta Comeniana, 28 (2014), p. 127–144. ISSN 0231-5955. ISBN 978-80-7007-445-9.

- Jan Amos Komenský a role andělských entit v jeho díle. In Schifferová, V. – Prázný, A. – Šolcová, K. et. al. Idea harmonie v díle J. A. Komenského. Pavel Mervart, Univerzita Pardubice, 2014, p. 137–150. ISBN 978-80-7465-093-2, 978-80-7395-703-2.

- Literární žánr snu jako myšlenkový experiment raně novověké vědy. Dějiny vědy a techniky, 3 (2014), p. 141–151.

- Philipp Jacob Sachs von Lewenheimb (1627–1672) and his Role within Intellectual Networks of the Czech Lands. Acta Comeniana, 26 (2012), p. 121–140. ISBN 978-80-7007-404-6. ISSN 0231-5955.

- Symboly a abeceda: Athanasius Kircher, William Warburton a rozluštění hieroglyfů, Kuděj, 2 (2011), p. 111–125.

- Poslední polyhistor? Přehled literatury k životu a dílu Athanasia Kirchera, Studia Comeniana et historica, 40 (2010), 83-84, p. 46–68.

- Filozofické myšlenky Cyrana z Bergeracu, Studia Comeniana et historica, 38 (2008), 80, s. 109–132.

Databáze

- Hlavní editor databáze: Databáze korespondence Athanasia Kirchera (1602–1680), The Cultures of Knowledge Project, Oxford 2015, http://emlo-portal.bodleian.ox.ac.uk/collections/?catalogue=athanasius-kircher, 13. 12. 2019.

Databáze korespondence Philippa Jakoba Sachse von Löwenheimb (1627-–672), The Cultures of Knowledge Project, Oxford 2014, http://emlo-portal.bodleian.ox.ac.uk/collections/?catalogue=philipp-jakob-sachs-von-lowenheim, 13. 12. 2019.

Databáze korespondence Amanda Polana z Polansdorfu (1561–1610), The Cultures of Knowledge Project, Oxford 2014, http://emlo-portal.bodleian.ox.ac.uk/collections/?catalogue=amandus-polanus, 13. 12. 2019.

Recenze

- (rec.). Špelda, D. Člověk a hvězdy v raném novověku. Studie k antropologickým souvislostem rozvoje novověké kosmologie. [Man and the stars in the early modern age: Studies on the anthropological context of the development of early modern cosmology]. Praha: Togga, 2018. ISBN 978-80-7476-148-5. Acta Comeniana, 33 (2019), p. 149–152.

- (rec.). Storchová, L. – Růžička, J. Věda/vědění. In Storchová, L. a kol. Koncepty a dějiny: Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha: Scriptorium, 2014. ISBN 978-80-87271-87-2. Dějiny vědy a techniky, 48 (2015), 2, p. 108–113.

- (rec.). Oliva Sabuco de Nantes Barrera. The True Medicine. Ed. and transl. Gianna Pomata.  Toronto: Centre for Reformation and Renaissance Studies, 2010. [The Other Voice in Early Modern Europe: The Toronto Series; 4.]. Acta Comeniana, 27 (2013). ISBN 978-80-7007-433-6. ISSN 0231-5955.

- (rec.). Roos, A. M. Web of Nature: Martin Lister (1639–1712), the first arachnologist. Leiden – Boston: Brill, 2011. Acta Comeniana, 26 (2012), p. 232–236. ISBN 978-80-7007-404-6. ISSN 0231-5955.

Zprávy

- Zpráva o projektu Mapping the Republic of Letters Project. Dějiny vědy a techniky, 43 (2010), 3, p. 220–222.

Slovníkové heslo

- Kircher, Athanasius. In Encyclopedia of Renaissance Philosophy. Ed. Marco Sgarbi. Basel: Springer, 2016.: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-02848-4_561-1.

Účast na konferencích, konferenční příspěvky

-Digitalizace a vizualizace korespondence J. A. Komenského (1592–1670). [Digitalization and Visualization of J. A. Comenius' Correspondence (1592–1670)]: Seminář o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách (WDH 2015), Praha 24. 9. 2015. [Poster.]
Náhled posteru zde.

- Digitalizace a vizualizace korespondence J. A. Komenského (1592–1670). [Digitalization and Visualization of J. A. Comenius' Correspondence (1592–1670).] In Hlaváčová, J. Semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2015, p. 10–16. ISBN 978-80-904571-9-5.

- Squaring the Prague Circle of Mathematicians: The Practice of Scholarly Communication: Correspondence Networks between Central and Western Europe 1550–1700, Prague 18.–19. 9. 2014.

- Sen jako cesta do vesmíru od antiky na práh novověku: Antické tradice v renesančních a raně novověkých cestách do vesmíru. Antické tradice v renesanční kultuře, Katedra klasické filologie FF UP v Olomouci, 19.–20. 2. 2013. Program konference zde.

- Role andělských entit v díle Athanasia Kirchera a J. A. Komenského. Komenský – myslitel harmonie, Pardubice, 12. – 13. 11. 2012