Aktuality

Poutník se z vysoka na svět dívá: Labyrint světa a Lusthauz srdce 1623–2023

11.–12. prosince 2023,  Akademické konferenční centrum  konference...

Číst dál...

400. výročí Labyrintu světa a Lusthauzu srdce / 400th Anniversary of the Labyrinth of the World and Lusthauz of the Heart

Výzva k online čtení 13. prosince 2023 / A call for online reading on December 13 2023.  Při příležitosti výročí 400 let od sepsání slavného Komenského díla Labyrint světa a Lusthauz srdce v roce 1623...

Číst dál...

Přejít na přehled aktualit

PhDr. Markéta Klosová, Ph.D.

editorka latinských spisů J. A. Komenského, literárněhistorická problematika díla J. A. Komenského a jeho doby

kancelář/office: 110a
tel.: +420 221 183 319
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělání a akademická kvalifikace

- 2005–2013: Doktorské studium na Katedře divadelní vědy, Filozofická fakulta Karlovy univerzity v Praze. Disertační práce: Dramatické dílo J. A. Komenského (školitelka prof. Eva Stehlíková, oponenti dr. Adolf Scherl, dr. Martin Svatoš)

- 1984 podzim: rigorózní zkouška, titul PhDr. (Katedra klasických studií, Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, Brno)

- 1983 léto: Universita per Stranieri, Perugia, Itálie (jazykový kurz italštiny)

- 1977–1983: Filozofická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně, Brno – dnes Masarykova univerzita, obor český jazyk–latinský jazyk (semináře z raně novověkého latinského dramatu, překlady latinské prózy)
Diplomová práce: Příspěvek dějinám českého divadla pobělohorského (Piaristické drama) (vedoucí: prof. Milan Kopecký; oponent: doc. Jana Nechutová)

Přehled zaměstnání

- od 2014 dosud: Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, Filosofický ústav AV ČR: Editor Komenského latinských děl (kritická edice J. A. Comenii Opera omnia) – vědecká pracovnice

- 1990–2014: Oddělení pro studium a edici díla J. A. Komenského, Filosofický ústav AV ČR: Editor Komenského latinských děl (kritická edice J. A. Comenii Opera omnia) – odborná pracovnice

- 1985-1990: Pedagogický ústav J. A. Komenského, Oddělení pro dějiny vzdělávání a studium života a díla J. A. Komenského – odborná pracovnice

- 1983–1985: Ústav pro jazyk český, ČSAV, Oddělení vývoje jazyka – odborná asistentka

Pedagogická činnost

- 1996 jaro: Externí vyučující na Katedře divadelních věd, Masarykova Univerzita v Brně (české piaristické drama)
- 1994–2009: Vyučující na částečný úvazek, Katedra dějin a didaktiky dějepisu, Pedagogická Fakulta, Karlova Univerzita (klasická a středověká latina, výklad raně novověkých latinských textů)
- 1985–1993: Učitelka latiny, různé střední školy
- 1983 léto: Učitelka češtiny jako cizího jazyka, Jazyková škola, Brno

Oblasti vědeckovýzkumné činnosti

- Ediční činnost a překlad raně novověkých latinských středoevropských děl a latinských děl J. A. Komenského zvláště

- Dějiny raně novověkého středoevropského divadla a raně novověké latinské drama

Odborné a organizační aktivity v AV ČR

- od 1992 dodnes: člen redakční rady mezinárodní revue pro komeniologická studia a raně novověké intelektuální dějiny „Acta Comeniana" (Praha)

Bibliografie

Monografie

- Divadelní svět J. A. Komenského. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-200-2618-7.
[Rec.: Havelka, T. My, družina školáků, na něž se tu díváte. Divadelní revue, 28 (2017), 1, p. 124–129; Bažil, M. Acta Comeniana, 31 (2017), p. 134.]

Vysokoškolské učebnice

- Addenda Vestibuli. II. díl praktické učebnice latiny Vestibulum. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004. 78 s. Latinsky a česky.

- Vestibulum: Praktická učebnice latiny pro studující historických oborů. I. díl. 2. přepracované a opravené vydání. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004. 169 s. Latinsky a česky.

- Vestibulum: Praktická učebnice latiny pro studující historických oborů. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 1999. 195 s. Latinsky a česky.

Slovníková hesla

- Hesla pochytčiti se – pojatý, pojednú, pole. Staročeský slovník, sv. 18. Praha: Academia, 1988, p. 497–500, p. 566–568. Česky a staročesky. (Edice publikované knižně – společně s jinými autory.)

Edice – společně s jinými autory

- Steiner, M. – Klosová, M. – Balík, V. – Králová, M. – Kyralová, M. – Řezníková, L. – Schifferová, V. – Žemla, M. (eds.). Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia 19/2. De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. Část 2 = Pars 2, Pansophia. Část 1 = Pars 1, Praefationes ceteraque Pansophiae praemissa. Mundus possibilis. Mundus archetypus. Mundus angelicus. Praha: Academia, 2022. 347 s. ISBN 978-80-200-3398-7.

J. A. Comenii Opera omnia / Dílo J. A. Komenského 26/I: Korespondence. Část I, 1628–1638 / Epistulae. Pars I, 1628–1638. Praha: Academia, 2018. (podíl na edici latinských dopisů a rejstřík).

Klosová, M. – Nejeschleba, T. – Bartoň, J. Valerián Magni: O Světle mysli a jeho obraze. [Valerianus Magnus: De Luce mentium et ejus imagine.]. Vyd. Markéta Klosová za spolupráce J. Bartoně, přel. Markéta Klosová, úvod a komentář napsal T. Nejeschleba. Praha: Oikoymenh, 2016. [Knihovna novověké tradice a současnosti; Sv. 90.]. ISBN 978-80-7298-223-3.
[Rec.: Lička, L. Acta Comeniana, 30 (2016), p. 230–233; Tkáčik, L. Studia Capuccinorum Boziniensia, 1 (2018), 4, p. 223–225.]

Just, J. – Klosová, M. – Steiner, M. (eds.). „Hned jsem k Vám dnes naschvalí poslíka svého vypravil." Kněžská korespondence Jednoty bratrské z českých diecézí z let 1610–1618. Dolní Břežany: Scriptorium, 2011. 350 s. [Archiv Matouše Konečného; Svazek I., Část 1.]. ISBN 978-80-87271-32-2.

- Chronicon Treboniense 1 a Chronicon Treboniense 2. Kritická edice textů. Černá, A. M. – Čornej, P. – Klosová, M. (eds.). Staré letopisy české: Texty nejstarší vrstvy. Praha: Filosofia, 2003, p. 1–52 (sudé stránky) a 228–230; p. 201–209 a 240, 241. [Prameny dějin českých; 2].  ISBN: 80-7007-184-2. Latinsky.

- Walerian Magni: De Luce mentium et eius imagine. O swietle umyslów i jego obrazie. Kritická edice spisu, s Josefem Bartoněm. Warszawa: Instytut Filozofii i Sociologii Polskiej Akademii Nauk, 1994, p. 1–52. Latinsky.

Překlady

Překlad publikovaný knižně

- Valerián Magni: O Světle mysli a jeho obraze. [Valerianus Magnus: De Luce mentium et ejus imagine.]. Vyd. Markéta Klosová za spolupráce J. Bartoně, přel. Markéta Klosová, úvod a komentář napsal T. Nejeschleba. Praha: Oikoymenh, 2016. [Knihovna novověké tradice a současnosti; Sv. 90.]. ISBN 978-80-7298-223-3.
[Rec.: Lička, L. Acta Comeniana, 30 (2016), s. 230–233; Tkáčik, L. Studia Capuccinorum Boziniensia, 1 (2018), 4, s. 223–225.]

- J. A. Komenský: Předehra pansofie. Objasnění pansofických pokusů. [Orig. Komenský, J. A. Pansophiae praeludium. Conatuum pansophicorum dilucidatio.] Praha: Academia, 2010. ISBN 978-80-200-1862-5.

- Praktický sylogismus pro celý svět Jana Amose Komenského. [Orig. Komenský, J. A. Syllogismus orbis terrarum practicus.]. In Pumprová, A. – Růžičková, D. – Švanda, L. (eds.). Querite primum regnum Dei. Sborník k poctě Jany Nechutové. Brno: Filozofická fakulta MU, 2006, p. 571–591.

- Panegyrik věnovaný Karlu Gustavovi. (S Martinem Bažilem.) [Orig.: Komenský, J. A. Panegyricus Carolo Gustavo]. In Urbánek, V. – Řezníková, L. (eds.). Mezi Baltem a Uhrami: Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu. Sborník k poctě Marty Bečkové. Praha: Filosofia, 2006, p. 254–280.

- Svět materiální. Překlad s částečným použitím překladu Josefa Hendricha. [Orig.: Komenský, J. A. Mundus materialis.]. Obecná porada o nápravě věcí lidských I. Praha: Svoboda, 1992, p. 395–533.

- Svět lidské dovednosti. (Překlad části díla; překladatelé dalších částí: Jaromír Červenka, Martin Steiner.). [Orig.: Komenský, J. A. Mundus artificialis.]. Obecná porada o nápravě věcí lidských II. Praha: Svoboda, 1992, p. 114–130, 144–153, 156–160.

Překlady publikované časopisecky

- Komenský, J. A. Dveře věcí 1643. [Orig.: Komenský, J. A. Janua rerum 1643.]. Studia Comeniana et historica, 29 (1999), 62, p. 213–226.

- Komenský, J. A. Objasnění pansofických pokusů. [Orig.: Komenský, J. A. Conatuum pansophicorum dilucidatio.]. Studia Comeniana et historica, 27 (1997), 57–58, p. 135–167.

- Komenský, J. A. První filosofie. [Orig.: Komenský, J. A. Prima philosophia.]. Filosofický časopis, 40 (1992), 1, p. 105–133).

Studie a kapitoly v knihách

- How to get Diogenes on the Stage. In Czibula, K. – Demeter, J. – Pintér, M. Z. (eds.). Theory and Practice in 17th–19th Century Theatre. Eger, 2019, pp. 33–41.

- Komenského představa gestikulace v jeho dramatických dílech. Realismus, nebo stylizace?. [Gesticulation in Dramatic Works by Comenius: Realism or Stylization?.]. In Řezníková L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017, p. 127–145. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

- Trzy sztuki Sebastiana Macera i Schola ludus Jana Amosa Komeńskiego. In Reformacja i tolerancja jedność w różnorodności? : Współistnienie różnych wyznań na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim. Pod redakcją Marty Małkus i Kamili Szymańskiej. Wschowa-Leszno: Muzeum Okręgowe w Lesznie, 2015, pp. 247–270. ISBN 978-83-63363-20-8.

- Osobní a literární vztahy Jana Amose Komenského k Johannu Valentinu Andreae. In Prázný, A. – Schifferová, V. Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, p. 117–132. Česky, něm. resumé.

- Původní předmluva ke Komenského osmidílnému cyklu divadelních her Schola ludus. Několik slov k Předmluvě ke kurátorům. In Miscellanea theatralia. Sborník Adolfu Scherlovi k osmdesátinám. Praha: Divadelní ústav, 2005, p. 89–99.

- Černá, A. M., Čornej, P., Klosová, M. (eds.). Staré letopisy české: Texty nejstarší vrstvy. Praha: Filosofia, 2003. 322 s. ISBN 80-7007-184-2.
[Rec.: Janiš, Dalibor. DaS 26, 2004, č. 6, s. 62; Zachová, Jana, ČČH 102, 2004, č. 4, s. 831–832; Kolár, Jaroslav. ČesLit 52, 2004, č. 6, s. 853–855; Borovský, Tomáš. ČMM 123, 2004, č. 2, s. 487–490; Hlaváček, Ivan. DAEM 61, 2005, č. 1, s. 260; Nejedlý, Petr. LF 128, 2005, č. 3–4, s. 432–435; Zachová, Jana. Historica 11, 2004 [vyd. 2006], s. 180–182.]

- Itálie (Část rozsáhlého úvodního přehledu Panoráma poválečné komeniologie v Československu a ve vybraných zemích). In Pokorný, Z. Bibliografie knižních komenian 1945–1990. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, Stát. pedag. knihovna Komenského, 1992, p. 28–30. Česky.

- Italy (Část rozsáhlého úvodního přehledu Panorama of post-war Comeniology in Czechoslovakia and in selected countries). In Pokorný, Z. Bibliography of Comeniana in Book Form. Prague: Institute for Informatics in Education Comenius State Education Library, 1992, p. 29–31. Anglicky.

- Dramatika piaristů v 18. století. In Černý, E. (ed.). Divadlo v Kotcích, nejstarší pražské městské divadlo, 1739 – 1783. Praha: Panorama, 1992, p. 336–347, 464–465. Česky, německé resumé.

Studie v odborném periodiku

- Herci a herectví v Komenského cyklu Schola ludus. Divadelní revue, 25 (2014), 2, p. 7–17.

- School Theatre after Comenius: Šebestián Macer and the Leszno Plays (1641–1652). Acta Comeniana, 27 (2013), p. 103–114. ISBN 978-80-7007-433-6. ISSN 0231-5955.

- Monachomacheia aneb Skandální události v mikulovském konventu. Divadelni revue, 23 (2012), 2, p. 90–96.

- Dva modely dokonalé společnosti: Andreae a Komenský. Studia Comeniana et historica, 38 (2008), 80, p. 63–73. Česky, angl. Resumé.

- Piaristická hra Arsenius aneb komedie o vraždě. Divadelní revue, 4 (1998), p. 42–53. S ukázkou ze hry, s. 73. Česky, angl. Resumé.

- Piaristická hra o Ambrosiovi a Theodosiovi. Divadelní revue, 3 (1993), p. 96–115. Česky, angl. resumé.

Referáty v konferenčních sbornících

- Declamatio genethliaca de Jesu Christo recens nato - An Unusual Jesuit Epiphany Play from the XVIIth Century. In Egyed, E. – Bartha, K. – Tar, G. (eds.). (Dráma)szövegek metamorfózisa: Kontaktustörtének. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2011, p. 57–61. ISBN 978-606-8178-28-8. [Színháztudományi konferencia. Koloszvár (HU), 04.06.2009-07.06.2009]

- Pansophiae prodromus a Broniewského kritika Komenského názorů. In Sitarska, B. – Mnich, R. (eds.). Jan Amos Komeński w kontekście kultury i historii europejskiej XVII wieku: J. A. Komenský im Kontext der Europaeischen Kultur und Geschichte des 17. Jahrhunderts. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej 2010, p. 185–193. Česky, pol. resumé.

- Two Piarist Plays from Lipník in Moravia or Two 18th Century Portraits of Emperor Theodosius and his Court. In Czibula, K. – Emödi, A. – János-Szatmári, S. (eds.). Dráma – múlt, színház – jelen. Oradea (Partium): Cluj-Napoca (Societatea Muzeului Ardealan), 2009, p. 39–44. Anglicky, maď. resumé.

- Zwei Spiele des Sebastian Macer und J. A. Comenius' Schola ludus (Pars I–IV). In Czibula, K. (ed.). Szinhazvilag Vilagszinhaz. Budapest: Racio Kiado, 2008, p. 179–187. Německy, maď. resumé.

- Odraz Harveyových objevů v Komenského Obecné poradě. In Steiner, M. (ed.). Comenius's General Consultation as Instauratio magna rerum humanarum. (Section 6). Praha: Karolinum, 1998, p. 196–198. Česky, něm. resumé.

- Biografía de Comenio, del escolapio Adam Tolloczko. In La contribución de los Padres Escolapios a la ciencia y la cultura polacas en los siglos 17–19. Salamanca: Academia Polaca de Ciencias, Instituto de la Historia de Ciencia, 1996, p. 170–173. Španělsky, pol. resumé.

- Jan Amos Komenský a antická mytologie. In J. A. Komenský a slovenská kultúra. Zborník materiálov z medzinárodnej komeniologickej konferencie... Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 1993, p. 263–267. Česky, něm. resumé.

- J. A. Komenský a český čtenář aneb Komenský v překladech. In Studia Comeniana et historica, 22 (1992), 46–47, p. 183–189. Česky, něm. resumé. [J. A. Komenský ve světle nového bádání. XVIII. mezinárodní komeniologické kolokvium, Uherský Brod, 10.–12. 9. 1991].

- Lešenské hry a J. A. Komenský. In Studia Comeniana et historica, 19 (1989), 38, p. 166–175. Česky, něm. resumé. [ J. A. Komenský v kontextu jazykového a literárního vývoje jeho doby. XV. mezinárodní komeniologické kolokvium, Uherský Brod, 13.–15. 9. 1988.]

Digitální dokumenty

- Lelková, I. – Klosová, M. – Urbánek, V. Database of J. A. Comenius´ correspondence. [Databáze]. Oxford, 2012.

- Divadelní činnost piaristů v našich zemích. Praha, 2003. URL: http://www.vosaspsekrizik.cz/piariste/index.htm

Recenze

- Andreae, J. V. Gesammelte Schriften, Bd. 16, Theophilus. Bearbeitet von Jana Matlová (Theophilus) und Jiří Beneš, übersetzt von Viktor Friedrich Oehler (Theophilus) und Frank Böhling, kommentiert und eingeleitet von Jiří Beneš. Stuttgart – Bad Cannstatt: Frommann–Holzboog, 2002. Acta Comeniana, 17 (2003), p. 215 –217. Německy.

- Hitchens, W. – Matuszewski, A. – Young, J. (eds.). The Letters of Jan Jonston to Samuel Hartlib / Listy Jana Jonstona do Samuela Hartliba. Transcribed and translated into English and Polish with an Introduction, Notes and Bibliography. Warsaw: Retro-Art 2000. Acta Comeniana, 15–16 (2002), p. 363–367. Anglicky.

- Obdobie protireformácie v dejinách slovenskej kultúry z hľadiska stredoeurópského kontextu (z príležitosti 300. výročia úmrtia Tobiáša Masníka). Bratislava Slavistický kabinet SAV, 1998. Acta Comeniana, 14 (2000), p. 297–308. Německy.

- Komenský, J. A. Jedno nezbytné. Z latinského originálu Unum necessarium přeložil Luděk Brož. Praha: Kalich, 1999. Acta Comeniana, 14 (2000), p. 205–208. Česky.

- Wklad Pijarów do nauki i kultury w Polsce 17–19 wieku. Hrsg. v. Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Warszawa–Kraków, Zaklad Historii Nauk Spolecznych Instytutu Historii Nauki, Oswiaty i Techniki PAN. Polska Prowincja Pijarów, 1993. Acta Comeniana, 12 (1997), p. 331–340. Německy.

- Digrin, Z. Divadlo učenců a diplomatů. Praha: Divadelní ústav, 1995. Acta Comeniana, 12 (1997), p. 328–331. Německy.

- Kopecký, M. Komenský jako umělec slova. MU Brno, 1992. Studia Comeniana et historica, 25 (1995), 53, p. 66–69. Česky.

- Comenius, J. A. La via della luce. Traduzione, introduzione e note di Giordano Formizzi. Verona: Libreria editrice universitaria, 1992. Acta Comeniana, 11 (1995), p. 174–177. Německy.

- Comenius, J. A. Panglottia. Parte quinta della Consultazione universale sulla riforma delle umane cose. Traduzione, introduzione e note di Giordano Formizzi. Verona: Libreria editrice universitaria, 1991. Acta Comeniana, 11 (1995), p. 171–174. Německy.

- Floss, K. Úvod do řecké a latinské filozofické terminologie a četby. Olomouc: Univerzita Palackého, 1992. Filosofický časopis, 42 (1994), 5, p. 869–875. Česky.

- Komenský , J. A. Opera omnia. Sv. 15/II. Praha: Academia, 1989. Acta Comeniana, 10 (1993), p. 208–209. Německy.

- Acta Comeniana 9. Studia Comeniana et historica, 22 (1992), 48, p. 140–143 Česky.

- Sidon, K. Labyrint (Cirkus podle Komenskeho). Studia Comeniana et historica, 21 (1991), 45, p. 108–109. Česky.

- Kopecký, M. (ed.). České humanistické drama. Studia Comeniana et historica, 19 (1989), 37, p. 99–100. Česky.

- Kučerova kniha o jazyce J. A. Komenského. Studia Comeniana et historica, 16 (1986), 32, p. 134–136. Recenze. Česky.

Drobnosti

- Martin Steiner sexagenarius. Studia Comeniana et historica, 36 (2006), 75–76, p. 276–277. Článek k jubileu. Latinsky.

- Konference Přínos piaristického řádu k vědě a kultuře v Polsku 18. a 19. století (Varšava 20.–21. 11. 1992). Studia Comeniana et historica, 25 (1994), 52, p. 170–172. Zpráva o konferenci. Česky.

- Sympozium Kutná Hora v době baroka. (Uspořádala Muzejní a vlastivědná společnost WOCEL v Kutné Hoře, katedra pomocných věd historických FF UK v Praze a Okresní archiv v Kutné Hoře pod patronací Městského úřadu v Kutné Hoře ve dnech 14.–15. října 1993). Studia Comeniana et historica,  24, (1994), 52, p. 172–174. Zpráva o konferenci. Česky.

- Nesmrtelné dílo Učitele národů. S M. Steinerem. (Rozhovor). Večerník Praha – VP pro volné dny, 2, [12] - (1992.01.17). Česky.

- Zemřela docentka Julie Nováková. Kostnické jiskry, 76, [43], 3 (1991). Nekrolog v časopise. Česky.

- Fond pro šíření a vydávání díla J.A. Komenského. Kostnické jiskry, 76 [32] 3 (1991). Populárněvědný článek v časopise. Česky.

- Překladů je potřebí (Dílo Komenského v češtině dříve a nyní). Kostnické jiskry, 76, [11], 2 (1991). Populárněvědný článek v časopise. Česky.

- Dílo Jana Amose Komenského v Čechách – přežije rok 1992? Kostnické jiskry, 76, [5], 3 (1991). Populárněvědný článek v časopise. Česky.