Aktuality

CALL FOR PAPERS: Filosofie a univerzita

6. 11. 2024, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, konference...

Číst dál...

On the Paths of Peace: The Holy Roman Empire as seen through the Travels of the Habsburgs’ Courts in 1569–1570

May 22, 2024, 10.00 a. m., the lecture room of the FLÚ, Jilská 1, Prague 1, Prof. Joseph Patrouch (Department of History, Classics, and Religion, University of Alberta in Edmonton, Canada), ...

Číst dál...

Andělé a jemnohmotné bytosti v raně novověké Británii

9. května od 16 hodin, zasedací místnost CMS, Jilská 1, Praha 1,  Mgr. Jacques Joseph, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK, Katedra filosofiea dějin přírodních věd),  přednáška

Číst dál...

Přejít na přehled aktualit

PhDr. Markéta Klosová, Ph.D.

editorka latinských spisů J. A. Komenského, literárněhistorická problematika díla J. A. Komenského a jeho doby

kancelář/office: 110a
tel.: +420 221 183 319
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělání a akademická kvalifikace

- 2005–2013: Doktorské studium na Katedře divadelní vědy, Filozofická fakulta Karlovy univerzity v Praze. Disertační práce: Dramatické dílo J. A. Komenského (školitelka prof. Eva Stehlíková, oponenti dr. Adolf Scherl, dr. Martin Svatoš)

- 1984 podzim: rigorózní zkouška, titul PhDr. (Katedra klasických studií, Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, Brno)

- 1983 léto: Universita per Stranieri, Perugia, Itálie (jazykový kurz italštiny)

- 1977–1983: Filozofická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně, Brno – dnes Masarykova univerzita, obor český jazyk–latinský jazyk (semináře z raně novověkého latinského dramatu, překlady latinské prózy)
Diplomová práce: Příspěvek dějinám českého divadla pobělohorského (Piaristické drama) (vedoucí: prof. Milan Kopecký; oponent: doc. Jana Nechutová)

Přehled zaměstnání

- od 2014 dosud: Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, Filosofický ústav AV ČR: Editor Komenského latinských děl (kritická edice J. A. Comenii Opera omnia) – vědecká pracovnice

- 1990–2014: Oddělení pro studium a edici díla J. A. Komenského, Filosofický ústav AV ČR: Editor Komenského latinských děl (kritická edice J. A. Comenii Opera omnia) – odborná pracovnice

- 1985-1990: Pedagogický ústav J. A. Komenského, Oddělení pro dějiny vzdělávání a studium života a díla J. A. Komenského – odborná pracovnice

- 1983–1985: Ústav pro jazyk český, ČSAV, Oddělení vývoje jazyka – odborná asistentka

Pedagogická činnost

- 1996 jaro: Externí vyučující na Katedře divadelních věd, Masarykova Univerzita v Brně (české piaristické drama)
- 1994–2009: Vyučující na částečný úvazek, Katedra dějin a didaktiky dějepisu, Pedagogická Fakulta, Karlova Univerzita (klasická a středověká latina, výklad raně novověkých latinských textů)
- 1985–1993: Učitelka latiny, různé střední školy
- 1983 léto: Učitelka češtiny jako cizího jazyka, Jazyková škola, Brno

Oblasti vědeckovýzkumné činnosti

- Ediční činnost a překlad raně novověkých latinských středoevropských děl a latinských děl J. A. Komenského zvláště

- Dějiny raně novověkého středoevropského divadla a raně novověké latinské drama

Odborné a organizační aktivity v AV ČR

- od 1992 dodnes: člen redakční rady mezinárodní revue pro komeniologická studia a raně novověké intelektuální dějiny „Acta Comeniana" (Praha)

Bibliografie

Monografie

- Divadelní svět J. A. Komenského. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-200-2618-7.
[Rec.: Havelka, T. My, družina školáků, na něž se tu díváte. Divadelní revue, 28 (2017), 1, p. 124–129; Bažil, M. Acta Comeniana, 31 (2017), p. 134.]

Vysokoškolské učebnice

- Addenda Vestibuli. II. díl praktické učebnice latiny Vestibulum. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004. 78 s. Latinsky a česky.

- Vestibulum: Praktická učebnice latiny pro studující historických oborů. I. díl. 2. přepracované a opravené vydání. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004. 169 s. Latinsky a česky.

- Vestibulum: Praktická učebnice latiny pro studující historických oborů. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 1999. 195 s. Latinsky a česky.

Slovníková hesla

- Hesla pochytčiti se – pojatý, pojednú, pole. Staročeský slovník, sv. 18. Praha: Academia, 1988, p. 497–500, p. 566–568. Česky a staročesky. (Edice publikované knižně – společně s jinými autory.)

Edice – společně s jinými autory

- Steiner, M. – Klosová, M. – Balík, V. – Králová, M. – Kyralová, M. – Řezníková, L. – Schifferová, V. – Žemla, M. (eds.). Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia 19/2. De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. Část 2 = Pars 2, Pansophia. Část 1 = Pars 1, Praefationes ceteraque Pansophiae praemissa. Mundus possibilis. Mundus archetypus. Mundus angelicus. Praha: Academia, 2022. 347 s. ISBN 978-80-200-3398-7.

J. A. Comenii Opera omnia / Dílo J. A. Komenského 26/I: Korespondence. Část I, 1628–1638 / Epistulae. Pars I, 1628–1638. Praha: Academia, 2018. (podíl na edici latinských dopisů a rejstřík).

Klosová, M. – Nejeschleba, T. – Bartoň, J. Valerián Magni: O Světle mysli a jeho obraze. [Valerianus Magnus: De Luce mentium et ejus imagine.]. Vyd. Markéta Klosová za spolupráce J. Bartoně, přel. Markéta Klosová, úvod a komentář napsal T. Nejeschleba. Praha: Oikoymenh, 2016. [Knihovna novověké tradice a současnosti; Sv. 90.]. ISBN 978-80-7298-223-3.
[Rec.: Lička, L. Acta Comeniana, 30 (2016), p. 230–233; Tkáčik, L. Studia Capuccinorum Boziniensia, 1 (2018), 4, p. 223–225.]

Just, J. – Klosová, M. – Steiner, M. (eds.). „Hned jsem k Vám dnes naschvalí poslíka svého vypravil." Kněžská korespondence Jednoty bratrské z českých diecézí z let 1610–1618. Dolní Břežany: Scriptorium, 2011. 350 s. [Archiv Matouše Konečného; Svazek I., Část 1.]. ISBN 978-80-87271-32-2.

- Chronicon Treboniense 1 a Chronicon Treboniense 2. Kritická edice textů. Černá, A. M. – Čornej, P. – Klosová, M. (eds.). Staré letopisy české: Texty nejstarší vrstvy. Praha: Filosofia, 2003, p. 1–52 (sudé stránky) a 228–230; p. 201–209 a 240, 241. [Prameny dějin českých; 2].  ISBN: 80-7007-184-2. Latinsky.

- Walerian Magni: De Luce mentium et eius imagine. O swietle umyslów i jego obrazie. Kritická edice spisu, s Josefem Bartoněm. Warszawa: Instytut Filozofii i Sociologii Polskiej Akademii Nauk, 1994, p. 1–52. Latinsky.

Překlady

Překlad publikovaný knižně

- Valerián Magni: O Světle mysli a jeho obraze. [Valerianus Magnus: De Luce mentium et ejus imagine.]. Vyd. Markéta Klosová za spolupráce J. Bartoně, přel. Markéta Klosová, úvod a komentář napsal T. Nejeschleba. Praha: Oikoymenh, 2016. [Knihovna novověké tradice a současnosti; Sv. 90.]. ISBN 978-80-7298-223-3.
[Rec.: Lička, L. Acta Comeniana, 30 (2016), s. 230–233; Tkáčik, L. Studia Capuccinorum Boziniensia, 1 (2018), 4, s. 223–225.]

- J. A. Komenský: Předehra pansofie. Objasnění pansofických pokusů. [Orig. Komenský, J. A. Pansophiae praeludium. Conatuum pansophicorum dilucidatio.] Praha: Academia, 2010. ISBN 978-80-200-1862-5.

- Praktický sylogismus pro celý svět Jana Amose Komenského. [Orig. Komenský, J. A. Syllogismus orbis terrarum practicus.]. In Pumprová, A. – Růžičková, D. – Švanda, L. (eds.). Querite primum regnum Dei. Sborník k poctě Jany Nechutové. Brno: Filozofická fakulta MU, 2006, p. 571–591.

- Panegyrik věnovaný Karlu Gustavovi. (S Martinem Bažilem.) [Orig.: Komenský, J. A. Panegyricus Carolo Gustavo]. In Urbánek, V. – Řezníková, L. (eds.). Mezi Baltem a Uhrami: Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu. Sborník k poctě Marty Bečkové. Praha: Filosofia, 2006, p. 254–280.

- Svět materiální. Překlad s částečným použitím překladu Josefa Hendricha. [Orig.: Komenský, J. A. Mundus materialis.]. Obecná porada o nápravě věcí lidských I. Praha: Svoboda, 1992, p. 395–533.

- Svět lidské dovednosti. (Překlad části díla; překladatelé dalších částí: Jaromír Červenka, Martin Steiner.). [Orig.: Komenský, J. A. Mundus artificialis.]. Obecná porada o nápravě věcí lidských II. Praha: Svoboda, 1992, p. 114–130, 144–153, 156–160.

Překlady publikované časopisecky

- Komenský, J. A. Dveře věcí 1643. [Orig.: Komenský, J. A. Janua rerum 1643.]. Studia Comeniana et historica, 29 (1999), 62, p. 213–226.

- Komenský, J. A. Objasnění pansofických pokusů. [Orig.: Komenský, J. A. Conatuum pansophicorum dilucidatio.]. Studia Comeniana et historica, 27 (1997), 57–58, p. 135–167.

- Komenský, J. A. První filosofie. [Orig.: Komenský, J. A. Prima philosophia.]. Filosofický časopis, 40 (1992), 1, p. 105–133).

Studie a kapitoly v knihách

- How to get Diogenes on the Stage. In Czibula, K. – Demeter, J. – Pintér, M. Z. (eds.). Theory and Practice in 17th–19th Century Theatre. Eger, 2019, pp. 33–41.

- Komenského představa gestikulace v jeho dramatických dílech. Realismus, nebo stylizace?. [Gesticulation in Dramatic Works by Comenius: Realism or Stylization?.]. In Řezníková L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017, p. 127–145. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

- Trzy sztuki Sebastiana Macera i Schola ludus Jana Amosa Komeńskiego. In Reformacja i tolerancja jedność w różnorodności? : Współistnienie różnych wyznań na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim. Pod redakcją Marty Małkus i Kamili Szymańskiej. Wschowa-Leszno: Muzeum Okręgowe w Lesznie, 2015, pp. 247–270. ISBN 978-83-63363-20-8.

- Osobní a literární vztahy Jana Amose Komenského k Johannu Valentinu Andreae. In Prázný, A. – Schifferová, V. Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, p. 117–132. Česky, něm. resumé.

- Původní předmluva ke Komenského osmidílnému cyklu divadelních her Schola ludus. Několik slov k Předmluvě ke kurátorům. In Miscellanea theatralia. Sborník Adolfu Scherlovi k osmdesátinám. Praha: Divadelní ústav, 2005, p. 89–99.

- Černá, A. M., Čornej, P., Klosová, M. (eds.). Staré letopisy české: Texty nejstarší vrstvy. Praha: Filosofia, 2003. 322 s. ISBN 80-7007-184-2.
[Rec.: Janiš, Dalibor. DaS 26, 2004, č. 6, s. 62; Zachová, Jana, ČČH 102, 2004, č. 4, s. 831–832; Kolár, Jaroslav. ČesLit 52, 2004, č. 6, s. 853–855; Borovský, Tomáš. ČMM 123, 2004, č. 2, s. 487–490; Hlaváček, Ivan. DAEM 61, 2005, č. 1, s. 260; Nejedlý, Petr. LF 128, 2005, č. 3–4, s. 432–435; Zachová, Jana. Historica 11, 2004 [vyd. 2006], s. 180–182.]

- Itálie (Část rozsáhlého úvodního přehledu Panoráma poválečné komeniologie v Československu a ve vybraných zemích). In Pokorný, Z. Bibliografie knižních komenian 1945–1990. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, Stát. pedag. knihovna Komenského, 1992, p. 28–30. Česky.

- Italy (Část rozsáhlého úvodního přehledu Panorama of post-war Comeniology in Czechoslovakia and in selected countries). In Pokorný, Z. Bibliography of Comeniana in Book Form. Prague: Institute for Informatics in Education Comenius State Education Library, 1992, p. 29–31. Anglicky.

- Dramatika piaristů v 18. století. In Černý, E. (ed.). Divadlo v Kotcích, nejstarší pražské městské divadlo, 1739 – 1783. Praha: Panorama, 1992, p. 336–347, 464–465. Česky, německé resumé.

Studie v odborném periodiku

- Herci a herectví v Komenského cyklu Schola ludus. Divadelní revue, 25 (2014), 2, p. 7–17.

- School Theatre after Comenius: Šebestián Macer and the Leszno Plays (1641–1652). Acta Comeniana, 27 (2013), p. 103–114. ISBN 978-80-7007-433-6. ISSN 0231-5955.

- Monachomacheia aneb Skandální události v mikulovském konventu. Divadelni revue, 23 (2012), 2, p. 90–96.

- Dva modely dokonalé společnosti: Andreae a Komenský. Studia Comeniana et historica, 38 (2008), 80, p. 63–73. Česky, angl. Resumé.

- Piaristická hra Arsenius aneb komedie o vraždě. Divadelní revue, 4 (1998), p. 42–53. S ukázkou ze hry, s. 73. Česky, angl. Resumé.

- Piaristická hra o Ambrosiovi a Theodosiovi. Divadelní revue, 3 (1993), p. 96–115. Česky, angl. resumé.

Referáty v konferenčních sbornících

- Declamatio genethliaca de Jesu Christo recens nato - An Unusual Jesuit Epiphany Play from the XVIIth Century. In Egyed, E. – Bartha, K. – Tar, G. (eds.). (Dráma)szövegek metamorfózisa: Kontaktustörtének. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2011, p. 57–61. ISBN 978-606-8178-28-8. [Színháztudományi konferencia. Koloszvár (HU), 04.06.2009-07.06.2009]

- Pansophiae prodromus a Broniewského kritika Komenského názorů. In Sitarska, B. – Mnich, R. (eds.). Jan Amos Komeński w kontekście kultury i historii europejskiej XVII wieku: J. A. Komenský im Kontext der Europaeischen Kultur und Geschichte des 17. Jahrhunderts. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej 2010, p. 185–193. Česky, pol. resumé.

- Two Piarist Plays from Lipník in Moravia or Two 18th Century Portraits of Emperor Theodosius and his Court. In Czibula, K. – Emödi, A. – János-Szatmári, S. (eds.). Dráma – múlt, színház – jelen. Oradea (Partium): Cluj-Napoca (Societatea Muzeului Ardealan), 2009, p. 39–44. Anglicky, maď. resumé.

- Zwei Spiele des Sebastian Macer und J. A. Comenius' Schola ludus (Pars I–IV). In Czibula, K. (ed.). Szinhazvilag Vilagszinhaz. Budapest: Racio Kiado, 2008, p. 179–187. Německy, maď. resumé.

- Odraz Harveyových objevů v Komenského Obecné poradě. In Steiner, M. (ed.). Comenius's General Consultation as Instauratio magna rerum humanarum. (Section 6). Praha: Karolinum, 1998, p. 196–198. Česky, něm. resumé.

- Biografía de Comenio, del escolapio Adam Tolloczko. In La contribución de los Padres Escolapios a la ciencia y la cultura polacas en los siglos 17–19. Salamanca: Academia Polaca de Ciencias, Instituto de la Historia de Ciencia, 1996, p. 170–173. Španělsky, pol. resumé.

- Jan Amos Komenský a antická mytologie. In J. A. Komenský a slovenská kultúra. Zborník materiálov z medzinárodnej komeniologickej konferencie... Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 1993, p. 263–267. Česky, něm. resumé.

- J. A. Komenský a český čtenář aneb Komenský v překladech. In Studia Comeniana et historica, 22 (1992), 46–47, p. 183–189. Česky, něm. resumé. [J. A. Komenský ve světle nového bádání. XVIII. mezinárodní komeniologické kolokvium, Uherský Brod, 10.–12. 9. 1991].

- Lešenské hry a J. A. Komenský. In Studia Comeniana et historica, 19 (1989), 38, p. 166–175. Česky, něm. resumé. [ J. A. Komenský v kontextu jazykového a literárního vývoje jeho doby. XV. mezinárodní komeniologické kolokvium, Uherský Brod, 13.–15. 9. 1988.]

Digitální dokumenty

- Lelková, I. – Klosová, M. – Urbánek, V. Database of J. A. Comenius´ correspondence. [Databáze]. Oxford, 2012.

- Divadelní činnost piaristů v našich zemích. Praha, 2003. URL: http://www.vosaspsekrizik.cz/piariste/index.htm

Recenze

- Andreae, J. V. Gesammelte Schriften, Bd. 16, Theophilus. Bearbeitet von Jana Matlová (Theophilus) und Jiří Beneš, übersetzt von Viktor Friedrich Oehler (Theophilus) und Frank Böhling, kommentiert und eingeleitet von Jiří Beneš. Stuttgart – Bad Cannstatt: Frommann–Holzboog, 2002. Acta Comeniana, 17 (2003), p. 215 –217. Německy.

- Hitchens, W. – Matuszewski, A. – Young, J. (eds.). The Letters of Jan Jonston to Samuel Hartlib / Listy Jana Jonstona do Samuela Hartliba. Transcribed and translated into English and Polish with an Introduction, Notes and Bibliography. Warsaw: Retro-Art 2000. Acta Comeniana, 15–16 (2002), p. 363–367. Anglicky.

- Obdobie protireformácie v dejinách slovenskej kultúry z hľadiska stredoeurópského kontextu (z príležitosti 300. výročia úmrtia Tobiáša Masníka). Bratislava Slavistický kabinet SAV, 1998. Acta Comeniana, 14 (2000), p. 297–308. Německy.

- Komenský, J. A. Jedno nezbytné. Z latinského originálu Unum necessarium přeložil Luděk Brož. Praha: Kalich, 1999. Acta Comeniana, 14 (2000), p. 205–208. Česky.

- Wklad Pijarów do nauki i kultury w Polsce 17–19 wieku. Hrsg. v. Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Warszawa–Kraków, Zaklad Historii Nauk Spolecznych Instytutu Historii Nauki, Oswiaty i Techniki PAN. Polska Prowincja Pijarów, 1993. Acta Comeniana, 12 (1997), p. 331–340. Německy.

- Digrin, Z. Divadlo učenců a diplomatů. Praha: Divadelní ústav, 1995. Acta Comeniana, 12 (1997), p. 328–331. Německy.

- Kopecký, M. Komenský jako umělec slova. MU Brno, 1992. Studia Comeniana et historica, 25 (1995), 53, p. 66–69. Česky.

- Comenius, J. A. La via della luce. Traduzione, introduzione e note di Giordano Formizzi. Verona: Libreria editrice universitaria, 1992. Acta Comeniana, 11 (1995), p. 174–177. Německy.

- Comenius, J. A. Panglottia. Parte quinta della Consultazione universale sulla riforma delle umane cose. Traduzione, introduzione e note di Giordano Formizzi. Verona: Libreria editrice universitaria, 1991. Acta Comeniana, 11 (1995), p. 171–174. Německy.

- Floss, K. Úvod do řecké a latinské filozofické terminologie a četby. Olomouc: Univerzita Palackého, 1992. Filosofický časopis, 42 (1994), 5, p. 869–875. Česky.

- Komenský , J. A. Opera omnia. Sv. 15/II. Praha: Academia, 1989. Acta Comeniana, 10 (1993), p. 208–209. Německy.

- Acta Comeniana 9. Studia Comeniana et historica, 22 (1992), 48, p. 140–143 Česky.

- Sidon, K. Labyrint (Cirkus podle Komenskeho). Studia Comeniana et historica, 21 (1991), 45, p. 108–109. Česky.

- Kopecký, M. (ed.). České humanistické drama. Studia Comeniana et historica, 19 (1989), 37, p. 99–100. Česky.

- Kučerova kniha o jazyce J. A. Komenského. Studia Comeniana et historica, 16 (1986), 32, p. 134–136. Recenze. Česky.

Drobnosti

- Martin Steiner sexagenarius. Studia Comeniana et historica, 36 (2006), 75–76, p. 276–277. Článek k jubileu. Latinsky.

- Konference Přínos piaristického řádu k vědě a kultuře v Polsku 18. a 19. století (Varšava 20.–21. 11. 1992). Studia Comeniana et historica, 25 (1994), 52, p. 170–172. Zpráva o konferenci. Česky.

- Sympozium Kutná Hora v době baroka. (Uspořádala Muzejní a vlastivědná společnost WOCEL v Kutné Hoře, katedra pomocných věd historických FF UK v Praze a Okresní archiv v Kutné Hoře pod patronací Městského úřadu v Kutné Hoře ve dnech 14.–15. října 1993). Studia Comeniana et historica,  24, (1994), 52, p. 172–174. Zpráva o konferenci. Česky.

- Nesmrtelné dílo Učitele národů. S M. Steinerem. (Rozhovor). Večerník Praha – VP pro volné dny, 2, [12] - (1992.01.17). Česky.

- Zemřela docentka Julie Nováková. Kostnické jiskry, 76, [43], 3 (1991). Nekrolog v časopise. Česky.

- Fond pro šíření a vydávání díla J.A. Komenského. Kostnické jiskry, 76 [32] 3 (1991). Populárněvědný článek v časopise. Česky.

- Překladů je potřebí (Dílo Komenského v češtině dříve a nyní). Kostnické jiskry, 76, [11], 2 (1991). Populárněvědný článek v časopise. Česky.

- Dílo Jana Amose Komenského v Čechách – přežije rok 1992? Kostnické jiskry, 76, [5], 3 (1991). Populárněvědný článek v časopise. Česky.