Aktuality

CALL FOR PAPERS: Filosofie a univerzita

6. 11. 2024, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, konference...

Číst dál...

On the Paths of Peace: The Holy Roman Empire as seen through the Travels of the Habsburgs’ Courts in 1569–1570

May 22, 2024, 10.00 a. m., the lecture room of the FLÚ, Jilská 1, Prague 1, Prof. Joseph Patrouch (Department of History, Classics, and Religion, University of Alberta in Edmonton, Canada), ...

Číst dál...

Andělé a jemnohmotné bytosti v raně novověké Británii

9. května od 16 hodin, zasedací místnost CMS, Jilská 1, Praha 1,  Mgr. Jacques Joseph, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK, Katedra filosofiea dějin přírodních věd),  přednáška

Číst dál...

Přejít na přehled aktualit

Doc. Veronika Čapská, Ph.D.

kulturní dějiny; dějiny migrací, exilu a diaspor; dějiny překladu; směna darů; gender a women's history; dějiny zbožnosti a askeze; teorie historické vědy

kancelář/office: 110a
tel.: +420 221 183 319
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělání a akademická kvalifikace

- 01/12/2017: habilitace (venia docendi), Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

- 01/10/2018 – 30/06/2019: Visiting Fellow, Trinity Hall, University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom

- 01/01/2014 – 31/03/2014: Visiting Fellow, European University Institute, Florencie, Itálie

- 01/04/2012 – 31/06/2012: Visiting Fellow, European University Institute, Florencie, Itálie

- 29/04/2009: Ph.D., historická antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika (členka česko-německého doktorandského kolegia Lebenswelten und Kommunikationsstrukturen in der mitteleuropäischen Gesellschaft vom 16.–19. Jahrhundert)

- 09/09/2002: Mgr., Historie, Anglická filologie, Summa Cum Laude, Univerzita Palackého, Olomouc

- 08/1998 – 05/1999: Stipendijní pobyt nadace Open Society Institute, Randolph-Macon Womenʼs College, Lynchburg, Virginia, USA

Přehled zaměstnání

- 01/15/ 2021: Research Fellow v Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku, Filosofický ústav, Akademie věd České republiky

- 01/10/2014: odborná asistentka a od 01/12/2017 docentka na Fakultě humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha

- 15/09/2004 – 01/09/2012: odborná asistentka na Slezské Univerzitě v Opavě

Pedagogická činnost

- 01/10/2014: výuka kurzů na bakalářské, magisterské a doktorské úrovni v českých a anglických studijních programech na Fakultě humanitních studií, Univerzita Karlova

- 01/10/2009–30/06/2011: výuka kurzů na bakalářské a magisterské úrovni, Univerzita Palackého, Olomouc, Czech Republic (externě)

- 15/09/2004 – 01/09/2012: výuka kurzů na bakalářské a magisterské úrovni na Slezské Univerzitě v Opavě

Oblasti vědeckovýzkumné specializace

- kulturní dějiny; dějiny migrací, exilu a diaspor; dějiny překladu; směna darů; gender a women's history; dějiny zbožnosti a askeze; teorie historické vědy

Granty a mezinárodní projekty

- 2021–2022: Vedoucí pracovní skupiny Memory and Identity v rámci COST Action CA 19112 Women on the Move (www.womenonthemove.eu/)

- 2021–2024: Odborná spolupracovnice a členka Advisory Committee AHRC grantu Connected Central European Worlds, 1500–1700 (příjemce: University of Kent, Spojené Království Velké Británie)

- 2021: Vedoucí českého týmu COST Action CA 19112 Women on the Move – Histories, Materialities and Practices in Central Europe and Beyond

- 2011–2015: Hlavní řešitelka standardního grantu GAČR reg. č. 405/11/P510. Výzkumný projekt: Anna Katharina and Franz Karl Swéerts-Sporck as Mediators in the Processes of Cultural Exchange at the Turn of Baroque and Enlightement

- 2009–2010: Hlavní řešitelka postdoktorského grantu GAČR reg. č. 404/09/0127. Výzkumný projekt: The Order of Servite Friars and Recatholicization Romance – Self-Representation of a Religious Order in the Habsburg Monarchy (1610–1790)

Odborné a organizační aktivity v AV ČR

- 24. 9. 2019: Organizace mezinárodního workshopu Keeping Track of People on the Move, Praha (spolupořadatelé: FLÚ AV ČR, FHS UK)

- 25. 1. 2018: Organizace přednášky prof. Ewy Domańské (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu / Stanford University) Posthumanist History; (spolupořadatelé: FLÚ AV ČR, FHS UK)

Odborné a organizační aktivity mimo AV ČR

- 2015–2021: Vedoucí redaktorka a od roku 2022 členka redakční rady vědeckého časopisu Dějiny – Teorie – Kritika / History – Theory – Criticism (zodpovědná za zavedení bilingvní anglicko-české verze časopisu a za získání pozitivní evaluace k indexaci v databázi Elsevier SCOPUS)

- členka International Society for Eighteenth Century Studies (ISECS) a členka výboru české sekce International Society for Eighteenth Century Studies

- Členka redakční rady vědeckého časopisu Cornova. Revue of Czech Society for Eighteenth Century Studies

- Členka redakční rady vědeckého časopisu Historica Olomucensia

Ocenění a Osvědčení

- 2020: Certificate in Polish Language and Culture, Uniwersytet Warszawski, Polsko (osvědčení za intenzivní letní kurz, 3.– 28. 8. 2020)

- 2009: Cena Vzdělávací Nadace Jana Husa pro juniorksé badatele

- 1999: Stipendium pro odbornou stáž ve Virginia Museum of Fine Arts, Richmond, Virginia, USA, květen–srpen 1999

Bibliografie

Monografie

- Mezi texty a textiliemi. (Swéerts-)Šporkové, textové praxe a kulturní výměna na přelomu baroka a osvícenství. [Between Texts and Textiles. The (Swéerts-)Sporcks, Textual Practices and Cultural Exchange at the Turn of Baroque and Enlightenment]. Prague: Scriptorium, 2016. ISBN 978-80-88013-33-4.

- Představy společenství a strategie sebeprezentace – řád servitů v habsburské monarchii (1613–1780). [Imagined Community and Its Strategies of Representation − The Order of Servite Friars in the Habsburg Monarchy, 1613−1780]. Prague: Scriptorium, 2011. ISBN 978-80-87271-30-8.

Edice a editované kolektivní monografie

- Processes of Cultural Exchange in Central Europe, 1200−1800. Opava: European Social Fund – Silesian University, 2014.

Between Revival and Uncertainty. Monastic and Secular Female Communities in Central Europe in the Long Eighteenth Century / Zwischen Aufbruch und Ungewissheit. Klösterliche und weltliche Frauengemeinschaften in Zentraleuropa im „langen" 18. Jahrhundert. Opava: Silesian University in Opava, 2012. (spolueditorky: Ellinor Forster ‒ Janine Ch. Maegraith ‒ Christine Schneider).

- Gabriela Sobková z Kornic, provdaná ze Spens-Booden. Deníkové rodinné záznamy (1784−1808). [Gabriela Sobková of Kornice, Married of Spens-Booden. Diarial Family Records (1784−1808)], Praha: Scriptorium, 2009. (spoluautorka: Veronika Marková).

Studie v recenzovaných časopisech

- Servants of Francophilia. French Migrant Women as Governesses in the Bohemian Lands: Between Cultural Transmission and Reproduction of Social Distinction (1750 – 1810). Austrian History Yearbook, 2021, s. 1–17 (publikováno v rámci Cambridge Core online First View: https://www.doi.org/10.1017/S0067237821000485).

- Výzkum raně novověké směny darů a prameny osobní povahy – k možnostem antropologizace ekonomických dějin Střední Evropy. [Research in Early Modern Gift Exchange and Personal Writings. On the Possibilities of Anthropologising the Economic History of Central Europe]. Dějiny – Teorie – Kritika, 2 (2017), s. 191−225.

- Čapská, V. – Storchová, L. Transkulturalita místo národní mytologie? Historický výzkum procesů kulturní výměny. [Transculturality Instead of National Mythology? Historical Research on Processes of Cultural Exchange]. Dějiny – Teorie – Kritika, 2 (2015), s. 187–201.

- Framing a Young Nun's Initiation: Early Modern Convent Entry Sermons in the Habsburg Lands. Vestiges of a Lost Oral Culture. Austrian History Yearbook, 45 (2014), s. 33−60 (Impact Factor 0,429); dostupné z: https://www.cambridge.org/core/journals/austrian-history-yearbook/article/framing-a-young-nuns-initiation-early-modern-convent-entry-sermons-in-the-habsburg-lands-vestiges-of-a-lost-oral-culture1/68485030319DB726290A50660A09ACA8

- Čapská, V. − Tvarůžková, M. Zajištění rodové kontinuity a dvě svatební kázání nad sestrami z Neffzern přednesená v Hradci nad Moravicí roku 1737. [Establishing Family Continuity. Two Nuptional Sermons for Sisters of Neffzern Delivered at Hradec nad Moravicí in 1737]. Slezský sborník. Acta Silesiaca: Čtvrtletník pro vědy o společnosti, 112 (2014), 2, s. 193−218.

- A Publishing Project of Her Own − Anna Katharina Swéerts-Sporck as a Patroness of the Servite Order and a Promoter of Devotional Literature. Cornova: Revue of Czech Society for Eighteenth Century Studies, 1 (2011), s. 67−80.

- Jan Kristián Swéerts-Špork a František Girtler − na společné cestě mezi zbožností a ekonomickým zájmem. [Johann Christian Swéerts-Sporck and Franz Girtler – Together on a Journey Between Piety and Economic Interest]. Theatrum historiae, 6 (2011), 9, s. 79−96.

- Askese im kulturellen Vergleich. Die Orientreisebeschreibung des Serviten Angelikus Müller (1677−1734). Saeculum: Jahrbuch für Universalgeschichte, 61 (2010), 2, s. 99−110.

- Konkurrenz der Frömmigkeitsmodelle und ordensinterne Innovation. Serviten nördlich den Alpen im 17. bis 18. Jahrhundert. Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, 48 (2008), s. 116–129.

- Confinia Moraviae. Kazatel Ondřej Antonín Richter († 1750) mezi Moravou a Slezskem. [Confinia Moraviae. The Preacher Andreas Anton Richter (†1750) between Moravia and Silesia]. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 1 (2008), s. 337−358.

Kapitoly v knihách

- The (Swéerts-) Sporcks and Their Subjects: Local and Transcultural Printing and Distribution of Heterodox Books in Eighteenth-Century Bohemia. In Dillenburg, E. – Louthan, H. – Thomas, D. (eds.). Print Culture at the Crossroads: The Book and Central Europe (Library of the Written Word Series). Leiden – Boston: Brill, pp.451–471. ISBN 978-90-04-44892-6.

- Words at Work. Words on the Move. Textual Production of Migrant Women from Early Modern Prague Between Discourses and Practices. In Beatrice Zucca Micheletto (ed.). Gender and Migration in Historical Perspective: Institutions, Economic Resources and Social Networks in the 16th to 20th Centuries. Palgrave Macmillan. (přijato do tisku)

- Maria Eleonora Sporck (1687−1717) and Anna Katharina Swéerts-Sporck (1689−1754): Practitioners and Promoters of the Word at the Edge of the Enlightenment (Chapter 10). In Ulrich L. Lehner (ed.). Women, Enlightenment and Catholicism: A Transnational Biographical History. London – New York: Routledge, 2017, s. 132−148.

- Cultural Transfers by Means of Translation. Bohemian Lands as a Space of Translation Flows During the Seventeenth and Eighteenth Centuries. In Čapská, V. a kol. (eds.). Processes of Cultural Exchange in Central Europe, 1200−1800. Opava: European Social Fund – Slezská Univerzita v Opavě, 2014, s. 77−127. ISBN 978-80-7510-128-0.

- Zbožnost [Piety]. In Storchová, L. et al. (eds.). Koncepty a Dějiny: Proměny pojmů v současné historické vědě. [Concepts and History: Conceptual Transformations in Contemporary Historical Research]. Prague: Scriptorium, 2014, s. 319−337.

- Mediale Selbstrepräsentation eines religiösen Ordens. Die Serviten und ihre Wunschvorstellung einer Schlüsselrolle im habsburgischen Kampf für ein katholisches Zentraleuropa. In Behringer, W. – Havelka, M. – Reinholdt, K. (eds.). Mediale Konstruktionen in der frühen Neuzeit: Studien zur Mediengeschichte I. Affalterbach: Didymos Verlag, 2013, s. 85−96.

- Between Revival and Uncertainty – Female Religious Life in Central Europe in the Long Eighteenth Century. In Čapská, V. – Forster, E. – Maegraith, J. Ch. – Schneider, Ch. (eds.). Between Revival and Uncertainty: Monastic and Secular Female Communities in Central Europe in the Long Eighteenth Century. Opava: European Social Fund – Slezská Univerzita v Opavě, 2012, s. 11–33. ISBN 978-80-7248-786-8.

- Mendicant Friar in Contact with "Other" Religious Virtuosi: the Travel Writing of the Servite Angelikus Maria Müller (1677–1734). In Saczyńska, M. – Wółkiewicz, E. (eds.). Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Spoleczne aspekty podróżowania w średniowieczu i w czasach nowożytnych. Warsaw: German Historical Institute in Warszau – Polish Academy of Sciences, 2012, s. 387–402.

- Das Kloster als Hinterbühne? Die Problematik der Selbstrepräsentation eines Mendikantenordens am Beispiel der Serviten. In Specht, H. – Černušák, T. et al. (eds.). Leben und Alltag in böhmisch-mährischen und niederösterreichischen Klöstern in Spätmittelalter und Neuzeit. St. Pölten – Brno: Diözesanarchiv St. Pölten, 2010, s. 130−142.

- Misionářky mikrosvěta. Řeholní ideál v kázáních při příležitosti vstupu žen do olomouckých klášterů. [Missionaries of the Microcosmos. Religious Ideal in the Sermons over the Entry to Female Convents in Olomouc]. In Elbel, M. – Jakubec, O. – Bláha, J. (eds.). Olomoucké baroko: Výtvarná kultura z let 1620−1780. Proměny ambicí jednoho města. Olomouc: Museum of Art, 2010, s. 197−203.

- Servité a barokní poutní krajina Střední Evropy. In Mihola, J. (ed.). Na cestě do nebeského Jeruzaléma. Poutnictví v českých zemích ve středoevropském kontextu. [On the Way to Celestial Jerusalem. Pilgrimages in Bohemian Lands in Their Central European Contexts] Brno: Moravské zemské muzeum, 2010, s. 115−126. ISBN 978-80-7028-359-2.

- Sestry alžbětinky v konfesně odlišných mikrosvětech českých korunních zemí. [Nuns of St. Elisabeth Order in the Confessionally Distinct Urban Micro-Worlds of Bohemian Lands]. In Dáňová, H. – Klípa, J. – Stolárová, L. (eds.). Slezsko – země Koruny české: Historie a kultura 1300–1740. Prague: National Gallery in Prague, 2008, s. 81–91.

- Rekatolizace zasazená do literárních schémat romance. Příklad řádu servitů. [Recatholization Framed by the Literary Forms of Romance. Example of the Order of Servite Friars]. In Elbel, M. (ed.). Limity a možnosti historického poznání. Olomouc: Palacký University, 2008, s. 7–21.

- Narativní obrazové cykly zaalpských servitů a otázka sebepojímání řádu. [Narrative Visual Cycles of the Transalpine Servite Friars and the Self-Concept of a Religious Order]. In Čornejová, I. – Kuchařová, H. – Valentová, K. (eds.). Locus pietatis et vitae. Prague: Scriptorium, 2008, s. 415–433.

- Spiritualita servitů z genderové perspektivy. Příspěvek ke zkoumání podob barokního mariánského kultu na příkladu specifického řádového modelu. [Servite FriarsʼSpirituality from the Gender Perspective. A Contribution to the Research of the Forms of Baroque Marian Cult on the Example of a Specific Religious Model]. In Nodl, M. – Tinková, D. (eds.). Antropologické přístupy v historickém bádání. Prague: Argo, 2007, s. 71–93.

- Via Matris – eine Paralelle zu Via Crucis? Der Servitenorden als ein Träger der Marienfrömmigkeit (1620–1780), Zum Einfluss der Umwandlung der Ordensidentität auf die Wallfahrtspraxis. In Doležal, D. – Kühne, H. (eds.). Wallfahrten in der europäischen Kultur. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2006, s. 439–452.

- Vytváření prostoru pro působení servitů v českých zemích v 17. a 18. století. [Creating Space for the Activity of Servite Friars in the Bohemian Lands in the 17th and 18th Centuries]. In Čornejová, I. (ed.). Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci: Sborník příspěvků z pracovního semináře konaného ve Vranově u Brna ve dnech 4.–5. 6. 2003. Praha: Scriptorium, 2003, s. 152–164. ISBN 80-86197-49-2.

- "I Alone Have Escaped to Tell You", Womenʼs Captivity Experience in Early Modern New England. In Bůžek, V. – Štefanová, D. (eds.). Mensch – Handlung – Struktur: Historisch–anthropologische Zugangsweisen in den Geschichtswissenschaften. České Budějovice: Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, 2001, s. 161–171. ISBN 80-7040-521-X.

Editorialy, interview, recenze a zprávy (výběrově)

- Čapská, V. – Wohlmuth, P. Theoretically Informed History writing and Present-Minded Questions. Editorial. Dějiny – Teorie – Kritika, 2021, 1, s. 5–8.

- Čapská, V. 'I feel like I am a hybrid myself '. An Interview with Professor Peter Burke (University of Cambridge). Dějiny – Teorie – Kritika, 2021, 1, s. 109–129. Dostupné online: https://www.dejinyteoriekritika.cz/DesktopDefault.aspx?TabIndex=1&TabId=2&Jid=31&Aid=1440&Mid=12.

- Čapská, V. Critical History Writing and the ʻOtherʼ Europe. Dějiny – Teorie – Kritika, 2020, 2, s. 185–187.

- Čapská, V. (rec.). Burke, P. Exiles and Expatriates in the History of Knowledge, 1500–2000. Dějiny – Teorie – Kritika, 2019, 1, s. 122–125.

- Čapská, V. (rec.). Corens, L. Confessional Mobility and English Catholics in Counter-Refromation Europe. Dějiny – Teorie – Kritika, 2020, 1, s. 139–141.

- Čapská, V. – Čapský, M. (rec.). Ozment, S. Purkmistrova dcera. Skandál v německém městě 16. století. Dějiny a současnost: Kulturně historická revue, 2017, 3, s. 46.

 - Čapská, V. (rec.). Wolf, M. Die vielsprachige Seele Kakaniens. Übersetzen und Dolmetschen in der Habsburgermonarchie 1848 bis 1918. Dějiny−Teorie−Kritika, 11 (2014), 1, s. 161–163.

- Čapská, V. (rec.). CRĂCIUN, M. – FULTON, E. (eds.). Communities of Devotion: Religious Orders and Society in East Central Europe, 1450–1800. The History of Women Religious of Britain and Ireland, February 2013, dostupné on-line: https://historyofwomenreligious.org/maria-craciun-and-elaine-fulton-eds-communities-of-devotion-religious-orders-and-society-in-east-central-europe-1450-1800-ashgate-farnham-2011/.

- Čapská, V. (rec.). Cerman, I. – Krueger, R. – Reynolds, S. (eds.). The Enlightenment in Bohemia: Religion, Morality and Multiculturalism. Acta Comeniana, 26 (2012), s. 238−239.

- Čapská, V. (rec.). Křížová, M. The Strength and Sinews of This Western World: African Slavery, American Colonies and the Effort for Reform of European Society in the Early Modern Era. Acta Comeniana, 25 (2011), s. 304−305.

- Čapská, V. (rec.). Walker, L. H. A Mother's Love. Crafting Feminine Virtue in Enlightenment France. Cornova: Revue České společnosti pro výzkum 18. století a FF UK v Praze 1, 2011, 1, s. 126−128.

- Čapská, V. 125. kongres Americké historické asociace, Boston 6. – 9. ledna 2011. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 4, 2011, s. 332.

- Čapská, V. (rec.). Louthan, H. Converting Bohemia. Force and Persuasion in Catholic Reformation. Sehepunkte: Rezensionsjournal für die Geschichtswissenschaften, 10 (2010), 2; dostupné on-line: http://www.sehepunkte.de/2010/02/17009.html.

- Čapská, V. (rec.). Ratajová, J. – Storchová, L. (eds.). Vessels without Heads? The Discourses of the Virginity and Widowhood in Czech Early Modern Literature (Nádoby mdlé hlavy nemající? Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku). East-Central Europe, 37 (2010), s. 147−149.

- Čapská, V. (rec.). Halvorson, M. J. – Spierling, K. E. (eds.). Defining Community in Early Modern Europe. Lidé města/Urban People, 12 (2010), 3, s. 627–628.

- Čapská, V. – Čapský, M. Samotrzeć, w kompanii czy z orszakiem? Podróżowanie w średniowieczu i czasach nowożytnych. Časopis Matice moravské, 129 (2010), 2, s. 426–427.

- Čapská, V. (rec.). Der Mönch. Ein kultur- und religionsübergreifender Vergleich. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2 (2009), s. 308–309.

- Čapská, V. (rec.). Macek, O. (ed.). Po vzoru Berojských. Život i víra českých a moravských evangelíků v předtoleranční a toleranční době. Studia Comeniana et Historica, 39 (2009), s. 17−18.

- Čapská, V. (rec.). Pavlíčková, R. Triumphus in Mortem. Pohřební kázání nad biskupy v raném novověku. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2 (2009), s. 285−286.

- Čapská, V. (rec.). Gleixner, U. Pietismus und Bürgertum. Eine historische Anthropologie der Frömmigkeit. Würtemberg 17.–19. Jahrhundert. Acta Comeniana, 20–21 (2007), s. 270–271.

- Čapská, V. Männlichkeit und Gesundheit 1500–1900/Masculinity and Health 1500–1900. FrühneuzeitInfo, 18 (2007), 1, 0940-4007. Dostupné též on-line: https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-1346

- Čapská, V. Generální archiv řádu servitů v Římě. Archivní časopis, 56 (2006), s. 292–296.

- Čapská, V. (rec.). Weiss, S. Claudia deʼ Medici. Eine italienische Prinzessin als Landesfürstin von Tirol, 1604–1648. Časopis Matice Moravské, 123 (2004),  s. 536−538

- Čapská, V. (rec.). Grabner, E. Mater Gratiarum. Marianische Kultbilder in der Volksfrömmigkeit des Ostalpenraumes. Časopis Slezského muzea – B 52, 2003, s. 299−300.

Organizace mezinárodních workshopů a konferencí (výběr)

- Spoluorganizace panelu: 15th International Congress on the Enlightenment, University of Edinburgh, Edinburgh, United Kingdom, 14–19/07/2019. Panel: Correspondence Collections from (East-)Central Europe between Textuality and Materiality. (spoluorganizováno s: Teodora Shek Brnardić)

- Mezinárodní workshop Processes of Cultural Exchange in Central Europe, 1200−1800, Slezská Univerzita, Opava, 5−6/12/2012. Příspěvek: In Search for the Cultural History of Translation in Early Modern Bohemia. The Examples of Sporck and Swéerts-Sporck Translation Projects

- Mezinárodní workshop Piety and Fluidity between the Boundaries of Convent and World (1350−1810), Slezská Univerzita, Opava, 23/04/2012. Příspěvek: Sermons Related to Female Religious Milieu as Communication Channels across the Divide between Convents and World (spoluautorka: Hedvika Kuchařová)

- Spoluorganizace panelu: 13th International Congress for Eighteenth Century Studies, Universität Graz, Austria, Graz, 25−29/07/2011. Panel: Frauenklöster im langen 18. Jahrhundert (Zentral- und Osteuropa). Impulsreferat: Between Revival and Uncertainty? Female Religious Life in (East) Central Europe in the Long Eighteenth Century