PhDr. Vojtěch Balík

PhDr. Vojtěch Balík

editor latinských spisů J. A. Komenského, interpretace díla J. A. Komenského, zejména ve filologických oborech, průzkum komenian a pramenné literatury

kancelář/office: 308a
tel.: +420 221 183 314
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělání a akademická kvalifikace

- 1985: postgraduální obor knihovnictví a bibliografie
- 1977: Československá akademie věd: aspirantská příprava pro kandidaturu věd (řízení z politických důvodů zastaveno)
- 1971: doktorát z filosofie, obor antická literatura
- 1970: Filosofická fakulta University Karlovy v Praze: obor latina – francouzština

Přehled zaměstnání

- od 2005 dosud: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku
- 1990–2004: Národní knihovna ČR: ředitel
- 1977–1990: Státní knihovna ČSR (nyní Národní knihovna ČR): správce generálního katalogu, vedoucí odd. jmenné katalogizace
- 1970–1977: Československá akademie věd, Ústav pro jazyk český, následně Pedagogický ústav J. A. Komenského ČSAV: kritická edice díla J. A. Komenského

Pedagogická činnost

- od 2009: Filosofická fakulta Univerzity Pardubice, Katedra filosofie: vedení seminářů latinské filosofické četby a interpretace filosofických textů

Oblasti vědeckovýzkumné činnosti

- filosofie raného novověku
- kritická edice latinských spisů J. A. Komenského a interpretace díla
- průzkum komenian a pramenné literatury
- kultura knihy a čtení v raném novověku

Granty a mezinárodní projekty

- 2013–2016: spoluřešitel projektu Filosofie J. A. Komenského (GA ČR 13-08740S)
- 2009–2011: účast v projektu Eggenberská knižní sbírka a její čtenáři (GA ČR 405/05/2421)

Odborné a organizační aktivity v AV ČR

- od 2017: člen Rady Knihovny Akademie věd ČR
- od 2008–2017: člen Komise pro vědecké informace Akademie věd ČR
- od 2007–2017: člen Dozorčí rady Knihovny Akademie věd ČR
- od 2006: předseda Knihovní rady Filosofického ústavu AV ČR (poradní orgán ředitele)
- 1998–2002: externí člen Vědecké rady Akademie věd ČR

Odborné a organizační aktivity mimo AV ČR

- 1991–2016: člen České komise pro UNESCO (při MZV)
- 1990–2004: členství a funkce v domácích a mezinárodních asociacích a grémiích v oboru knihovnictví a informatiky

Nepublikované zahraniční přednášky a referáty

(v oboru knihovnictví a informatiky – výběr)

- Consortia and licensing in Czechia. - Open Society Institute – Regional Library Programme workshop Building and Extending Library Consortia, Budapest, listopad 2000.

- Digitization of Cultural Heritage : National Library of the Czech Republic. - Konference National libraries in the 21st century – from information to knowledge, Lisboa, březen 2000.

- The situation of libraries in the Czech Republic. - LIBER Annual Conference and Assembly, Praha, červenec 1999

- Češskoje bibliotečnoje delo i bibliotekovedenije. - Vserossijskaja Gosudarstvennaja Biblioteka Inostrannoj Literatury, Moskva, duben 1996.

- Czech Libraries in a Changing Society. - Letní universitní kurs El Papel de las Bibliotecas en la Sociedad. San Lorenzo de El Escorial, červenec 1995.

- Einführung in das Tschechische Bibliotheks- und Informationssystem. - Konference pořádaná Deutsches Bibliotheksinstitut, Liblice, duben 1995.

- The Czech National Library and its Special Collections. - Zasedání IFLA Section on Social Science Libraries, Praha, říjen 1994

- Nacional´naja biblioteka Češskoj Respubliki na sovremennom etape svojego razvitija. – Seminář Funkcija nacional´nych bibliotek v sovremennych uslovijach, Sankt-Peterburg, Nacional´naja biblioteka Rossii, září 1994

Bibliografie

Kolektivní monografie

- Komenský, J. A. Spisy o první filosofii. V. Balík a V. Schifferová (eds.). Praha: Oikoymenh, 2017. ISBN 978-80-7298-204-2.
[Rec.: L. Misseri, Komenský, Jan Amos: Spisy o první filosofii, edición preparada por Vojtěch Balík y Věra Schifferová. Praha: OIKOYMENH, 2017. In Anales del Seminario de Historia de la Filosofía. Editiones Complutense. ISSN: 0211-2337.]

Edice

- Panaugia / J. A. Comenius; edidit..., isagogen et commentarium concinnavit... et Věra Schifferová. In J. A. Comenii Opera omnia = Dílo J. A. Komenského 19/I. Steiner, M. – Balík, V. – Čapková, D. – Schifferová, V. – Klosová, L. – Storchová, L. (eds.). Praha: Academia, 2014, p. 185–310. ISBN 978-80-200-2448-0.

- Panegersia / J. A. Comenius; edidit..., isagogen et commentarium concinnavit... et Věra Schifferová. In J. A. Comenii Opera omnia = Dílo J. A. Komenského 19/I. Steiner, M. – Balík, V. – Čapková, D. – Schifferová, V. – Klosová, L. – Storchová, L. (eds.). Praha: Academia, 2014, p. 89–183. ISBN 978-80-200-2448-0.

- Didactica magna. J. A. Comenius; edidit et isagogen concinnavit... In J. A. Comenii Opera omnia = Dílo J. A. Komenského 15/I. Kamínková, E. et al. (eds.). Praha: Academia, 1986, p. 33–209, 397–414.

- Didactica dissertatio / J. A. Comenius; edidit... In J. A. Comenii Opera omnia = Dílo J. A. Komenského 15/I. Kamínková, E. et al. (eds.). Praha: Academia, 1986, p. 353–396, 522–533.

- Prima Philosophia / J. A. Comenius; edidit.... In J. A. Comenii Opera omnia = Dílo J. A. Komenského 18. Svoboda, L. et al. (eds.). Praha: Academia, 1974, p. 9–34.

Studie

- Schifferová, V. – Balík, V. Aristotelské kořeny Komenského metafyziky. Filosofický časopis, 67 (2019), 6, p. 933–953.

- Úloha knihy ve všenápravném projektu Jana Amose Komenského. [The role of the book in Jan Amos Comenius’s concept of universal improvement of human affairs.]. In Heilandová, L. - Pavelková, J. (eds.). Sunt libri mei: knihy ve výchovném procesu novověkého čtenáře. Brno: Moravská zemská knihovna, 2018, p. 7–17. ISBN 978-80-7051-262-3.

- K pojmu sapientia v Komenského filosofických textech. [On the Concept of Sapientia in Comenius's Texts on Philosophy.]. In Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017, p. 321–334. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

- John Amos Comenius´ Use of Authoritates in Theory and Practice. In Goris, W. – Meyer, M. A. – Urbánek, V. (Hrsg.). Gewalt sei ferne den Dingen!: Contemporary Perspectives on the Works of John Amos Comenius. Wiesbaden: Springer, 2016, p. 323–333. ISBN 978-3-658-08260-4.

- Consultatio jako žánr dobové nábožensko-politické polemiky a Consultatio J. A. Komenského. In Knihy v proměnách času: k výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2015, s. 128‒137. [Opera Romanica; 16.]. ISBN 978-80-7394-542-8. Dostupný z: <http://www.ff.jcu.cz/documents/10832/171099/OR16+text/021da0e1-665a-407b-a378-028b79f28720>.

- Nová akvizice. In Balík, V. – Dufka, J. – Kubíček, T. – Machová, J. – Pavelková, J. (eds.). Jan Amos Komenský ve fondech MZK: Katalog k výstavě. Brno: Moravská zemská knihovna, 2015, p. 35–46. ISBN 978-80-7051-205-0.

- K interpretaci pojmu harmonia u Jana Amose Komenského. In Schifferová, V. – Prázný, A. – Šolcová, K. et. al. (eds.). Idea harmonie v díle J. A. Komenského. Pavel Mervart, Univerzita Pardubice, 2014, p. 57–69. ISBN 978-80-7465-093-2, 978-80-7395-703-2.

- In Consultationem catholicam isagoge generalis = Úvod k Obecné poradě = Introduction to the General Consultation /... et Věra Schifferová. In J. A. Comenii Opera omnia / Dílo J. A. Komenského 19/I. Steiner, M. – Balík, V. – Čapková, D. – Schifferová, V. – Klosová, L. – Storchová, L. (eds.). Praha: Academia, 2014, p. 7–50. ISBN 978-80-200-2448-0.

- Komenský a Gumppenbergův Atlas Marianus. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C – Literární historie, 57 (2012), 1–2, p. 96–100.

- Knižní sbírka latinik. Soupis jazykově latinských tisků. Jazykově latinská deperdita. In Radimská, J. (ed.). Ve znamení havranů : knižní sbírka rodiny Eggenbergů na zámku v Českém Krumlově. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2011. p. 156–169, 865–916, 917–931.

- K teorii a praxi práce s citáty u J. A. Komenského. In Schifferová, V. – Prázný, A. (eds.). Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. p. 55–70.

- Sapienter illud dictum: k citační praxi a práci s prameny u J. A. Komenského. In Jazyk a řeč knihy: k výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2009, p. 171–183. [Opera Romanica; 11.].

- Citáty z raně církevních Otců v díle J. A. Komenského. Studia Comeniana et Historica, 37 (2007), č. 77–78, p. 15–31.

- Le double traitement latin de l´écrit de Coménius Didactica magna. Acta Comeniana, 6 (1985), p. 151–163.

- O dvou latinských verzích Komenského Didaktiky. Studia Comeniana et Historica, 6 (1976), 12, p. 66–71.

(v oboru knihovnictví a informatiky – výběr)

- Die tschechische Nationalbibliothek. Biblos: Beiträge zu Buch. Bibliothek und Schrift, 53 (2004), 2, p. 13–18.

- The National Library of the Czech Republic and the Floods of 2002. Balík, V. – Polišenský, J. Alexandria, 16 (2004), 1, p. 17–24.

- Zodpovědnost Národní knihovny ČR vůči systému knihoven podle knihovního zákona. In Knihovny současnosti ´04. Sborník z konference. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2004, p. 65–71.

- Souborný katalog: reálný, či virtuální?. Ikaros [online], 7 (2003), 2.
Dostupné z <http://www.ikaros.cz/souborny-katalog-realny-ci-virtualni>.

- Budování národní knihovny – švýcarský případ. Národní knihovna, 13 (2002), 2, p. 117–121.

- CASLIN, Priorities of the Czech National Library, and Government Policy on Information and Libraries. In Library Automation in Transitional Societies: Lessons from Eastern Europe. New York: Oxford University Press, 2000. p. 120–133.

- The National Electronic Library: situation in the Czech Republic. LIBER Quarterly, 8 (1998).

- Dobové názory na poslání, úkoly a činnost knihoven v období 1945–1948. In Rok 1947: česká literatura, kultura a společnost v období 1945–1948: materiály z konference, pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR, Praha, červen 1997. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1998.

- Die Nationalbibliothek: Tradition, Selbsteinschätzung, gesellschaftliches Bewusstsein. Bibliothek als Lebenselixier: Festschrift für Prof. Rost. Leipzig, 1996, p. 9–14.

- Národní knihovna jako národní instituce. In Knihovny současnosti '96. Sborník z konference. Brno: Sdružení knihoven ČR, 1996, p. 187–193.

- Funkce bibliografie na konci dvacátého století. Národní knihovna, 6 (1995), 1, p. 6–8.

- Zpřístupnění knihovních fondů. I '94, 36 (1994), 7/8, p. 182–183.

- Národní knihovna a spolupráce knihoven. In Knihovny současnosti ´94. Sborník z konference. Brno: Sdružení knihoven ČR, 1994.

- The Role of the International Exchange of Publications in the National Library in Prague: Yesterday an Tomorrow. Balík, V. – Knoll, A. Resource Sharing & Information Network, 8 (1993), 2. p. 57–64.

- Challenges and Possibilities for Developing Research Libraries in Former Socialist Countries. LIBER Quarterly, 2 (1992).

- Národní nebo Univerzitní?: o názvu a poslání české ústřední knihovny. Národní knihovna, 1 (1990), 1.

Překlady

- Komenský, J. A. Spisy o první filosofii. V. Balík a V. Schifferová (eds.). Praha: Oikoymenh, 2017. ISBN 978-80-7298-204-2.

- René Descartes: Regulæ ad directionem ingenii = Pravidla pro vedení rozumu. Přel. z latiny. Fiala, J. (kom.). Praha: OIKOYMENH, 2000. 315 p. ISBN 80-7298-000-9.

- Thomas Hobbes: Výbor z díla. Sobotka, M. (úvod). Praha: Svoboda, 1988. 230 p.

Recenze

- Jan Amos Komenský: Odkaz kultuře vzdělávání = Johannes Amos Comenius: the legacy to the culture of education: Proceedings of the Conference held in Prague, Nov. 2007. Praha: Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1700-0. Filosofický časopis, 57 (2009), 6, p. 946–950.

- Larangé, D. S. Jean Amos Comenius, Art et enseignement de la prédication: Manuel d´homilétique de l´Unité des Frères tchèques et moraves. Paris: L´Harmattan, 2006. Acta Comeniana, 22–23 (2009), p. 293–300.

- Komenský, J. A. Novissima linguarum methodus: La toute nouvelle méthode des langues / Jan Amos Coménius. Trad. franc. Jean Honoré; préf. d´Etienne Krotky; sous la dir. de Gilles Bibeau, Jean Caravolas et Claire le Brun-Gouanvic. Genève: Librairie Droz, 2005. Acta Comeniana, 19 (2005), p. 175–185.

- Prévot, Jacques. L´utopie éducative : Coménius. Paris: Belin, 1981. Acta Comeniana, 6 (1985), p. 229–233.

Další publikační aktivity

V dřívější době vydána a přednesena řada publikací, přednášek a konferenčních příspěvků v oboru knihovnictví a informatiky.

Recenze prací V. Balíka

- MISSERI, L. (rec.). Komenský, J. A. Spisy o první filosofii. Vojtěch Balík a Věra Schifferová (eds.). Praha: OIKOYMENH, 2017. Anales del Seminario de Historia de la Filosofía. Editiones Complutense. ISSN: 0211-2337.

- PAVLAS, P. (rec.). Spisy o první filosofii. Jan Amos Komenský. Vojtěch Balík a Věra Schifferová (eds.). Praha: Oikoymenh 2017. 765 s. ISBN 978-80-7298-204-2. Studia Comeniana et historica, 48 (2018), 99–100, s. 93–98.

- ČÍŽEK, J. (rec.). Komenský, J. A. Spisy o první filosofii. Vojtěch Balík a Věra Schifferová (eds.). Praha: Oikoymenh, 2017. ISBN 978-80-7298-204-2. Acta Comeniana, 31 (2017), s. 125–128.

- FIEDLER, E. (rec.). Komenského „Spisy o první filosofii“ a metafyzický ressourcement: Jan Amos Komenský. Spisy o první filosofii. Vojtěch Balík a Věra Schifferová (eds.). Praha: Oikoymenh, 2017. ISBN 978-80-7298-204-2. Filosofický časopis, 68 (2020), 5, s. 789–794.