Aktuality

CALL FOR PAPERS: Filosofie a univerzita

6. 11. 2024, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, konference...

Číst dál...

On the Paths of Peace: The Holy Roman Empire as seen through the Travels of the Habsburgs’ Courts in 1569–1570

May 22, 2024, 10.00 a. m., the lecture room of the FLÚ, Jilská 1, Prague 1, Prof. Joseph Patrouch (Department of History, Classics, and Religion, University of Alberta in Edmonton, Canada), ...

Číst dál...

Andělé a jemnohmotné bytosti v raně novověké Británii

9. května od 16 hodin, zasedací místnost CMS, Jilská 1, Praha 1,  Mgr. Jacques Joseph, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK, Katedra filosofiea dějin přírodních věd),  přednáška

Číst dál...

Přejít na přehled aktualit
PhDr. Vojtěch Balík

PhDr. Vojtěch Balík

editor latinských spisů J. A. Komenského, interpretace díla J. A. Komenského, zejména ve filologických oborech, průzkum komenian a pramenné literatury

kancelář/office: 308a
tel.: +420 221 183 314
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělání a akademická kvalifikace

- 1985: postgraduální obor knihovnictví a bibliografie
- 1977: Československá akademie věd: aspirantská příprava pro kandidaturu věd (řízení z politických důvodů zastaveno)
- 1971: doktorát z filosofie, obor antická literatura
- 1970: Filosofická fakulta University Karlovy v Praze: obor latina – francouzština

Přehled zaměstnání

- od 2005 dosud: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku
- 1990–2004: Národní knihovna ČR: ředitel
- 1977–1990: Státní knihovna ČSR (nyní Národní knihovna ČR): správce generálního katalogu, vedoucí odd. jmenné katalogizace
- 1970–1977: Československá akademie věd, Ústav pro jazyk český, následně Pedagogický ústav J. A. Komenského ČSAV: kritická edice díla J. A. Komenského

Pedagogická činnost

- od 2009: Filosofická fakulta Univerzity Pardubice, Katedra filosofie: vedení seminářů latinské filosofické četby a interpretace filosofických textů

Oblasti vědeckovýzkumné činnosti

- filosofie raného novověku
- kritická edice latinských spisů J. A. Komenského a interpretace díla
- průzkum komenian a pramenné literatury
- kultura knihy a čtení v raném novověku

Granty a mezinárodní projekty

- 2013–2016: spoluřešitel projektu Filosofie J. A. Komenského (GA ČR 13-08740S)
- 2009–2011: účast v projektu Eggenberská knižní sbírka a její čtenáři (GA ČR 405/05/2421)

Odborné a organizační aktivity v AV ČR

- od 2017: člen Rady Knihovny Akademie věd ČR
- od 2008–2017: člen Komise pro vědecké informace Akademie věd ČR
- od 2007–2017: člen Dozorčí rady Knihovny Akademie věd ČR
- od 2006: předseda Knihovní rady Filosofického ústavu AV ČR (poradní orgán ředitele)
- 1998–2002: externí člen Vědecké rady Akademie věd ČR

Odborné a organizační aktivity mimo AV ČR

- 1991–2016: člen České komise pro UNESCO (při MZV)
- 1990–2004: členství a funkce v domácích a mezinárodních asociacích a grémiích v oboru knihovnictví a informatiky

Nepublikované zahraniční přednášky a referáty

(v oboru knihovnictví a informatiky – výběr)

- Consortia and licensing in Czechia. - Open Society Institute – Regional Library Programme workshop Building and Extending Library Consortia, Budapest, listopad 2000.

- Digitization of Cultural Heritage : National Library of the Czech Republic. - Konference National libraries in the 21st century – from information to knowledge, Lisboa, březen 2000.

- The situation of libraries in the Czech Republic. - LIBER Annual Conference and Assembly, Praha, červenec 1999

- Češskoje bibliotečnoje delo i bibliotekovedenije. - Vserossijskaja Gosudarstvennaja Biblioteka Inostrannoj Literatury, Moskva, duben 1996.

- Czech Libraries in a Changing Society. - Letní universitní kurs El Papel de las Bibliotecas en la Sociedad. San Lorenzo de El Escorial, červenec 1995.

- Einführung in das Tschechische Bibliotheks- und Informationssystem. - Konference pořádaná Deutsches Bibliotheksinstitut, Liblice, duben 1995.

- The Czech National Library and its Special Collections. - Zasedání IFLA Section on Social Science Libraries, Praha, říjen 1994

- Nacional´naja biblioteka Češskoj Respubliki na sovremennom etape svojego razvitija. – Seminář Funkcija nacional´nych bibliotek v sovremennych uslovijach, Sankt-Peterburg, Nacional´naja biblioteka Rossii, září 1994

Bibliografie

Kolektivní monografie

- Komenský, J. A. Spisy o první filosofii. V. Balík a V. Schifferová (eds.). Praha: Oikoymenh, 2017. ISBN 978-80-7298-204-2.
[Rec.: L. Misseri, Komenský, Jan Amos: Spisy o první filosofii, edición preparada por Vojtěch Balík y Věra Schifferová. Praha: OIKOYMENH, 2017. In Anales del Seminario de Historia de la Filosofía. Editiones Complutense. ISSN: 0211-2337.]

Edice

- Steiner, M. – Klosová, M. – Balík, V. – Králová, M. – Kyralová, M. – Řezníková, L. – Schifferová, V. – Žemla, M. (eds.). Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia 19/2. De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. Část 2 = Pars 2, Pansophia. Část 1 = Pars 1, Praefationes ceteraque Pansophiae praemissa. Mundus possibilis. Mundus archetypus. Mundus angelicus. Praha: Academia, 2022. 347 s. ISBN 978-80-200-3398-7.

- Balík, V. – Schifferová, V. (eds.). De emendatione rerum humanarum consultationis catholicae pars tertia. Pansophia. Pars 1, Mundus possibilis. In Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia 19/2. De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. Část 2 = Pars 2, Pansophia. Část 1 = Pars 1, Praefationes ceteraque Pansophiae praemissa. Mundus possibilis. Mundus archetypus. Mundus angelicus. Praha: Academia, 2022, s. 99–161. ISBN 978-80-200-3398-7.

- Schifferová, V. – Balík, V. (eds.). In Pansophiam isagoge generalis. In Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia 19/2. De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. Část 2 = Pars 2, Pansophia. Část 1 = Pars 1, Praefationes ceteraque Pansophiae praemissa. Mundus possibilis. Mundus archetypus. Mundus angelicus. Praha: Academia, 2022, s. 9–51. ISBN 978-80-200-3398-7.

- Panaugia / J. A. Comenius; edidit..., isagogen et commentarium concinnavit... et Věra Schifferová. In J. A. Comenii Opera omnia = Dílo J. A. Komenského 19/I. Steiner, M. – Balík, V. – Čapková, D. – Schifferová, V. – Klosová, L. – Storchová, L. (eds.). Praha: Academia, 2014, p. 185–310. ISBN 978-80-200-2448-0.

- Panegersia / J. A. Comenius; edidit..., isagogen et commentarium concinnavit... et Věra Schifferová. In J. A. Comenii Opera omnia = Dílo J. A. Komenského 19/I. Steiner, M. – Balík, V. – Čapková, D. – Schifferová, V. – Klosová, L. – Storchová, L. (eds.). Praha: Academia, 2014, p. 89–183. ISBN 978-80-200-2448-0.

- Didactica magna. J. A. Comenius; edidit et isagogen concinnavit... In J. A. Comenii Opera omnia = Dílo J. A. Komenského 15/I. Kamínková, E. et al. (eds.). Praha: Academia, 1986, p. 33–209, 397–414.

- Didactica dissertatio / J. A. Comenius; edidit... In J. A. Comenii Opera omnia = Dílo J. A. Komenského 15/I. Kamínková, E. et al. (eds.). Praha: Academia, 1986, p. 353–396, 522–533.

- Prima Philosophia / J. A. Comenius; edidit.... In J. A. Comenii Opera omnia = Dílo J. A. Komenského 18. Svoboda, L. et al. (eds.). Praha: Academia, 1974, p. 9–34.

Studie

- Schifferová, V. – Balík, V. Aristotelské kořeny Komenského metafyziky. Filosofický časopis, 67 (2019), 6, p. 933–953.

- Úloha knihy ve všenápravném projektu Jana Amose Komenského. [The role of the book in Jan Amos Comenius’s concept of universal improvement of human affairs.]. In Heilandová, L. - Pavelková, J. (eds.). Sunt libri mei: knihy ve výchovném procesu novověkého čtenáře. Brno: Moravská zemská knihovna, 2018, p. 7–17. ISBN 978-80-7051-262-3.

- K pojmu sapientia v Komenského filosofických textech. [On the Concept of Sapientia in Comenius's Texts on Philosophy.]. In Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017, p. 321–334. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

- John Amos Comenius´ Use of Authoritates in Theory and Practice. In Goris, W. – Meyer, M. A. – Urbánek, V. (Hrsg.). Gewalt sei ferne den Dingen!: Contemporary Perspectives on the Works of John Amos Comenius. Wiesbaden: Springer, 2016, p. 323–333. ISBN 978-3-658-08260-4.

- Consultatio jako žánr dobové nábožensko-politické polemiky a Consultatio J. A. Komenského. In Knihy v proměnách času: k výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2015, s. 128‒137. [Opera Romanica; 16.]. ISBN 978-80-7394-542-8. Dostupný z: <http://www.ff.jcu.cz/documents/10832/171099/OR16+text/021da0e1-665a-407b-a378-028b79f28720>.

- Nová akvizice. In Balík, V. – Dufka, J. – Kubíček, T. – Machová, J. – Pavelková, J. (eds.). Jan Amos Komenský ve fondech MZK: Katalog k výstavě. Brno: Moravská zemská knihovna, 2015, p. 35–46. ISBN 978-80-7051-205-0.

- K interpretaci pojmu harmonia u Jana Amose Komenského. In Schifferová, V. – Prázný, A. – Šolcová, K. et. al. (eds.). Idea harmonie v díle J. A. Komenského. Pavel Mervart, Univerzita Pardubice, 2014, p. 57–69. ISBN 978-80-7465-093-2, 978-80-7395-703-2.

- In Consultationem catholicam isagoge generalis = Úvod k Obecné poradě = Introduction to the General Consultation /... et Věra Schifferová. In J. A. Comenii Opera omnia / Dílo J. A. Komenského 19/I. Steiner, M. – Balík, V. – Čapková, D. – Schifferová, V. – Klosová, L. – Storchová, L. (eds.). Praha: Academia, 2014, p. 7–50. ISBN 978-80-200-2448-0.

- Komenský a Gumppenbergův Atlas Marianus. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C – Literární historie, 57 (2012), 1–2, p. 96–100.

- Knižní sbírka latinik. Soupis jazykově latinských tisků. Jazykově latinská deperdita. In Radimská, J. (ed.). Ve znamení havranů : knižní sbírka rodiny Eggenbergů na zámku v Českém Krumlově. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2011. p. 156–169, 865–916, 917–931.

- K teorii a praxi práce s citáty u J. A. Komenského. In Schifferová, V. – Prázný, A. (eds.). Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. p. 55–70.

- Sapienter illud dictum: k citační praxi a práci s prameny u J. A. Komenského. In Jazyk a řeč knihy: k výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2009, p. 171–183. [Opera Romanica; 11.].

- Citáty z raně církevních Otců v díle J. A. Komenského. Studia Comeniana et Historica, 37 (2007), č. 77–78, p. 15–31.

- Le double traitement latin de l´écrit de Coménius Didactica magna. Acta Comeniana, 6 (1985), p. 151–163.

- O dvou latinských verzích Komenského Didaktiky. Studia Comeniana et Historica, 6 (1976), 12, p. 66–71.

(v oboru knihovnictví a informatiky – výběr)

- Die tschechische Nationalbibliothek. Biblos: Beiträge zu Buch. Bibliothek und Schrift, 53 (2004), 2, p. 13–18.

- The National Library of the Czech Republic and the Floods of 2002. Balík, V. – Polišenský, J. Alexandria, 16 (2004), 1, p. 17–24.

- Zodpovědnost Národní knihovny ČR vůči systému knihoven podle knihovního zákona. In Knihovny současnosti ´04. Sborník z konference. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2004, p. 65–71.

- Souborný katalog: reálný, či virtuální?. Ikaros [online], 7 (2003), 2.
Dostupné z <http://www.ikaros.cz/souborny-katalog-realny-ci-virtualni>.

- Budování národní knihovny – švýcarský případ. Národní knihovna, 13 (2002), 2, p. 117–121.

- CASLIN, Priorities of the Czech National Library, and Government Policy on Information and Libraries. In Library Automation in Transitional Societies: Lessons from Eastern Europe. New York: Oxford University Press, 2000. p. 120–133.

- The National Electronic Library: situation in the Czech Republic. LIBER Quarterly, 8 (1998).

- Dobové názory na poslání, úkoly a činnost knihoven v období 1945–1948. In Rok 1947: česká literatura, kultura a společnost v období 1945–1948: materiály z konference, pořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR, Praha, červen 1997. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1998.

- Die Nationalbibliothek: Tradition, Selbsteinschätzung, gesellschaftliches Bewusstsein. Bibliothek als Lebenselixier: Festschrift für Prof. Rost. Leipzig, 1996, p. 9–14.

- Národní knihovna jako národní instituce. In Knihovny současnosti '96. Sborník z konference. Brno: Sdružení knihoven ČR, 1996, p. 187–193.

- Funkce bibliografie na konci dvacátého století. Národní knihovna, 6 (1995), 1, p. 6–8.

- Zpřístupnění knihovních fondů. I '94, 36 (1994), 7/8, p. 182–183.

- Národní knihovna a spolupráce knihoven. In Knihovny současnosti ´94. Sborník z konference. Brno: Sdružení knihoven ČR, 1994.

- The Role of the International Exchange of Publications in the National Library in Prague: Yesterday an Tomorrow. Balík, V. – Knoll, A. Resource Sharing & Information Network, 8 (1993), 2. p. 57–64.

- Challenges and Possibilities for Developing Research Libraries in Former Socialist Countries. LIBER Quarterly, 2 (1992).

- Národní nebo Univerzitní?: o názvu a poslání české ústřední knihovny. Národní knihovna, 1 (1990), 1.

Překlady

- Komenský, J. A. Spisy o první filosofii. V. Balík a V. Schifferová (eds.). Praha: Oikoymenh, 2017. ISBN 978-80-7298-204-2.

- René Descartes: Regulæ ad directionem ingenii = Pravidla pro vedení rozumu. Přel. z latiny. Fiala, J. (kom.). Praha: OIKOYMENH, 2000. 315 p. ISBN 80-7298-000-9.

- Thomas Hobbes: Výbor z díla. Sobotka, M. (úvod). Praha: Svoboda, 1988. 230 p.

Recenze

- Jan Amos Komenský: Odkaz kultuře vzdělávání = Johannes Amos Comenius: the legacy to the culture of education: Proceedings of the Conference held in Prague, Nov. 2007. Praha: Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1700-0. Filosofický časopis, 57 (2009), 6, p. 946–950.

- Larangé, D. S. Jean Amos Comenius, Art et enseignement de la prédication: Manuel d´homilétique de l´Unité des Frères tchèques et moraves. Paris: L´Harmattan, 2006. Acta Comeniana, 22–23 (2009), p. 293–300.

- Komenský, J. A. Novissima linguarum methodus: La toute nouvelle méthode des langues / Jan Amos Coménius. Trad. franc. Jean Honoré; préf. d´Etienne Krotky; sous la dir. de Gilles Bibeau, Jean Caravolas et Claire le Brun-Gouanvic. Genève: Librairie Droz, 2005. Acta Comeniana, 19 (2005), p. 175–185.

- Prévot, Jacques. L´utopie éducative : Coménius. Paris: Belin, 1981. Acta Comeniana, 6 (1985), p. 229–233.

Další publikační aktivity

V dřívější době vydána a přednesena řada publikací, přednášek a konferenčních příspěvků v oboru knihovnictví a informatiky.

Recenze prací V. Balíka

- MISSERI, L. (rec.). Komenský, J. A. Spisy o první filosofii. Vojtěch Balík a Věra Schifferová (eds.). Praha: OIKOYMENH, 2017. Anales del Seminario de Historia de la Filosofía. Editiones Complutense. ISSN: 0211-2337.

- PAVLAS, P. (rec.). Spisy o první filosofii. Jan Amos Komenský. Vojtěch Balík a Věra Schifferová (eds.). Praha: Oikoymenh 2017. 765 s. ISBN 978-80-7298-204-2. Studia Comeniana et historica, 48 (2018), 99–100, s. 93–98.

- ČÍŽEK, J. (rec.). Komenský, J. A. Spisy o první filosofii. Vojtěch Balík a Věra Schifferová (eds.). Praha: Oikoymenh, 2017. ISBN 978-80-7298-204-2. Acta Comeniana, 31 (2017), s. 125–128.

- FIEDLER, E. (rec.). Komenského „Spisy o první filosofii“ a metafyzický ressourcement: Jan Amos Komenský. Spisy o první filosofii. Vojtěch Balík a Věra Schifferová (eds.). Praha: Oikoymenh, 2017. ISBN 978-80-7298-204-2. Filosofický časopis, 68 (2020), 5, s. 789–794.