Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D.

Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D.

vedoucí oddělení

editor a redaktor pro české spisy J. A. Komenského, literárněhistorická problematika českého baroka

kancelář/office: 311a
tel.: +420 221 183 338
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělání a akademická kvalifikace

- 2009: Ph.D. – Filozofická fakulta MU, česká literatura, disertace: Komika českého raně novověkého bohemikálního dramatu
- 1990–1996: Pedagogická fakulta UK, obor čeština – výtvarná výchova, diplomová práce: Komické postavy českého barokního dramatu, Typologizace základních postav

Přehled zaměstnání

- 1997–dodnes: bohemista v Oddělení pro studium a edici díla J. A. Komenského Filosofického ústavu AV ČR; od r. 2021 vedoucí oddělení

Pedagogická činnost

- od roku 1997–dodnes: odborný asistent na katedře literatury Pedagogické fakulty UK (starší česká literatura, od roku 2013 starší česká a evropská literatura; úvod do studia starší české literatury)
- ZS 2012: FF UK, Katedra divadelní vědy (Komika v raně novověké kultuře)
- vedení diplomových prací se zaměřením na raně novověkou literaturu (obhájeno celkem 6 prací magisterských)

Oblasti vědeckovýzkumné činnosti

- rekreativní literatura 17.–18. století, raně novověké bohemikální drama; bohemikální dílo J. A. Komenského
- účast na kongresech, konferencích a sympoziích

Granty a mezinárodní projekty

- 2019–2022: člen výzkumného týmu projektu LINDAT/CLARIAH-CZ (podprojektu MEMORI, Comenius online) podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jehož hlavním řešitelem je Ústav formální a aplikované lingvistiky, MFF UK

- 2014–2018: člen výzkumného týmu projektu na podporu excelence v základním výzkumu podpořeného Grantovou agenturou České republiky č. GB14-37038G s názvem Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext, řešeného ve Filosofickém ústavu AV ČR, v. v. i.

- odpovědný řešitel grantu GA ČR č. 405/03/1327 Digitalizace kritického vydání Díla J. A. Komenského (J. A. Comenii Opera Omnia), 2003–2005

Odborné a organizační aktivity v AV ČR

- editor a redaktor českých spisů Jana Amose Komenského v rámci edičního projektu J. A. Comenii Opera omnia / Dílo J. A. Komenského

- od 2005 dodnes: člen redakční rady mezinárodní revue pro komeniologická studia a raně novověké intelektuální dějiny „Acta Comeniana" (Praha)

Odborné a organizační aktivity mimo AV ČR

- 2002–dodnes: vedoucí a režisér studentského divadelního spolku Temus Lamus

Bibliografie

Monografie

- Urbánek, V. – Řezníková, L. – Havelka, T. – Kovářová, H. – Horníčková, K. J.A.K.: Komenský v kulturách vzpomínání. Praha: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. ISBN 978-80-270-9450-9.

- Skrytý tajemství Božích poklad: Biblické citace v českých spisech Jana Amose Komenského. [The hidden secret of God's treasure: Biblical Quotes in Czech Writings by Jan Amos Comenius.]. Praha: NLN, 2019. ISBN 978-80-7422-719-6.
[Rec.: Bočková, H. Institut pro studium literatury, 25. 11. 2020, online: http://www.ipsl.cz/index.php?id=1799&menu=e-forum&sub=e-forum&str=text.php. Kreisingerová, H. Acta Comeniana, 33 (2019), s. 145–148.]

Edice a editované sborníky

- J. A. Comenii Opera omnia / Dílo J. A. Komenského 26/I: Korespondence. Část I, 1628–1638 / Epistulae. Pars I, 1628–1638. Praha: Academia, 2018. (edice českých dopisů).

- Kolár, J. – Selucká, M. (eds.). Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce. Brno: Host, 2014. Komentář Jaroslav Kolár a Tomáš Havelka, s. 177–245. [Česká knižnice.]. ISBN 978-80-7491-154-5.

- Steiner, M. – Havelka, T. – Just, J. – Petráčková, V. – Sousedík, S. – Bečková, M. – Kyralová, M. –Beneš, J. – Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Johannis Amos Comenii Opera omnia. Praha: Academia, 2013. 444 s. (Johannis Amos Comenii Opera Omnia : 9/II). ISBN 978-80-200-2244-8.

- Havelka, T. – Just, J. – Petráčková, V. (eds.). Jan Lasitský, K navrácení se na první opuštěnou lásku Jednoty bratrské rozptýleným jejim z Čech a z Moravy ostatkům jménem Božím učiněné napomenutí. In Steiner, M. – Havelka, T. – Just, J. – Petráčková, V. – Sousedík, S. – Bečková, M. – Kyralová, M. –Beneš, J. – Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Johannis Amos Comenii Opera omnia. Praha: Academia, 2013. 444 s. (Johannis Amos Comenii Opera Omnia : 9/II). ISBN 978-80-200-2244-8.

- Schifferová, V. – Chvatík, I. – Havelka, T. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology I. S přílohami o Chartě 77, norském vydání Kacířských esejů aj. Praha: OIKOYMENH, 2011. 653 s. (Sebrané spisy Jana Patočky : 21). ISBN 978-80-7298-439-8.

- Jan Amos Komenský: Informatorium školy mateřské. 2. Praha: Academia, 2007. 132 s. (Europa : 5.). ISBN 978-80-200-1451-1. 2.

Studie

- Die Historia de origine et rebus gestis Fratrum Bohemicorum von Johannes Lasitius und ihe spätere Bearbeitung durch Johann Amos Comenius. In Bahlcke, J. – Just, J. – Rothkegel, M. (Hrsg.). Konfessionelle Geschichtsschreibung im Umfeld der Böhmischen Brüder (1500–1800): Traditionen – Akteure – Praktiken. Wiesbaden: Harrassowitz, 2022, s. 481–506. [Jabloniana: Quellen und Forschungen europäischen Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit; Bd. 11]. ISBN 978-3-447-11709-8.

- „Raději tedy postillí všech postillí posílám" Komenský biblista. Dějiny a současnost, 42 (2020), 8, s. 15–18.

- „Krize" raně novověké komiky. [The "Crisis" of the Early Modern Comic.]. In Bažant, V. – Šorm, M. (eds.). Hranice smíchu: Komika a vážnost ve středověké Evropě. Praha: NLN, 2019, s. 361–377.

- Revenanti v exemplech českojazyčné literatury 17. a 18. století: Pokus o typologii exemplových narativů s tématy návratu mrtvých. [Revenants in Exempla in Bohemical Literature of the 17th and 18th Centuries: An attempted Typology of Exempla Narratives with Topic of Return of the Dead.]. Historie – Otázky – Problémy, 2019, 1, s. 81–96.

- Jan Amos Komenský jako vypravěč. [Johannes Amos Comenius as narrator.]. In Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017, s. 233–251. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

- K biblickým citacím v Historii o umučení a Kázání XXI Jana Amose Komenského. [On biblical quotations in the cycle Sermons XXI and History of the Sufferings by Johann Amos Comenius.]. Česká literatura, 65 (2017), 4, s. 507–539.

- From Denunciation to Humour: Forms of Attacks by Preachers on non-Roman Catholic Believers in selected Czech Sunday Postils. In Bahlcke, J. – Bobková-Valentová, K. – Mikulec, J. (eds.). Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th–18th Centuries): Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15.–18. Jahrhundert). Praha: Historický ústav, 2017, s. 165–178. ISBN 978-80-7286-305-1.

- 'Slyšme jeden strašlivý příběh': k exemplům v 17. a 18 století, zvláště v českých postilách. ['Let's hear one terrible story': A few notes on the exempla in 17th and 18th Centuries, especially in Czech postils.] Česká literatura, 64 (2016), 3, s. 341–371. ISSN 0009-0468.

- Abych z pořádku kroniky nevyšel a v posměšné se nedal rozprávky, maličko něco oznámím. (Groteskní plán Hájkovy Kroniky české). [So as not to digress from the order of the Chronicle and not to tell ridiculous tales, I shall tell you a little something. The grotesque level in Hájek's Czech Chronicle.] In Linka, J. Na okraj Kroniky české. Praha: Academia, 2015, s. 111–128. [Studia Hageciana; 1.]. ISBN 978-80-200-2432-9.

- Harmonie a disharmonie v prvých dílech Truchlivého. In Schifferová, V. – Prázný, A. – Šolcová, K. et. al. Idea harmonie v díle J. A. Komenského. Pavel Mervart, Univerzita Pardubice, 2014, s. 109–125. ISBN 978-80-7465-093-2, 978-80-7395-703-2.

- Všehrd, humanismus a literární historici. [Všehrd, Humanism and Literary Historians.]. Česká literatura, 62 (2014), 2, s. 287–293. ISSN 0009-0468.

- Antické prvky v české renesanční postilografii. [Traces of Antiquity in Czech Renaissance Postilography.]. Historica Olomucensia: Sborník prací historických, 34 (2014), Supplementum 1, s. 123–134. ISSN 1803-9561.

- Ale nám Písmo ukazuje tajemství: Biblické aluze v cyklu Truchlivý Jana Amose Komenského. Historie - Otázky - Problémy, 5 (2013), 2, s. 225–242.

- Uxor mempsigamos v postile Sancta curiositas Štěpána Františka Náchodského. In Nejeschleba, T. – Makovský, J. (eds.). Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012, s. 335–349. ISBN 978-80-7325-301-1.

- Hráliť pak s tím mumrajovým knížetem nejpřednější páni. Syžet o jednodenním králi v karnevalovém a morálním kontextu. Bohemica litteraria, 13 (2010), 1–2, s. 13–29. ISSN 1213-2144.

- "Taková postila jest dobrá duchovní pastva a lékařství duše": Matěj Václav Šteyer a jeho Postila katolická. In Cemus, P. Bohemia Jesuitica 1556-2006. Praha: Karolinum, 2010, s. 813–824. ISBN 978-80-246-1755-8.

- "Běda stromům uvadlým, uschlým, mízy bázně Boží a pobožnosti prázdným" Komenský kazatel: strategie kazatelského slova. In Prázný, A. – Schifferová, V. (eds.). Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, s. 151–167. ISBN 978-80-7395-221-1.

- Pro ňákou za tři dny trvající veselost dáme ďáblu sobě milý oči vyloupati? Masopust pohledem raně novověkých kazatelů. In Hanzová, B. – Sichálek, J. – Lehečka, B. (eds.) Pokušení Jaroslava Kolára. Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009, s. 141–162. ISBN 978-80-85778-65-6.

- "Tiše povstal, bez divadla a prachtu z sebe dělání" Komenský kazatel – mezi slovesným uměním a katechezí. In Urbánek, V. – Řezníková, L. (eds.) Mezi Baltem a Uhrami: Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu. Sborník k poctě Marty Bečkové. Praha: Filosofia, 2006, s. 97–116. ISBN 80-7007-246-6.

- Havelka, T. – Sládek, M. An Unknown Document Relating to Comenius' Finances: On the Relationship Between Ladislav Velen of Žerotín and Comenius. Acta Comeniana, 19 (2005), s. 167–174. ISBN 80-7007-236-9. ISSN 0231-5955.

- Komika v díle Bohumíra Hynka Josefa Bílovského. Studia Comeniana et historica, 34 (2002), 71–72, s. 142–154. ISSN 0323-2220. [Morava na křižovatce duchovních proudů 16. a 17. století. 24. mezinárodní komeniologické kolokvium, Uherský Brod, 15.–17. 10. 2003].

- Barokní humor a české lidové vrstvy. Studia Comeniana et historica, 27 (1997), 57–58, s. 62–70. ISSN 0323-2220.

- Komika a tragika typů českého dramatu doby baroka. (Zásadní způsoby vyjádření komiky postav barokního dramatu: expresivita, antiteze, travestie). In Literární věda 1996. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1997, s. 11–17. ISBN 80-7042-475-3.

Intermedium. [Heslo]. Encyklopedie literárních žánrů. Praha, Litomyšl: Paseka, 2004, s. 280–286. ISBN 80-7185-669-X.

Liturgické drama. [Heslo]. Encyklopedie literárních žánrů. Praha Litomyšl : Paseka, 2004 s. 373–379. ISBN 80-7185-669-X.

Recenze

- (rec.). Voit, P. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí, II: Tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498–1547. Praha: Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2752-8. Dějiny a současnost, 40 (2018), 7 (2018), s. 54.

- (rec.). Jezuité Drachovius a Steyer gramatiky češtiny. [The Jesuits Drachovius and Steyer as grammarians of Czech] Ondřej Koupil (ed.). Praha: KLP,
2012. [Grammaticae Bohemicae.]. ISBN 978-80-86791-97-5. Acta Comeniana, 31 (2017), s. 153–159.

- My, družina školáků, na něž se tu díváte. (rec.). Klosová, M. Divadelní svět J. A. Komenského. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-200-2618-7. Divadelní revue, 28 (2017), 1, s. 124–129.

- (rec.). Ratajová, J. – Storchová, L. Žádná ženská člověk není: polarizace genderu v českojazyčné literatuře druhé poloviny 18. století. Praha-Dolní Břežany: Scriptorium, 2010. Acta Comeniana, 27 (2013), s. 212–219. ISBN 978-80-7007-433-6. ISSN 0231-5955.

- Havelka, T. Jezuité, periochy, bivia, chory a to ostatní. (rec.). Jacková, M. Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti: jezuitské školské drama. Praha: FF UK, 2011. Česká literatura, 62 (2014), 3. ISSN 0009-0468.

- (rec.). Šlosar, D. – Kolár, J. S Masopustem do Averna (tedy do pekla). Česká literatura, 59 (2011), 4, s. 621–631. ISSN 0009-0468.

- Benjamin Kuras: Slepování střepů. Komenského návrat. (rec.). Kuras, B. Slepování střepů. Komenského návrat. Wald Press, 2007. Studia Comeniana et historica, 37 (2007), 77–78, s. 204–205. ISSN 0323-2220.

- Komenský pod lupou. (rec.). Kožmín, Z. – Kožmínová, D. Zvětšeniny z Komenského: Modely a detaily. Brno: Host, 2007. Česká literatura, 55 (2007), 5, s. 742–750. ISSN 0009-0468.

- (rec.). Konečný, L. Mezi textem a obrazem: Miscellanea z historie emblematiky. Praha: Národní knihovna Praha, 2002. 262 s. (Miscellaneao rum monographicorum; Vol. 8). ISBN 80-7050-374-2. Studia Comeniana et historica, 34 (2004), 71–72, s. 258–262. ISSN 0323-2220.

- (rec.). Manni, G. B. Věčný pekelný žalář. Martin Valášek (ed.). Brno: Atlantis, 2002. ISBN 80-7108-224-4. Acta Comeniana, 17 (2003), s. 337–342. ISSN 0231-5955.

- (rec.). Kořínek, J. – Stich, A. – Lunga, R. (eds.). Staré paměti kutnohorské. Praha: Nakl. Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-453-X. Acta Comeniana, 15–16 (2002), s. 441–448. ISSN 0231-5955.

- (rec.). Zand, G. – Holý, J. (eds.). Tschechisches Barock. Sprache, Literatur, Kultur. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1999. ISBN 3-631-33268-8. Acta Comeniana, 14 (2000), s. 278–293. ISSN 0231-5955.

- (rec.). Sládek, M. (ed). Vítr jest život člověka, aneb Život a smrt v české barokní próze. Nakl. H&H, 2000. Studia Comeniana et historica, 31 (2000), 65–66, s. 232–235. ISSN 0323-2220.

- (rec.). Kučerová, I. – Medová, L. Země dobrá, to jest země česká. Brno: Atlantis, 1998.  (Thesaurus Absconditus; Bd. 1.). ISBN 80-7108-200-7. Acta Comeniana, 37 (1999), 13, s. 293–301. ISSN 0231-5955.

Zprávy

- Martin Steiner jubilant. [The honoured person Martin Steiner.]. Studia Comeniana et historia, 46 (2016), 95–96 (2016), s. 247–251.

- Marta Bečková slaví životní jubileum. Studia Comeniana et Historica, 35 (2005), 73–74, s. 207–214. ISBN 80-7007-236-9. ISSN 0231-5955.

- Věra Petráčková (1941–1998). Acta Comeniana, 13 (1999), s. 348–353. ISSN 0231-5955, nekrolog.

Účast na konferencích, konferenční příspěvky

- "Ale nám Písmo ukazuje tajemství..." Užívání biblických citací v Komenského českých spisech. Česká bible: Kulturní, ideový a politický fenomén v proměnách staletí, Praha, 25.–26. 4. 2013.

- Kronika Václava Hájka z Libočan a její groteskní plán. Na okraj Kroniky české. Konference k 460. výročí úmrtí Václava Hájka z Libočan (1553), Praha, 14.–15. 11. 2013.

- Antická tradice jako morální odkaz v české renesanční literatuře. Antické tradice v renesanční kultuře, Katedra klasické filologie FF UP v Olomouci, 19.–20. 2. 2013. Program konference zde.

Miscellanea

- Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce (1623). Seminář, 2018.

- Lepší jest zármutek nežli smích: Krize humoru v raném novověku. Dějiny a současnost, 38 (2016), 10, s. 20–22.