Aktuality

CALL FOR PAPERS: Filosofie a univerzita

6. 11. 2024, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, konference...

Číst dál...

On the Paths of Peace: The Holy Roman Empire as seen through the Travels of the Habsburgs’ Courts in 1569–1570

May 22, 2024, 10.00 a. m., the lecture room of the FLÚ, Jilská 1, Prague 1, Prof. Joseph Patrouch (Department of History, Classics, and Religion, University of Alberta in Edmonton, Canada), ...

Číst dál...

Andělé a jemnohmotné bytosti v raně novověké Británii

9. května od 16 hodin, zasedací místnost CMS, Jilská 1, Praha 1,  Mgr. Jacques Joseph, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK, Katedra filosofiea dějin přírodních věd),  přednáška

Číst dál...

Přejít na přehled aktualit
Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D.

Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D.

vedoucí oddělení

editor a redaktor pro české spisy J. A. Komenského, literárněhistorická problematika českého baroka

kancelář/office: 311a
tel.: +420 221 183 338
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělání a akademická kvalifikace

- 2009: Ph.D. – Filozofická fakulta MU, česká literatura, disertace: Komika českého raně novověkého bohemikálního dramatu
- 1990–1996: Pedagogická fakulta UK, obor čeština – výtvarná výchova, diplomová práce: Komické postavy českého barokního dramatu, Typologizace základních postav

Přehled zaměstnání

- 1997–dodnes: bohemista v Oddělení pro studium a edici díla J. A. Komenského Filosofického ústavu AV ČR; od r. 2021 vedoucí oddělení

Pedagogická činnost

- od roku 1997–dodnes: odborný asistent na katedře literatury Pedagogické fakulty UK (starší česká literatura, od roku 2013 starší česká a evropská literatura; úvod do studia starší české literatury)
- ZS 2012: FF UK, Katedra divadelní vědy (Komika v raně novověké kultuře)
- vedení diplomových prací se zaměřením na raně novověkou literaturu (obhájeno celkem 6 prací magisterských)

Oblasti vědeckovýzkumné činnosti

- rekreativní literatura 17.–18. století, raně novověké bohemikální drama; bohemikální dílo J. A. Komenského
- účast na kongresech, konferencích a sympoziích

Granty a mezinárodní projekty

- 2019–2022: člen výzkumného týmu projektu LINDAT/CLARIAH-CZ (podprojektu MEMORI, Comenius online) podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jehož hlavním řešitelem je Ústav formální a aplikované lingvistiky, MFF UK

- 2014–2018: člen výzkumného týmu projektu na podporu excelence v základním výzkumu podpořeného Grantovou agenturou České republiky č. GB14-37038G s názvem Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext, řešeného ve Filosofickém ústavu AV ČR, v. v. i.

- odpovědný řešitel grantu GA ČR č. 405/03/1327 Digitalizace kritického vydání Díla J. A. Komenského (J. A. Comenii Opera Omnia), 2003–2005

Odborné a organizační aktivity v AV ČR

- editor a redaktor českých spisů Jana Amose Komenského v rámci edičního projektu J. A. Comenii Opera omnia / Dílo J. A. Komenského

- od 2005 dodnes: člen redakční rady mezinárodní revue pro komeniologická studia a raně novověké intelektuální dějiny „Acta Comeniana" (Praha)

Odborné a organizační aktivity mimo AV ČR

- 2002–dodnes: vedoucí a režisér studentského divadelního spolku Temus Lamus

Bibliografie

Monografie

- Urbánek, V. – Řezníková, L. – Havelka, T. – Kovářová, H. – Horníčková, K. J.A.K.: Komenský v kulturách vzpomínání. Praha: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. ISBN 978-80-270-9450-9.

- Skrytý tajemství Božích poklad: Biblické citace v českých spisech Jana Amose Komenského. [The hidden secret of God's treasure: Biblical Quotes in Czech Writings by Jan Amos Comenius.]. Praha: NLN, 2019. ISBN 978-80-7422-719-6.
[Rec.: Bočková, H. Institut pro studium literatury, 25. 11. 2020, online: http://www.ipsl.cz/index.php?id=1799&menu=e-forum&sub=e-forum&str=text.php. Kreisingerová, H. Acta Comeniana, 33 (2019), s. 145–148.]

Edice a editované sborníky

- J. A. Comenii Opera omnia / Dílo J. A. Komenského 26/I: Korespondence. Část I, 1628–1638 / Epistulae. Pars I, 1628–1638. Praha: Academia, 2018. (edice českých dopisů).

- Kolár, J. – Selucká, M. (eds.). Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce. Brno: Host, 2014. Komentář Jaroslav Kolár a Tomáš Havelka, s. 177–245. [Česká knižnice.]. ISBN 978-80-7491-154-5.

- Steiner, M. – Havelka, T. – Just, J. – Petráčková, V. – Sousedík, S. – Bečková, M. – Kyralová, M. –Beneš, J. – Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Johannis Amos Comenii Opera omnia. Praha: Academia, 2013. 444 s. (Johannis Amos Comenii Opera Omnia : 9/II). ISBN 978-80-200-2244-8.

- Havelka, T. – Just, J. – Petráčková, V. (eds.). Jan Lasitský, K navrácení se na první opuštěnou lásku Jednoty bratrské rozptýleným jejim z Čech a z Moravy ostatkům jménem Božím učiněné napomenutí. In Steiner, M. – Havelka, T. – Just, J. – Petráčková, V. – Sousedík, S. – Bečková, M. – Kyralová, M. –Beneš, J. – Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Johannis Amos Comenii Opera omnia. Praha: Academia, 2013. 444 s. (Johannis Amos Comenii Opera Omnia : 9/II). ISBN 978-80-200-2244-8.

- Schifferová, V. – Chvatík, I. – Havelka, T. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology I. S přílohami o Chartě 77, norském vydání Kacířských esejů aj. Praha: OIKOYMENH, 2011. 653 s. (Sebrané spisy Jana Patočky : 21). ISBN 978-80-7298-439-8.

- Jan Amos Komenský: Informatorium školy mateřské. 2. Praha: Academia, 2007. 132 s. (Europa : 5.). ISBN 978-80-200-1451-1. 2.

Studie

- Solfernus. Zábavné dějiny spásy ve zpracování Václava Hájka z Libočan. Česká literatura, 70 (2022), 1, s. 3–28.

- Die Historia de origine et rebus gestis Fratrum Bohemicorum von Johannes Lasitius und ihe spätere Bearbeitung durch Johann Amos Comenius. In Bahlcke, J. – Just, J. – Rothkegel, M. (Hrsg.). Konfessionelle Geschichtsschreibung im Umfeld der Böhmischen Brüder (1500–1800): Traditionen – Akteure – Praktiken. Wiesbaden: Harrassowitz, 2022, s. 481–506. [Jabloniana: Quellen und Forschungen europäischen Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit; Bd. 11]. ISBN 978-3-447-11709-8.

- „Raději tedy postillí všech postillí posílám" Komenský biblista. Dějiny a současnost, 42 (2020), 8, s. 15–18.

- „Krize" raně novověké komiky. [The "Crisis" of the Early Modern Comic.]. In Bažant, V. – Šorm, M. (eds.). Hranice smíchu: Komika a vážnost ve středověké Evropě. Praha: NLN, 2019, s. 361–377.

- Revenanti v exemplech českojazyčné literatury 17. a 18. století: Pokus o typologii exemplových narativů s tématy návratu mrtvých. [Revenants in Exempla in Bohemical Literature of the 17th and 18th Centuries: An attempted Typology of Exempla Narratives with Topic of Return of the Dead.]. Historie – Otázky – Problémy, 2019, 1, s. 81–96.

- Jan Amos Komenský jako vypravěč. [Johannes Amos Comenius as narrator.]. In Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017, s. 233–251. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

- K biblickým citacím v Historii o umučení a Kázání XXI Jana Amose Komenského. [On biblical quotations in the cycle Sermons XXI and History of the Sufferings by Johann Amos Comenius.]. Česká literatura, 65 (2017), 4, s. 507–539.

- From Denunciation to Humour: Forms of Attacks by Preachers on non-Roman Catholic Believers in selected Czech Sunday Postils. In Bahlcke, J. – Bobková-Valentová, K. – Mikulec, J. (eds.). Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th–18th Centuries): Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15.–18. Jahrhundert). Praha: Historický ústav, 2017, s. 165–178. ISBN 978-80-7286-305-1.

- 'Slyšme jeden strašlivý příběh': k exemplům v 17. a 18 století, zvláště v českých postilách. ['Let's hear one terrible story': A few notes on the exempla in 17th and 18th Centuries, especially in Czech postils.] Česká literatura, 64 (2016), 3, s. 341–371. ISSN 0009-0468.

- Abych z pořádku kroniky nevyšel a v posměšné se nedal rozprávky, maličko něco oznámím. (Groteskní plán Hájkovy Kroniky české). [So as not to digress from the order of the Chronicle and not to tell ridiculous tales, I shall tell you a little something. The grotesque level in Hájek's Czech Chronicle.] In Linka, J. Na okraj Kroniky české. Praha: Academia, 2015, s. 111–128. [Studia Hageciana; 1.]. ISBN 978-80-200-2432-9.

- Harmonie a disharmonie v prvých dílech Truchlivého. In Schifferová, V. – Prázný, A. – Šolcová, K. et. al. Idea harmonie v díle J. A. Komenského. Pavel Mervart, Univerzita Pardubice, 2014, s. 109–125. ISBN 978-80-7465-093-2, 978-80-7395-703-2.

- Všehrd, humanismus a literární historici. [Všehrd, Humanism and Literary Historians.]. Česká literatura, 62 (2014), 2, s. 287–293. ISSN 0009-0468.

- Antické prvky v české renesanční postilografii. [Traces of Antiquity in Czech Renaissance Postilography.]. Historica Olomucensia: Sborník prací historických, 34 (2014), Supplementum 1, s. 123–134. ISSN 1803-9561.

- Ale nám Písmo ukazuje tajemství: Biblické aluze v cyklu Truchlivý Jana Amose Komenského. Historie - Otázky - Problémy, 5 (2013), 2, s. 225–242.

- Uxor mempsigamos v postile Sancta curiositas Štěpána Františka Náchodského. In Nejeschleba, T. – Makovský, J. (eds.). Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012, s. 335–349. ISBN 978-80-7325-301-1.

- Hráliť pak s tím mumrajovým knížetem nejpřednější páni. Syžet o jednodenním králi v karnevalovém a morálním kontextu. Bohemica litteraria, 13 (2010), 1–2, s. 13–29. ISSN 1213-2144.

- "Taková postila jest dobrá duchovní pastva a lékařství duše": Matěj Václav Šteyer a jeho Postila katolická. In Cemus, P. Bohemia Jesuitica 1556-2006. Praha: Karolinum, 2010, s. 813–824. ISBN 978-80-246-1755-8.

- "Běda stromům uvadlým, uschlým, mízy bázně Boží a pobožnosti prázdným" Komenský kazatel: strategie kazatelského slova. In Prázný, A. – Schifferová, V. (eds.). Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, s. 151–167. ISBN 978-80-7395-221-1.

- Pro ňákou za tři dny trvající veselost dáme ďáblu sobě milý oči vyloupati? Masopust pohledem raně novověkých kazatelů. In Hanzová, B. – Sichálek, J. – Lehečka, B. (eds.) Pokušení Jaroslava Kolára. Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009, s. 141–162. ISBN 978-80-85778-65-6.

- "Tiše povstal, bez divadla a prachtu z sebe dělání" Komenský kazatel – mezi slovesným uměním a katechezí. In Urbánek, V. – Řezníková, L. (eds.) Mezi Baltem a Uhrami: Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu. Sborník k poctě Marty Bečkové. Praha: Filosofia, 2006, s. 97–116. ISBN 80-7007-246-6.

- Havelka, T. – Sládek, M. An Unknown Document Relating to Comenius' Finances: On the Relationship Between Ladislav Velen of Žerotín and Comenius. Acta Comeniana, 19 (2005), s. 167–174. ISBN 80-7007-236-9. ISSN 0231-5955.

- Komika v díle Bohumíra Hynka Josefa Bílovského. Studia Comeniana et historica, 34 (2002), 71–72, s. 142–154. ISSN 0323-2220. [Morava na křižovatce duchovních proudů 16. a 17. století. 24. mezinárodní komeniologické kolokvium, Uherský Brod, 15.–17. 10. 2003].

- Barokní humor a české lidové vrstvy. Studia Comeniana et historica, 27 (1997), 57–58, s. 62–70. ISSN 0323-2220.

- Komika a tragika typů českého dramatu doby baroka. (Zásadní způsoby vyjádření komiky postav barokního dramatu: expresivita, antiteze, travestie). In Literární věda 1996. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1997, s. 11–17. ISBN 80-7042-475-3.

Intermedium. [Heslo]. Encyklopedie literárních žánrů. Praha, Litomyšl: Paseka, 2004, s. 280–286. ISBN 80-7185-669-X.

Liturgické drama. [Heslo]. Encyklopedie literárních žánrů. Praha Litomyšl : Paseka, 2004 s. 373–379. ISBN 80-7185-669-X.

Recenze

- (rec.). Voit, P. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí, II: Tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498–1547. Praha: Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2752-8. Dějiny a současnost, 40 (2018), 7 (2018), s. 54.

- (rec.). Jezuité Drachovius a Steyer gramatiky češtiny. [The Jesuits Drachovius and Steyer as grammarians of Czech] Ondřej Koupil (ed.). Praha: KLP,
2012. [Grammaticae Bohemicae.]. ISBN 978-80-86791-97-5. Acta Comeniana, 31 (2017), s. 153–159.

- My, družina školáků, na něž se tu díváte. (rec.). Klosová, M. Divadelní svět J. A. Komenského. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-200-2618-7. Divadelní revue, 28 (2017), 1, s. 124–129.

- (rec.). Ratajová, J. – Storchová, L. Žádná ženská člověk není: polarizace genderu v českojazyčné literatuře druhé poloviny 18. století. Praha-Dolní Břežany: Scriptorium, 2010. Acta Comeniana, 27 (2013), s. 212–219. ISBN 978-80-7007-433-6. ISSN 0231-5955.

- Havelka, T. Jezuité, periochy, bivia, chory a to ostatní. (rec.). Jacková, M. Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti: jezuitské školské drama. Praha: FF UK, 2011. Česká literatura, 62 (2014), 3. ISSN 0009-0468.

- (rec.). Šlosar, D. – Kolár, J. S Masopustem do Averna (tedy do pekla). Česká literatura, 59 (2011), 4, s. 621–631. ISSN 0009-0468.

- Benjamin Kuras: Slepování střepů. Komenského návrat. (rec.). Kuras, B. Slepování střepů. Komenského návrat. Wald Press, 2007. Studia Comeniana et historica, 37 (2007), 77–78, s. 204–205. ISSN 0323-2220.

- Komenský pod lupou. (rec.). Kožmín, Z. – Kožmínová, D. Zvětšeniny z Komenského: Modely a detaily. Brno: Host, 2007. Česká literatura, 55 (2007), 5, s. 742–750. ISSN 0009-0468.

- (rec.). Konečný, L. Mezi textem a obrazem: Miscellanea z historie emblematiky. Praha: Národní knihovna Praha, 2002. 262 s. (Miscellaneao rum monographicorum; Vol. 8). ISBN 80-7050-374-2. Studia Comeniana et historica, 34 (2004), 71–72, s. 258–262. ISSN 0323-2220.

- (rec.). Manni, G. B. Věčný pekelný žalář. Martin Valášek (ed.). Brno: Atlantis, 2002. ISBN 80-7108-224-4. Acta Comeniana, 17 (2003), s. 337–342. ISSN 0231-5955.

- (rec.). Kořínek, J. – Stich, A. – Lunga, R. (eds.). Staré paměti kutnohorské. Praha: Nakl. Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-453-X. Acta Comeniana, 15–16 (2002), s. 441–448. ISSN 0231-5955.

- (rec.). Zand, G. – Holý, J. (eds.). Tschechisches Barock. Sprache, Literatur, Kultur. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1999. ISBN 3-631-33268-8. Acta Comeniana, 14 (2000), s. 278–293. ISSN 0231-5955.

- (rec.). Sládek, M. (ed). Vítr jest život člověka, aneb Život a smrt v české barokní próze. Nakl. H&H, 2000. Studia Comeniana et historica, 31 (2000), 65–66, s. 232–235. ISSN 0323-2220.

- (rec.). Kučerová, I. – Medová, L. Země dobrá, to jest země česká. Brno: Atlantis, 1998.  (Thesaurus Absconditus; Bd. 1.). ISBN 80-7108-200-7. Acta Comeniana, 37 (1999), 13, s. 293–301. ISSN 0231-5955.

Zprávy

- Martin Steiner jubilant. [The honoured person Martin Steiner.]. Studia Comeniana et historia, 46 (2016), 95–96 (2016), s. 247–251.

- Marta Bečková slaví životní jubileum. Studia Comeniana et Historica, 35 (2005), 73–74, s. 207–214. ISBN 80-7007-236-9. ISSN 0231-5955.

- Věra Petráčková (1941–1998). Acta Comeniana, 13 (1999), s. 348–353. ISSN 0231-5955, nekrolog.

Účast na konferencích, konferenční příspěvky

- "Ale nám Písmo ukazuje tajemství..." Užívání biblických citací v Komenského českých spisech. Česká bible: Kulturní, ideový a politický fenomén v proměnách staletí, Praha, 25.–26. 4. 2013.

- Kronika Václava Hájka z Libočan a její groteskní plán. Na okraj Kroniky české. Konference k 460. výročí úmrtí Václava Hájka z Libočan (1553), Praha, 14.–15. 11. 2013.

- Antická tradice jako morální odkaz v české renesanční literatuře. Antické tradice v renesanční kultuře, Katedra klasické filologie FF UP v Olomouci, 19.–20. 2. 2013. Program konference zde.

Miscellanea

- Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce (1623). Seminář, 2018.

- Lepší jest zármutek nežli smích: Krize humoru v raném novověku. Dějiny a současnost, 38 (2016), 10, s. 20–22.