PhDr. Kateřina Horníčková, Ph.D.

PhDr. Kateřina Horníčková, Ph.D.

Bývalá pracovnice Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

Od I. 2011 do VI. 2014: spolupráce na grantu dr. L. Řezníkové J. A. Komenský jako místo paměti

2009–2010: výzkumný pracovník v rámci mezinárodního projektu Cultures of Knowledge

Viz další osobní profil zde.

Vzdělání

- 2001–2009: School of Historical and Interdisciplinary Studies, Central European University, Budapest: Medieval Studies (Ph.D.)

- 2003: Mgr., PhDr. in art history, classical archaeology, Charles University, Prague

- 2000–2001: Centre for Visual Studies, Oxford University: Art History (certificate of studies)

- 1997–1998: School of Historical and Interdisciplinary Studies, Central European university, Budapest: Medieval Studies (M.A.)

- 1992–2003: Faculty of Philosophy, Charles University of Prague: Art history – Classical Archeology (Mgr.)

Přehled zaměstnání

- od 2014 dosud: Project Investigator/Team leader, project Faces of the Community: Images, symbols and performances in the late medieval and early modern towns (1400-1700), University of South Bohemia in České Budějovice, 2/2014-, part-time)

- 2013–2014: Lecturer and Stipendist, University of Salzburg (10/2013-8/2014, part-time)

- od I. 2011 do VI. 2014: spoluřešitel grantu GA ČR: Jan Amos Komenský jako místo paměti...

- 2010–2013: Junior Scientist, project The Visual Representations of Saints – identification and identity, Austrian part of the ESF EuroCORE-funded project Symbols that Bind and Break Communities: Saints' Cults as Stimuli and Expressions of Local, Regional, National, and Universalist Identities (http://cultsymbols.net/)

- 2009–2010: Postdoctoral Researcher, Cultures of Knowledge Project, Andrew W. Mellon Foundation, funded project of the Oxford University (http://www.history.ox.ac.uk/cofk/)

- 2005–2009: vedoucí oddělení kultury a dramaturg kulturní činnosti na Správě Pražského hradu

- 2003–2005: Lecturer at Council on International Educational Exchange, Prague, and Comenius Univerzity in Bratislava

Odborné a organizační aktivity

- spolupracuje s Centrem medievistických studií při Filosofickém ústavu AVČR, v.v.i.,

- je výkonou tajemnicí mezinárodní organizace CARMEN, Co-operative for the Advancement of Research through a Medieval European Network

Odborné zájmy

- History, Art History, Classical Archeology, Medieval Studies, Cultural Studies
Medieval and Early Modern Visual and Material Culture, Late Medieval Religiosity, Representation and Communication in the Middle Ages

- Vizuální a písemná kultura středověku a raného novověku

Bibliografie

List of all scientific publications in the last 5 years (2009-2013)

Monographs

In Heaven and on Earth. Church Treasure in Late Medieval Bohemia. PhD. dissertation. Budapest: Central European University 2009. Internet publication http://www.etd.ceu.hu/2009/mphhok01.pdf

Editor of collaborative volumes

(with Michal Šroněk, ed.) Umění české reformace (1380-1620) [Art of the Bohemian Reformation (1380-1620)]. Prague: Academia 2010. ISBN: 978-80-200-1879-3. (Awarded 2d place in the Magnesia Litera Literary Prize  for the best Czech scholarly work of 2011, English edition with Brepols forthcoming in 2014 under the title From Hus to Luther: Visual Culture in the Bohemian Reformation (1380-1620))
(with Michal Šroněk, ed.) In puncto religionis...Konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech a Moravy [Denominational cultures of pre-White-Mountain Bohemia and Moravia]. Prague: Artefactum 2013. ISBN: 978-80-86890-57-9.

Articles

Memory, Politics and Holy Relics: Catholic Tactics amidst the Hussite Reformation, in Materializing Memory Archaeological material culture and the semantics of the past, ed. Irene Barbiera, Alice M. Choyke a Judith A. Rasson, BAR Series. Oxford: Archaeopress 2009. 97-103. (reprinted as Horníčková, Kateřina. Memory, Politics, and Holy Relics. Catholic Tactics amidst the Bohemian Reformation, Bohemian Reformation and Religious Practice. Filosofický časopis Supplementum 8 (2011): 134-143)
Public Display of Religious Identity by Utraquist Towns in Fifteenth Century, Bohemian Reformation and Religious Practice. Filosofický časopis Supplementum 7 (2009): 185-193.
Pražský biskup Meinhard a umělecký patronát ve 12. století [Prague Bishop Meinhard an Art Patronage in the 12th Century.] In Čechy jsou plné kostelů. Boemia plena est ecclesiis. Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, DrSc., ed. Milada Studničková. Prague: Nakladatelství Lidové noviny 2010. 245-249.
(with Michal Šroněk), Der Cranach-Altar im Veitsdom - seine Entstehung und sein Untergang [Cranach´s Altar in St Vitus Cathedral – its origin and demise.], Umění  58.1 (2010): 2-16.
(with Michal Šroněk), Umění české reformace – terra incognita [Art of the Bohemian Reformation - terra incognita], in Umění české reformace (1380-1620), ed. Kateřina Horníčková, and Michal Šroněk. Prague: Academia 2010. 13-16.
Mezi tradicí a inovací. Náboženský obraz v českém utrakvismu [Between tradition and innovation. Religious image in the Bohemian Utraquism], in Umění české reformace (1380-1620), ed. Kateřina Horníčková, and Michal Šroněk, Prague: Academia  2010. 81-97.
Město jako komunikační prostor. Utrakvismus, obrazy a reprezentace [City as space of communication. Utraquism, images and representation], in: Umění české reformace (1380-1620), ed. Kateřina Horníčková, and Michal Šroněk, Prague: Academia  2010. 175-184.
Contextualising and Visualising Saints in the 14-15th century, Medium Aevum Quotidianum 62 (2011): 21-39.
(with Michal Šroněk), The Bydžov Altarpiece and its Denominational Transformations, Umění  60.5, (2012): 363-383.
My Saints: ‚Personal' Relic Collection in Bohemian before Charles IV, Medium Aevum Quotidianum 64 (2012): 50-61.
Beyond the Chalice. Monuments manifesting Utraquist religious Identity in the Bohemian urban Context in the fifteenth and early sixteenth Centuries, European Review of History. Revue européenne d'histoire 20.1 (2013): 137-152.
Between the East and West: Bohemian Reliquary Pectoral Crosses as Testimony to Cult and Cultural Exchange,  in Rome, Constantinople and Newly - Converted Europe: Archaeological and Historical Evidence, U ŹRÓDEŁ EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ / FRÜHZEIT OSTMITTELEUROPAS 1,2, vol. 2, ed. M. Salamon, M. Wołoszyn, A. Musin, P. Špehar, M. Hardt, M. P. Kruk, A. Sulikowska-Gąska, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa 2012. 157-172.
Konfesionalita díla [Denominational meaning in the work of art], In In puncto religionis...Konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech a Moravy, ed. Kateřina Horníčková, and Michal Šroněk. Prague: Artefaktum 2013. 9-22.
Městská architektura jako prostor vymezení identit. Studie ke konfesionalitě urbánního prostoru [Urban architecture as space framing identities. Study to the denominational meanings in the urban space], In In puncto religionis...Konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech a Moravy, ed. Kateřina Horníčková, and Michal Šroněk,  Prague: Artefactum 2013. 189-204.
Ostensio thesaurum Velislavovy Bible [Ostensio thesaurum in the Velislav Bible], in Velislavova Bible / The Velislav Bible, ed. Lenka Panušková (submitted in July 2013)
Martyrs of "Our" Faith: Identity and the Cult of Saints in Post-Hussite Bohemia, Symbolic Identity and the Cultural Memory of Saints, ed. Nils Holger Petersen, Sebastián Salvadó, Tracy Sands. Cambridge: Cambridge Scholars Publishers 2014 (submitted January 2014)
Podobizna, metafora, ideogram. J.A. Komenský v obrazové mnemonice [Portrait, metaphor, ideogram. J.A. Comenius in visual mnemonics], in: Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století, Lenka Řezníková a kol.,  Prague: Scriptorium 2014 (submitted April 2014)

Dictionary articles

Pectoral Crosses, in The Oxford dictionary of the Middle Ages,  ed. Robert Bjork, Oxford: Oxford University Press 2010. 1275-1276.

Reviews

Zoë Opačič, ed. Prague and Bohemia. Medieval Art, Architecture and Cultural Exchange in Central Europe, The British Archaeological Association Conference Transactions XXXII (Leeds: British Archaelogical Association, and Maney Publishing 2009), Umění 58.1 (2010): 73-75.
Jan Harasimowicz, Schwärmergeist und Freiheitsdenken. Beiträge zur Kunst- und Kulturgeschichte Schlesiens in der Frühen Neuzeit, (Böhlau Verlag, Köln Weimar Wien, 2010), Medieum Aevum Quotidianum 62 (2011): 57-60.