30. 9. 2022, 19.00–22.00, ZŠ Masarykova, Klatovy

 

 

"Filosofická dílna pro malé i velké", Noc vědců 2022

Petr Pavlas

(Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, v. v. i.)

 

Že zdravý člověk má přinejmenším pět tělesných smyslů, na tom se všichni shodneme. Slovo „smysl“ ale běžně používáme ještě v jiném smyslu. To když říkáme, že něco dává smysl, nemá smysl, nebo dokonce, že to je nesmysl. Jako by smysl byl kromě tělesného i mentální čidlo, kterým přisuzujeme informacím získaným zrakem, sluchem, hmatem, čichem a chutí nějaké konkrétní významy. Děláme to u nejrůznějších gest, zvuků, dotyků, vůní, aromat, ale i snů, věcí, událostí, dopravních značek, vět nebo třeba příběhů. V této dílně si pomocí různých znaků, zvuků, obrázků, textů, ale třeba i s použitím generátoru náhodných českých vět ukážeme, jak význam či smysl v naší mysli vzniká. Společně se pokusíme vymyslet absolutní nesmysl, v němž žádný smysl najít nelze. Zjistíme, že takový úkol je nesplnitelný, protože člověk je bytost rozumová, a tedy hledající a nacházející smysl všude a ve všem.

We all agree on that a healthy human person has at least five bodily senses. But the word „sense“ is also used to have a different sense: when we say that something „makes sense“, is of „no sense“, or it is even „non-sense“. As if the sense were not only a bodily but also a mental receptor, which we use to ascribe concrete meanings to the information gained by sight, hearing, touch, smell and taste. We do that with gestures, sounds, bodily contacts, scents, flavours, but also dreams, things, events, road signs, sentences, or, for example, stories. In this workshop we show – with the help of various signs, sounds, images, texts, or automatically generated Czech sentences – how the meaning (sense) originates in our mind. We shall attempt to find a non-sense which cannot be in any way interpreted and understood. We will find out that such a task is impossible to solve, as human person is a rational agent, thus looking for a sense – and finding a sense – everywhere and in everything.