News

Johannis Amos Comenii Opera Omnia / Dílo Jana Amose Komenského. Sv. 26/II.

Epistulae – Korespondence, Pars II, 1639–1641 PRÁVĚ VYŠLO   Praha: Academia, 2024, 312 s., 28 s. obr. příl.ISBN 978-80-200-3563-9

Read More ...

CALL FOR PAPERS: Filosofie a univerzita

6. 11. 2024, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, konference  

Read More ...

Go to news overview

Mgr. Lenka Řezníková, Ph.D.

Work position: Research fellow

Research Fields of Interest:

- theory and history of the historical writing (since the 17th century)
- social and cognitive aspects of textuality; anthropology of the literature
- social memory studies (especially in the connection with J. A. Comenius)

kancelář/office: 110a
tel.: +420 221 183 319
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education and Academic Qualification

- 2005: Completion of the title „Ph.D." at the the Faculty of Arts of the Charles University, Prague
- 1998–2005: doctoral studies (Charles University, Prague; major: History; specialization: Theory and history of the historical writing)
- 1996: Completion of the title „Mgr." (Charles University, Prague; major: History)
- 1988–1996: MA studies (Charles University, Prague; fields of study: Bohemian studies, Latin studies, history)

Work Experience

- since 1995: Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences
- 1999–2005: co-editor of the international review for early modern intellectual history Acta Comeniana
- 2001–2002: Centre for the history of the science (Centrum pro dějiny vědy) Prague, project: Reflexion of the humanities in the Czech cultural diskurse 1890–1914 (Reflexe humanitních věd v českém kulturním diskursu 1890–1914)

Lectures

- since 2008: courses at the Faculty of Humanities (Institute of Anthropology) and Faculty of Arts (Institute of Economic and social history) of the Charles University (literary anthropology; theory of cultural memory)

Research Grants and Projects

- 2020 – (2022): Historiam videre. Testimony, Experience and Empirical Evidence in the Early Modern Historiography in the Czech Lands (GA ČR, Nr. 20-11795S).

- 2015–2018: Participation at the project of the Centre of excellence Between Renaissance and Baroque: Philosophy and Knowledge in the Czech Lands and their European context. Founded by GA ČR (P401/14/37038 G)

- 2011–2014: Leader of the 4-year research project J. A. Comenius as a site of memory: Polyvalent Mnemonic Imagination and the (Re)Constructions of the Canon. Founded by GA ČR (410/11/1201, FLU AV ČR)

- 2007–2009: Participation at the international project: Reflexion kultureller Interferenzräume: Ostmitteleuropa im 20. Jahrhundert realized in Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas Leipzig. Founded by Bundesministerium für Bildung und Forschung, BRD

- 2002–2004: Individual project: Transformations of narration and historical thinking in Czech, Polish and German literature at the turn of the 18th and 19th centuries. Founded by GA ČR (409/02/1159), in 2005 awarded with a Prize of the President of the GA ČR


Bibliography

Books

- Urbánek, V. – Řezníková, L. – Havelka, T. – Kovářová, H. – Horníčková, K. J.A.K.: Komenský v kulturách vzpomínání. Praha: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. ISBN 978-80-270-9450-9.

- Řezníková, L. Ad majorem evidentiam: Literární reprezentace „zřejmého" v textech J. A. Komenského. Praha: Filosofia, 2018. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 18.]. ISBN 978-80-7007-556-2.
[Review: Matula, J. Acta Comeniana, 31 (2017), p. 141–148; Prchal Pavlíčková, R. DTK, 2 (2019), p. 335–338; Škarpová, M. Česká literatura, 1 (2020), p. 83–87. Horský, J. Cultures of Evidence, Jan Amos Comenius and Paradigms of Interpretation: A Discussion of Lenka Řezníková's New Book. Acta Comeniana, 33 (2019), p. 121–142.]

- Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. [Ex definitione: Pansophic Concepts of Jan Amos Comenius and their Early Modern Contexts: Studies for Martin Steiner.]. Praha: Filosofia, 2017. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

- Řezníková, L. a kol. Figurace paměti: J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. [Figurations of Memory: Jan Amos Comenius and cultures of remembrance in the 19th and 20th centuries.]. Praha: Scriptorium, 2014. 504 s. ISBN 978-80-88013-08-2.
[Rec.: Malura, J. Česká literatura, 63 (2015), 4, p. 585–592; (online: http://www.ucl.cas.cz/cs/casopis-ceska-literatura/ceska-literatura-v-siti/2086-vzpominani-na-komenskeho). Smyčka, V. Česká literatura, 63 (2015), 4, p. 592–600; (online: http://www.ucl.cas.cz/cs/casopis-ceska-literatura/ceska-literatura-v-siti/2084-komensky-ve-spleti-car). Altová, B. Český časopis historický, 113 (2015), 4, p. 1043–1049. Urbánková, L. Studia Comeniana et Historica, 44 (2014), 91–92, p. 273–276. Fapšo, M. Střed/Centre, 7 (2015), 2, p. 129–133.]

- Řezníková, L. Moderna a historismus: Historické reprezentace v proměnách literatury na přelomu 19. a 20. století. [Modernism and historicism. The historical representations in the metamorphoses of the literature at the turn of the nineteent century.]. Praha: Libri, 2004. ISBN 80-7277-278-3. (online: http://www.libri.cz/data/pdf/375.pdf)
[Rec.: Nodl, M. Ke studiu. Lidové noviny, 16. 4. 2005.]

Editions and Edited Volumes

- Steiner, M. – Klosová, M. – Balík, V. – Králová, M. – Kyralová, M. – Řezníková, L. – Schifferová, V. – Žemla, M. (eds.). Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia 19/2. De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. Část 2 = Pars 2, Pansophia. Část 1 = Pars 1, Praefationes ceteraque Pansophiae praemissa. Mundus possibilis. Mundus archetypus. Mundus angelicus. [The Complete Works of Jan Amos Comenius 19/2. The General Consultation on the Improvement of Human Affairs. Part 2, Prefaces and Other Preliminary Parts. The Possible World. The Archetypal World. The Angelic World.]. Praha: Academia, 2022. 347 pp. ISBN 978-80-200-3398-7.

- Urbánek, V. – Řezníková, L. (eds.). Mezi Baltem a Uhrami: Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu: Sborník k poctě Marty Bečkové. [Between the Baltic and Hungary: Comenius, the Unity of Brethren and the World of Central European Protestantism. The Festschrift of Marta Bečková.]. Praha: Filosofia, 2006. ISBN 978-80-7007-246-2.

Articles

- Theatrum Historiae: The Metaphors of J. A. Comenius’ Historical Theory and Narration and their Empirical Context. Acta Comeniana, 35 (2021), pp. 9–33.

- Idea mutatonium: Prožitek společenské změny a konceptualizace dějiny u Jakuba Jakobea. Listy filologické 145 (2022), 1–2, pp. 41–69.

- Sociální čas a jeho reprezentace ve výkonové společnosti 19. století: liberalizace – monetizace – diferenciace. [Social time and its representation in the performance-oriented society of the 19th century: Liberalization – monetization – pluralization.]. In Hrdina, M. – Piorecká, K. – Bendová, E. (eds.). Pochopit vteřinu: Prožívání času v české kultuře 19. století . [Understand a second: Experiencing time in Czech culture of 19th century.]. Praha, 2019, pp. 24–37.

- Lenka Řezníková – Miloš Řezník. Klamavé praxe a jejich reflexe ve společnosti 19. století: Podmínky – zdroje – formy. [Deceptive practices and their reflection in the 19th-century society: Conditions – sources – forms.]. In Hanyš, M. – Pavlíček, T. (eds.). Dějiny, smysl a modernita: K 75. narozeninám Miloše Havelky. [History, meaning and modernity.]. Praha, 2019, pp. 175–194.

- Eruditi censores, salvete per Christum!: J. A. Komenský a raně novověká regulace literatury. [Eruditi censores salvete per Christum! Jan Amos Comenius and Early Modern Literary Regulation.]. In Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. [Ex definitione: Pansophic Concepts of Jan Amos Comenius and their Early Modern Contexts: Studies for Martin Steiner.]. Praha: Filosofia, 2017, p. 77–102. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

- Řezníková, L. – Urbánek, V. Slova a věci: Komenského Lexicon reale pansophicum jako pramen. [Words and Things. Comenius's Lexicon reale pansophicum as a Source.]. In Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. [Ex definitione: Pansophic Concepts of Jan Amos Comenius and their Early Modern Contexts: Studies for Martin Steiner.]. Praha: Filosofia, 2017, p. 13–31. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

- K otázkám rétorické a empirické evidence v myšlení raného novověku. [On the Rhetorical and Emirical Evidence in Early Modern Thought.]. Dějiny – teorie – kritika, 13 (2016), 2, p. 195–210.

- Beyond Ideology: Representations of the Baroque in Socialist Czechoslovakia As Seen Through the Media. Journal of Art Historiography, 8 (2016), 15 December, p. 1–23.

- Biografie jako textová a sociální praxe: Ke konjunktuře žánru na prahu moderny. [Biography as textual and social practice. The boom of the genre on the threshold of modernity.]. Dějiny – teorie – kritika, 12 (2015), 1, p. 92–117.

- Paměť a text: Literární reprezentace Komenského a jejich mnemonické aspekty. [Memory and text: Literary representations of Comenius and their mnemonic aspects.]. In Řezníková, L. a kol. Figurace paměti: J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. [Figurations of Memory: Jan Amos Comenius and cultures of remembrance in the 19th and 20th centuries.]. Praha: Scriptorium, 2014, p. 253–287. ISBN 978-80-88013-08-2.

- Johann Amos Comenius. [John Amos Comenius.]. In Bahlcke, J. – Rohdewald, S. – Wünsch, T. (eds.). Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa: Konstitution und Konkurrenz im nationen- und epochenübergreifenden Zugriff. Berlin, 2013, p. 693–708. Coautor: Joachim Bahlcke.

- Literární moderna a pravda mystifikace: Symbolistické pojetí mystifikace mezi gnozeologickým entuziasmem a epistemologickou skepsí. [Literary modernism and the truth behind hoaxes: The symbolist conception of hoaxes between gnoseological enthusiasm and epistemological scepticism.]. In Piorecká, K. – Hrdina, M. (eds.). Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. [Historical fictions and hoaxes in the 19th-centure Bohemian culture.]. Praha, 2014, p. 38–44.

- Geografická evidence a sociální imaginace hranice: Literární a výtvarné representace hranice v reflexi J. A. Komenského v 19. a 20. století. [The Geographical Evidence and Social Imagination of the Border. Representation of the Borderline in the Reflexion of J. A. Comenius.]. Dějiny – teorie – kritika, 11 (2014), 2, p. 221–236.

- Identita/Alterita. [Identity/Alterity.]. In Storchová, L. a kol. Koncepty a dějiny: Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha: Scriptorium, 2014, p. 233–243. ISBN 978-80-87271-87-2.

- Prostor. [Space.]. In Storchová, L. a kol. Koncepty a dějiny: Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha: Scriptorium, 2014, p. 36–45. ISBN 978-80-87271-87-2.

- Režimy paměti – formáty identity: Ke vztahu paměti a české identity v současné populární kultuře. [Regimes of Memory – Formats of Identity. On the Relations between Memory and Czech Identity in the Contemporary Popular Culture.]. In Daniel, O. – Kavka, T. – Machek, J. a kol. Populární kultura v českém prostoru. Praha: Karolinum, 2013, p. 44–59. ISBN 978-80-246-2192-0.

- Suche nach Differenzen als Interferenzprozess. Praktiken der nationalen Abgrenzung in Prag um 1900. In Rassloff, U. (ed.). Wellenschläge: Kulturelle Interferenzen im östlichen Mitteleuropa des langen 20. Jahrhundert. Stuttgart, 2013, p. 99–143.

- Erinnerungsorte und räumliche Organisation des Biographischen im 19. Jahrhundert. J. A. Comenius und "seine" Regionen. [Sites of memory and the spatial organization of the biography in the 19th century. J. A. Comenius and "his" regions.]. In Řezník, M. – Rosenbaum, K. – Stübner, J. (eds.). Regionale Erinnerungsorte: Böhmische Länder und Mitteldeutschland im europäischen Kontext. Leipzig: Kirchhof & Franke, 2013, p. 69–84. [Studien zur Europäischen Regionalgeschichte; 1.]. ISBN 978-3-933816-60-3.

- Die räumlichen Grenzen der Exil-Inszenierung und die metaphorischen Figurationen des J. A. Comenius in der tschechischen Literatur des 19. Jahrhunderts. Acta Comeniana, 26 (2012), p. 161–182. ISBN 978-80-7007-404-6. ISSN 0231-5955.

- Hranice a identita v českém histori(ografi)ckém kontextu/Grenze und Identität im tschechischen histor(iograph)ischen Kontext. [Frontiers and Identity in the Context of the Czech Historical Writing.]. Český časopis historický, 110 (2012), 3–4, p. 596–626. ISSN 0862-6111. (Spoluautor Miloš Řezník).

- Prostor versus mapa: "Selhání mapy" jako topos a metafora v textech Terezy Brdečkové. [Space versus Map. The "Map Failure“ as Topos and Metaphor in the Texts of Tereza Brdečková.]. In Komenda, P. et al. (eds.). Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. Olomouc, 2012, p. 199–208. ISBN 978-80-244-3023-2.

- Metafory města: Imaginace národnostní heterogenity v diskursu středoevropského města na přelomu 19. a 20. století. [Metaphors of the town. Imagination of the national heterogenity in the discourse of the Central-European town at the turn of the 20th century.]. In Malura, J. – Tomášek, M. (eds.). Město: Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava, 2011, p. 88–100. ISBN 978-80-7368-996-4.

- „Výslech svědků“ jako technika dekompozice masternarativu: Mýtus Moravského pole a jeho proměna v historické naraci Oldřicha Daňka. ["Examination of the Witnesses" as a Technique of Decomposition of the Masternarative: Myth of the Moravian Field and its Transformation in the Historical Narration of Oldřich Daněk.]. Bohemica Olomucensia, 1 (2011), 1, p. 82–91. ISSN 0231-634X.

- Tripolis Praga: Mýty kulturní plurality. [Tripolis Praga. Myths of Cultural Pluralism.]. In Soukupová, B. et al. (eds.). Evropské město: Identita, symbol, mýtus. Bratislava, 2010, p. 64–81. ISBN 978-80-88997-44-3. (Spoluautor Matteo Colombi).

- Prominentní okraj: Imaginace česko-německého pomezí v literatuře 19. a 20. století. [Prominent margin: Imagination of the Czech-German borderland in 19th and 20th century literature.]. In Jungamnnová, L. (ed.). Česká literatura rozhraní a okraje: IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha 2010, p. 457–465. ISBN 978-80-85778-71-7.

- Gotická duše moderny: Gotika a gotický román v české literatuře přelomu 19. a 20. století. [The Gothic Spirit of Modernism. Gothic and the Gothic Novel in the Czech Literature at the Turn of the 19th Century.]. In Blümlová, D. – Jiroušek, B. (eds.). Čas moderny. Studie a materiály. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006, p. 71–110. [Historia culturae; Studia 6. 9]. ISBN 80-7040-865-0.

- Kompetence a autonomie: Obrat literární vědy ke kulturním vědám. [Competence and Autonomy. The Cultural Turn in the Literary Study.]. In Řepa, M. – Borovský, T. - Hanuš, J. (eds.). Kultura jako téma a problém dějepisectví. Brno: Historický ústav AV ČR, 2006, p. 49–61. [Země a kultura ve střední Evropě. 2.]. ISBN 80-7286-098-4.

- Co reprezentují historické reprezentace: Gnozeologická skepse mezi konstatováním a performací. [What do Historical Representations Represent? Epistemological Scepticism between Assertion and Performance.]. Dějiny, teorie, kritika, 2005, 1, p. 45–64. ISSN 1214-7249.

- Historik – věc veřejná: Jaroslav Goll a česká literární moderna. [Historian – the Public Thing. Jaroslav Goll and the Czech Literary Modernicism.]. In Jiroušek, B. – Blümel, J. – Blümlová, D. (eds.). Jaroslav Goll a jeho žáci. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2005, p. 309–317. ISBN 80-7040-780-8; 80-86559-43-2.

- History, Generation and Nation: Czech Writers of the 1890s in Search of Identity. In Klusáková, L. (ed.)."We" and "The Others": Modern European Societies in Search of Identity. Praha: Karolinum, 2004, p. 53–75. [Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et historica 1-2000; Studia Historica LIII.]. ISBN 80-246-0786-7.

- Filolog mezi centrem a periferií: Ladislav Brtnický (1855–1936). [The Philologist between Center and Periphery.]. Kuděj: Časopis pro kulturní dějiny, 2003, 1, p. 46–64. ISSN 1211-8109.

- T. G. Masaryk a spor o historismus v české literatuře přelomu 19. a 20. století. [T. G. Masaryk an the Controversy on the Historicism in the Czech Literature at the Turn of 19th Century.]. In T. G. Masaryk a literatura: Sborník příspěvků z X. semináře Masarykova muzea v Hodoníně 6. listopadu 2002. Hodonín: Masarykovo muzem, 2003, p. 41–56.

- K obsahu pojmu filologie. [On the Content of the Term Philology.]. Listy filologické, 123 (2000), 1-2, p. 59–77. ISSN 0024-4457.

- Řezníková, L. a kol., Figurace paměti. J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století, Praha, 2014.