News

CALL FOR PAPERS: Filosofie a univerzita

6. 11. 2024, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, konference  

Read More ...

On the Paths of Peace: The Holy Roman Empire as seen through the Travels of the Habsburgs’ Courts in 1569–1570

May 22, 2024, 10.00 a. m., the lecture room of the FLÚ, Jilská 1, Prague 1, Prof. Joseph Patrouch (Department of History, Classics, and Religion, University of...

Read More ...

Go to news overview

v časopise

ARCHIV PRO BÁDÁNÍ O ŽIVOTĚ A DÍLE J. A. KOMENSKÉHO

Roč. 1–20 (1910–1961)

Sestavila Marta Bečková

Praha
Státní pedagogická knihovna Komenského
1964

Předmluva

Velké oslavy třístého výročí narození Jana Amose Komenského v roce 1892, jež všestranně přispěly k oživení zájmu o jeho činnost a literární odkaz a k rozmnožení znalostí o něm, vedly i k založení prvního orgánu věnovaného výhradně komeniologii. Byl to Měsíčník Společnosti Komenského (Monatshefte der Comenius-Gesellschaft), založené nedlouho předtím (10. X. 1891 v Berlíně. Tento časopis ze začátku plnil velmi úspěšně funkci jediného literárního komeniologického střediska, ale když se postupně Společnost Komenského svých původních cílů vzdalovala a v důsledku toho svou činnost spíše přenášela do později založených orgánů (Comeniua-Blätter für Volkserziehung /od 1895/, Monatshefte der Comenius-Gesellschaft für Kultur- und Geistesleben a Monatshefte der Comenius-Gesellschaft für Volksbildung /oboji od 1909/), byla pociťována potřeba pokračovat v starší tradici Měsíčníku. Tato příležitost se naskytla, když se moravské učitelstvo rozhodlo vydat soubor Veškerých spisů Jana Amose Komenského. Jako doprovod Veškerých spisů bylo rozhodnuto vydávat samostatný časopis, v němž by bylo referováno o postupu vydávání Veškerých spisů, kde by byla rozbírána a popularisována jednotlivá vydávaná díla Komenského, kde by byla vysvětlována nesnadno srozumitelná místa ap. Celkem to měl být orgán vydavatelů určený propagaci Veškerých spisů Jana Amose Komenského.
Za redaktora byl ustanoven slovenský badatel Ján Kvačala, osvědčený komeniolog, který už čtvrt století publikoval slovensky, německy, rusky a maďarsky články i rozsáhlé studie o Komenském, jeho době a prostředí, jeho vrstevnících i následovnících a navíc byl autorem dvou velmi důležitých knižních publikací; první z nich byla monografie z r. 1892, která bádání o Komenském postavila na nový základ, poněvadž se opírala o autorovy předběžné studie průpravné a hlavně přinášela podstatné rozšíření znalostí o spisech Komenského, jejichž bibliografie v podání Kvačalově dosáhla 150 čísel (zahraniční pedagogové a komeniologové mnohdy dodnes nad znalosti Kvačalovy nepokročili). Druhá publikace Kvačalova podala základní informace o vlivu Komenského na německou pedagogiku. Kvačala byl jistě nejvhodnější osobností, která jako redaktor Archivu pro bádání o životě a spisech J. A. Komenského přicházela v úvahu, přece však jeho redaktorská činnost nebyla ze všech četných oborů jeho působnosti právě nejšťastnější.
Důvodů bylo několik. Především to, že Kvačala Archiv neredigoval, nýbrž v několika prvních ročnících vyplňoval každý svazek vlastně jen sám, nevyhledával spolupracovníky, dokonce otiskoval jejich příspěvky s nechutí (ačkoliv sám r. 1905 dával podnět k vydávání Veškerých spisů J. A. Komenského právě s odůvodněním, že je v té době dostatek spolupracovníků). Ovšem na to, aby Archiv vyhověl všem mnohostranným úkolům komeniologie, měl jeho redaktor, resp. samostatný vyplňovatel, pouhé čtyři archy každý rok. Je pochopitelné, že za těchto okolností Kvačala nemohl soustavně sledovat všechny obory komeniologie, překvapuje však, že nejméně pozornosti věnoval nejzákladnějším dílům Komenského (na příklad jeho více než patnácti souborům) a nejdůležitějším oborům komeniologie. Nápadnější bylo, že poměrně velmi málo místa věnoval Kvačala pedagogickým problémům komeniologie; J. V. Novák, který se jim věnoval nejsoustavněji, publikoval studie tohoto druhu jinde (hlavně v Pedagogických rozhledech). Tak není divu, že v prvních ročnících Archivu Komenského nenajdeme studii o zaměření a způsobu vydávání Veškerých spisů J. A. Komenského, zásadní kritické připomínky Stanislava Součka vycházely v časopise Matice moravské a odpověď J. V. Nováka v Listech filologických 1912. Teprve v roce 1924 byla v Archivu otištěna podrobná zpráva o nové fázi edičních záměrů vydavatelstva a redakce Veškerých spisů J. A. Komenského.
I jinak bylo lze onoho vytýkat Kvačalovu redaktorství: nesledoval pravidelně novinky v oboru komenistiky, dokonce se ani o to nesnažil, nekrology zemřelých komeniologů dával psát (častěji nechával, aby psali) jiným, nejčastěji Josefu Krumpholcovi a Stanislavu Součkovi. Kromě toho se i na tom malém prostoru Archivu, ponechaném kronice, zprávám a recensím, projevovaly nepříjemné stránky Kvačalovy osobnosti, svárlivost a sebelibost, protičeská orientace, zaujetí proti pokrokověji orientovaným vědcům.
Nakonec se trpělivé práci Kvačalova přítele Josefa Krumpholce podařilo prosadit častější spolupráci i jiných komeniologů v Archivu Komenského; rozšířený svazek Archivu věnovaný 70. narozeninám Kvačalovým byl redigován již po Kvačalově smrti.
Druhá světová válka přerušila znovu vydávání Archivu. Materiál pro XVI. svazek Archivu zčásti si autoři z tiskárny vyzvedli a publikovali jinde, část je ho dodnes nezvěstná, část byla publikována (jde o příspěvky G. H. Turnbulla) až v obnoveném Archivu.
K opětnému vydáváni Archivu se mohlo přistoupit až v souvislosti s usnesením strany a vlády o vydávání spisů Komenského. Vedoucím redaktorem byl ustanoven akademik Otokar Chlup, tehdejší ředitel Pedagogického ústavu Jana Amose Komenského ČSAV, výkonným redaktorem dr. Josef Brambora, jednatel reorganisované Komise pro studium a vydávání spisů Komenského, jejíž členové byli většinou členy redakční rady Archivu. Když presidium ČSAV vytvořilo komisi pro zajištěni mezinárodní komeniologické konference, byla redakční rada reorganisována, přičemž byl počet členů redakční rady redukován.
Za nových podmínek bylo nutno hledat nový okruh spolupracovníků, redakci se však podařilo získat k spolupráci - s docela málo výjimkami - všechny dřívější komeniology i soustředit všechny nové. Redakce vyvinula všechno úsilí překročit někdejší úzký rámec, v nějž příspěvky Archivu vměstnával Kvačala, a snažila se, aby byl v Archivu věnován zřetel pokud možno všem oborům Komenského činnosti, i když se dosud nepodařilo dosáhnout té šíře, jakou kdysi komeniologii určoval Karel Čapek. Zato mnohem větší úspěch má snaha o sdružování i zahraničních komeniologů (v obnoveném Archivu publikovali více než padesát příspěvků).
V obnoveném Archivu se věnuje více pozornosti neznámým, přehlíženým a zapomínaným pracím Komenského (zvláště Obecné poradě o nápravě věcí lidských), přičemž některé menší práce Komenského Jsou tam vůbec poprvé otiskovány (Svítilna Předsíně a Dveří jazyků, některé práce z leningradského sborníku). Nový Archiv Komenského přinesl odběratelům i dvě přílohy, jednak sborník přednášek a diskusních příspěvků pronesených na pražské komeniologické konferenci 1957, nazvaný Nationum conciliatarum provisoris memoriae - Paměti předvídatele spojených národů (příloha k roč. XVIII a XIX) a sborníček přednášek k 300. výročí narození vnuka Komenského Daniela Arnošta Jablonského (příloha k XX. ročníku). Celkem mělo každé číslo obnoveného Archivu větší rozsah než dříve celý svazek Kvačalova Archivu. Šest posledních svazků má celkem větší rozsah než prvních patnáct svazků.
Tato publikace, která se nyní předkládá čtenářské veřejnosti, je další v řadě bibliografií komeniologických článků, které vydává Státní pedagogická knihovna Komenského v Praze. V r. 1961 vyšla "Bibliografie komeniologických článku v českých a slovenských pedagogických časopisech". Obě jsou částí záměrné akce SPKK pomocí takových soupisů poskytnout čtenářům co nejužitečnější příručky, jimiž se mohou rychle poučit o knižních zásobách, v nichž by mohli nalézt základní informace o jednotlivých otázkách, jež je zajímají. Prostřednictvím těchto soupisů dostává se tak potřebných informací co nejširším vrstvám, a tak se i komeniologie zbavuje své někdejší výlučnosti a isolovanosti, již se jí nemůže vytýkat samoúčelnost, nýbrž nabývá charakteru služby pedagogické vědě a dnešní škole.

LITERATURA:
Brambora, J.: Nad patnácti svazky Archivu pro bádání o životě a spisech J. A. Komenského. Slovesná věda, roč. 4, 1951, s. 246-249.

Popelové, J.: K obnovení "Archivu pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského". Pedagogika, roč. 7, 1957, s. 736-737.

Brambora, J.: O nový obraz Jana Amose Komenského. K 370. výročí jeho narození. Komenský, roč. 86, 1961/62, s.385-392.
Josef Brambora
Úvodní poznámka

Materiál, který přinášel Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského - jak v původní, tak v obnovené formě po 2. světové válce - je velmi bohatý a pro komeniologii ve velké většině dosud nezbytný. Časopis prošel značným vývojem po stránce obsahové i formální. Měnila se jeho funkce, redaktoři, obměňoval se i název. Orientace v časopise je, jak víme ze zkušeností vlastních i čtenářů naší knihovny, dosti nesnadná, zejména v prvních ročnících. Tyto svazky vyplňoval redaktor, jinak zasloužilý komeniolog, Ján Kvačala, články, zprávami a materiálem nejrůznějšího charakteru, často bez výrazného odlišení i vlastního názvu. Přehled znesnadňuje i to, že ročníky 1-12 nemají vůbec obsah a orientaci podstatně nepomáhá ani jmenný rejstřík k prvním 10 ročníkům.
Proto jsme se pokusili zpřístupnit materiál z Archivu naší bibliografií. Zachycujeme zde veškerý materiál v Archivu otištěný, včetně prací, které nejsou výlučně komeniologické. Tj. zaznamenáváme články, edice prací Komenského, recense, referáty z konferencí, resumé diskusních příspěvků a drobné zprávy. Vypouštíme pouze několik nepodstatných redakčních oznámení. Bibliografické záznamy jsou průběžně číslovány a řazeny abecedně podle jmen autorů článků - i v těch případech, jsou-li podepsány šifrou; články anonymní podle prvního slova názvu. V záznamu ponecháváme vždy původní znění názvu článku, i s případnými pravopisnými chybami, u recensí zachováváme z vydavatelských údajů místo a rok vydání, případné další údaje (např. nakladatele, stránky, cenu) vypouštíme. Kde tyto základní údaje nejsou obsaženy v názvu recense, doplňujeme je v anotaci, u recensovaných časopiseckých článků uvádíme název časopisu a rok vydání. Jako recense označujeme pro zjednodušení i referáty a zprávy o vydaných publikacích. Římská číslice před údajem o rozsahu označuje příslušný ročník (svazek) Archivu. Na závěr bibliografie je připojen předmětový rejstřík článků a zpráv, rejstřík recensovaných publikací a článků a rejstřík autorských šifer.
ARCHIV PRO BADÁNÍ O ŽIVOTĚ A SPISECH J. A. KOMENSKÉHO.
Redaktor Ján Kvačala. (Seš. 1-12.)
Brno, Ústř. spolek jednot učitelských na Moravě (Seš.1-14.)
Seš. 1. 1910. 54 s.
Seš. 2. 1912. 57 s.
Seš. 3. 1913. 61 s.
Seš. 4. 1914. 48 s.
Seš. 5. 1922. 47 s.
Seš. 6. 1923. 48 s.
Seš. 7. 1924. 76 s.
Seš. 8. 1925. 39 s.
Seš. 9. 1926. 50 s.
Seš. 10. 1927. 48 s.
Seš.11-12. 1929-30. 91 s.
Seš.13. Redaktorovi Archivu a Veškerých opisů J. A. Komenského Dr. J. Kvačalovi k 70. narozeninám 5. února 1932 věnují jeho čeští ctitelé a Vydavatelstvo Veškerých spisů J.A.Komenského a Archivu. Uspoř. Jos. Krumpholc a St. Souček.1932. 105 s., obr. příl.
Sv. 14. Památce prof. Dra Stan. Součka, redaktora Veškerých spisů J. A. Komenského, věnují jeho ctitelé a vydavatelstvo. Uspoř. Hertvík Jarník.
1937. 234 s., obr. příl.

ARCHIV PRO BÁDÁNÍ O ŽIVOTĚ A SPISECH J. A. KOMENSKÉHO.
Seš.15. Věnovaný Josefu Krumpholcovi k jeho sedmdesátinám 19. X. 1940 za zásluhy o vydávání Veškerých spisů Jana Amosa Komenského. Pořádá Jos. Hendrich. Brno, Vydavatelstvo Veškerých spisů J. A. Komenského 1940. 119 s.

ARCHIV PRO BÁDÁNÍ O ŽIVOTE A DÍLE JANA AMOSE KOMENSKÉHO.
(ACTA COMENIANA).
Vedoucí redaktor akademik Otokar Chlup. Výkonný redaktor dr. Josef Brambora. (Roč. 16-20.)
Praha, Komise pro studium a vydávání spisů Komenského ČSAV.

Roč.16 (1). 1957. 252 s., obr. příl.
Roč.17. Vydává Pedagogický ústav Jana Amose Komenského ČSAV (Roč. 17-20.) 1958. 292 s., obr. příl.
Roč.18. 1959. 191 s.
Zvl. příl.: Nationum conciliatarum provisoris memoriae. Collectarum in consilio (Pragae in septembri MCMLVII facto) Joannis Amos Comenii vitae et operis tributo codex. Paměti předvídatele spojených národů. Sborník komeniologické konference, konané v Praze v září 1957. Redigovali Otokar Chlup, Jan Patočka, Josef Polišenský za pomoci Josefa Brambory. 120 s.
Roč. 19. 1960. 166 s.
Pokr. zvl. přílohy: Nationum conciliatarum provisoria mamoriae. S. 121-255.
Roč. 20. 1961. 272 s.
Příl.: Paměti Daniela Arnošta Jablonského (26. XI. 1660 -25. V. 1741). 28 s.
Archiv J. A. K. I.-X. sešit (1910-1927) .Abecední seznam zemí, měst, hor, řek a osob. Sest. Jaromír Klíma. 17 s. Dodatek k seš. 11-12.
ALT, Robert: Komenský und sein Einfluss auf die deutsche Kultur. - XIX Příl. S. 142-147, 187. Souhrn: čes., rus.    1
AMADOR, Raul Cordero: Vliv pedagogických ideí J. A. Komenského na výchovu v Mexiku.
 - XIX Příl. S. 241. Češ. a rus. souhrn referátu.    2
BALCAR, Lubomír: Theologické srovnání Komenského "Labyrintu světa" s Bunyanovou knihou "Pilgrims Progress". - XIV, s.113-125.    3
BARTOŠ, František Michálek: Kolem Komenského Historie persekucí. - XIV, s. 76-87.     4
BARTOŠ, František Michálek: Prvá česká kniha mladého Komenského. - XV, s. 3-9.    5
BEČKOVÁ, Marta: Katalog výstavy "Jan Amos Komenský". - XVII, s. 125-126. Recense publikace: B. Novák "J. A. Komenského Život, dílo a doba". Praha 1957.    6
BEČKOVÁ, Marta: Krátký film o Janu Amosu Komenském, (bč) - XVII, s. 159.    7
BEČKOVÁ, Marta: Łukáš z Kurdybacha: Z dziejów pedagogiki ariańskiej. Warszawa 1958. - XIX, s. 64-66. Recense.    8
BEČKOVÁ, Marta: Mirjam Bohatcová: J. A. Komenský. Soupis rukopisů. Praha 1957. - XIX, s. 147-148. Recense.    9
BEČKOVÁ, Marta: Polský sborník o Komenském. Sesja naukowa w Lesznie wczterechsetna rocznicę powstania Gimnazjum i trzechsetną wydania "Opera didactica omnia" J. A. Komeńskiego. Wrocław 1957. - XIX, s. 55-57. Recense.    10
BENEŠ, Josef: Museum J. A. Komenského v Naardenu. - XVII, s. 155-157.    11
BERNAL, John Desmond: Comenius and the Organisation of modern science. - VIII Příl. S. 67-77. Souhrn: čes., rus.    12
BLEKASTAD, Milada: Z osudů Komenského díla na Severu. - XX, s. 256-268.    13
BOHATCOVA, Mirjam: Fotokopie komenian v Kabinetu filologické dokumentace při Ústavu pro Českou literaturu ČSAV. - XVI, s. 92-93.    14
BOHATCOVA, Mirjam: Z korespondence Komenského. (List A. L. Věžníka ze 7. března 1663 s odpovědí Komenského.) - XVII,  s. 278-281.    15
BONNOURE, Pierre: Pourquoi nous commémorons Comenius. 1-ere causerie des Émissions culturelles de la R. T. F. "Comenius méssager de la paix"  (22 novembre 1957). - XVIII, s. 112-113.    16
BRAMBORA, Josef: Anketa Československého rozhlasu o Komenském.XVI, s. 245-247.    17
BRAMBORA, Josef: Antonín Škarka: Komenského rozprava "O poezi české" z leningradského sborníku. (Slezský sborník 53: 1955, č.4, 479-527; též zvl. otisk.) - XVI, s. 225-226. Recense.    18
BRAMBORA, Josef: Arnošt Klíma: Čechy v období temna. Praha 1958. - XVIII. s. 109-110. Recense.    19
BRAMBORA, Josef: Blatný Potok nebo Šaryšský (Šarišský) Potok ? (Bra) - XVII, s. 291.    20
BRAMBORA, Josef: Brána jazyků nebo Dveře jazyků ? - XVI, s. 64-65.    21
BRAMBORA, Josef: Čtyřicet let Statní pedagogické knihovny Komenského. (Bra)- XIX,
s.72-73.    22
BRAMBORA, Josef: Další oslavy Jana Amose Komenského domácí a zahraniční.- XVII, s.285-287.    23
BRAMBORA, Josef: Dnešní stav komeniologických studií. Jan Patočka: L'état présent des études coméniennes. Historica I 1959: 197-240. (Bra) - XIX, s. 59-60.
Recense.    24
BRAMBORA, Josef: Dokončení velkých beletristických děl o Komenském. (Bra) - XX, s.272. Zpráva.    25
BRAMBORA, Josef: Dvě nové italské publikace o Komenském. Giuliana Limiti: Jean Amos Komenski (Comenio). Roma 1958.  Carmelo Scifo: Giovanni Amos Comenio, pedagogista e pansofo. Siracusa 1959. - XIX, s. 57-59. Recense.    26
BRAMBORA, Josef: Fundamentální dílo komeniologické. Soupis děl J. A. Komenského v československých knihovnách,  archivech a museích. Věd. red. Emma Urbánková. Praha 1959. - XIX, s. 145-147. Recense.    27
BRAMBORA, Josef: Heslo Komenský v anglické literární encyklopedii. (Bra) - XVI, s. 239-240. Zpráva o stati R. Autyho o Komenském v Cassel's Encyklopaedia of Literatur
(London).    28
BRAMBORA, Josef: Der Heutige Stand und die Aufgaben der komeniologischen Forschung. - XVIII Příl. S. 77-92. Souhrn: čes., rus.    29
BRAMBORA, Josef: Holandské oslavy Komenského. (jb) - XVII, s. 157-158.    30
BRAMBORA, Josef: J. A. Komenského Další napomenutí rozptýleným ostatkům Jednoty bratrské, (-mb-) - XVI, s. 82-83. Recense. Tento doslov ke Komenského spisu "Confessio aneb počet z víry" otištěn R. Říčanem v Theologické příloze Křesťanské revue, 1956, č. 1.    31
BRAMBORA, Josef: J. A. Komenský a I. J. Jakovlev. (-mb-) - XIX, 8.165.
Recense článku: G. Volkov "Čuvašský následovník velkého Komenského". Učitelské noviny, 1958, č. 31/32.    32
BRAMBORA, Josef: Jak jsou připravovány oslavy Jana Amose Komenského. –
XVI, s. 101-103.    33
BRAMBORA, Josef: Jak se měřilo a měří Komenskému. (Bra) - XVH, s. 106-107.    34
BRAMBORA, Josef: Jan Amos Komenský nebo Ámos ? (Bra) - XVIII, s. 187.    35
BRAMBORA, Josef: Jaroslava Němečková: Ze života a komeniologické práce Josefa Krumpholce.
Zvl. otisk ze Sborníku Vysoké školy pedagogické v Olomouci (Pedagogika - psychologie) IV.(Bra) - XIX, s. 69. Recense.    36
BRAMBORA, Josef: Johannis A. Comenii Janua linguarum reserata. Editio synoptica et critika
quinque authenticos textus Latinos necnon Janualem Comenii textum Bohemicum continens. Praecedit commentatio de Comenii Janua linguarum reserata. Curavit Jaromír Červenka. Praha.1960. - XIX, s. 142-144. Recense.    37
BRAMBORA, Josef: Josef Skalský: J. A. Komenský v severovýchodních Čechách. Upomínkový 
list učitelstvu hradeckého kraje ke Dni učitelů 1956. Hradec Králové 1956. (Bra) - XVI, s. 236. Recense.    38
BRAMBORA, Josef: Józef Korpała: Zarys dziejów bibliografii w Polsce. Wrocłav 1953. (Bra) 
- XVIII, s. 111-112. Recense.    39
BRAMBORA, Josef: K fotolitografickému vydání souboru Opera didactica omnia. 
- XVI, s. 103-106.    40
BRAMBORA, Josef: K Chmelovu vydání Orbisu. (Bra) - XVII, s. 104, příl.    41
BRAMBORA, Josef: K jubilejnímu vydáni Orbisu. (Bra) - XVIII, s. 187.    42
BRAMBORA, Josef: K stému výročí narození Josefa Kachníka. (Bra) - XVIII, s. 186.    43
BRAMBORA, Josef: K výročí Orbisu. - XVII, s. 158-159.    44
BRAMBORA, Josef: Karol Salva. (Jb.) - XIX, s. 72. Zpráva o článku Jozefa Matěje, Učitelské
noviny, 1959, č. 31/32.    45
BRAMBORA, Josef: Ke sporům o Komenského rodiště. - XVII, s. 63-69.    46
BRAMBORA, Josef: Komenského Odevzdání pochodně. (-mb-) - XVI, s. 83. Zpráva o překladu tohoto Komenského spisu F. R. Tichým. Theologická příloha Křesťanské revue, 1956,
č. 2.    47
BRAMBORA, Josef: Komenského oslavy v zahraničí. - XVI, s. 242-244.    40
BRAMBORA, Josef: Komenského spis "Independenti a populi Bohemici" ? - XIX, s. 163-164.    49
BRAMBORA, Josef: Komenského výstava v Teplicích. (Bra) - XX, s. 268-269.    50
BRAMBORA, Josef: Komenský v nových Dějinách české literatury. Dějiny české literatury I.
Starší česká literatura. Praha 1959. - XIX, s. 61-62. Recense.    51
BRAMBORA, Josef: Komenský v obrazových dějinách pedagogiky. (Bra) - XX, s. 144-145.
Recense publikace:  Robert Alt "Bilderatlas zur Schulund Erziehungsgeschichte". Berlin 1960.    52
BRAMBORA, Josef: Mladý Opitz. (Bra) - XVI, s. 239. Recense článku: Marian Szyrocki
"Der junge Opitz". Sinn und Form, 1955, č. 6.    53
BRAMBORA, Josef: Názory Komenského na národ a vlast. (Bra) - XVI, s. 248-249. Referát 
přednášce J. Popelové a diskusi v Literárněvědné společnosti 20. 3. 1956.    54
BRAMBORA, Josef: Ne Rulík, nýbrž Rültz. (jb.) - XIX, s. 164.    55
BRAMBORA, Josef: Několik letošních komeniologických jubileí. - XIX, s. 155-161.    56
BRAMBORA, Josef: Několik sovětských bibliografií komeniologických. - XIX,
s. 148-150.    57
BRAMBORA, Josef: Několik zásadních poznámek k recensi Říčanově. - XVIII, s. 189-191. Odpověd na recensi R. Říčana o publikaci J. Brambory "Knižní dílo Jana Amose Komenského". XVIII, s. 95 n.    58
BRAMBORA, Josef: Neruda o Komenského pomníku. - XVII, s. 107-108.    59
BRAMBORA, Josef: Nová dramata a scény o J. A. Komenském. - XVII, s. 121-122.    60
BRAMBORA, Josef: Nová Pravidla českého pravopisu o psaní jména Komenského.(Bra) - XVII,
s. 291.    61
BRAMBORA, Josef: Nová zahraniční vydání Komenského Velké didaktiky. (jb.) - XVH,
s. 113.    62
BRAMBORA, Josef: Nové bibliografické pomůcky v oblasti komeniologie. - XVII,
s. 123-125.    63
BRAMBORA, Josef: O pedagogické konferenci. (Praha - Slovanský dům, 23. - 25. X. 1956.) (jb.)
- XVI, s. 96-101.    64
BRAMBORA, Josef: O současném stavu slavistických studií v Maďarsku. (Bra)- XVI, s. 239.
Zpráva o článku Zoe Hauptové. Slavie, 1956, č. 1.    65
BRAMBORA, Josef: Oslava Daniela Arnošta Jablonského. (Bra) - XX, s. 146-147.    66
BRAMBORA, Josef: Oslavy Jana Amose Komenského domácí i zahrániční. (Bra) - XVIII,
s. 113-114.    67
BRAMBORA, Josef: Pedagogické museum J. A. Komenského. (jb.) - XIX, s. 153.
Recense publikace: Pedagogické museum J. A. Komenského.Uspoř. V. Pavlásek. Praha 1960.    68
BRAMBORA, Josef: Potomkyně Jana Amose Komenského návštěvou v Československu. (jb.) 
- XVII, s. 290-291.    69
BRAMBORA, Josef: Problémy české humanistické poesie a periodisace českého humanismu. (Bra) - XVI. s. 236-237. Recense studie: J. B. Čapek "Václav Klement Žebrácký a jeho poesie politická". Universitas Carolina, 1955. Philologica, vol. l, no. 2.    70
BRAMBORA, Josef: Prvenství Komenského ... (Bra) - XVIII, s. 183. Zprávy o ocenění Komenského zájmu o odbornou průmyslovou výrobu v přednášce Švýcara Tschudina a v maďarském článku J. Fenyöho.    71
BRAMBORA, Josef: Rumunský výbor z děl Komenského. J. A. Komenský: Texte alese. Bucuresti
1958. (Bra) - XX, s. 241. Recense.    72
BRAMBORA, Josef: Der Saal das Heisterwerk von Komenskýs Sprachlehrbüchern. - XX,
s. 155-168.    73
BRAMBORA, Josef: Skoncujme s Ámosem ! - XX, s. 269-272.    74
BRAMBORA, Josef: Škola na jevišti. (jb.) - XVI, s. 109. Zpráva o předvedení ukázek 
z Komenského v cyklu "O české národní divadlo" v Památníku národního písemnictví na Strahově a na slavnostním večeru k 80. narozeninám Ot. Chlupa.    75
BRAMBORA, Josef: Školská reforma v duchu Komenského. Fritz Helling: Schulreform in der
Zeitenwende. Schwelm i. Westf. 1958. - XIX, s. 151-153. Recense.    76
BRAMBORA, Josef: Teologické odmítnutí Komenského. Heinrich Geissler; Das Christus-
-Verständnis in der Pädagogik des Johann Amos Comenius. Das Wort Gottes in Geschichte und Gegenwart. Mnichov 1957. - XIX, s. 67-68. Recense.    77
BRAMBORA, Josef: Tři zápisy Komenského. (-mb-) - XVI, s. 82. Zpráva o stejnojmenném článku
F. M. Bartoše. Křesťanská revue, 1956, S. 2.    78
BRAMBORA, Josef: Ukrajinská knížka o Komenském. Stepán Andrijevia Litvinov: Jan Amos
Komenskij i radjanska pedagogična nauka. Kijiv 1958. - XIX, s. 66-67.
Recense.    79
BRAMBORA, Josef: UNESCO k výročí Komenského. (jb.) - XVII, s. 122-123.    80
BRAMBORA, Josef: Večer J. A. Komenského. (jb.) - XVI, s. 109.
Zpráva o večeru dramatisací z díla Komenského, uspořádaném 1. jedenáctiletou školou v Praze l, Heliichova ul.    81
BRAMBORA, Josef: Velký gruzínský výbor z Komenského. Jan Amos Komenský: Výbor
z pedagogického díla. Přel. Š. Gvinčidze. Tbilisi 1958. - XIX, s. 144-145.
Recense.    82
BRAMBORA, Josef: Vrata jazyků. - XVI, s. 211.    83
BRAMBORA, Josef: Výbor UNESCA italsky a španělsky. (Giovanni Amos Comenio 1592-1670.
Pagine scelte ... Firenze 1960. - Juan Amos Comenio. 1592-1670. Páginas escogidas. Habana.) (Bra) - XX, s. 241-242.
Recense.    34
BRAMBORA, Josef: Vydal Komenský Informatorium školy mateřské stutečně nejprve česky ?
- XVI, s. 63-64.    85
BRAMBORA, Josef: Výstava "Československá škola v minulosti a přítomnosti". (-mb-) - XIX,
s. 165.    86
BRAMBORA, Josef: Z japonské komeniologie.
BRAMBORA, Josef: v. ČAPKOVÁ-VOTRUBOVÁ, Dagmar a BRAMBORA, Josef
BRAMBORA, Josef: Z nové literatury k oslavám Komenského I. II. - XVII, s. 118-120, XVIII,
s. 90-95.    87
BRAMBORA, Josef: Zahájení Komenského oslav. (jb.) - XVI, s. 96. Zpráva.    88
BRAMBORA, Josef: Ze dvou světů - nová kniha Dmytra Čyževského. (Bra) - XVIII, s. 107-108.
Recense publikace: D. Čyževskyj "Aus zwei Welten". s-Gravenhage 1956.    89
CALO, Giovanni: Unité et multiplicité de la culture chez Coménius. - XIX Příl. S. 154-166.
Souhrn: čes., rus.    90
CÍSAŘOVÁ-KOLÁŘOVÁ Anna: Jan Blahoslav Čapek: Komenský a Slovensko. - XVII, s.289.
Recense článku. Naša veda, 1957.    91
ČAKAROV, Najden: Jan Amos Komenský v Bulharsku. - XIX Příl. S. 245. Čes a franc. souhrn
referátu.    92
ČAPEK, Emanuel: Nivnice, městečko Jana Amosa Komenského.(Gottwaldov 1958.) - XIX, s. 63.
Recense.    93
ČAPEK, Jan Blahoslav: Daniel Arnošt Jablonský, kulturní a politický pokračovatel Komenského.
- XIX, s. 102-119. Souhrn: rus., angl.    94
ČAPEK, Jan Blahoslav: Holandská jubilejní hra o Komenském. - XVIII, s. 179-180.
Recense divadelní hry holandské autorky Aleid v.d. Bundt.    95
ČAPEK, Jan Blahoslav: K žalmové poesii reformačních humanistů. - XIV, s. 88-112.    96
ČAPEK, Jan Blahoslav: Knížka o Komenském v umělé mezinárodní řeči. Jaroslav Podobský: Johannes Amos Comenius magistro de naciones. New York 1958. - XIX, s. 70.
Recense.    97
ČAPEK, Jan Blahoslav: Kollár a Komenský. - XVII, s. 251-273.
Souhrn: angl., rus.    98
ČAPEK, Jan Blahoslav: Nové výklady o D. A. Jablonském.  Rudolf von Thadden: Die
Brandenburgisch-preussischen Hofprediger im 17. und 18. Jahrhundert. Berlin 1959. (J.B.Č.) - XX, s. 251-252. Recense.    99
ČAPEK, Jan Blahoslav: Příspěvek o působení Komenského na švédský kulturní vývoj v XVII.
století. - XX. s. 198-211. Souhrn: rus., angl.    100
ČAPEK, Jan Blahoslav: Studie o příteli Komenského. - XVII, s. 127-128. Recense článku: Vl.. Krůta "Czech Doctors in Great Britein". Notes of Czechoslovak Medical Association in Great Britain, 1945.    101
ČAPEK, Jan Blahoslav: Šest vzácných lešenských tisků J. A. Komenského. - XVI, s. 230-235.    102
ČAPEK, Jan Blahoslav: Zprávy a úsudky o Komenském v některých encyklopediích. - XX,
s. 134-138.    103
ČAPKOVA-VOTRUBOVÁ, Dagmar: "Geschichte der Erziehung" o Komenském. (Berlín 1959.)
- XIX, s. 150-151.
Recense kapitoly: H.Lehnert "Die Pädagogik des Jan Amos Komenský".    104
ČAPKOVA-VOTRUBOVÁ, Dagmar: Japonská komeniologie. - XVII, s. 154-155.    105
ČAPKOVA-VOTRUBOVÁ, Dagmar: Komenský v novém německém zpracování dějin předškolní
výchovy. - XX, s. 242-244.
Recense publikací: "Aus der Geschichte der Kleinkindererziehung". Berlín 1959. - "Beiträge zur Geschichte der Vorschulerziehung". Berlin 1960.    106
ČAPKOVA-VOTRUBOVÁ, Dagmar: Krajská komeniologická konference učitelů v Plzni. - XVI,
s. 249-250.    107
ČAPKOVA-VOTRUBOVÁ, Dagmar: Novější německé výbory z děl Komenského. - XX,
s. 132-133.
Recense publikací: "Quellen zur Geschichte der Erziehung". Berlin 1959. - J. A. Komenský "Analytische Didaktik und andere pädagogische Schriften". Berlin 1959.    106
ČAPKOVA-VOTRUBOVÁ, Dagmar: Oddělení pro studium života a díla J. A. Komenského
v Státní pedagogické knihovně Komenského v Praze. (D.V.) - XVI, s. 93-94.    109
ČAPKOVA-VOTRUBOVÁ, Dagmar: Pojetí kolektivní výchovy v díle Daniela Lehockého
ve srovnání se zásadami Komenského. - XIX, s. 1-39. Souhrn: angl.    110
ČAPKOVA-VOTRUBOVÁ, Dagmar: První anglické vydání Analytické didaktiky Komenského.
- XX, s. 239-241.
Recense publikace: "The Analytical Didactic of Comenius". Chicago 1953.    111
ČAPKOVA-VOTRUBOVÁ, Dagmar: Slovenský uskutečňovatel Komenského zásad
pedagogických. - XVII, s. 226-250. Souhrn: angl.    112
ČAPKOVA-VOTRUBOVÁ, Dagmar: Veršované vydání Komenského spisu Praecepta morum.
- XVIII, s. 63-69.    113
ČAPKOVA-VOTRUBOVÁ, Dagmar a BRAMBORA, Josef: Z japonské komeniologie. Druhá část na podkladě Informativního materiálu poskytnutého Minoru Muraiem.
- XIX, s. 161-163.    114
ČAPLOVIČ, Ján: Komenský a Slovensko. - XIX Příl. S. 121-126.Souhrn: franc., rus.    115
ČAPLOVIČ, Ján: Vydávanie Komenského učebnic na Považí. - XX, s. 226-232.    116
ČAPLOVIČ, Ján: Z komeniologického prieskumu slovenských knižníc. - XVIII, s. 52-56, XX.
s. 223-226.    117
ČEČETKA, Juraj: Samuel Tešedik a Komenského Oratio de cultura ingeniorum. - XVII,
s. 216-219, příl.    118
ČEČETKA, Juraj: Z maďarskej komeniologickej literatúry. - XX, s. 245.
Recense nových práci J. Bakose.    119
ČERVENKA, Jaromír: Die abweichenden Titel der einzelnen Ausgaben des Werkes Janua linguarum von Komenský.(Bibliographische Studie.) - XVIII, s. 149-160.    120
ČERVENKA, Jaromír: Dia bisherigen Ausgaben des Originaltextes der Comenianischen Panegersie und Panaugie. (Eine neue Randbemerkung zur alten Frage.) - XX, s. 76-82. Souhrn: čes., rus.    121
ČERVENKA, Jaromír: Dva typy Komenského Dveří jazyků a různá jejich zpracování. - XVIII,
s. 19-40. Souhrn; něm.    122
ČERVENKA, Jaromír: Klaus Schaller, Die Pampaedia des Johann Amos Comenius.Eine
Einführung in sein pädagogisches Hauptwerk. (Heidelberg 1957.) - XVII, s. 113-115.
Recense.     123
ČERVENKA, Jaromír:. Komeniologická konference v Blatném Potoku. - XVIII. s. 175-178.
Recense referátů, otištěných v č. 10 časopisu "Pedagógiai Szemle", 1958    124
ČERVENKA, Jaromír: Mittellateinisches Wörterbuch bis zum ausgehenden 13. Jahrhundert.
- XX, s. 248-249.
Recense: Bd l, Lief. 1,2. Berlín 1959-60.    125
ČERVENKA, Jaromír: Nejstarší Komenského Dveře jazyků. - XVII, s. 29-36.
Souhrn: něm., rus.    126
ČERVÍNEK, František: Po stopách Komenského. - V, s. 16-34; VI, s. 18-38.    127
ČINO, Eliži: Comenius Festival at Hiroshima University, April 26 1958. - XVIII, s. 178-179.
Recense sborníku.    128
ČUMA, Andrej: K voprosu o suščestvovanii russkogo pečatnogo izdanija "Preddverija"
Komenskogo. - XX, s. 169-188.    129
ČUMA, Andrej: Učebnyje knigi Komenskogo v peterburgskoj russko-japonskoj škole v pervoj
polovině XVIII veka. - XVIII, s. 70-73, příl.    130
ČYŽEVŚKYJ, Dmytro: Foliové vydání vševědného díla Komenského. - XIV, s. 6-11.    131
ČYŽEVŚKYJ, Dmytro: Hallské rukopisy děl J. A. Komenského. - XV, s. 85-107.    132
DAHM-RINNAN, G.: Komenského vliv v Norsku. - XIX Příl. S. 245. Český a ruský souhrn
referátu.    133
DAŇHELKA, Jiří: Slovar' komenijanskogo českogo jazyka. - XIX, s. 248.
Rus. a franc. souhrn referátu.    134
DOČASNÁ pravidla pro vydávání spisů Komenského. - VII, s. 72-73.    135
DOKUMENTY o Komenského přesídlení do Švédska. - XVII. s. 95-96, příl.    136
DOLEŽAL, Jan: Geniální předchůdce ... - XVIII, s. 182-183.
Recense článku v časopise "Courrier Buffon", 1957, č. 5.    137
DVA příspěvky k bibliografii Komenského ... - IX, s. 30-32.    138
DVOŘÁKOVA, Zdeňka: Diskuse o Janu Amosu Komenském v německém časopisu Schule und Nation. - XVI, s. 83-86.    139
FALTIN, Michal: Z novej slovenskej komeniologickej literatúry. - XIX, s. 42-44.    140
FORSTER, Leonard: Comenius und die Emblematik: ein Hinweis. - XIX Příl. S. 218-221.
Souhrn: čes., rus.    141
FRINTA, Antonín: Jan Amos Komenski, Setivnijat svjat v kartini ili izobraženie i naimenovanie na vsički najglavni predmeti v sveta i dejstvija v života (Sofija 1957). - XVII, s. 115-116.
Recense.    142
FRINTA, Antonín: Komeniana v Knihovně Husova domu. - XVI, s. 250-251.    143
FRINTA, Antonín: Památka Komenského v USA. - XIX, s. 71-72.    144
GARVIN, P. L.: "Methodus linguarum novissima" v svete novejšej amerikanskoj jazykovoj pedagogiki. - XIX Příl. S. 248. Rus. a franc. souhrn referátu.    145
GERÉB, György: Příspěvek k didaktickým snahám J. A. Komenského v zrcadle jeho činnosti
v Uhrách. Přel. Monika Šálková. - XVI, s. 200-207; XVII, s. 184-204.
Souhrn: angl., rus., něm.    146
GRÉB, György: Reálnost psychologických názorů Komenského. - XIX Příl. S. 244. 
Čes. a rus. souhrn referátu.    147
GERÉB, György: Základní motivy práce Komenského v Uhrách. - XIX Příl. S. 241-242.
Čes. a rus. souhrn referátu.    148
GÖRANSSON, Sven: Komenský a Švédsko 1642-1648. Přel. M. Hroch. - XIX Příl. S. 200-218.
Souhrn: rus.    149
GÜNTHER, Karl-Heinz: Komenský-Konferenz im Deutschen Pädagogischen Zentralinstitut.
- XVII, s. 144-147.    150
HAVELKA. Emanuel: Hus autorem základního katechismu husitského. - XIII, s. 51-64.    151
HELLING. Fritz: Komenský und die Allgemeinbildung. - XIX Příl. S. 184-187.
Souhrn: rus., čes.    152
HENDRICH, Josef: G. H. Turnbull: Samuel Hartlib, a Sketch of his Life and his Relations to J. A. Comenius. London 1920. - VI, s. 43-44.
Recense.    153
HENDRICH, Josef: K bibliografii Komenského hry Diogenes redivivus. - IX, s. 27-30.    154
HENDRICH, Josef a KLÍMA, Jiří Václav: K novému vydání IV. dílu Veškerých spisů Jana Amosa Komenského. - VII, s. 67.    155
HENDRICH, Josef: Kolikost jako fundamentum divisionis u Komenského. - X, s. 22-25.    156
HENDRICH, Josef: Komenského logika. - XIV, s. 131-138.    157
HENDRICH, Josef: Komenský a někteří jeho starší současníci. - XV, s. 9-16.    158
HENDRICH, Josef: "Muž touhy" a "dílna lidskosti". - IX, s. 36-37.    159
HENDRICH, Josef: Nový doklad pro slovo pansophia. - IX, s. 37.    160
HENDRICH, Josef: O tekstu prvního a druhého vydání Prodromu. - IX. s. 35-36.    161
HENDRICH, Josef: Pochází "Umění kazatelské" skutečné od Komenského ? - XIII, s. 87-92.    162
HOFMANN, Franz: Grundlagen und Perspektiven deutscher Comeniologie. - XVI, s. 26-34.
Souhrn: angl., rus. Text něm. a čes. Přel. Klára Mágrová.    163
HOFMANN, Franz: Joannes AMOS Comenius: Opera didactica omnia. Editio anni 1657 lucis ope expressa. Tomi I-III. (Praha 1957.) - XVIII, s. 85-87.
Recense.    164
HOFMANN, Franz: Über die "Allgemeine Verfassung der christlichen Schule" des Wolfgang Ratke und die Panaophie des J. A. Comenius. - XVIII, s. 141-148. Souhrn: čes.    165
HOOLE, Charles: Charles Hoole uvádí Orbis pictus. Překl. a pozn. V. T. Miškovská. - XVI,
s. 193-199. Souhrn: rus., něm.    166
HOSÁK, Ladislav: Po stopách dvou ztracených historických děl J. A. Komenského. - XIX Příl.
S. 230-235. Souhrn: rus., franc.    167
HRABÁK, Josef: Komenský a česká národní vzdělanost. - XVIII Příl. S. 11-23.
Souhrn: franc., rus.    168
HREJSA, Ferdinand: Komenský po stránce náboženské. - XIV, s. 138-149.    169
HROMÁDKA,  Josef Lukl: Komenského snahy ekumenické. - XIX Příl. S. 138-142.
Souhrn: franc., rus.    170
HRUBÝ, František: Korespondence Karla st. z Žerotína s J.  A. Komenským. - XIII, s. 65-73.    171
HRUBÝ, František: Listy Jakuba Petrozelina Kunštátského. - XIV, s. 184-193.    172
CHLUP, Otokar: J. A. Komenský a naše plány přestavby školy. - XX, s. 149-154. Souhrn: rus.    173
CHLUP, Otokar: Jiřina Popelová: Jana Amose Komenského cesta k všenápravě. (Praha) 1958.
- XVIII, s. 172-175.
Recense.    174
CHLUP, Otokar: Komenský reformátor a pedagog. - XVI, s. 10-12. Souhrn: rus., angl., něm.    175
CHLUP, Otokar: Navázání československo-holandských styku na paměť Komenského. - XVII,
s. 147-148.    176
CHLUP, Otokar: Nový obraz Komenského. - XVIII Příl. S. 1-10. Souhrn: franc., rus.    177
JARNÍK, Hertvík: Vestibulum Novissimum Josefa Brookbanka (1657). - XIII, s. 96-105.    178
K historii našho vydania spisov Komenského.
v.    KVAČALA, Ján: Poznámky k tu odtisknutémuprotokolu.
v.    PROTOKOL o poradní schůzi členů redakce Veškerých spisů Jana Am. Komenského v Praze ...
K históorii vydávania spisov Komenského.
v.    DOČASNÁ pravidla pro vydávaní spisů Komenského.
v.    SCHůZE spolupracovníků na vydávání Veškerých spisů Komenského ...
K obnovení Archivu. - XVI, s. 95-96.    179
KÁDNER, Otokar: Oslavy J. A. Komenského ve Francii. (Ot.K.) - XVII, s.    287-288.
Zpráva.    180
KAHUDA, František: Projev při slavnostním odhalení pomníku J. A. Komenského v Uherském Brodě. - XVI, s. 1-9. Souhrn: franc., rus.    181
KAIROV, Ivan Aleksandrovič: Tvorčeskoje ispol'zovanije idej Komenskogo sovremennoj pedagogičeskoj naukoj. - XVXII Příl. S. 51-67. Souhrn: čes., franc.    182
KAMPELÍK, Cyril: Návrh Cyrila Kampelíka na slovanskou polyglottu Orbisu. Pozn. V. T.
Miškovská. - XVII, s. 104-105.    183
KARDOS. T.: Zásadní humanismus Komenského. - XIX Příl. S. 252. Čes. a rus. souhrn
referátu.    184
KARŠAI, František: Osobné vzťahy J. A. Komenského k Přešovu a jeho didaktický vplyv
na prešovskú školu. - XVII, s. 178-183, příl.    185
KLABOUCH, Jiří: O otázkách státu a práva ve spisech J. A. Komenského. - XIX Příl.
S. 222-225. Souhrn: rus.,franc.    186
KLÍMA, Jiří Václav: Josef Krumpholc sedmdesátník. - XV. s. 108-119.    187
KLÍMA, Jiří Václav: K novému vydání IV. dílu Veškerých spisů Jana Amosa Komenského.
v. HENDRICH, Josef a KLÍMA, Jiří Václav
KLUČKA, Metoděj: Comenius Ámos János. Nagy oktatástana. Fordittota bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Geréb György. Budapest 1953. - XVI, s. 76-77.
Recense.    188
KLUČKA, Metoděj: Comenius, Didactica Magna. L'analisi dei principali passi. Introduzione 
e commento di Mario Milana. Traduzione di Giuseppe Barone. (Milano.) - XVI,
s. 74-76.    189
KLUČKA, Metoděj: De graecas linguae apud Comenium usu observationes. (Continuatio.)
- XVIII, s. 165-168.    190
KLUČKA, Metoděj: Ilona Komor: Komenský - vůdčí postava humanistického mírového hnutí. (Comenius a humanista béke mozgalom vezetö alakja. Magyar tudomány 1957, 7/8.)
- XIX, s. 68-69.
Recense článku.    191
KLUČKA, Metoděj: J. A. Komenský ve Fulneku. Ostrava 1958. - XVIII, s. 110-111.
Recense.    192
KLUČKA, Metoděj: Jubilejní maďarské vydání Orbisu. Johannes Amos Comenius:A látható világ (Orbis sensualium pictus). (Budapest) 1959. - XIX, s.    51-52.
Recense.    193
KLUČKA, Metoděj: Komeniologie v Maďarsku a Blatný Potok. - XVII, s. 148-152.    194
KLUČKA, Metoděj: Studie o maďarsko-německých kulturních stycích v XVII. století. - XVI,
s. 237-239.
Recense článku:  Ilona Komor "Tanulmányok a XVII. századi magyar-német kultúrális érintkezések köreböl". Filologiai közlöny, 1955.    195
KOMENSKÝ, Jan Amos: Continuatio admonitionis fraternae.
v.    KVAČALA,  Ján: Komenského posledné rozpomienky.
v.    ŠKARKA, Antonín: Nové komeniologické texty.
KOMENSKÝ, Jan Amos: Didaktické paralipomena. (J. A. Comenii Opera didactica omnia. Pars IV. Sl. 111-124). Překl. a pozn. V. T. Miškovská. Revise překl. Jaromír Červenka. 
- XVII, s. 83-91.    196
KOMENSKÝ, Jan Amos: Doonysii Catonis disticha moralia.
v.    ŠKARKA,  Antonín: Nové komeniologické texty.
KOMENSKÝ, Jan Amos: Linguarum methodi novissimae capita duo, XIV et XV. Z rkp. vydává
V. T. Miškovská. - XX, a. 53-75.    197
KOMENSKÝ, Jan Amos: Oritur sol et occidit sol.
v.    NOVÁK,  Jan Václav: Elegie Jana Am. Komenského nad smrtí Sigmunda Rákóczyho.
KOMENSKÝ, Jan Amos: Scenographiae Pansophicae Pars II.
v.    TURNBULL, George Henry: The Pansophiae Diatyposis of Comenius its Continuation.
KOMENSKÝ, Jan Amos: Scholae. Úvodní pozn. Josef Brambora. - XVI, s. 212-213. 50. kap. spisu Janualis rerum et verborum Contextus.    198
KOMENSKÝ, Jan Amos: Templi Pansophici Delineatio Scenographica.
v.    TURNBULL, George Henry: The Pansophiae Diatyposis of Comenius and its Continuation.
KOMENSKÝ, Jan Amos: Templi Sapientiae ... Diatyposis.
v.    TURNBULL, George Henry: The Pansophiae Dlatyposis of Comenius and its Continuation.
KOMENSKÝ, Jan Amos: Vestibuli et Januae Linguarum Lucidarium.
v.    TURNBULL, George Henry: An incomplete Orbis pictus of Comenius, printed in 1653.
KOMENSKÝ, Jan Amos: Z Komenského Pansofie. Z 3. kap. 6. gradu Pansofie (Mravní svět) přel.
Drahomíra Kožmínová. - XVII, s. 93-94.    199
KOMENSKÝ, Jan Amos: Žehnání Jana Cyrilla.
v.    ŠKARKA, Antonín: Nové komeniologické texty.
KOPECKÝ, Jaromír: Vybrané spisy Jana Amose Komenského, sv. I. Praha 1958. - XIX, s. 41-42. Recense.    200
KRUMPHOLC, Josef: † Dr. Frant. Drtina. - VIII, s. 40
Nekrolog.    301
KRUMPHOLC, Josef: Dr. Frant. Dvorský: Drobné příspěvky k životopisu J. A. Komenského (Teta
Zuzana). Čas. Matice Morav., 1912. - II. s. 47-48.
Recense článku.    202
KRUMPHOLC, Josef: Dr. J. V. Novák. (1853-1920.)- VII, s. 60-63.
Nekrolog.    203
KRUMPHOLC, Josef: Dr. Jaroslav Hrubant: Bohemika v archivu London Dutch Church
v Londýně (E.C.) Výroční zpráva c.k. čes. reálky pražské na Novém městě (v Ječné ulici) za škol. rok 1910-11. Praha 1911. - II, s. 44-47.
Recense.    204
KRUMPHOLC, Josef: Ferdinand Menčík. (1853-1916.) - VII, s. 59-60.
Nekrolog.    205
KRUMPHOLC, Josef: J. A. Komenského Informatorium školy mateřské. Úvod a pozn. naps. Jos.
Hendrich. Praha 1925. (Jos. K-c.) - IX,s. 38.
Recense.    206
KRUMPHOLC, Josef: (J. A. Komenského) Listové do nebe. - Vydal ... J. Kvačala ... Lipt. Sv.
Mikuláš ... (Jos. K-c.)- IX, s. 38-39.
Recense.    207
KRUMPHOLC, Josef: Ján Kvačala: Komenský. Jeho osobnost a Jeho sústava vedy pedagogickéj.
2. opr. a dopl. vyd. Turč. Sv. Martin 1921. - V, s. 44-46.
Recense.    208
KRUMPHOLC, Josef: K sedmdesátce apoštola učitele národů - PhDra a ThDra Jana Kvačaly.
(Chronologický přehled bibliograficko-životopisný.) - XIII, s. 6-39.    209
KRUMPHOLC, Josef: Komeniána v českých časopisech vědeckých po převratě. - VI, s. 44-48.
Recense.    210
KRUMPHOLC, Josef: Nejnovější tři vydáni Kšaftu Komenského. - XI-XII, s. 78-79.
Recense vydání S. Součka (Praha 1927) a J. V. Klímy (Praha 1928).    211
KRUMPHOLC, Josef: O Mikuláši Drabíkovi a jeho rodině. - II, s. 48-49. Podle článku Fr. Dvorského "Drobné příspěvky k životopisu J.  A. Komenského". Časopis Matice Moravské, 1912.    212
KRUMPHOLC, Josef: Prof. St. Souček a "Veškeré spisy J. A. Komenského". - XIV,
s. 202-213.    213
KRUMPHOLC, Josef: V "Časopise Matice Moravské" ... - IV, s. 38-39.
Recense článku: J. Reichert "Příspěvek k životu Karla st.z Žerotína". Časopis Matice Moravské, 1912.    214
KUBÁLEK, Josef: Počátky čtení a psaní u Jana Amosa Komenského.(Jan Hus, Jan Blahoslav,
Jan Amos Komenský.) - XIX Příl., s. 189-198. Souhrn: rus., franc.    215
KURDYBACHA, Łukasz: Działalność Daniela Ernesta Jabłońskiego w Polsce. - XX Příl.
S. 16-24.    216
KURDYBACHA, Łukasz: Inscenizacja Januy Komeńskiego. - XVI, s. 175-186.
Souhrn: rus., franc., něm.    217
KURDYBACHA, Łukasz: Jean Amos Comenius 1592-1670. Pages choisies. Introduction de Jean Piaget, ... Hommage de l'Unesco a l'occasion du trois centieme anniversaire de la publlcation des Opera Didactica Omnia 1657-1957, Unesco 1957. - XVIII, s. 89-90.
Recense.    218
KURDYBACHA, Łukasz: Komeński a współczesna mu Europa. - XVIII Příl. S. 24-50. Souhrn:
franc., rus.    219
KURDYBACHA, Łukasz: Pierwsza szkoła Komeńskiego w Polsce. - XVIII, s. 117-131.
Souhrn: čes., franc., rus.    220
KUTNAR, František: Komenského pojetí národa a jeho poměr k současným a pozdějším výměrům.
- XIX Příl. S. 225-230. Souhrn: rus., franc,    221
KVAČALA, Ján: Analekta Comeniana. - I, a. 10-27.    222
KVAČALA, Ján: Anna Heyberger: Jean Amos Comenius (Komenský). Sa vie et son oeuvre d'éducateur. Paris 1928. - XI-XII, s.81.
Recense.    223
KVAČALA, Ján: Arnošt Polavský: J. V. Figulus a jeho africká dobrodružství. Vzpomínky a osudy posledního mužského potomka Jana Amose Komenského. Praha 1928. - XI-XII, s. 82.
Recense.    224
KVAČALA, Ján: Berlínský exemplár irenických spisov Komenského. - I, s. 43-45.    225
KVAČALA, Ján: Bibliografické analekta. - I, s. 46-52.    226
KVAČALA, Ján: Bibliografie České Historie. Sest. pomocí Josefa Volfa Čeněk Zíbrt. Díl 5. Sv. 2.
II. zpracování. Dějiny české od r. 1664-1670. Jan Amos Komenský. Čís. 17.255-22.998. Praha 1911. - III, s. 54-58.
Recense.    227
KVAČALA, Ján: Blahoslav předchůdcem Komenského. Příspěvek k dějinám bratrského školství.
Naps. E. Havelka. Praha 1925. (J. Kv.) - VIII, s. 35-37.
Recense.    228
KVAČALA, Ján: Comeniologické příspěvky v sväzku: Sborník vydaný k 60. narozeninám univ.
prof. Dra Františka Drtiny. Uspoř. Jiří V. Klíma. Praha 1921. - V, s. 41-43.
Recense.    229
KVAČALA, Ján: Časové otázky a rozpravy pedagogické. Pořádá Josef Tůma. Sv. 27. Jan Amos
Komenský. Jeho život a spisy. Naps. Jan V. Novák. Praha 1920-1922. - VI, s. 41-42.
Recense.    230
KVAČALA, Ján: Dodatky a vysvětlivky k dejom mierových snah Komenskho. - XI-XII,
s. 10-21.    231
KVAČALA, Ján: Doslov. - I, s. 55. K ukončení I. seš. Archivu.    232
KVAČALA, Ján: Dr. Josef Hendrich: "Příspěvky ke studiu Komenského". (Sborník filosofické fakulty university Komenského v Bratislavě. Roč. V, č. 49.) Bratislava 1927. - XI-XII,
s. 80-81.
Recense.    233
KVAČALA, Ján: Dr. Schneller István, Apáczai Cseri Jánosról, mint a magyar nemzet pedagogusárol. (O Janovi Ap. Cs. ako maďarskom národňom pedagogovi. Theol. Szaklap. (časopis) XIV. Pozsony 1916.) - V, s. 43-44.
Recense.    234
KVAČALA, Ján: Dve listiny k dějinám česko-moravských bratov vyhnancov v Hornom Uhorsku
z prvej polovice XVII. stoletia. - XI-XII, s. 22-32        235
KVAČALA, Ján: E. Spektorskij. Problema socialnoj fysiki v XVII. stoletij. Tom pervij. Novoje mirovozrenie i novaja teorija nauki. Varšava 1910. - II, s. 36-40.
Recense.     236
KVAČALA, Ján: Ferdinand Prager: Vinohrad J. A. Komenského a jiné historické obrázky.
Uh. Brod 1923. - VII, s. 66-67.
Recense.    237
KVAČALA, Ján: Fr. Tichý: Jana Amose Komenského Písně některé nábožné. Praha 1928. 
- XI-XII, s. 79-80.
Recense.    238
KVAČALA, Ján: Frant. Levý: Přerovská Česko-Bratrská Církev. Kulturně-historický příspěvek
k dějinám města Přerova. Přerov 1909. - X, s. 44-46.
Recense.    239
KVAČALA, Ján: František Tichý, Jan Amos Komenský: Některé písně náboženské. - 1920.
- IX, s. 39-40.
Recense.    240
KVAČALA, Ján: Friedrich Meinecke. Die Idee der Staatsrason in der neueren Geschichte. Münster
1924. (J. Kv.) - X, s. 47-48.
Recense.    241
KVAČALA, Ján: Fünfzig Jahre Comenius-Bücherei. Festschrift. Den Freunden und Förderern der Bücherei gewidmet zum 16. Nov. 1921. - XI-XII, s. 81-82.
Recense.    242
KVAČALA, Ján: G. A. Skalský, Komenského osobnost po stránce náboženské. (Zvl. otisk
z "Pedag.  Rozhledů" XXVI. Praha 1913.) - IV, s. 43.
Recense.    243
KVAČALA, Ján: Geisteskultur. Monatshefte der Comenius-gesellschaft für Geisteskultur und Volksbildung. Herausgeber Artur Buchnau, Schriftleiter Georg Heinz. Jährlich 10 Hefte. 33 Jahrgang (1924). (J. Kv.) - VIII, s. 32-35.
Recense.    244
KVAČALA, Ján: Gelegenheitsgedichte aus dem Fremdeskreis des Comenius ... - III, s. 54.
Recense článku W. Bickericha. Histor. Monatsblätter für die Provinz Posen, 1912.    245
KVAČALA, Ján: Herbert Schönebaum: Johann Amos Comenius. Ausgewählte Schriften zur Reform in Wissenschaft, Religion und Politik. ... Übersetzt und bearb. Leipzig 1924. - IX, s. 40-42.
Recense.    246
KVAČALA, Ján: Chemie und Mineralogie bei Joh. A. Comenius. Die Lehre vom Menschen in der Physica des Joh. A. Comenius.(Sr. Fr. Strunz: Beiträge und Skizzen zur Geschichte der Naturwissenschaften. Hamburg 1909.) - II, s. 41.
Recense.    247
KVAČALA, Ján: J. A. Komenského Cesta světla vyšetřena a vyšetřenu býti mající. Z latin. jazyka vyložil Josef Šmaha. Praha 1920. - VI, s. 42-43.
Recense.    248
KVAČALA, Ján: J. Bidla spis: Jednota Bratrská v prvním vyhnanství (Praha 1900, 1903, 1909).
- I, s. 53.
Recense.    249
KVAČALA, Ján: Jan Amos Comenius: Het Labyrint der Wereld en het Paradys des Harten.
Utrecht 1926. - X, s. 46-47.
Recense.    250
KVAČALA, Ján: Jan Amos Komenský: O papežství. Praha 1924. - VIII, s. 27-29.
Recense.    251
KVAČALA, Ján: 1. Josef Hendrych: Vývoj metafysiky J. A. Komenského. (Pedag. Rozhledy,
1922.) - 2. Josef Hendrych: Jana Amosa Komenského snahy vševědní, všeosvětné a všenápravné. (Zvl. otisk z Ped. Rozhl. roč. XXXII.) - 3. Josef Hendrych: Jana Amose Komenského Vlastní Životopis ze spisu pokračování v bratrském napomínání Samuela Maresia o mírnění horlivosti láskou. - Praha. - VIII, s. 29-32.
Recense.    252
KVAČALA, Ján: Josef Reber. - IX, s. 48-50.
Nekrolog.    253
KVAČALA, Ján: Josef Šmaha ... - VII, s. 66. Poznámky k článku St. Součka, Almanach ČAVU,
1923. Zvl. ot.    254
KVAČALA, Ján: K církevnej činnosti Komenského. - III, s. 60-61.
Recense publikací: W. Koepp "Johann Arndt". Berlin 1912. - FT. J. Winter "Johann Arndt, der Verfasser des wahren Christentums, ein christliches Lebensbild". Halle. - W. Glawe "Die Hellenisierung des Christentums in der Geschichte der Theologie von Luther bis auf die Gegenwart". Berlin 1912. - W. Goeters "Die Vorbereitung des Pietismus in der reformierten Kirche der Niederlande bis zur Labadistischen Krisis 1670".
Leipzig 1911.    255
KVAČALA, Ján: K dějinám vplývania Komenského na duševný život slovenský. - XI-XII,
s. 48-59.    256
KVAČALA, Ján: K filosofii Komenského. - III, s. 61.
Recense publikace: Bruno Tillmann "Leibniz Verhältniss zur Renaissance im allgemeinen und zu Nizolius im besonderen ..." Bonn 1912.    257
KVAČALA, Ján: K histórii slova pansophos, panaophia. - V, s. 38-39.    258
KVAČALA, Ján: K histórii Sapojenia Komenského s Karlom Gustávom, Kráĺom švédským.
- I, s. 35-38.    259
KVAČALA, Ján: Kašpar Scioppius a Komenský, dvaja methodikovia výučby v latinčině.
- XI-XII, s. 33-47.    260
KVAČALA, Ján: Kde se narodil Jan Amos Komenský. Přehled hlavních výsledků sporné otázky.
K 250. výročí úmrti J.  A. Komenského. Naps. J. V. Klima. Zvl. ot. z Naší Doby, roč. XVIII. Praha 1920. - V, s. 43.
Recense.    261
KVAČALA, Ján: Kniha Heybergovej ... - XI-XII, s. 89-90. Poznámka k recensím publikace:
A. Heyberger "J. A. Comenius" (Paris 1928).    262
KVAČALA, Ján: Komenského plat v Š. Potoku. - IX, s. 44-45.    263
KVAČALA, Ján: Komenského posledné rozpomienky. - III, s. 6-52. Text 39. - 128. par.
Komenského spisu "Continuatio Admonitionis Fraternae" s úvodem.    264
KVAČALA, Ján: Komenského posledný spis český. (J. Kv.) - VII, s. 58.    265
KVAČALA, Ján: Komenského spis "de angelis". - I, s. 42.    266
KVAČALA, Ján: Komenského účinkovanie posmrtné. - XI-XII,  s. 3-9.    267
KVAČALA, Ján: Komenského úsilia o mier. (Přednesené v Brně dňa 28. marca 1924.) - XI-XII,
s. 11-21.    268
KVAČALA, Ján: Komenský.  Jeho práce a jeho úspěchy. (Rozvrh prednášky na vysokoškolských
kursoch vo Viedni dňa 12. sept. 1925 držanej.) (J. Kv.) - IX, s. 3-5.    269
KVAČALA, Ján: Komenský a počiatky pietismu. - IX, s. 6-10.    270
KVAČALA, Ján: Komenský, ako zkúmateĺ prírody. (Reč přednesená na staroměstskej radnici
v Prahe 28. marca 1921.) - X, s. 3-13.    271
KVAČALA, Ján: Komenský o rozdiele v učeni dvoch prednych evanjelických církví. - VII,
s. 3-16.    272
KVAČALA, Ján: Komenský před medzinárodnou verejnosťou. - VIII, s. 38-39.    273
KVAČALA, Ján: Komenský u francúzov. - IX, s. 42-43. Hodnocení Komenského u francouzských
autorů.    274
KVAČALA, Ján: Leták z Kotterových zjavení. - VI, s. 39-40.    275
KVAČALA, Ján: Ludwig Keller. 1849-1915.) - VI, s. 3-5.    276
KVAČALA, Ján: Memoriál o proroctvách Drabíkových podaný Ludvíkovi XIV. - IV, s. 22-28.    277
KVAČALA, Ján: Menšie prispevky. - IV, s. 33-37.    278
KVAČALA, Ján: Menšie zprávy biografické. - I, s. 39-41.    279
KVAČALA, Ján: Michelet: Nos fils. Deuzieme edition. Paris 1870. - IV, s. 48.
Recense.    280
KVAČALA, Ján: Monogramy Komenského. - II, s. 29-30.    281
KVAČALA, Ján: Najnovšie sa začinaju ... - XI-XII, s. 90. Zprávy o článcích o Komenském
v německých časopisech.    282
KVAČALA, Ján: Náš Archiv sa konečne môže pochváliť ... - XI-XII, s. 91.
Recense publikace: V. Novotný "České písemnictví v prvém desetiletí republiky". Praha 1929.    283
KVAČALA, Ján: Nejdůležitější výsledky dosavadních bádání o Janu Amosu Komenském. Naps.
J. V. Klíma. - Rozšířený otisk přednášky konané při 250. výročí smrti Komenského před valnou hromadou Historického klubu dne 12. listopadu 1920. (J.K.) - V, s. 40-41.    284
KVAČALA, Ján: Neznámy dosial sociniansky polemický spis proti Komenskému. - X,
s. 26-28.    285
KVAČALA, Ján: Niekolko slov o El. Ladiverovi. - VI, s. 6-17.    286
KVAČALA, Ján: Nové podrobnosti o Komenského spojení s Angliou. - IV. s. 3-10.    287
KVAČALA, Ján: Nové pomníky Komenskému. - IX, s. 45.    288
KVAČALA, Ján: Nové práce ku Komenského pansofii. - XI-XII, s. 63-73.    289
KVAČALA, Ján: Novšie práce o Campanellovi. (J. Kv.) - V, s. 46-47.
Recense italských a francouzských publikací.    290
KVAČALA, Ján: Nový předseda berlínského Comeniusgesellschaftu o Komenském. - V,
s. 3-6.    291
KVAČALA, Ján: O niekoĺkých neznámých dosial rukopisoch diel Komenského. - V, s. 7-15.    292
KVAČALA, Ján: O pařížskej kollektanee spisov Komenského. - III, s. 53.    293
KVAČALA, Ján: O správnom ponímání náboženského vývoja, poťažne života Komenského.
- I, s. 7-9.    294
KVAČALA, Ján: Pařížská kollektanea menšich prác Komenského. - II, s. 33-35.    295
KVAČALA, Ján: Paul Haller: Comenius und der naturwissenschaftliche Unterricht. Leipzig 1906.
- II, s. 41-44.
Recense.    296
KVAČALA, Ján: "Das Pestbüchlein des Comenius." - III, s. 53-54.
Recense článku W. Bickericha, Histor. Monatsblätter für die Provinz Posen, 1912.    297
KVAČALA, Ján: Pod názvem Das Tagebuch der polnischen Unität ... - IV, s. 39-40. Referát
o rukopisu z "Archivu Unitatis", uveřejněném W. Bickerichem.    298
KVAČALA, Ján: Poznámky k tu odtisknutému protokolu. - II, s. 55-57. K protokolu ze schůze členů redakce Veškerých spisů J. A. Komenského.    299
KVAČALA, Ján a REBER, Josef: Poznámky ke článku "Komenského posledné rozpomienky". (Viz Archivu seš. III, str. 6 a násl.) - IV, s. 11-21.    300
KVAČALA, Ján: Práce k bibliografii Komenského. - I, s. 45-46.
Recense publikace: A. Andersson "Svensk Comeniua-Bibliografi tillegnad Erik Dahlgren den 7. Juni 1898 af Hans Vän och Beundrare ... I. Janua Linguarum och Panegyricus Carolo Gustavo. Uppsala 1898. - Recense článku: H. Jarník "Starší kusy naší Knihovny Komenského". Časopis Morav. Musea Zemského, 1909.    301
KVAČALA, Ján: Praxis Pietatis na Slovensku. - IX, s. 22-25.    302
KVAČALA, Ján: Príspevky k dějinám zjavení Drábikových. - II, s. 3-23.    303
KVAČALA, Ján: Príspevky k spoznaniu Komenského učenosti a vzdelanosti. - X, s. 14-21.    304
KVAČALA, Ján: Privatdozent Dr. Fr. Strunz: Johann Amos Comenius (1592-1670) als Naturforschner.  (Sonderabdruck aus Natur und Offenbarung, 55. Band.,  Münster 1909.)
- VII, s. 65-66.
Recense.    305
KVAČALA, Ján: Prívet. - I, s. 3-6. Program Archivu.    306
KVAČALA, Ján: Process Mikuláša Drábika. - V, s. 35-37.    307
KVAČALA, Ján: Prvé prostredníctvo Petra Figula v záujme Komenského. - I, s. 28-31.    308
KVAČALA, Ján: R. A. B. Costerhuis: "Jana Amose Komenského poslední útulek a hrob". (Holandsko a Naarden.) Z rkp. přel. Jakub Šebesta. Praha 1928. - XI-XII, s. 77-78.
Recense.    309
KVAČALA, Ján: Retuňk duchovný (J.Kv.) - IX, s. 25-27.    310
KVAČALA, Ján: Robert F. Young: Bohemian Scholars and Students at the English Universities
from 1347 to 1750. (Zvl. ot. z "The English Historical Review", 1923.) (J.Kv.) - VII, s. 64-65.
Recense.    311
KVAČALA, Ján: Robert Fitzgibbon Young ... : A Bohemian philosopher at Oxford in the XVII
Century. (Georg Ritschel of Deutschkahn 1616-1683.) ... London ... - X, s. 47.
Recense.    312
KVAČALA, Ján: Sapientiae primae Usus Triertium Catholicum. Lugduni Batavorum Anno 1681.
(J. Kv.) - VI, s. 42.
Recense publikace: J. A. Komenský "Sapientiae primae Usus Triertium Catholicum".
Praha 1920.    313
KVAČALA, Ján: Slovenské vydania Komenského "Praxis pietatis". - VIII, s. 17-22.    314
KVAČALA, Ján: Spominaná už knihovna "Špalíček" ... - XI-XII, s. 89.
Recense publikace: J. A. Komenský "Listové do nebe". Praha 1930.    315
KVAČALA, Ján: St. Souček: Výtah K. B. Skrbenského z neznámého jinak díla spisu Komenského Amphitheatrum universitatis rerum. Otisk z ČMM. 49, 1925. (J. Kv.) - IX, s. 39.
Recense.    316
KVAČALA, Ján: Súvaha filosofie renessansy. - VIII, s. 3-16.    317
KVAČALA, Ján: Sväzok irenických spisov Komenského ... - III, s. 53.    318
KVAČALA, Ján: V časopise "Bratislava" ... - XI-XII, s. 89. Zpráva o otištění Komenského listu
Opitzovi J. Volfem, Bratislava 1928.    319
KVAČALA, Ján: V Časopise Mat. Mor. ... - XI-XII, s. 90. Zpráva o uveřejnění holandského
překladu Komenského spisu "Poselství k milostivému létu" O. Odložilíkem. Časopis Matice Moravské, 1929.    320
KVAČALA, Ján: V novom časopise "Slavische Presse" ... - XI-XII, s. 90. Recense článku:
O. Odložilík "Die Hinterlassenschaft Jablonskýs". Slavische Rundschau, 1929.    321
KVAČALA, Ján: V novom vydaní Spisov ... - IV, s. 40-41. Otištěn list L. de Geera Ax. Oxenstiernovi o Komenském.    322
KVAČALA, Ján: V. S. J.  A. K. mho Sv. XVIII. Redigoval Stan. Souček 1926. V. S. J. A. K. Sv. XVIII. (7). Manuálník aneb Jádro Celé Biblí Svaté. Brno 1926. - X, s. 43-44.
Recense.    323
KVAČALA, Ján: Valerian Magni a jeho polemika s Komenským. - I, s. 32-34.    324
KVAČALA, Ján: Viděni a zjavení Krištofa Kottera ... - II, s. 49. Poznámky k článku Joe. Volfa, uveřejněnému v Časopise českého musea (1911) a Kvačalově kritice, která byla uveřejněna pod názvem "Nová hviezda" ve Slovenských Pohĺadech, 1911.    325
KVAČALA, Ján: Vniknutie Komenského učebníkov v Rusko za panovania Petra Velikého. - II, s. 24-28.    326
KVAČALA, Ján: Vydavateĺstvo "Skryté poklady, Tábor" ... - XI-XII, s. 89.
Recense publikace: "J. A. Komenský Rodičům" (Informatorium). Tábor 1930.    327
KVAČALA, Ján: Vysvetlenie. - V, s. 48. Poznámka k posudku O. Kádnera Kvačalova spisu "Komenský. Jeho osobnost' a jeho sústava vedy pedagogickej".    328
KVAČALA, Ján: Vzácná pamiatka z českej histórie. - III, s. 3-5. O německém rukopisu Kotterových proroctví.    329
KVAČALA, Ján: W. Bickerich: Aus Lissaa Vergangenheit. Heft I. Rafael V. Leszczynski. Lissa
i. P. - III, s. 59-60.
Recense.    330
KVAČALA, Ján: W. Bickerich: Des Comenius Aufträge In Danzig 1641 und die Verbindung der Unität mit den Reformierten in Danzig. (Sonder-Abdruck aus: Zeitschrift des Weatpreussischen Gesehichtsvereins, Heft 55.) - IV, s. 44.
Recense.    331
KVAČALA, Ján: W. Bickerich: Das Tagebuch der polnischen Unität von 1643-1751.
(Sonderabdruck aus Aus Posens kirchlicher Vergangenheit, Jahrbuch des Evangelischen Vereins für die Kirchengeschichte der Provinz Posen. - Jahrgang 1913.) Lissa i. P. 1913. - IV, s. 43-44.
Recense.    332
KVAČALA, Ján: W. Bickerich: Ein vergessener Dichter des Posener Landes. (Ausschnitt aus der Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Prof. Posen Jahrg. XXVIII (1913)
1. Halbband.) - IV, s. 44-45.
Recense.    333
KVAČALA, Ján: Z Archiv. Unit. Dep. Posnan ... - IV. s. 41-42. Několik zpráv, týkajících se Komenského    334
KVAČALA, Ján: Z viac strán som byl upozonený ... - I, s. 53-54. Poznámky k článku J. N.
Jelínka "Záhady ze života Jana Amosa Komenského", Časopis českého musea, 1910.    335
KVAČALA, Ján: Zoványi Jenö: Puritánus mosgalmak a magyar reformatus egyházban. Budapest 1911. (Eugen Zoványi: Puritánská pohyby v maďarsko-reformátskej církvi. Bpešt 1911.)
- IV, s. 45-48.
Recense.    336
KYRÁŠEK, Jiří: Andrej Čuma: Pedagogičeskoje nasledije Jana Amosa Komenskogo v Rossii v XVIII i v načale XIX vekov. (Autoreferat o kandidátské disertační práci o Komenském.) - XIX, s. 63-64.
Recense.    337
KYRÁŠEK, Jiří: Heidelberské vydání Pampaedie. - XX, s. 235-239.
Recense publikace: J. A. Comenius "Pampaedia, lateinischer Text und deutsche Übersetzung". Heidelberg 1960.    338
KYRÁŠEK, Jiří: Lermontov a Komenského Orbis pictus. (K.) - XVIII, s. 116. Zpráva o stati A. Michajlovové "Detskij Učebnik Lermontova" v almanachu "Choču vše znať", Leningrad 1957.    339
KYRÁŠEK, Jiří: M. P. Aleksejev, Erazm Rotterdamskij v russkom perevodě XVII veka. Moskva 1958. SlavJanskajá filologija, Sborník statej. - XVIII, s. 111.
Recense.    340
KYRÁŠEK, Jiří: O vzniku Komenského spisu Počátky čtení a psaní. - XIX, s. 1-5. Souhrn: rus., něm.    341
KYRÁŠEK, Jiří: Poměr Otokara Chlupa k dějinám pedagogiky. (K 85. narozeninám akademika Otokara Chlupa.) - XIX, s. 120-124. Souhrn: rus.    342
KYRÁŠEK, Jiří: Robert Alt: Pokrokový charakter Komenského pedagogiky. Praha 1955. - XVI,
s. 222-223.
Recense.    343
KYRÁŠEK, Jiří: S. A. Frumov: Velké dědictví (K 285. výročí úmrtí J. A. Komenského), Sovětská pedagogika, č. 12, r. 1955. (Velikoe nasledie.) - XVI, s. 223-224.
Recense.    344
KYRÁŠEK, Jiří: Sovětský sborník o Komenském. Materiály naučnoj sessii Akademii Pedagogičeskich nauk RSFSR, posvjaščennoj 300-letiju opublikovanija Sobranija didaktičeskich trudov Amosa Komenskogo. (Moskva 1959.) - XIX, s. 53-55.
Recense.    345
KYRÁŠEK, Jiří: Výbor z Ratkových spisů. (J. K.) - XVII, s. 128-129.
Recense publikace: W. Ratke "Die Neue Lehrart, Pädagogische Schriften Wolfgang Ratkes". Berlin 1957.
Recense.    346
KYRÁŠEK, Jiří: Zpráva o komeniologické studijní cestě do SSSR. - XVII,  s. 288-289.    347
LIMITI,  Giuliana:  La pedagogia di Komenský. I rapporti colpensiero di Ugo Grotius. Testo della relazione tenuta a Tours  (Francia) il 20 luglio 1960 per il 4° Convegno internazionale di studi umanisti dedicato al tema: Pedagogisti e Giuristi, organlzzato dali Universitá di Potiers e dal Centro di Studi Superiori della Rinascenza di Tours. - XX,  s. 212-222.    348
MIŠKOVSKÁ, Vlasta Taťána: De Galilei der Opvoedkunde. (Galilei vychovatelství.) (vtm) - XVI, s. 224.
Recense článku T. Eekmana. Loopmare, 1957.    366
LORDKIPANIDZE, David Onisimovič: Jan Amos Komenskij i sovetskaja pedagogika. - XIX Příl. S. 130-138. Souhrn: čes., franc.    349
LUDVÍKOVSKÝ, Jaroslav: Dobrovský a Komenský. - XV, s. 16-28.    350
LUDVÍKOVSKÝ, Jaroslav: Dodatkem k článku o Dobrovském a Komenském. (Srv. Archiv 15, 1940, str. 16-28.) - XVI, s. 67-68.    351
LUDVÍKOVSKÝ,  Jaroslav: Komenského Praecognita Pansophica. Studie bibliografická. - XVI,
s. 152-174. Souhrn: rus., angl.    352
LUKASOVÁ,  Maria: Bibliografie prací prof. dra Stanislava Součka. (*7. V. 1870 †30. XII. 1935.) - XIV, s. 214-234.    353
MACHÁČEK, Rudolf: Museum J. A. Komenského v Přerově. - XVI, s. 87-88.    354
MAKKAI, Lászlo: Die ungarischen Quellen der Gentis felicitas. - XIX Příl. S. 198-200. Souhrn: rus., čes.    355
MANIFEST míru. - XVII, s. 1-6. Text čes., rus., angl. Provolání mezinárodní komeniologické konference, která se konala v září 1957 v Praze.    356
MAŘAN, Stanislav: Odhalení pomníku J. A. Komenského v Nivnici. - XVI, s. 108.    357
MERTA, František: Ph. Dr. a Th. Dr. Ján Kvačala. (K jeho sedmdesátinám.) - XIII, s. 3. Básen.    358
MĚŠŤAN, Antonín: Vztah Komenského k polským antitrinitářům a jejich učení. - XIX,
s. 6-20.    359
MEZINÁRODNÍ komeniologický komitét. - XVI, s. 103.    360
MIKLEŠ, Ján: Význam pokrokovej tradície bystrických školských zákonov z roku 1617 a ich súvislosť s Komenského učebnicami v Kremnici a v Banskej Bystrici. - XVII,
s. 205-215.    361
MINGINAS, I.: Svjazi Ja. A. Komenskogo s Litvoj. - XVII, s. 97-101, příl. Souhrn: čes.    362
MISALSKI, Jan: Oratio in inauguratione Gymnasii Opaliniani noviter Siracoviae erecti. Lesnae, ex officina Danielis Vetteri Anno M.DC.L. - XVIII, s. 132-140.    363
MIŠKOVSKÁ, Vlasta Taťána: Amedeo Molnár: Samuel Maresius a Komenský. Theologická příloha Křesťanské revue. Ročník 1955. Číslo 1. (Příloha k číslu 2.) - XVI, s. 219-221.
Recense.    364
MIŠKOVSKÁ, Vlasta Taťána: D. A. Jablonský jako ochránce Lužických Srbů. Antonín Frinta: Wnuk Komenského - škitar Lužiskich Serbow. (Přeložil P.N.B.) Rozhlad. Časopis za serbsku kulturu. Lětník X. Číslo 11. 1960. (vtm) - XX, s. 251.
Recense.    365
MIŠKOVSKÁ, Vlasta Taťána:Dr. U. Monnerot-Dumaine: Précis d'interlinguistique génerále et spéciale. Paris 1960. (vtm) - XX, s. 141-144.
Recense.    367
MIŠKOVSKÁ, Vlasta Taťána: Empirisme ou invention a la base lexicale de la Panglottie ? - XX,
s. 189-197. Pozn. J. Brambory, s. 272. Souhrn: čes., rus.    368
MIŠKOVSKÁ, Vlasta Taťána: Giovanni Galo: Comenio nel tempo suo e nel nostro.
Discorso inaugurale dell' anno accademico 1957-1958. Accademia nazionale dei Lincei, anno CCCLIV - 1957. Quaderno N. 41. Problemi attuali di  scienza e di cultura. Roma 1957. - XVIII, s. 105-106.
Recense.    369
MIŠKOVSKÁ, Vlasta Taťána: Goethe o Orbisu. - XVII, s. 284.    370
MIŠKOVSKÁ, Vlasta Taťána: Iohannis Ludovici Wolzogenii Annotationes in meditationes metaphysicas Renati Des Cartis. - XX, s. 139-141.
Recense publikace: J. L. Wolzogen "Uwagi do Medytacji metafizycznych René Descartes'a". Warszawa 1959.    371
MIŠKOVSKÁ, Vlasta Taťána: Jan Amos Komenskij: Mir čuvstvennych veščej v kartinkach ili Izobraženie i naimenovanie vsech važnejšich predmetov v mire i dejstvij v žízni. Izdanie vtoroe. Perevod s latinskogo J. N. Drejzina. Pod redakciej i so vstupitelnoj staťej prof. A. A. Krasnovskogo. Moskva 1957. (vtm) - XVII, s. 116-118.
Recense.    372
MIŠKOVSKÁ, Vlasta Taťána: Jean Amos Coménius:  La Grande Didactique. Traité de l'Art d'enseigner tous a tous. Introduction et traduction par I.-B. Piobetta. Paris 1952. (vtm) - XVI, 
s. 73-74.
Recense.    373
MIŠKOVSKÁ, Vlasta Taťána: Jiřina Popelová: Gnoseologický základ pedagogiky J. A. Komenského. (V publikaci:) Otokar Chlup. Sborník prací věnovaných 80. narozeninám. Praha 1955. - XVI, s. 226-230.
Recense.    374
MIŠKOVSKÁ, Vlasta Taťána: Johannes Amos Comenius: Het Testament van de stervende moeder der Broeder-Uniteit ... Uit het Tsjechisch vertaald en van eene inleiding voorzien door R. A. B.Oosterhuis. Uitgegeven door de Evangelische Maatschapij in het jaar 1928. (vtm)
- XVI, s. 77-78.
Recense.    375
MIŠKOVSKÁ, Vlasta Taťána: Un jugement de Leibniz sur l'Orbis pictus. - XIX, s. 40-41.    376
MIŠKOVSKÁ, Vlasta Taťána: Lexicon reale pansophicum. - XVIII, s. 41-51.
Souhrn: rus., franc.    377
MIŠKOVSKÁ, Vlasta Taťána: Milada Blekastad: Eine seltene Comenius-Ausgabe in der 
Königlichen Bibliotek von Kopenhagen. Reprint from Scando-Slavica. Tonus VI. 1960.
- XX, s. 133-134.
Recense.    378
MIŠKOVSKÁ, Vlasta Taťána: Panglottia. - XIX Příl. S. 246-248. Čes. a rus. souhrn referátu.    379
MIŠKOVSKÁ, Vlasta Taťána: Petr Gustav Hamberg:  Titelgravyren till Didactica omnia 1657. Ett bidrag till fragen om Johan Amos Comenius förhallande till bildkosten.  (Titulní rytina k Didactica opera omnia. Příspěvek k otázce po vztahu Jana Amose Komenského 
k výtvarnému umění.) Zvl. ot. z ročenky: Lychnos. Lärdomshistoriska samfundets arsbok. Uppsala 1958. (vtm) - XVIII, s. 183-184.
Recense.    380
MIŠKOVSKÁ, Vlasta Taťána: Praeceptor gentium. Comenii cogitationes de societate reformanda. Vychovatel národu. Komenského úvahy o přetvoření společnosti. Praha 1955.
- XVI, 81-82.
Recense.    381
MIŠKOVSKÁ, Vlasta Taťána: Přehled novější literatury o knize Orbis pictus. - XIX, s. 44-51.    382
MIŠKOVSKÁ, Vlasta Taťána: The Seventieth Birthday of Professor G. H. Turnbull. - XVIII,
s. 82-84.    383
MIŠKOVSKÁ, Vlasta Taťána: Sto padesát let amerického Orbisu. - XX, s. 128-131. Souhrn:
franc.    384
MIŠKOVSKÁ, Vlasta Taťána: Sven Göransson: Den europeiska konfessionspolitikens upplösning 1654-1660. Religion och utrikespolitik under Karl X. Gustav. (Rozklad evropské konfesijní politiky 1654-1660. Náboženství a zahraniční politika za Karla Gustava.) Uppsala Universitets arsskrift 1956: 3. Wiesbaden, (vtm) - XVIII, s. 100-104.
Recense.    385
MIŠKOVSKÁ, Vlasta Taťána: Školní oslavy J.  A. Komenského. Materiály. Sest. Marta Bečkové. Praha 1960. (vtm) - XX, s. 146.
Recense.    386
MIŠKOVSKÁ, Vlasta Taťána: Švédská léta J. A. Komenského. (vtm) - XVI, s. 109. O výstavě, uspořádané na Vysoké škole pedagogické v Praze.    387
MIŠKOVSKÁ, Vlasta Taťána: Z Hartlibova kruhu. (vtm) - XIX, s. 153-154.    388
MIŠKOVSKÁ, Vlasta Taťána: Ze starších komeniologických prací dr. R. A. B. Oosterhuise. (vtm) - XVI, s. 216-217.    389
MIŠKOVSKÁ, Vlasta Taťána: Ze Šafaříkových záznamů o Komenském. (vtm) - XX,
s. 147-148.    390
MIŠKOVSKÁ, Vlasta Taťána: Ze Zoubkovy rukopisné pozůstalosti. - XX, s, 232-234.    391
MIŠKOVSKÁ, Vlasta Taťána: Zoubkův překlad Nejnovější metody jazyků. - XVIII, s. 171.    392
MOLNÁR, Amedeo: Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce. Text k vyd. připr., doslov a vysvětl. naps. A. Škarka. Praha, Naše vojsko 1958. - XIX, s. 141-142.
Recense.    393
MOLNÁR, Amedeo: Je. N. Medynskij: Bratskije školy Ukrajiny i Bělorueiji v XVI-XVII vv. i ich rol v vossojedineniji Ukrajiny s Roseijej. Moskva 1954. - XVI, s. 218-219.
Recense.    394
MOLNÁR, Amedeo: Joachim Heubach: Die Bedeutung des geistlichen Liedes für die christliche Jugendunterweisung nach Joh. Amos Comenius. Theologische Zeitschrift, Basel 13/1957. - XVIII, s. 109.
Recense.    395
MOLNÁR, Amedeo: Komenekij i českije brat'ja. - XIX Příl. S. 239-240. Rus. a franc. souhrn referátu.    396
MOLNÁR, Amedeo: Nad Komenského Závírkou k Historii o těžkých protivenstvích. - XVII,
s. 37-44. Souhrn: franc., rus., něm.    397
MOLNÁR, Amedeo: Rudolf Říčan ... - XX, s. 146. Zpráva o hesle Comenius (Komenský), Jan Amos v publikaci "Weltkirchen, Handbuch der Oekumene" (Stuttgart 1960).    398
MOLNÁR, Amedeo: Sofoniáš Hasenmüller a Komenského myšlenka mateřské školy. - XVI,
s. 210-211.    399
MORITO, Tatsuo: Addres of thanks for Gold Medal presented from Czechoslovak Republika.
- XVIII, s. 81.    400
MORITO, Tatsuo: Addres on tne Occasion of Comenius Festival. - XVIII, s. 79-81.    401
NOVÁK, Arne:  Studie Stanislava Součka k "Labyrintu světa". - XIV, s. 193-201.    402
NOVÁK, Bohumil: Staronový rukopis Truchlivého. - XVIII, s. 56-62, příl.    403
Novák, Bohumil: Výstava J. A. Komenského v Bratislavě. (1n-) - XVII, s. 291-292.    404
NOVÁK, Jan Václav:  Elegie Jana Am. Komenského nad smrtí Sigmunda Rákoczyho. Podává ...
- II, s. 30-32.    405
NOVÁK, Jan Václav: Nově nalezená Komeniana kláštera Strahovského. - IV, s. 29-33.    406
NOVOTNÝ, Václav: Nepovšimnutá zpráva o rodném domku a činnosti Husově. - XIII,
s. 40-50.    407
ODLOŽILÍK, Otakar: Dva listy Komenského gdaňskému kazateli Arn. Andreae. - XIV, s. 3-6.    408
ODLOŽILÍK, Otakar: Komenský v Groningen r. 1656. - XIII, s. 93-95.    409
OOSTERHUIS, R.  A. B.: Dvě dosud neznámá holandská vydání Brány a Vestibula Komenského. - XI-XII, s. 60-62.    410
OOSTERHUIS, R. A. B.: Hrob Komenského. - X, s. 29-38.    411
OOSTERHUIS, R. A. B.: Úsudek o Komenském v korespondenci Konstantina Huygense. - XVI,
s. 187-192. Souhrn: rus., franc., něm.    412
ORATIO in inauguratione Gymnasii Opaliniani noviter Siracoviae erecti.
v.    MISALSKI, Jan
OSADA, Arata: Komenakýs Wiedergeburt - Pädagogik der Freiheit. - XIX, s. 75-101.
Souhrn: čes., rus.    413
OSADA, Arata: Slavnostní projev při oslavě třístého výročí vydání Komenského souboru Opera didactica omnia na universitě v Hirošimě. - XVIII, s. 161-165.    414
PALEČEK, Jaroslav: Jan Ignác Komenský a jeho sestra Markéta. - XVII, s. 71-82. Souhrn: rus., franc.    415
PAŘÍZEK, Vlastimil: Humanismi et pacis praedicator - Hlasatel humanistických a mírových myšlenek. Praha 1958. - XX, s. 138-139.
Recense.    416
PATOČKA, Jan: Jan Amos Comenius, Grosse Didaktik. Hrsg. und eingeleitet von Hans Ahrbeck. Berlin 1957. - XVII, s. 112-113.
Recense.     417
PATOČKA, Jan: Jan Amos Komenskij, Izbrannyje pedagogičeskije sočinenija. Pod red.
s biografičeskim očerkom i primečanijami A. A. Krasnovskogo. Moskva 1955. - XVII,
s. 110-111.
Recense.    418
PATOČKA, Jan: Josef Polišenský: Nizozemská politika a Bílá Hora. Praha 1958. - XX, 
s. 249-251.
Recense.    419
PATOČKA,  Jan: Johann Amos Comenius, Grosse Didaktik. In neuer Übersetzung hrsg. von Andreas Flitner. Düsseldorf-München 1954. - XVII, s. 111-112.
Recense.    420
PATOČKA, Jan: Josef Hendrich Comeniana. Praha 1951. Otisk z Věstníku Král. české společnosti nauk, tř. histor.-filosofická, 1950. - XVI, s. 214-216.
Recense.    421
PATOČKA, Jan: K textu II. gradu "Pansofie". - XVI, s. 66.    422
PATOČKA, Jan: Komenského učebnice pro národní školu, Janua linguarum a Velké didaktika. - XVI, s. 60-62.    423
PATOČKA, Jan: Komenský v Psychological Review.
v.    SOUČEK, Jan a PATOČKA, Jan
PATOČKA,  Jan: Lukášz Kurdybacha: Działalność Jana Amosa Komeńskiego w Polsce. Warszawa 1957. - XVII, s. 120-121.
Recense.    424
PATOČKA, Jan: Mezinárodní konference k jubileu 300. výročí vydání amsterodamského souboru děl J. A. Komenského "Opera didactica omnia", pořádaná Československou akademií věd v Praze v září 1957. (S poznámkou J. Brambory.) - XVII, s. 131-141.    425
PATOČKA, Jan: Nad komeniologickou prací Dmytra Čyževského. - XVI, s. 208-210.    426
PATOČKA, Jan: Několik poznámek k článku Jos. Tvrdého "Komenský a Descartes". - XVIII,
s. 16-18. Souhrn: něm., rus.    427
PATOČKA, Jan: Některé z dnešních úkolů bádání o Komenském. - XVI, s. 18-25. Souhrn: angl.,
něm., rus.    428
PATOČKA, Jan: Oslavy Jana Amose Komenského v Rumunsku ve dnech 13.-21. XI. 1957. (Pat.)
- XVII, s. 142-143.    429
PATOČKA,  Jan: Velká didaktika, Bacon a Josef Hendrich. - XVI, s. 65-66.    430
PATOČKA, Jan: Vývoj pedagogického myšlení Komenského ve všenápravném období. - XIX Příl. S. 166-184. Souhrn: rus., franc.    431
POCH, Josef: Votrubová, Dagmar: Soupis komenian Státní pedagogické knihovny Komenského v Praze, Státní pedagogické knihovny v Brně a Slovenské pedagogické knihovny v Bratislavě. Praha 1956. - XVII, s. 126-127.
Recense.    432
POKORA, Timoteus: Komenský v Číně. - XVII, s. 152-154.    433
POLANSKÝ, František: Historie a dnešní posláni Musea Komenského v Uherském Brodě. - XVI, s. 88-89.    434
POLIŠENSKÝ, Josef: Česká otázka a politické vztahy mezi evropským západem a východem v době třicetileté války.- XIX, s. 125-140.    435
POLIŠENSKÝ, Josef: Jablonský a jeho doba. - XX Příl. S. 2-16.    436
POLIŠENSKÝ, Josef: Komeniologické příspěvky Leonarda Forstera. - XX, s. 244-245.    437
POLIŠENSKÝ, Josef: Komenský v Amsterodamu. - XX, s. 83-103. Souhrn: rus., franc.    438
POLIŠENSKÝ, Josef: Nové cesty k poznání života a díla Komenského. - XVI, s. 13-17.    439
POLIŠENSKÝ, Josef: Oslavy J. A. Komenského ve Stockholmu. - XVII, s, 141-142.    440
POLIŠENSKÝ, Josef: Prameny ke komeniologickému studiu v Městském archivu v Amsterodamu. - XVIII, s. 114-116.    441
POLIŠENSKÝ, Josef: Stremlenije Komenskogo k primireniju i ob'jedineniju čelovečestva. - XIX Příl. S. 252-254. Rus. a franc. souhrn referátu.    442
POLIŠENSKÝ, Josef: Šedesát let Johna D. Bernala. - XX, s. 254.    443
POPELOVÁ, Jiřina: Ideji Komenskogo i ich otnošenije k krupnejšim obščestvennym i političesakim problemam jego vremeni. - XIX Příl. S. 249-251. Rus. a franc. souhrn referátu.    444
POPELOVÁ, Jiřina: Jiřina Popelová: Jana Amosa Komenského cesta k Všenápravě. - XVI, s. 222. Autoreferát o připravované publikaci.    445
POPELOVÁ, Jiřina: Oslava Jana Amose Komenského v Sofii. (J.P.-O.) - XVI, s. 242.    446
POPESCU, B.: Komenského vliv na vývoj rumunské Školy a pedagogiky. - XIX Příl. S. 242-243. Čes. a rus. souhrn referátu.    447
POZDRAV z oslav v Gruzii. - XVIII, s. 185-186.    448
PROTOKOL o poradní schůzi členů redakce Veškerých spisů Jana Am. Komenského v Praze ...
- II, s. 50-55.    449
PŘÍHODA, Václav: Psychologické názory J. A. Komenského. - XVII, s. 45-61. Souhrn: rus.,
angl.    450
REBER, Josef: Poznámky ke článku "Komenského posledné rozpomienky".
v.    KVAČALA, Ján a REBER, Josef
RESOLUCE přijaté mezinárodní komeniologickou konferencí. - XVII, s. 131.    451
RUTTKAYOVÁ, Kata: Riznerova dvojzväzková bibliografia Komenského. - XVII,
s. 282-284.    452
RŮŽIČKA, Vladislav: Bibliografia článkov o Komenskom v slovenských časopisoch a novinách
v 19. a 20. storočí do konca r. 1918. - XVII, s. 274-277.    453
RŮŽIČKA, Vladislav: Komenského vplyv na vývoj slovenského školstva. - XVII, s. 161-177. Souhrn: něm., rus.    454
RYBA, Bohumil: Komenského trojí zpracování Vestibula. - XV, s. 28-40.    455
RYŠÁNEK, František: Nově objevené a zjištěné zápisky Komenského pro Divadlo světa. - XIX Příl. S. 221-222. Souhrn; rus., franc.    456
ŘÍČAN, Rudolf: Další rukopis druhého dílu Truchlivého. - XX, s. 126-127.    457
ŘÍČAN, Rudolf: Jan Amos Komenský: Duchovní písně. K vydání připr. a pozn. opatř. Antonín Škarka. Praha 1952. - XVI, s. 78-80.
Recense.    458
ŘÍČAN, Rudolf: Johann Amos Comenius. Quellen. 3. seš. publikace Das Seminar, občasné příl. obměsíčníku Evangelische Kinderpflege, vydávaného Erichem Psczolou v Darmstadtu, Witten/Ruhr (1957). (R.Ř.) - XVIII, s. 104-105.
Recense.    459
ŘÍČAN, Rudolf: Johann Amos Comenius: Vermächtnis der sterbenden Mutter, der Brüderunität. Eingeleitet übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Miloš Bič. Neukirchen 1958. - XVIII, s. 88-89.
Recense.    460
ŘÍČAN, Rudolf: Josef Brambora: Knižní dílo Jana Amose Komenského. Studie bibliografická.
 2. vyd. Praha 1957. - XVIII, s. 95-100.
Recense.    461
ŘÍČAN, Rudolf: K učení Komenského o poměru křesťanské vrchnosti k církvi. (Příspěvek
k dějinám bratrské věrouky.) - XV, s. 41-56.    462
ŘÍČAN, Rudolf: Komenský pro mír. (R.Ř.) - XX, s.146. Zpráva o pozdravu Křesťanské mírové konference a Ekumenické rady církví ČSR s citátem z Komenského.    463
ŘÍČAN, Rudolf: Komenský v Polsku. (R.Ř.) - XX, s. 146. Zpráva o exposici o Komenském na výstavě Reformacja w Polsce, uspořádané ve Varšavě na jaře 1960.    464
ŘÍČAN, Rudolf: Výchova "lidí v moci k zprávě světa postavených" v Jednotě bratrské. - XIX Příl. S. 126-130. Souhrn: franc., rus.    465
SCHILFERT, Gerhard: Komenskýs Anschauungen vom Staat in ihren Beziehungen zu den deutschen und westeuropäischen Staatstheorien seiner Zeit. - XVIII Příl. S. 111-119. Souhrn: čes., rus.    466
SCHůZE spolupracovníků na vydávání Veškerých spisů Komenského, konaná dne 14. října 1923 na děkanství filosofické fakulty Masarykovy university v Brně. - VII, s. 68-72.    467
SKALIČKÁ, Vladimír: Komenský jako lingvista. - XVIII Příl. S. 92-99. Souhrn: franc., rus.    468
SMOLÍK, Josef: Rudolf Říčan: Dějiny Jednoty bratrské. Praha 1957. - XVIII, s. 181-182.
Recense.    469
SMOLÍK, Josef: Seniorství a biskupství v Jednotě bratrské. - XVII, s. 101-103.    470
SOUČEK, Jan: J.  P. Hodin "Jan Amos Comenius och vâr tid" ("Jan Amos Komenský a naše doba"). Stockholm 1944. - XVIII, s. 108-109.
Recense.    471
SOUČEK,  Jan a PATOČKA, Jan: Komenský v Psychological Review. - XVI, s. 240.
Recense článku: C. Shettlerová "Some autecendent Concepta of Personality Trait". Psychological Review, sv. 48, 1941.    472
SOUČEK, Josef Bohumil: Komenského program Jednoty církve a úkoly dnešní bohoslovecké práce. - XIV, s. 149-158.    473
SOUČEK, Stanislav: Beznadějně těžká choroba ... (S.S.) - IX, s. 50.
Nekrolog G. A. Skalského.    474
SOUČEK, Stanislav: Jos. Šmaha. (S.S.) - IX, s. 46-48.
Nekrolog.    475
SOUČEK, Stanislav: Komenského "Labyrint" u nás a v cizině. (K 300. výročí jeho dokončení 
13. prosince 1623.) - VII, s. 17-54.    476
SOUČEK, Stanislav: Motto v Komenského "Centrum securitatis". - IX, s. 32-35.    477
SOUČEK, Stanislav: Orbis pictus v novém vydání. - XI-XII, s. 74-76.
Recense publikace: J. A. Komenský "Orbis pictus". Brno 1929. Vešk. spisy J. A. Komenského. Sv. 10.    478
SOUČEK, Stanislav: Theatrum a učebnice Komenského pro latinské školy. - XIII, s. 74-86.    479
SOUČEK, Stanislav: Úmrtí. (S.S.) - IX, s. 50.
Nekrolog K. Bendelmayera.    480
STANISLAV, Václav: Dohoda o činnosti Komenského museí. - XVII, s. 285.    481
STOIAN, Stanciu: Jan Amos Komenský jako filosof a pedagog míru. - XIX Příl. S. 254-255. Čes.
a franc. souhrn referátu.    482
STRNAD, Emanuel: K izučeniju vospitanija do Komenskogo. - XIX Příl. S. 240-241. Rus. a franc. souhrn referátu.    483
SUCHODOLSKI,  Bogdan: Charakter i znaczenie pedagogiki Komeńskiego w dziejach myśli pedagogicznej. - XIX Příl. S.
148-154. Souhrn:  rus., franc.    484
SYCHRA, Antonín: Význam umění v životním díle J. A. Komenského. - XVIII Příl. S. 100-111. Souhrn: franc., rus.     485
ŠAGIŇANOVÁ,  Marietta: Marietta Šagiňanová o Komenském. "Čechoslovackije pisma", Marietta Šagiňan, Literaturnaja gazeta, N 111,  17. září 1955. Překl. úryvku A. S. - XVII, s. 108-109.    486
ŠlMEK, František: Soud Komenského o Rokycanovi. - XV,  s. 56-65.    487
ŠINDELÁŘ, B.: Komenskij i Vestfaĺskij mirnyj kongress. - XIX Příl. S. 251-252. Rus. a franc. souhrn referátu.    488
ŠKARKA, Antonín: Kdo složil píseň "Kristus, Bůh i člověk pravý" 7 (Několik metodologických poznámek k rozboru duchovních písní.) - XV, s. 66-84.    489
ŠKARKA, Antonín: Komenský - básník duchovních písní. (Metodologické poznámky a úvahy, skizzy k chystané monografii o Komenském básníku.) - XIV, s. 11-76.    490
ŠKARKA, Antonín: Nové komeniologické texty. 1. Neznámý začátek polemiky Continuatio Admonitionis fraternae z r. 1669/70. 2. Krmanův opis Katona. 3. Unikátní výtisk Žehnání Jana Cyrila. - XX, s. 1-52, opr. s. 272. Text spisů Komenského s úvodem.    491
ŚLIZIŃSKI, Jerzy: Autograf Jana Amosa Komenskiego w Ksiąžnicy Miejsklej im. Kopernika w Toruniu. Pozn. A. Škarky. - XVI, s. 59-60.    492
ŚLIZIŃSKI, Jerzy: Jan Amos Komenskij i Polša. - XIX Příl. S. 243-244. Rus. a franc. souhrn referátu.    493
ŠTĚDROŇ, Bohumír: Komenskij i muzykaĺnoje vospitanije. - XIX Příl. S. 249. Rus. a franc. souhrn referátu.    494
ŠTRAUS, Jiří: K pokrokové tradici mezi moravským učitelstvem koncem XVIII. století. - XIX,
s. 39-40.    495
ŠTRAUS, Jiří: Nieskoĺko primečanij k dokládám d-ra I. Brambory i d-ra Vani. - XIX Příl. S. 246. Rus. a franc. souhrn referátu.    496
ŠTRAUS, Jiří: Pedagogické museum Komenského. Příspěvek k otázce zpřístupňování dokladů 
k důležitému úseku vývoje národní kultury. - XVI, s. 90-92.    497
ŠVANKMAJER, Milan: K zákazu "Labyrintu světa" r. 1825. - XVIII, s. 169-171.    498
ŠVANKMAJER. Milan: Pospíšilův pokus o vydání Praxis pietatis r. 1823. - XVIII, s. 74-75.    499
TICHÝ, František Rut: Ján Kvačala. In memoriam. - XVI, s. 69-72.    500
TICHÝ, František Rut: Komenský a Joachim Kalinka. - XVII, s. 220-225.    501
TSUNGHAI (HSIAO-TS'AN) CHENG: A Historical Study on the Using of Illustrations in Chinese Educative Books. - XX, s. 104-122. Souhrn: čes., rus.    502
TURNBULL, George Henry: An incomplete Orbis pictus of Comenius,  printed in 1653. Ed., with an introduction and notes by ... - XVI, s. 35-58, opr. s. 252. obr. příl. Souhrn: rus., něm. Angl. a čes. úvod a lat. a čes. text Komenského spisu "Vestibuli et Januae Llnguarum Lucidarium". Z angl. přel. Ot. Kádner. Text k edici upr. a přel. J. Červenka.    503
TURNBULL, George Henry: The Pansophiae Dlatyposis of Comenius and its Continuation. Ed. by ... - XVI, s. 113-151. Souhrn: čes., něm., rus. Text Komenského spisů: Templi Sapientiae ... Diatyposis, Templi Panaophici Delineatio Scenographica, Scenographiae Pansophicae Pars II.    504
TURNBULL, George Henry: Plans of Comenius for his story in England. Two accounts, written in October 1641 soon after his arrival. Ed., with an introduction and notes by ... - XVII, s. 7-28. Souhrn: čes., rus., něm.    505
TVRDÝ, Josef: Komenský a Descartes. - XVIII, s. 1-15. Souhrn: rus., něm.    506
UCTĚNÍ památky Komenského v brandýském kraji. - XVII, s. 159-160.    507
UHLÍŘ, Antonín: Vyzvání předsedy kuratoria Čsl. Pedag. ústavu J. A. Komenského členům sněmovny a senátu. - VII, s. 74-76. Žádost o podporu pro vydávání Veškerých spisů J. A. Komenského.    508
ÚLEHLA, Josef: Panu prof. dr. Janu Kvačalovi k sedmdesátým narozeninám. - XIII, s. 4-5.    509
USNESENÍ ÚV KSČ a vlády republiky o vydání spisů J. A. Komenského. - XVI, s. 95.    510
UŽDIL, Jaromír: Z archivního pátraní po komeniologických dokumentech ve švédských sbírkách.
- XVI, s. 106-108.    511
VÁŇA, Josef: Oslavy J. A. Komenského v Moskvě. - XVI, s. 241-242.    512
VÁŇA, Josef: Vědecká konference o J. A. Komenském v Sofii. - XVII, s. 143.    513
VÁŇA, Josef: Vospltanije i obrazovanije v českich zemljach do Komenskogo. - XIX Příl.
S. 235-238. Rus. a franc. souhrn referátu.    514
VÁVRA, Ivan: Komenského časoměrné Žalmy. - XX, s. 123-125.    515
VOJTOVA, Marie: Popečenije o narodnom zdorovju i profilaktika v trudach Komenskogo. - XIX Příl. S. 243. Rus. a franc. souhrn referátu.    516
VOLF, Josef: K dějinám vydání německého překladu spisu Historia persecutionum z r. 1766.
- VIII, s. 23-26.    517
VOLF, Josef: Zakoupení lešenských komenian do Prahy. (II) - XIV, s. 158-183.    518
VONKA, Rudolf Jordan: Jan Rulík, přítel Jana Amosa Komenského v Amsterodamě. - X,
s. 39-42.    519
VONKA, Rudolf Jordan: K tiskařství u Komenského.- XI-XII, s. 86-87. Autoreferát o statích, otištěných v holandské publikaci "Československo a mezinárodní výstava hospodářského vývoje v Amsterodame 1929".    520
VONKA, Rudolf Jordan: Komenský na výstavě "Pressa" v Kolíně nad Rýnem. - XI-XII. s. 86. Autoreferát o článku: Proč má Komenský své místo na výstavě "Pressa", Duch novin, 1928.    521
VONKA, Rudolf Jordan: Komenský v literatuře finské. - XI-XII. s. 87. Referát o stati o Komenském v publikaci: Kl. U. Suomela "Dějiny tělesných cvičení", d. 2.    522
VONKA, Rudolf Jordan: Mírová myšlenka a smysl českých dějin. - XI-XII, s. 88-89. Autoreferát
o statích o Komenském a P. Figulovi ve stejnojmenné publikaci (Praha 1929).    523
VONKA, Rudolf Jordan: Moderní překlad Labyrintu v Nizozemí. - XI-XII, s. 82-85.    524
VONKA, Rudolf Jordan: Pochodeň Komenského. - XI-XII, s. 87-88. Autoreferát o stejnojmenné publikaci (Mladá Boleslav 1928).    525
VONKA, Rudolf Jordan: Příspěvky k dějinám Komenského pobytu v Nizozemí. - VII,
s. 55-57.    526
VONKA, Rudolf Jordan: Zednářské symboly. - XI-XII, s. 87. Autoreferát stati o Komenském
v publikaci "Zednářské symboly" 1927.    527
VONKA, Rudolf Jordan: Živá  tiskárna. - XI-XII, s. 88. Referát o bibliofilském vydání tohoto spisu Komenského J. Pickou, Praha 1929.    528
VOTBUB0VÁ, Dagmar
v.    ČAPKOVÁ, Dagmar
VYHNAL, Otakar: Jan Amos Komenský v esperantském tisku. (Ot.V-1.) - XX, s. 252-253.    529
WESSELINGS, H.: Allocution au moment de l'inauguration du monument de Comenius
a Naarden. - XVIII, s. 76-78.    530
WINTER, Eduard: Jablonski, der grosse Aufklärer. - XX Příl. S. 25-28.    531
WINTER, Eduard: Komenský jako prostředník mezi Čechy a Němci. - XIX Příl. S. 245-246. Čes.
a rus. souhrn referátu.    532
WITTMAN, Tibor: Poznámka o historických zdrojích universalismu Komenského. - XIX Příl.
S. 251. Čes. a rus. souhrn referátu.    533
WITTOCH, Zdeněk: O vztahu Komenského k Rumunům. - XX, s. 248.
Recense článku: M. Şesan "Comenius şi rominii". Mitropolia Ardealului, 1959.    534
WITTOCH, Zdeněk: Rumunský sborník o J. A. Komenském. - XX, s. 246-248.
Recense publikace: J. A. Komenský, Editura de Stat didactiă si pedagogică. Bucurest 1958.    535
YOSHIMOTO, Hitoshi: A Study of Comenius in Japan. - XX, s. 254-256.    536
YOUHG, Robert Fitzgibbon: Miscellanea. I. The contemporary meaning of and associations of the term "Invisible College" (1645-1662). II. George Ritschel of Deutschkahn (Německé Chvojno) and René Descartes. - XIV, s. 126-131.    537
ZÁBRANSKÝ, Alois
v.    ČERVÍNEK, František
Předmětový rejstřík

ALT, Roberts: Der fortschrittliche Charakter der Pädagogik Komenskýs - polemiky    139
ANDREAE, Arnošt (gdaňský kazatel) - Komenský - styky    408
ARCHIV pro bádání o životě a díle J. A. Komenského - vydávání    179, 232, 306
BACON, Francis (1561-1626, anglický filosof) - Komenský - vztahy    430
BAKOS, József (maďarský pedagog) - práce komeniologické    119
BENDELMAYER, K. (1899-1926, český pedagog) - nekrology    480
BERNAL, John Desmond (1901- , anglický fysik) - jubilea    443
BLAHOSLAV, Jan (1523-1571, bratrský spisovatel) - vyučování elementární    215
BLATNÝ Potok (jméno místní) - výklady    20
BRAMBORA, Josef: Knižní dílo J. A. Komenského - kritiky    58
CAMPANELLA, Tommaso (1568-1639, italský filosof) - literatura    290
ČYŽEVSKYJ, Dmytro (1894- , slavista) - práce komeniologické    426
DESCARTES, René (1596-1650, francouzský filosof) - Komenský - filosofie - srovnání    427, 506
DOBROVSKÝ, Josef (1753-1829, Český učenec) - Komenský - hodnocení    350, 351
DRABÍK, Mikuláš (1588-1671, blouznivec a prorok)
v. t.: KOMENSKÝ, J. A. – proroctví
v. t.: KOMENSKÝ, J. A – proces    307
v. t.: KOMENSKÝ, J. A - proroctví    277
v. t.: KOMENSKÝ, J. A - život - zprávy    212
DRTINA, František (1861-1925, český filosof) - nekrology    201
EVROPA - dějiny politické (17. stol.) - Komenský    219
FIGULUS, Petr (1619-1670, zeť Komenského) - Švédsko    308
FIGULUSOVÁ-KALLIKOVÁ, Gerta (1912- , pravnučka Komenského) - návštěva v ČSSR    69
FILOSOFIE renesanční - Komenský - vlivy    317
FORSTER, Leonard (anglický germanista) - práce komeniologické    437
de GEER, Ludvík (1587-1652, podporovatel Komenského) - korespondence - texty    322
GOETHE, Johann Wolfgang (1749-1832, německý básník) - Komenský    370
GROTIUS, Hugo (1583-1645, nizozemský právník a filosof) - Komenský - srovnání    348
HARTLIB, Samuel (konec 16. stol. - 1662, anglický přítel Komenského) - spolupracovníci - literatura    388
HASENMÜLLER, Sofoniáš (německý pedagog) - Komenský - výchova předškolní - srovnání    399
HOOLE, Charles (1610-1667, anglický pedagog) - Komenský: Orbis pictus - vydání    166
HUS, Jan (asi 1369-1415, český reformátor) - katechismus    151
HUS, Jan (asi 1369-1415, český reformátor) - rodný domek    407
HUS, Jan (asi 1369-1415, český reformátor) - vyučování elementární    215
HUYGENS, Konstantin (1596-1678, nizozemský politik)- korespondence - Komenský    412
CHLUP, Otokar (1875- , český pedagog) - dějiny pedagogiky    342
CHMELA, Josef (1793-1847, český spisovatel) - Komenský: Orbis pictus - vydání    41
"INVISIBLE College" - současníci Komenského - výklady    537
JABLONSKÝ, Daniel Arnošt (1660-1741, vnuk Komenského) - činnost vědecká    531
JABLONSKÝ, Daniel Arnošt (1660-1741, vnuk Komenského) - oslavy 1960 - Praha    66
JABLONSKÝ, Daniel Arnošt (1660-1741, vnuk Komenského) - Polsko - působení    216
JABLONSKÝ, Daniel Arnošt (1660-1741, vnuk Komenského) - život a dílo    94, 436
JEDNOTA bratrská - biskupové    470
JEDNOTA bratrská - feudálové - výchova    465
JEDNOTA bratrská - seniorové    470
KACHNÍK, Josef (1859-1940, český teolog) - jubilea    43

KALINKA, Joachim (1602-1678, slovenský kazatel) - Komenský - vztahy    501
KAMPELÍK, Cyril (1805-1872, český lékař a spisovatel)- Komenský: Orbis pictus – polyglotta
slovanská    183
KELLER. Ludwig (1849-1915, německý komeniolog) - život a dílo    276
KOLLÁR, Jan (1793-1852, český básník) - Komenský - vztahy    98
KOMENIANA - Lešno - nálezy    518
KOMENIANA - Paříž Bibliotheque national    295
KOMENIANA - Praha - Kabinet filologické dokumentace - fotokopie    14
KOMENIANA - Knihovna Husova domu    143
KOMENIANA - Strahovská knihovna    406
KOMENIANA - Slovensko - nálezy    117
KOMENIOLOGIE - bibliografie    63
KOMENIOLOGIE - konference pedagogické 1956 - Praha    64
KOMENIOLOGIE - konference učitelské 1957 - Plzeňský kraj    107
KOMENIOLOGIE - konference vědecké 1957 - Berlín    150
KOMENIOLOGIE - konference vědecké 1957 - Praha    356, 360, 425, 451
KOMENIOLOGIE - konference vědecké 1957 - Sofie    513
KOMENIOLOGIE - konference vědecké 1958 - Blatný Potok    124
KOMENIOLOGIE - literatura esperantská    529
KOMENIOLOGIE - úkoly    29, 428, 439
KOMENIOLOGIE - zájezdy studijní - SSSR    347
KOMENIOLOGIE česká - jubilea    56
KOMENIOLOGIE česká - literatura (po r. 1918)    210
KOMENIOLOGIE česká - literatura (1957-58)    87
KOMENIOLOGIE čínská - literatura    433
KOMENIOLOGIE francouzská - literatura    274
KOMENIOLOGIE japonská    105, 114, 414, 536
KOMENIOLOGIE maďarská - literatura    194
KOMENIOLOGIE německá - literatura    282 - vývoj    163
KOMENIOLOGIE slovenská - literatura (do r. 1918) - soupisy    453
KOMENIOLOGIE slovenská - literatura (1954-59)    140
KOMENIOLOGIE sovětská - literatura - bibliografie    57
KOMENSKÝ, J. A.: Artificii legendi et scribendi tirocinium - vznik    341
KOMENSKÝ, J. A.: Atrium rerum et linguarum ornamenta exhibens    73
KOMENSKÝ, J. A.: - vydání ruské    129
KOMENSKÝ, J.A.: Consultatio catholica - rukopisy - nálezy    132
KOMENSKÝ, J.A.: Consultatio catholica - tisky - nálezy    131
KOMENSKÝ, J.A.: Continuatio admonitionis fraternae - poznámky 300
KOMENSKÝ, J.A.: Continuatio admonitionis fraternae (par. 1-38) - text s úvodem    491
KOMENSKÝ, J.A.: Continuatio admonitionis fraternae (par. 39-128) - text s úvodem    264
KOMENSKÝ, J.A.: De angelis - domnělé nálezy    266
KOMENSKÝ, J.A.: De antiquitatibus Moraviae    167
KOMENSKÝ, J.A.: De regula fidei ludicium duplex - berlínský exemplář    225
KOMENSKÝ, J.A.: De rerum humanarum emandatione consultatio catholica
v.    Consultatio catholica
KOMENSKÝ, J.A.: Diogenes cynicus - vydání (17. stol.)    154
KOMENSKÝ, J.A.: Dionysii Catonis diaticha moralia - opis D. Krmana    491
KOMENSKÝ, J.A.: Familiae Zerotinianae vetustae et dignitas    167
KOMENSKÝ, J.A.: Gentis felicitas    355
KOMENSKÝ, J.A.: Historie o těžkých protivenstvích církve české - překlad německý (1766)    517
KOMENSKÝ, J.A.: Historie o těžkých protivenstvích církve české - valdenští    397
KOMENSKÝ, J.A.: Historie o těžkých protivenstvích církve české - vznik    4
KOMENSKÝ, J.A.: Independentia populi Bohemici    49
KOMENSKÝ, J.A.: Informatorium školy mateřské - vydání česká    85
KOMENSKÝ, J.A.: Janua linguarum reserata - inscenace    217
KOMENSKÝ, J.A.: Janua linguarum reserata - rozbory    122
KOMENSKÝ, J.A.: Janua linguarum reserata - tituly    21, 83, 120
KOMENSKÝ, J.A.: Janua linguarum reserata - vydání (1631)    126
KOMENSKÝ, J.A.: Janualis rerum et verborum contextus - překlady české    198
KOMENSKÝ, J.A.: Labyrint světa - J. Bunyan: Pilgrims Progrese - srovnání teologické 3
KOMENSKÝ, J.A.: Labyrint světa - J. Bunyan: Pilgrims Progrese - ohlasy    476
KOMENSKÝ, J.A.: Labyrint světa - J. Bunyan: Pilgrims Progrese - překlady holandské    524
KOMENSKÝ, J.A.: Labyrint světa - J. Bunyan: Pilgrims Progrese - studie S. Součka    402
KOMENSKÝ, J. A.: Labyrint světa - zákaz censurní    498
KOMENSKÝ, J. A.: Lexicon reále pansophicum - rozbory    377
KOMENSKÝ, J. A.: Lexicon reále pansophicum - rukopisy - nálezy    132
KOMENSKÝ, J. A.: Linguarum methodus novissima - překlady F. J. Zoubka    392
KOMENSKÝ, J. A.: Linguarum methodus novissima (kap. XIV, XV) - texty    197
KOMENSKÝ, J. A.: Lucidarium
KOMENSKÝ, J. A.: v.    Vestibuli et januae linguarum lucidarium
KOMENSKÝ, J. A.: Opera didactica omnia - vydání fotolitografické    40
KOMENSKÝ, J. A.: Orbis pictus - jubileum    44
KOMENSKÝ, J. A.: Orbis pictus - literatura novější    382
KOMENSKÝ, J. A.: Orbis pictus - polyglotta slovanská    183
KOMENSKÝ, J. A.: Orbis pictus - předmluva Ch. Hoola - překlady české    166
KOMENSKÝ, J. A.: Orbis pictus - vydání americké    384
KOMENSKÝ, J. A.: Orbis pictus - vydání (1833)    41
KOMENSKÝ, J. A.: Orbis pictus (1958) - SPN - výtisk recensní    42
KOMENSKÝ, J. A.: Orietur sol et occidit sol - text s úvodem    405
KOMENSKÝ, J. A.: Panaugia - vydávání    121
KOMENSKÝ, J. A.: Panegersia - vydávání    121
KOMENSKÝ, J. A.: Panglottia    368, 379
KOMENSKÝ, J. A.: Pansophia - překlady české    199
KOMENSKÝ, J. A.: Pansophia - rukopisy    422
KOMENSKÝ, J. A.: Paralipomena didactica - překlady české    196
KOMENSKÝ, J. A.: Praecepta morum - vydání veršovaná    113
KOMENSKÝ, J. A.: Praecognita pansophica - rozbory materiálové    352
KOMENSKÝ, J. A.: Praxis pietatis - vydání obrozenecká    499
KOMENSKÝ, J. A.: Praxis pietatis - vydání slovenská    302, 314
KOMENSKÝ, J. A.: Prodromus pansophiae - vydávání    161
KOMENSKÝ, J. A.: Ráj srdce - překlad německý (1884)    138
KOMENSKÝ, J. A.: Regulae vitae - vydání anglické (1734)    138
KOMENSKÝ, J. A.: Retuňk duchovný    310
KOMENSKÝ, J. A.: Retuňk proti Antikristu - vznik    5
KOMENSKÝ, J. A.: Theatrum universitatis rerum    456, 479
KOMENSKÝ, J. A.: Truchlivý - opisy    403, 457
KOMENSKÝ, J. A.: Umění kazatelské - autorství    162
KOMENSKÝ, J. A.: Velká didaktika - vydání cizojazyčná, novější    62
KOMENSKÝ, J. A.: Vestibuli et januae linguarum lucidarium - text s úvodem    503
KOMENSKÝ, J. A.: Vestibulum Latinae linguae - úpravy    455
KOMENSKÝ, J. A.: Vestibulum novisinae Linguae Latinae - vydání (1657)    178
KOMENSKÝ, J. A.: Veškeré spisy J. A. Komenského - S. Souček    213
KOMENSKÝ, J. A.: Žalmy - 1. vydání    515
KOMENSKÝ, J. A.: Žehnání ... Jana Cyrilla - text a úvodem    491
KOMENSKÝ, J. A. - Amsterodam    438
KOMENSKÝ, J. A. - Amsterodam - materiály archivní    441
KOMENSKÝ, J. A - Andreae, Arnošt - korespondence    408
KOMENSKÝ, J. A - Anglie    287
KOMENSKÝ, J. A - Anglie - plány - texty    505
KOMENSKÝ, J. A - ariáni polští - styky    359
KOMENSKÝ, J. A - autografy    492
KOMENSKÝ, J. A - beletrie    25
KOMENSKÝ, J. A - bible - ohlasy    159
KOMENSKÝ, J. A - Bulharsko    92
KOMENSKÝ, J. A - církve evangelické    272
KOMENSKÝ, J. A - dílo    269
KOMENSKÝ, J. A - dílo - dramatisace    75, 81
KOMENSKÝ, J. A - dílo - literatura sovětská    486
KOMENSKÝ, J. A - dílo - princip jednoty    90
KOMENSKÝ, J. A - dílo - působení    267
KOMENSKÝ, J. A - dílo - zprávy    222
KOMENSKÝ, J. A - ekumenismus    170
KOMENSKÝ, J. A - emblematika    141
KOMENSKÝ, J. A - encyklopedie zahraniční, novější    103
KOMENSKÝ, J. A - hrob    411
KOMENSKÝ, J. A. - humanismus    184
KOMENSKÝ, J. A. - jazyk - slovník    134
KOMENSKÝ, J. A. - jazykověda    468
KOMENSKÝ, J. A. - jazykověda srovnávací    391
KOMENSKÝ, J. A. - Jednota bratrská    396
KOMENSKÝ, J. A. - jméno křestní - pravopis    35, 61, 74
KOMENSKÝ, J. A. - Karel Gustav - vztahy    259
KOMENSKÝ, J. A. - korespondence - texty    15, 408
KOMENSKÝ, J. A. - Litva - styky    362
KOMENSKÝ, J. A. - logika    157
KOMENSKÝ, J. A. - Mexiko    2
KOMENSKÝ, J. A. - monogramy    281
KOMENSKÝ, J. A. - náboženství    169, 294
KOMENSKÝ, J. A. - národ - definice    221
KOMENSKÝ, J. A. - národ - přednášky    54
KOMENSKÝ, J. A.- názory politické    444
KOMENSKÝ, J. A.- názory společenské    444, 462
KOMENSKÝ, J. A.- Německo    l, 532
KOMENSKÝ, J. A.- Norsko    133
KOMENSKÝ, J. A.- ohlas mezinárodní    273
KOMENSKÝ, J. A.- organizace vědecká    12
KOMENSKÝ, J. A.- oslavy 1956 - ČSSR    88
KOMENSKÝ, J. A.- oslavy 1957 - Brandýs n. Orl.    507
KOMENSKÝ, J. A.- oslavy 1957 - cizina    48
KOMENSKÝ, J. A.- oslavy 1957 - Čs. rozhlas    17
KOMENSKÝ, J. A.- oslavy 1957 - ČSSR    33
KOMENSKÝ, J. A.- oslavy 1957 - Francie    16, 180
KOMENSKÝ, J. A.- oslavy 1957 - Holandsko    30
KOMENSKÝ, J. A.- oslavy 1957 – Holandsko - delegace čes.    176
KOMENSKÝ, J. A.- oslavy 1957 - Moskva    512
KOMENSKÝ, J. A.- oslavy 1957 - Rumunsko    429
KOMENSKÝ, J. A.- oslavy 1957 - Sofie    446
KOMENSKÝ, J. A.- oslavy 1957 - Stockholm    440
KOMENSKÝ, J. A.- oslavy 1957-58    23, 67
KOMENSKÝ, J. A.- oslavy 1957-58- UNESCO    80
KOMENSKÝ, J. A.- oslavy 1958 - Hirošima    401
KOMENSKÝ, J. A.- oslavy 1958 - Tbilisi    448
KOMENSKÝ, J. A.- památky - Holandsko    526
KOMENSKÝ, J. A.- pansofie    177, 431
KOMENSKÝ, J. A.- pansofie - literatura    289
KOMENSKÝ, J. A. - pedagogika    137, 173, 175, 413, 431, 484
KOMENSKÝ, J. A. - pedagogika - literatura finská    522
KOMENSKÝ, J. A. - pedagogika - předchůdci    158
KOMENSKÝ, J. A. - pedagogika americká - srovnání    145
KOMENSKÝ, J. A. - pedagogika sovětská - působení    182, 349
KOMENSKÝ, J. A. - pietismus - vlivy    270
KOMENSKÝ, J. A. - písně duchovní - rozbory    489, 490
KOMENSKÝ, J. A. - pobyty - Blatný Potok    263
KOMENSKÝ, J. A. - pobyty -Groningen    409
KOMENSKÝ, J. A. - Polsko    493
KOMENSKÝ, J. A. – pomníky - Naarden - proslovy slavnostní    530
KOMENSKÝ, J. A. - pomníky - Neruda, Jan    59
KOMENSKÝ, J. A. - pomníky - Nivnice    357
KOMENSKÝ, J. A. - pomníky - Uherský Brod - proslovy slavnostní    181
KOMENSKÝ, J. A. - pomníky - zprávy    288
KOMENSKÝ, J. A.- Prešov - styky    185
KOMENSKÝ, J. A.- proroctví    303
KOMENSKÝ, J. A.- předchůdci    496
KOMENSKÝ, J. A.- předchůdci - Slovensko    361
KOMENSKÝ, J. A.- předkové    127
KOMENSKÝ, J. A.- příbuzní    415
KOMENSKÝ, J. A.- přírodní vědy    271
KOMENSKÝ, J. A.- psychologie    147, 450
KOMENSKÝ, J. A.- rodiště - spory    46
KOMENSKÝ, J. A.- Rokycana, Jan - hodnocení    487
KOMENSKÝ, J. A.- Rumunsko    447
KOMENSKÝ, J. A.- řečtina    190
KOMENSKÝ, J. A.- Skandinávie    13
KOMENSKÝ, J. A.- Slovensko    115
KOMENSKÝ, J. A.- Slovensko - působení    256, 454
KOMENSKÝ, J. A.- snahy irenické    231, 473
KOMENSKÝ, J. A.- snahy mírové    268, 442, 482
KOMENSKÝ, J. A.- spisy     - motta    477
KOMENSKÝ, J. A.- spisy - rukopisy    292
KOMENSKÝ, J. A.- spisy - vydávání    510
KOMENSKÝ, J. A.- spisy v.t. VEŠKERÉ spisy J.A. Komenského - vydávání
KOMENSKÝ, J. A.- spisy - zprávy    226, 278, 293, 318
KOMENSKÝ, J. A.- spisy české    265
KOMENSKÝ, J. A.- spisy české - lešenské tisky    102
KOMENSKÝ, J. A. - spisy pansofické - texty    504
KOMENSKÝ, J. A.- Švédsko    136, 149
KOMENSKÝ, J. A.- Švédsko - kultura 17. stol. - působení    100
KOMENSKÝ, J. A.- Švédsko - materiály archivní    511
KOMENSKÝ, J. A.- Švédsko - výstavy    387
KOMENSKÝ, J. A.- teorie státní    186, 466
KOMENSKÝ, J. A.- tiskařství    520
KOMENSKÝ, J. A.- třídění vědní    156
KOMENSKÝ, J. A.- učebnice    423, 479
KOMENSKÝ, J. A.- učebnice - Slovensko    116
KOMENSKÝ, J. A.- učebnice jazykové    73
KOMENSKÝ, J. A.- učebnice jazykové - Rusko (18. stol.)    130, 326
KOMENSKÝ, J. A.- učebnice jazykové - vydání holandská    410
KOMENSKÝ, J. A.- učitelstvo české (18. stol.) - působení    495
KOMENSKÝ, J. A.- Uhry - působení    146, 148
KOMENSKÝ, J. A.- umění    485
KOMENSKÝ, J. A.- universalismus    533
KOMENSKÝ, J. A.- USA    144
KOMENSKÝ, J. A.- vestfálský mír    488
KOMENSKÝ, J. A.- výchova hudební    494
KOMENSKÝ, J. A.- výroba průmyslová    71
KOMENSKÝ, J. A.- výstavy 1958 - Bratislava    404
KOMENSKÝ, J. A.- výstavy 1961 - Teplice    50
KOMENSKÝ, J. A.- vyučování elementární    215
KOMENSKÝ, J. A.- vzdělání    304
KOMENSKÝ, J. A.- vzdělání všeobecné    152
KOMENSKÝ, J. A.- zdravotnictví    516
KOMENSKÝ, J. A.- život - zprávy    279, 298, 334
KOMENSKÝ, J. A.- život a dílo - dramata    60, 95
KOMENSKÝ, J. A.- život a dílo - film    7
KOMENSKÝ, J. A.- život a dílo - literatura    34
KOTTER, Krištof (†1647, německý visionář) - proroctví    275
KOTTER, Krištof (†1647, německý visionář)- rukopisy    329
KRUMPHOLC, Josef (1870-1950, český komeniolog) - život a dílo    187
KŘESŤANSKÁ mírové konference - Praha 1960 - Komenský    463
KVAČALA, Ján (1862-1934, slovenský komeniolog) - dílo - soupisy    209
KVAČALA, Ján (1862-1934, slovenský komeniolog) - dílo - jubilea    358, 509
KVAČALA, Ján (1862-1934, slovenský komeniolog) - dílo - život a dílo    209, 500
LADIVER, Eliáš (1630-1686, slovenský pedagog) - Komenský
LADIVER, Eliáš (1630-1686, slovenský pedagog) - vztahy    286
LEHOCKÝ, Daniel (1759-1840, slovenský pedagog) - Komenský
LEHOCKÝ, Daniel (1759-1840, slovenský pedagog) - srovnání    110, 112
LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm (1646-1716, německý filosof) - Komenský    376
LERMONTOV, Michail Jurjevič (1814-1841, ruský básník) - Komenský    339
LITERATURA česká, starší - Komenský    168
MEDAILE J. A. Komenského (vyznamenání) - T. Morito    400
MENČÍK, Ferdinand (1853-1916, český literární historik) - nekrology    205
MUSEA Komenského - činnost    481
MUSEA Komenského - činnost - Naarden    11
MUSEA Komenského - činnost - Praha - návrhy    497
MUSEA Komenského - činnost - Praha - výstavy    86
MUSEA Komenského - činnost - Přerov    354
MUSEA Komenského - činnost - Uherský Brod    434
NOVÁK, Jan Václav (1853-1920, český komeniolog) - nekrology    203
OOSTERHUIS, R. A. B. (holandský lékař a komeniolog) - práce komeniologické    389
PANSOPHIA (termín) - původ    258
PANSOPHIA (termín) - užití    160
PETROZELIN Kunštátský, Jakub (bratrský kazatel) - korespondence - texty    172
PRZYPKOWSKI, Samuel (polský ariánský spisovatel) - Komenský - polemiky    285
RATKE, Wolfgang (1571-1635, německý pedagog) - Komenský - srovnání    165
REBER, Josef (1838-1926, německý komeniolog) - nekrology    253
REFORMACE polská - Komenský - výstava 1960
RITSCHEL, Jiří (1616-1683, pomocník Komenského) - zprávy    537
RIZNER, Ĺudovít Vladimír (1849-1913, slovenský bibliograf) - práce komeniologické    452
RULICIUS, Johannes (1602-1666, reformovaný kněz) - život
RULICIUS, Johannes (1602-1666, reformovaný kněz) - zprávy    55
RULICIUS, Johannes (1602-1666, reformovaný kněz) - život a dílo    519
SCIOPPIUS, Kašpar (1576-1649, německý klasický filolog) - Komenský - vyučování latině - srovnání    260
SIERAKÓW - gymnasium (r. 1650-55) - Komenský    220
SIERAKÓW - gymnasium (r. 1650-55) - programy    363
SKALSKÝ, Gustav Adolf (1857-1926, český církevní historik) - nekrology    474
SOUČEK, Stanislav (1870-1935, český literární historik) - dílo - soupisy    353
STÁTNÍ pedagogická knihovna Komenského v Praze - jubilea    22
STÁTNÍ pedagogická knihovna Komenského v Praze - oddělení komenian    109
ŠAFAŘÍK, Pavel Josef (1795-1861, český slavista) -Komenský 390
ŠARYŠSKÝ Potok
v.    BLATNÝ Potok
ŠMAHA, Josef (1843-1922, český komeniolog) - nekrology    475
TEŠEDÍK, Samuel (1742-1820, slovenský pedagog) - Komenský - srovnání    118
TURNBULL, George Henry (1889-1961, anglický komeniolog) - jubilea    383
UČEBNICE ilustrované - Čína    502
UHRY - bratrská emigrace (1. pol. 17. stol.)    235
VALERIAN Magni (učený kapucín) - Komenský - polemiky    324
VÁLKA třicetiletá - Čechy    435
VEŠKERÉ spisy J. A. Komenského - vydávání    135, 299, 449, 467, 508
VĚŽNÍK z Věžník, Adam Ladislav (moravský zemský soudce) - Komenský - korespondence - texty    15
VÝCHOVA před Komenským - země české    483, 514
ŽALMOVÁ poesie reformační - Komenský - srovnání    96
z ŽEROTÍNA, Karel st. (1564-1636, moravský zemský hejtman) - Komenský - korespondence - texty    171
Rejstřík recensí

ALEKSEJEV, M. P.: Erazm Rotterdamskij v russkom perevode XVII veka. (1958)    340
ALT, R.: Bilderatlas zur Schul- und Erziehungsgeschichte (1960)    52
ALT, R.: Pokrokový charakter Komenského pedagogiky (1955)    343
AHDERSSON, A.: Svensk Comenius-Bibliografi tillegnad Erik Dahlgren den 7. Juni 1898 ... (1898)    301
AUS dar Geschichte der Kleinkindererziehung (1959)    106
AUTY, R.: (Stať o J. A. Komenském v Cassel's Encyklopaedia of Literatur)    28
BARTOŠ, F. M.: Tři zápisy Komenského (1956)    78
BEČKOVÁ, M.: Školní oslavy J. A. Komenského (1960)    386
BEITRÄGE zur Geschichte der Vorschulerziehung (1960)    106
BICKERICH. W.: Des Comenius Aufträge in Danzig 1641 und die Verbindunge der Unität mit den Reformierten in Danzig    331
BICKERICH. W.: Gelegenheitsgedichte aus dem Fremdeskreis des Comenius (1912)    245
BICKERICH. W.: Das Pestbüchlein des Comenius (1912)    297
BICKERICH. W.: Raphael V. Leszczynski    330
BICKERICH. W.: Das Tagebuch der polnischen Unität von 1643-1751 (1913)    332
BICKERICH. W.: Ein vergessener Dichter des Posener Landes (1913)    333
BIDLO, J.: Jednota bratrská v prvním vyhnanství (1900, 1903, 1909)    249
BLEKASTAD, M.: Eine seltene Comeniue-Ausgabe in der Königlichen Bibliothek von Kopenhagen (1960)    378
BOHATCOVA, M.: J. A. Komenský. Soupis rukopisů (1957)    9
BRAMBORA, J.: Knižní dílo J. A. Komenského (1957)    461
CAIO, G.:i Comenio nel tempo suo e nel nostro (1957)    369
COMENIUS Festival at Hiroshima University (1958)    128
ČAPEK, J. B.: Komenský a Slovensko (1957)    91
ČAPEK, J. B.:  Václav Klement Žebrácký a jeho poesie politická (1955)    70
ČUMA, A.: Pedagogičeskoje nasledije J.  A. Komenskogo v Rossii v XVIII i v načale 
XIX vekov    337
ČYŽEVSKYJ, D.: Aus zwei Welten (1956)    89
DVORSKÝ, F.: Drobné příspěvky k životopisu J. A. Komenského (Teta Zuzana). (1912)    202
EEKMAN, T.: De Galilei der Opvoedkunde (1957)    366
ERASMUS Rotterdamský, D.: Humanismi et pacis praedicator  (1958)    416
FRINTA,  A.: Wnuk Komenskeho - škitar Ložiskich Serbow (1960)    365
FRUMOV,  S. A.: Velké dědictví. (K 285. výročí úmrtí J. A. Komenského). (1955)    344
FÜNFZIG Jahre Comenius-Bücherei. Festschrift (1921)    242
GEISSLER, H.: Das Christus-Verstandnis in der Pädagogik Johann Amos Comenius (1957)    77
GEISTESKULTUR Monatshefte der Comeniüsgesellschaft für Geisteskultur und Volksbildung. Jhrg. 33 (1924)    244
GESCHICHTE der Erziehung (1959) - Komenský    104
GLAWE, W.: Die Hellenisierung des Christentums in der Geschichte der Theologie von Luther bis auf die Gegenwart (1912)    255
GÖRANSSON, S.: Den europeiska konfessionspolitikens upplösning 1654-1660 (1956)    385
GOETERS, W.: Die Vorbereitung des Pietismus in der reformierten Kirche der Niederlande bis zur Labadistischen Krisis 1670 (1911)    255
HALLER, P.: Comenius und der naturwissenschaftliche Unterricht (1906)    296
HAMBERG, P. G.: Titelgravyren till Didactica opera omnia 1657 (1958)    380
HAUPTOVÁ, Z.: O současném stavu slavistických studií v Maďarsku (1956)    65
HAVELKA,  E.: Blahoslav předchůdce Komenského (1925)    228
HELLING, F.: Schulreform in der Zeitenwende (1958)    76
HENDRICH, J.: Comeniana (1950)     421
HENDRICH, J.: Jana Amos a Komenského snahy vševědné, všeosvětné a všenápravné (1923)    252
HENDRICH, J.: Příspěvky ke studiu Komenského (1927)    233
HENDRICH, J.: Vývoj metafysiky J. A. Komenského (1922)    252
HEBAUCH, J.: Die Bedeutung des geistlichen Liedes für die christliche Jugendunterweisung nach Joh. Amos Comenius (1957)    395
HEYBERGER, A.: J. A. Comenius (1928)    223, 262
HODIN, J. P.: Jan Amos Comenius och vâr tid (1944)    471
HRUBANT, J.: Bohemika v archivu London Dutch Church v Londýně (E.G.). (1911)    204
HRUBANT, J.: J. A. Komenský, Editura de Stat didactică si pedagogică (1958)    535
HRUBANT, J.: J. A. Komenský ve Fulneku (1958)    192
JARNÍK, H.: Starší kusy naší Knihovny Komenského (1909)    301
JELÍNEK. J. N.: Záhady ze života Jana Amosa Komenského (1910)    335
KLÍMA, A.:  Čechy v období temna (1958)    19
KLÍMA, J. V.: Kde se narodil Jan Amos Komenský (1920)    261
KLÍMA, J. V.: Nejdůležitější výsledky dosavadních bádání o J. A. Komenském (1920)    284
KOEPP, W.: Johann Arndt (1912)    255
KOMENSKÝ, J. A.: The Analytical Didactic (1953)    111
KOMENSKÝ, J. A.: Analytische Didaktik und andere pädagogische Schriften (1959)    108
KOMENSKÝ, J. A.: Cesta světla vyšetřena a vyšetřenu býti mající (1920)    248
KOMENSKÝ, J. A.: Další napomenutí rozptýleným ostatkům Jednoty bratrské (1956)    31
KOMENSKÝ, J. A.: Didactica Magna. L'analisi dél principali passi    189
KOMENSKÝ, J. A.: Duchovní písně (1952)    458
KOMENSKÝ, J. A.: Giovanni Amos Comenio 1592-1670. Pagine scelte ... (1960)    84
KOMENSKÝ, J. A.: La grande Didactique (1952)    373
KOMENSKÝ, J. A.: Grosse Didaktik (1954)    420
KOMENSKÝ, J. A.: Grosse Didaktik (1957)    417
KOMENSKÝ, J. A.: Informatorium školy mateřské (1925)    206
KOMENSKÝ, J. A.: Izbrannyje pedagogičeskije sočinenija (1955)    418
KOMENSKÝ, J. A.: Janua linguarum reserata (1960)    37
KOMENSKÝ, J. A.: Jean Amos Comenius 1592-1670. Pages choisies. (1957)    218
KOMENSKÝ, J. A.: Johann Amos Comenius (1957)    459
KOMENSKÝ, J. A.: Johann Amos Comenius. Ausgewählte Schriften zur Reform in Wissenschaft, Religion und Politik (1924)    246
KOMENSKÝ, J. A.: Juan Amos Comenio. 1592-1670. Págtnas escogikas (1959)    84
KOMENSKÝ, J. A.: Kšaft umírající matky Jednoty bratrské (1927)    211
KOMENSKÝ, J. A.: Kšaft umírající matky Jednoty bratrské (1928)    211
KOMENSKÝ, J. A.: Labyrint světa a ráj srdce (Naše vojsko 1958)    393
KOMENSKÝ, J. A.: Het Labyrint der Wereld en het Paradys des Harten (1926)    250
KOMENSKÝ, J. A.: A látható világ (Orbis sensualium pictus) (1959)    193
KOMENSKÝ, J. A.: Listové do nebe    (1925)    207
KOMENSKÝ, J. A.: Listové do nebe (1930)    315
KOMENSKÝ, J. A.: Manuálník. (Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. 18. 1926)    323
KOMENSKÝ, J. A.: Mir čuvstvennych veščej v kartinkach (1957)    372
KOMENSKÝ, J. A.: Nagy oktatástana (1953)    188
KOMENSKÝ, J. A.: Některé písně nábožné (1920)    240
KOMENSKÝ, J. A.: O papežství (1924)    251
KOMENSKÝ, J. A.: Odevzdání pochodně (1956)    47
KOMENSKÝ, J. A.: Opera didactica omnia (1957)    164
KOMENSKÝ, J. A.: Orbis pictus. (Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. 10. 1929)    478
KOMENSKÝ, J. A.: Pampaedia, lateinischer Text und deutsche Übersetzung (1960)    338
KOMENSKÝ, J. A.: Písně některé nábožné (1928)    238
KOMENSKÝ, J. A.: Praeceptor gentium (1955)    381
KOMENSKÝ, J. A.: Rčeuli pedagogluei thszulebani (1958)    82
KOMENSKÝ, J. A.: Rodičům (Informatorium školy mateřské) (1930)    327
KOMENSKÝ, J. A.: Sapientiae primae usus triertium catholicum (1920)    313
KOMENSKÝ, J. A.: Setivnijat avjat v kartini ... (1957)    142
KOMENSKÝ, J. A.: Hot Testament van de stervende moeder der Broeder-United (1928)    375
KOMENSKÝ, J. A.: Texte alese (1958)    72
KOMENSKÝ, J. A.: Vermächtnis der sterbenden Mutter, der Brüderunität (1958)    460
KOMENSKÝ, J. A.: Veškeré spisy J.  A. Komenského. Sv. 4. (1913)    155
KOMENSKÝ, J. A.: Vlastní životopis ze spisu pokračovaní v bratrském napomínání Samuela Maresia o mírnění horlivosti láskou (1924)    252
KOMENSKÝ, J. A.: Vybrané spisy J. A. Komenského. Sv. 1. (1958)    200
KOMENSKÝ, J. A.: Živá tiskárna (1929)    528
KOMOR, I.: Comenius a humanista béke morgalom vezetö alakja (1957)    191
KOMOR, I.: Tanulmányok a XVII. századi magyar- német kultúrális érintkezések 
közeböl (1955)    195
KORPAŁA, J.: Zarys dziejów bibliografii w Polsce (1953)    39
KRůTA, V.: Czech Doctors in Great Britain (1945)    101
KURDYBACHA, Ł.: Działlalność Jana Amosa Komeńskiego w Polsce (1957)    424
KURDYBACHA, Ł.: Z dziejów pedagogiki ariańskiej  (1958)    8
KVAČALA, J.: Komenský. Jeho osobnost a jeho sústava vedy pedagogickéj (1914) - kritiky    328
KVAČALA, J.: Komenský. Jeho osobnosť a jeho sústava vedy pedagogickej (1921)    208
LEVÝ, F.: Přerovská Česko-bratrská církev (1909)    239
LIMITI, G.: Jean Amos Komenski (Comenio) (1958)    26
LITVINOV, S. A.: Jan Amos Komenskij i radjanská pedagogična nauka (1958)    79
MÁTEJ, J.: Karol Salva (1959)    45
MATERIÁLY naučnoj sessii Akademii Pedagogičeskich nauk RSFSR, posvjaščennoj 300-letiju opublikovanija Sobranlja didaktičeskich trudov A. Komenskogo (1959)    345
MEDYNSKIJ, Je. N.: Bratrskije školy Ukrajiny i Belorusiji v XVI-XVII vv. i ich rol v vossojedinenii Ukrajiny a Rossijej (1954)    394
MEINECKE, Fr.: Die Idee der Staatsrason in der neueren Geschichte (1924)    241
MICHELET, J.: Nos fils (1870)    280
MITTELLATEINISCHES Wörterbuch bis zum ausgehenden 13. Jahrhundert (1959-60)    125
MOLNÁR, A.: Samuel Maresius a Komenský (1953)    364
MONNEROT-DUMAINE, M.: Précis d'interlinguiatique génerál et spéciale (1960)    367
NĚMEČKOVÁ, J.: Ze života a komeniologické práce Josefa Krumpholce (1958)    36
NIVNICE, městečko J. A. Komenského (1958)    93
NOVÁK, B.: J. A. Komenského život, dílo a doba (1957)    6
NOVÁK, J. V.: Jan Amos Komenský. Jeho život a spisy (1920-22)    230
NOVOTNÝ, V.: České písemnictví v prvém desetiletí republiky(1929)    283
ODLOŽILÍK, O.: Die Hinterlassenschaft Jablonskýs (1926)    321
ODLOŽILÍK, O.: Komenského poselství k milostivému létu 1631/32 (1929)    320
OOSTERHUIS, R. A. B.: Jana Amose Komenského poslední útulek a hrob (1928)    309
PATOČKA, J.: État présent des études Coméniennes (1959)    24
PAVLÁSEK, V.: Pedagogické museum J. A. Komenského (1960)    68
PODOBSKÝ, J.: Johannes Amos Comenius magistro de naciones (1958)    97
POLAVSKÝ, A.: J. V. Figulus a jeho africká dobrodružství (1928)    224
POLIŠENSKÝ, J.: Nizozemská politika a Bílá Hora (1958)    419
POPELOVÁ, J.: Gnoseologický základ pedagogiky J. A. Komenského (1955)    374
POPELOVÁ, J.: Jana Amosa Komenského cesta k Všenápravě (1958)    174, 445
PRAGER, F.: Vinohrad J. A. Komenského a jiné historické obrázky (1923)    237
QUELLEN zur Geschichte der Erziehung (1959)    108
RATKE, W.: Die Neue Lehrart (1957)    346
REICHERT, J.: Příspěvek k životu Karla st. z Žerotína (1912) 214
ŘÍČAN, R.: Comenius (Komenský), Jan Amos v: Weltkirchenlexikon, Handbuch der Oekumene (1960)    398
ŘÍČAN, R.: Dějiny Jednoty bratrské (1957)    469
SBORNÍK vydaný k 60. narozeninám univ. prof. Dra Fr. Drtiny (1921) - příspěvky komeniologické    229
SCIFO, C.: Giovanni Amos Comenio, pedagogista e pansofo (1959)    26
ŞESAN, M.: Comenius şi romînii (1959)    534
SESJA naukowa w Lesznie w czterechsetna rocznicę powstania Gimnazjum i trzechsetna wydania "Opera didactica omnia" J. A. Komenskiego (1957)    10
SHETTLEROVÁ, C.: Some Concepts of Personality Trait (1941)    472
SCHALLER, K.: Die Pampaedia des J. A. Comenius (1957)    123
SCHMIDT, F. J.: Amos Comenius (1921)    291
SCHNELLER, I.: Agáczai Cseri Jánosról, mint a magyar nemzet pedagogusárol (1916)    234
SKALSKÝ, G. A.: Komenského osobnost po stránce náboženské (1913)    243
SKALSKÝ, J.: J. A.  Komenský v severovýchodních Čechách (1956)    38
SOUČEK, S.: Josef Šmaha (1923)    254
SOUČEK, S.: Výtah K. B. Skrbenského z neznámého jinak dílu spisu Komenského Amphitheatrum universitatis rerum (1925)    316
SOUPIS děl J.  A. Komenského v čs. knihovnách, archivech a museích (1959)    27
SPEKTORSKIJ, E.: Problems socialnoj fysiki v XVII. stoletij. T. 1. (1910)    236
STRUNZ, F.: Beiträge und Skizzen zur Geschichte der Naturwissenschaften (1909)    247
STRUNZ, F.: Johann Amos Comenius (1592-1670) als Naturforscher (1909)    305
SZYROCKI, M.: Der junge Opitz (1955)    53
ŠKARKA, A.: Jan Amos Komenský. (Dějiny české literatury. Sv. 1. 1959)    51
ŠKARKA, A.: Komenského rozprava "O poezi české" z leningradského sborníku (1955)    18
von THADDEN, R.: Die Brandenburgisch-preussischen Hofprediger 17. und 16. Jahrhundert (1959)    99
TILLMANN, B.: Leibniz Verhältniss zur Renaissance in allgemeinen und zu Nizolius im besonderen ... (1912)    257
TURNBULL, G. H.: Samuel Hartlib, a Sketsch of his Life and his Relations to J. A. Comenius (1920)    153
VOLF, J.: Ein unbekannter Brief des J. A. Comenius an Martin Opitz (1928)    319
VOLF, J.: Vidění a zjevení Krištofa Kottera ... (1911)    325
VOLKOV, G.: Čuvašský následovník velkého Komenského (1958 )    32
VONKA, R. J.: Mírová myšlenka a smysl českých dějin (1929);    523
VONKA, R. J.: Pochodeň Komenského (1928)    525
VONKA, R. J.: Proč má Komenský své místo na výstavě "Pressa" (1928)    521
VONKA, R. J.: Zednářské symboly (1927)    527
VOTRUBOVÁ,  D.:  Soupis komenian SPKK v Praze,  SPK v Brně a SPK v Bratislavě (1956)    432
WINTER, F. J.: Johann Arndt, der Verfasser des wahren Christentums, ein christliches
Lebensbild    255
WOLZOGEN, J. L.: Uwagi do Medytacji metafizycznych René Descartes a (1959)    371

YOUNG, R. F.: A Bohemian philosopher at Oxford in the XVII Century    312
YOUNG, R. F.: Bohemian Scholars and Students at the English Universities from 1347 to
1750 (1923)    311
ZÍBRT, Č.: Bibliografie české historie. D. 5. (1911)    227
ZOVÁNYI, J.: Puritánus mosgalmak a magyar reformatus egyházban (1911)    336

Rejstřík autorských šifer

bč            Marta Bečková
Bra            Josef Brambora
D.V.            Dagmar Votrubová-Čapková
jb.            Josef Brambora
J.B.Č.            Jan Blahoslav Čapek
J.K. (do roč. XIUI)    Ján Kvačala
J.K. (od roč. XVI)    Jiří Kyrášek
J. Kv.            Ján Kvačala
Jos. K-c.        Josef Krumpholc
J.P.-O.            Jiřina Popelová-Otáhalová
K.            Jiří Kyrášek
ln-            Bohumil Novák
-mb-            Josef Brambora
Ot. K.            Otokar Kádner ml.
Ot. V-l.        Otokar Vyhnal
Pat.            Jan Patočka
R. Ř.            Rudolf Říčan
S. S.            Stanislav Souček
vtm            Vlasta Taťána Miškovská

Obsah:

Předmluva            2
Úvodní poznámka        5
Přehled ročníků        6
Bibliografické záznamy    7
Předmětový rejstřík        31
Rejstřík recensí        38
Rejstřík autorských šifer    42

Bibliografie článků v časopise Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského. Roč. 1-20 (1920-1961). Sestavila Marta Bečková. Úvod Dr Josef Brambora. Hlavní redaktor Dr Pravoslav Hykeš. Vydala Státní pedagogická knihovna Komenského v Praze - ústřední pedagogická knihovna ČSSR. Praha 1964.