News

Johannis Amos Comenii Opera Omnia / Dílo Jana Amose Komenského. Sv. 26/II.

Epistulae – Korespondence, Pars II, 1639–1641 PRÁVĚ VYŠLO   Praha: Academia, 2024, 312 s., 28 s. obr. příl.ISBN 978-80-200-3563-9

Read More ...

CALL FOR PAPERS: Filosofie a univerzita

6. 11. 2024, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, konference  

Read More ...

Go to news overview
PhDr. Vojtěch Balík

PhDr. Vojtěch Balík

Work position: Research Fellow and Editor of Latin works of Jan Amos Comenius, interpretation of Comenius´ work namely from philological aspect, research of Comeniana and secondary sources.

Research Fields of Interest:
- early modern philosophy
- critical edition and interpretation of Comenius´s Latin texts
- book and reading culture in early modern period

kancelář/office: 308a
tel.: +420 221 183 314
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education and academic qualification

1985   Charles University in Prague, Faculty of Philosophy: postgraduate studies (library and information science)
1977  Czechoslovak Academy of Sciences: preparation for achieving the degree of CSc. - Candidate of Sciences (proceedings were suspended for political reasons)
1971   Charles University in Prague, Faculty of Philosophy: PhDr. (ancient Latin/Greek literature)
1970  Charles University in Prague, Faculty of Philosophy: classical studies, French language and culture

Work experience

since 2005   Czech Academy of Sciences, Institute of Philosophy: critical edition of Latin writings of J. A. Comenius, interpretation of Comenius´ work
1990–2004  National Library of the Czech Republic: Director General
1977–1990  National Library of the Czech Republic: head of catalogisation dept. and central catalogue
1970–1977  Czechoslovak Academy of Sciences, Institute of the Czech Language, than Comenius´ Institute of Pedagogy: critical edition of Latin writings of J. A. Comenius

Research Fields of Interest

early modern philosophy; critical edition and interpretation of Comenius´s Latin texts; book and reading culture in early modern times

Lectures and Mentoring

since 2009  University of Pardubice, Dept. of Philosophy of the Philosophical Faculty - conducting seminars on reading and interpretation of Latin philosophical texts

Research Grants and Projects

2009–2011 participation in the grant project GA ČR n. 405/05/2421 „The Eggenberg Family Book Collection and Its Readers"
2013–2016  co-investigator in the grant project GA ČR n. 13-08740S „The Philosophy of Jan Amos Comenius"

Other Activities

activities in advisory and supervisory bodies:

Czech Commission for UNESCO (at Ministry of Foreign Affairs)
Supervisory Board of the Library of Czech Academy of Sciences
Commission on Scientific Information of Czech Academy of Sciences
Head of the Library Board of the Institute of Philosophy

Bibliography

Translations

- Výbor z díla [Selection of Works] / Thomas Hobbes ; transl. from Latin; preface by Milan Sobotka. Praha : Svoboda, 1988.

- Regulæ ad directionem ingenii = Pravidla pro vedení rozumu / René Descartes ; transl. from Latin ; commented by Jiří Fiala. Praha : OIKOYMENH, 2000.

Text editions

- Steiner, M. – Klosová, M. – Balík, V. – Králová, M. – Kyralová, M. – Řezníková, L. – Schifferová, V. – Žemla, M. (eds.). Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia 19/2. De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. Část 2 = Pars 2, Pansophia. Část 1 = Pars 1, Praefationes ceteraque Pansophiae praemissa. Mundus possibilis. Mundus archetypus. Mundus angelicus. [The Complete Works of Jan Amos Comenius 19/2. The General Consultation on the Improvement of Human Affairs. Part 2, Prefaces and Other Preliminary Parts. The Possible World. The Archetypal World. The Angelic World.]. Praha: Academia, 2022. 347 pp. ISBN 978-80-200-3398-7.

- Balík, V. – Schifferová, V. (eds.). De emendatione rerum humanarum consultationis catholicae pars tertia. Pansophia. Pars 1, Mundus possibilis. [The Third Part of the General Consultation on the Improvement of Human Affairs. Pansophy. Part 1, The Possible World.]. In Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia 19/2. De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. Část 2 = Pars 2, Pansophia. Část 1 = Pars 1, Praefationes ceteraque Pansophiae praemissa. Mundus possibilis. Mundus archetypus. Mundus angelicus. Praha: Academia, 2022, pp. 99–161. ISBN 978-80-200-3398-7.

- Schifferová, V. – Balík, V. (eds.). In Pansophiam isagoge generalis. [Introduction to the Pansophia.]. In Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia 19/2. De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. Část 2 = Pars 2, Pansophia. Část 1 = Pars 1, Praefationes ceteraque Pansophiae praemissa. Mundus possibilis. Mundus archetypus. Mundus angelicus. Praha: Academia, 2022, pp. 9–51. ISBN 978-80-200-3398-7.

- Panegersia / J. A. Comenius; edidit..., isagogen et commentarium concinnavit... et Věra Schifferová. In Dílo J. A. Komenského = Opera omnia 19/I. Praha : Academia, 2014, pp. 89–183.

- Panaugia / J. A. Comenius; edidit..., isagogen et commentarium concinnavit... et Věra Schifferová. In Dílo J. A. Komenského = Opera omnia 19/I. Praha : Academia, 2014, pp. 185–310.

- Didactica Magna / J. A. Comenius; edidit et isagogen concinnavit.... In Dílo J. A. Komenského = Opera omnia 15/I. Praha : Academia, 1986, pp. 33–209, 397–414.

- Didactica Dissertatio / J. A. Comenius; edidit.... In Dílo J. A. Komenského = Opera omnia 15/I. - Praha : Academia, 1986, pp. 353–396, 522–533.

- Prima Philosophia / J. A. Comenius; edidit.... In Dílo J. A. Komenského = Opera omnia 18. Praha : Academia, 1974, pp. 9–34.

Articles, contributions to collective monographs

- Schifferová, V. – Balík, V. Aristotelské kořeny Komenského metafyziky. [Aristotle roots of Comenius´ metaphysics.]. Filosofický časopis, 67 (2019), 6, pp. 933–953.

- Úloha knihy ve všenápravném projektu Jana Amose Komenského. [The role of the book in Jan Amos Comenius's concept of universal improvement of human affairs.]. In Heilandová, L. - Pavelková, J. (eds.). Sunt libri mei: knihy ve výchovném procesu novověkého čtenáře. Brno: Moravská zemská knihovna, 2018, pp. 7–17. ISBN 978-80-7051-262-3.

- K pojmu sapientia v Komenského filosofických textech. [On the Concept of Sapientia in Comenius's Texts on Philosophy.]. In Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017, pp. 321–334. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

- Komenský, J. A. Spisy o první filosofii. [Jan Amos Comenius: Writings on First Philosophy.] V. Balík a V. Schifferová (eds.). Praha: Oikoymenh, 2017. ISBN 978-80-7298-204-2.

- John Amos Comenius´ Use of Authoritates in Theory and Practice. In Goris, W. – Meyer, M. A. – Urbánek, V. (Hrsg.). Gewalt sei ferne den Dingen!: Contemporary Perspectives on the Works of John Amos Comenius. Springer, 2016, pp. 323–333. ISBN 978-3-658-08260-4.

- Nová akvizice. [New acquisition.] In Balík, V. – Dufka, J. – Kubíček, T. – Machová, J. – Pavelková, J. Jan Amos Komenský ve fondech MZK: katalog k výstavě. [J. A. Comenius´ works in the Moravian Library collections: an exhibition quide]. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2015, pp. 35–45. ISBN 978-80-7051-205-0.

- In Consultationem catholicam isagoge generalis = Úvod k Obecné poradě = Introduction to the General Consultation /... et Věra Schifferová. In Dílo J. A. Komenského = Opera omnia 19/I. Praha : Academia, 2014, pp. 7–50.

- K interpretaci pojmu harmonia u Jana Amose Komenského [An interpretation of the idea of harmonia in John Amos Comenius] - In Schifferová, V. – Prázný, A. – Šolcová, K. (eds.). Idea harmonie v díle Jana Amose Komenského [The idea of harmony in the work of John Amos Comenius]. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014, pp. 57–69.

- Komenský a Gumppenbergův Atlas Marianus. [Comenius and Gumppenberg´s Atlas Marianus] In Sborník Národního muzea v Praze. Řada C – Literární historie, 57 (2012), 1–2, p. 96–100 = Acta Musei nationalis Pragae. Series C – Historia Litterarum, 57 (2012), 1–2, pp. 96–100.

- Knižní sbírka latinik. Soupis jazykově latinských tisků. Jazykově latinská deperdita [On the collection of Latin books. The list of Latin books. Latin deperdita]. In Radimská, J. (ed.). Ve znamení havranů: knižní sbírka rodiny Eggenbergů na zámku v Českém Krumlově [In the Sign of Ravens: the Eggenberg family book collection at the castle of Český Krumlov] České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2011, pp. 156–169, 865–916, 917–931.

- K teorii a praxi práce s citáty u J. A. Komenského [On the theory and practice of quotations in J. A. Comenius´ writings]. In Prázný, A. – Schifferová, V. (eds.). Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, pp. 55–70.

- Sapienter illud dictum: k citační praxi a práci s prameny u J. A. Komenského [on J. A. Comenius´ practice of quotation and working with literary sources]. In Radimská, J. (ed.). Jazyk a řeč knihy: k výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2009, pp. 171–183. [Opera Romanica; 11.].

- Citáty z raně církevních Otců v díle J. A. Komenského [Quotations from the Early Church Fathers in the works of Johann Amos Comenius]. Studia Comeniana et Historica,  37 (2007), 77–78, pp. 15–31.

- Le double traitement latin de l´écrit de Coménius Didactica magna. Acta Comeniana,  6 (1985), pp. 151–163.

- O dvou latinských verzích Komenského Didaktiky [On Two Latin Versions of Comenius´ Didactica]. Studia Comeniana et Historica, 6 (1976), 12, pp. 66–71.

Book reviews

- Jan Amos Komenský: Odkaz kultuře vzdělávání = Johannes Amos Comenius: the legacy to the culture of education: Proceedings of the Conference held in Prague, Nov. 2007. Praha: Academia, 2009. Filosofický časopis, 6 (2009), pp. 946-950.

- Larangé, D. S. Jean Amos Comenius, Art et enseignement de la prédication: manuel d´homilétique de l´Unité des Frères tchèques et moraves. Paris: L´Harmattan, 2006. Acta Comeniana, 22–23 (2009), pp. 293–300.

- Coménius, J. A. Novissima Linguarum Methodus: La toute nouvelle méthode des langues. Trad. franc. Jean Honoré; préf. d´Etienne Krotky; sous la dir. de Gilles Bibeau, Jean Caravolas et Claire Le Brun-Gouanvic. Genève; Paris: Librairie Droz, 2005. Acta Comeniana, 19 (2005), pp. 175–185.

- Prévot, J. L´utopie éducative, Coménius. Paris: Belin, 1981. Acta Comeniana, 6 (1985), pp. 229–233.

Reviews of works by V. Balík

- MISSERI, L. (review). Komenský, J. A. Spisy o první filosofii. Vojtěch Balík a Věra Schifferová (eds.). Praha: OIKOYMENH, 2017. Anales del Seminario de Historia de la Filosofía. Editiones Complutense. ISSN: 0211-2337.

- PAVLAS, P. (review). Spisy o první filosofii. Jan Amos Komenský. Vojtěch Balík a Věra Schifferová (eds.). Praha: Oikoymenh 2017. 765 s. ISBN 978-80-7298-204-2. Studia Comeniana et historica, 48 (2018), 99–100, pp. 93–98.

- ČÍŽEK, J. (review). Komenský, J. A. Spisy o první filosofii. Vojtěch Balík a Věra Schifferová (eds.). Praha: Oikoymenh, 2017. ISBN 978-80-7298-204-2. Acta Comeniana, 31 (2017), pp. 125–128.

- FIEDLER, E. (review). Komenského „Spisy o první filosofii" a metafyzický ressourcement: Jan Amos Komenský. Spisy o první filosofii. Vojtěch Balík a Věra Schifferová (eds.). Praha: Oikoymenh, 2017. ISBN 978-80-7298-204-2. Filosofický časopis, 68 (2020), 5, pp. 789–794.

Other publishing activity

Through his professional career he published and presented a number of publications, lectures and conference contributions in the field of library and information science.