News

Johannis Amos Comenii Opera Omnia / Dílo Jana Amose Komenského. Sv. 26/II.

Epistulae – Korespondence, Pars II, 1639–1641 PRÁVĚ VYŠLO   Praha: Academia, 2024, 312 s., 28 s. obr. příl.ISBN 978-80-200-3563-9

Read More ...

CALL FOR PAPERS: Filosofie a univerzita

6. 11. 2024, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1, konference  

Read More ...

Go to news overview
Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D.

Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D.

Head of the Department

Work Position: Research Fellow and Editor of Czech works by Johann Amos Comenius, interpretation of Comenius' works from literary point of view.

Research Fields of Interest:
- entertaining literature of 17th – 18th century
- early modern Czech language drama
- short narrative stories

kancelář/office: 311a
tel.: +420 221 183 338
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education and Academic Qualification

- 2009 Ph.D. – Faculty of Arts, Masaryk University, Czech Language, dissertation thesis: Comicality in Bohemian early modern Czech language drama

- 1990–1996: Charles University in Prague, Faculty of Education, Czech language – Art Education, Master's thesis: Comical characters in Czech baroque drama, Typology of basic characters

Work Experience

- 1997 – current: Specialist in Czech language and literature at the Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History, Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences; from 2021 Head of the Department (now Department of Comenius' Studies and Early Modern Intellectual History)

Research Fields of Interest

Entertaining literature of 17th – 18th century; early modern Czech language drama; short narrative stories

Lectures and Mentoring

- 1997 – current: assistant professor at the Czech Literature Department, Faculty of Education, Charles University in (older Czech literature)
Supervisor of Master's theses with focus on early modern literature (6 Master's theses defended)

Research Grants and Projects

- 2019–2022: Member of the research team of the LINDAT / CLARIAH-CZ project (sub-project MEMORI, Comenius online) supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, headed by the Institute of Formal and Applied Linguistics, Charles University (MFF UK)

- 2014-2018: Member of the research team of the project to support excellence in basic research Between the Renaissance and Baroque. Philosophy and Knowledge in the Czech Lands and their European context, supported by the Czech Science Foundation No. P401/14-37038G

- 2003–2005: solver of grant project GA ČR n. 405/03/1327 Digitalization of Critical Edition of J. A. Comenius' works (J. A. Comenii Opera Omnia)

Other Activities

- 2002–current: head and director of student theatre company Temus Lamus

Bibliography

Monograph

- Urbánek, V. – Řezníková, L. – Havelka, T. – Kovářová, H. – Horníčková, K. J.A.K.: Komenský v kulturách vzpomínání. Praha: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., 2021. ISBN 978-80-270-9450-9.

- Skrytý tajemství Božích poklad: Biblické citace v českých spisech Jana Amose Komenského. [The hidden secret of God's treasure: Biblical Quotes in Czech Writings by Jan Amos Comenius.]. Praha: NLN, 2019. ISBN 978-80-7422-719-6.
[Review: Bočková, H. Institut pro studium literatury, 25. 11. 2020, online: http://www.ipsl.cz/index.php?id=1799&menu=e-forum&sub=e-forum&str=text.php. Kreisingerová, H. Acta Comeniana, 33 (2019), pp. 145–148; Podavka, O. Listy filologické, 144 (2021), 1–2, pp. 229–232.]

Text editions

- J. A. Comenii Opera omnia / Dílo J. A. Komenského 26/I: Korespondence. Část I, 1628–1638 / Epistulae. Pars I, 1628–1638. Praha: Academia, 2018. (Edition of Bohemical letters).

- Kolár, J. – Selucká, M. (eds.). Jan Amos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce. [Johann Amos Comenius: Labyrinth of the World and Paradise of the Heart]. Brno: Host, 2014. Commentary Jaroslav Kolár and Tomáš Havelka, p. 177–245. [Česká knižnice.]. ISBN 978-80-7491-154-5.

- Havelka, T. – Just, J. – Petráčková, V. (eds.). Jan Lasitský. K navrácení se na první opuštěnou lásku Jednoty bratrské rozptýleným jejim z Čech a z Moravy ostatkům jménem Božím učiněné napomenutí. [Johann Lasitius, Czech translation of the History of Brethern by J. A. Comenius.]. In Steiner, M. – Havelka, T. – Just, J. – Petráčková, V. – Sousedík, S. – Bečková, M. – Kyralová, M. – Beneš, J. – Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Johannis Amos Comenii Opera omnia. Praha: Academia, 2013. 444 pp. [Johannis Amos Comenii Opera Omnia; 9/II.). ISBN 978-80-200-2244-8.

- Schifferová, V. – Chvatík, I. – Havelka, T. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology I. S přílohami o Chartě 77, norském vydání Kacířských esejů aj. [Jan Patočka: Correspondence with scholars in Comenius studies I. With supplements on Chart 77, Norwegian edition of Heretical essays et al.]. Praha: OIKOYMENH, 2011. 653 pp.[Sebrané spisy Jana Patočky; 21]. ISBN 978-80-7298-439-8.

- Jan Amos Komenský: Informatorium školy mateřské. Praha: Academia, 2007. 132 pp. [Europa; 5.]. ISBN 978-80-200-1451-1. 2.

Articles, contributions to collective monographs

- Die Historia de origine et rebus gestis Fratrum Bohemicorum von Johannes Lasitius und ihe spätere Bearbeitung durch Johann Amos Comenius. In Bahlcke, J. – Just, J. – Rothkegel, M. (Hrsg.). Konfessionelle Geschichtsschreibung im Umfeld der Böhmischen Brüder (1500–1800): Traditionen – Akteure – Praktiken. Wiesbaden: Harrassowitz, 2022, pp. 481–506. [Jabloniana: Quellen und Forschungen europäischen Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit; Bd. 11]. ISBN 978-3-447-11709-8.

- „Raději tedy postillí všech postillí posílám" Komenský biblista. Dějiny a současnost, 42 (2020), 8, s. 15–18.

- „Krize" raně novověké komiky. [The "Crisis" of the Early Modern Comic.]. In Bažant, V. – Šorm, M. (eds.). Hranice smíchu: Komika a vážnost ve středověké Evropě. Praha: NLN, 2019, p. 361–377.

- Revenanti v exemplech českojazyčné literatury 17. a 18. století: Pokus o typologii exemplových narativů s tématy návratu mrtvých. [Revenants in Exempla in Bohemical Literature of the 17th and 18th Centuries: An attempted Typology of Exempla Narratives with Topic of Return of the Dead.]. Historie – Otázky – Problémy, 2019, 1, p. 81–96. [In preparation.]

- Jan Amos Komenský jako vypravěč. [Johannes Amos Comenius as narrator.]. In Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017, p. 233–251. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

- K biblickým citacím v Historii o umučení a Kázání XXI Jana Amose Komenského. [On biblical quotations in the cycle Sermons XXI and History of the Sufferings by Johann Amos Comenius.]. Česká literatura, 65 (2017), 4, p. 507–539.

- From Denunciation to Humour: Forms of Attacks by Preachers on non-Roman Catholic Believers in selected Czech Sunday Postils. In Bahlcke, J. – Bobková-Valentová, K. – Mikulec, J. (eds.). Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th–18th Centuries): Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15.–18. Jahrhundert). Praha: Historický ústav, 2017, p. 165–178. ISBN 978-80-7286-305-1.

- 'Slyšme jeden strašlivý příběh': k exemplům v 17. a 18 století, zvláště v českých postilách. ['Let's hear one terrible story': A few notes on the exempla in 17th and 18th Centuries, especially in Czech postils.] Česká literatura, 64 (2016), 3, p. 341–371. ISSN 0009-0468.

- Abych z pořádku kroniky nevyšel a v posměšné se nedal rozprávky, maličko něco oznámím. (Groteskní plán Hájkovy Kroniky české). [So as not to digress from the order of the Chronicle and not to tell ridiculous tales, I shall tell you a little something. The grotesque level in Hájek's Czech Chronicle.] In Linka, J. Na okraj Kroniky české. Praha: Academia, 2015, p. 111–128. [Studia Hageciana; 1.]. ISBN 978-80-200-2432-9.

- Antické prvky v české renesanční postilografii [Traces of Antiquity in Czech Renaissance Postilography.] Historica Olomucensia. Sborník prací historických, 34 (2014), Supplementum 1, p. 123–134. ISSN 1803-9561.

- Harmonie a disharmonie v prvních dílech Truchlivého [Harmony and Disharmony in the first parts of Mournful.] In Schifferová, V. – Prázný, A. – Šolcová, K. et. al. Idea harmonie v díle Jana Amose Komenského. Červený Kostelec: Mervart, 2014, p. 109–125. ISBN 978-80-7395-703-2; ISBN 978-80-7465-093-2.

- Všehrd, humanismus a literární historici [Všehrd, Humanism and Literary Historians.]. Česká literatura, 62 (2014), 2, p. 287–293. ISSN 0009-0468.

- Ale nám Písmo ukazuje tajemství. Biblické aluze v cyklu Truchlivý Jana Amose Komenského [But Scripture shows us the mystery. Biblical allusions in the Mournful cycle by Jan Amos Comenius.] HOP (Historie - otázky - problémy), 5 (2013), 2, p. 225–242. ISSN 1804-1132.

- /Uxor mempsigamos/ v postile /Sancta curiositas/ Štěpána Františka Náchodského [/Uxor mempsigamos/ in the postil /Sancta curiositas/ by Štěpán František.]. In Nejeschleba, T. – Makovský, J. (eds.). Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012, p. 335–349. ISBN 978-80-7325-301-1.

- "Taková postila jest dobrá duchovní pastva a lékařství duše": Matěj Václav Šteyer a jeho Postila katolická ["This kind of postila is the good spiritual grazing and the medicine of the soul." Matěj Václav Štajer and his Postila katolická.]. In Cemus, P. (ed.). Bohemia Jesuitica 1556–2006. Praha: Karolinum, 2010, p. 813–824 ISBN 978-80-246-1755-8.

- Hráliť pak s tím mumrajovým knížetem nejpřednější páni. Syžet o jednodenním králi v karnevalovém a morálním kontextu [The most Prominent Lords played with the Masquerade Prince. Plot about a one-day king in carnival and moral context.]. Bohemica litteraria, 13 (2010), 1–2, p. 13–29. ISSN 1213-2144.

- "Běda stromům uvadlým, uschlým, mízy bázně Boží a pobožnosti prázdným" Komenský kazatel: strategie kazatelského slova ["Woe Betide the Faded, Doddered Trees, Void of Salvation-bringing Fear of God and Piety" – Comenius the Preacher: the Strategy of His Predicatory Word.]. In Prázný, A. – Schifferová, V. (eds.). Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, p. 151–167 ISBN 978-80-7395-221-1.

- Pro ňákou za tři dny trvající veselost dáme ďáblu sobě milý oči vyloupati? Masopust pohledem raně novověkých kazatelů [Shall We Really Hand In our Eyes to the Devil for three Days of Fun? Shrovetide in point of view of Early Modern preachers.]. In Hanzová, B. – Sichálek, J. – Lehečka, B. (eds.). Pokušení Jaroslava Kolára. Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009, p. 141–162 ISBN 978-80-85778-65-6.

- "Tiše povstal, bez divadla a prachtu z sebe dělání" Komenský kazatel – mezi slovesným uměním a katechezí [„He Stood Up Silently, with No Spectacle or Pomp" – Comenius the Preacher, between Literary Art and Catechetical Lectures.] In Urbánek, V. – Řezníková, L. (eds.). Mezi Baltem a Uhrami: Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu. Sborník k poctě Marty Bečkové. Praha: Filosofia, 2006, p. 97–116 ISBN 80-7007-246-6.

- An Unknown Document Relating to Comenius' Finances: On the Relationship Between Ladislav Velen of Žerotín and Comenius. Havelka, T. – Sládek, M. Acta Comeniana, 19 (2005), p. 167–174. ISBN 80-7007-236-9. ISSN 0231-5955.

- Komika v díle Bohumíra Hynka Josefa Bílovského. [The Comic in the work of Bohumír Hynek Josef Bílovský.] Studia Comeniana et historica, 34 (2004), 71–72, p. 142–154. ISSN 0323-2220.

- Komika a tragika typů českého dramatu doby baroka. (Zásadní způsoby vyjádření komiky postav barokního dramatu: expresivita, antiteze, travestie) Literární věda 1996. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1997, p. 11–17.

- Barokní humor a české lidové vrstvy [The Barogue Humour and Czech Commen People.] Studia Comeniana et historica, 27 (1997), 57–58, p. 62–70. ISSN 0323-2220.

Book reviews

- Krýgsmen Samson a ostatní bibličtí hrdinové. [Kriegsman Samson and other biblical heroes.]. (review). Jacková, M. – Linka, J. Komedie nové a duchovní: Raně novověké biblické drama v českých zemích. Praha: Scriptorium, 2021. ISBN 978-80-7658-017-6. Česká literatura, 70 (2022), 4, pp. 475–481.

 - (review) Voit, P. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí, II: Tiskaři pro víru i tiskaři pro obrození národa 1498–1547. Praha: Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2752-8. Dějiny a současnost, 40 (2018), 7 (2018), p. 54.

- My, družina školáků, na něž se tu díváte. [We, a company of pupils, which you are looking at now.]. (review). Klosová, M. Divadelní svět J. A. Komenského. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-200-2618-7. Divadelní revue, 28 (2017), 1, pp. 124–129.

- (review) Ratajová, J. – Storchová, L. Žádná ženská člověk není: polarizace genderu v českojazyčné literatuře druhé poloviny 18. století. Praha-Dolní Břežany: Scriptorium, 2010. Acta Comeniana, 27 (2013), pp. 212–219. ISBN 978-80-7007-433-6. ISSN 0231-5955.

- Jezuité, periochy, bivia, chory a to ostatní [Jesuits, periochs, bivias and the other]. (review). Jacková, M. Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti: jezuitské školské drama. Praha: FF UK, 2011. Česká literatura, 62 (2014), 3, pp. 470–476. ISSN 0009-0468.

- S Masopustem do Averna (tedy do pekla). (review). Šlosar, D. – Kolár, J. Massopust. Česká literatura, 59 (2011), 4, pp. 621–631. ISSN 0009-0468.

- Komenský pod lupou [Comenius under magnifying glass.]. (review). Kožmín, Z. – Kožmínová, D. Zvětšeniny z Komenského: Modely a detaily. Brno: Host, 2007. Česká literatura, 55 (2007), 5, pp. 742–750. ISSN 0009-0468.

- Kuras, Benjamin. Slepování střepů: Komenského návrat [An agglutination of shards: An Comenius' Comeback.]. (review). Kuras, Benjamin. Slepování střepů. Komenského návrat. Studia Comeniana et historica, 37 (2007), 77–78, pp. 204–205. ISSN 0323-2220.

- (review). Konečný, L. Mezi textem a obrazem: Miscellanea z historie emblematiky. Praha: Národní knihovna Praha, 2002. 262 s. [Miscellaneao rum monographicorum; Vol. 8.]. ISBN 80-7050-374-2. Studia Comeniana et historica, 34 (2004), 71–72, pp. 258–262. ISSN 0323-2220.

- (review). Valášek, M. (ed.). Manni, G. B. Věčný pekelný žalář. Brno: Atlantis, 2002. ISBN 80-7108-224-4. Acta Comeniana, 17 (2003), p. 337–342. ISSN 0231-5955.

- (review). Sládek, M. (ed.). Vítr jest život člověka, aneb Život a smrt v české barokní próze. Nakl. H&H, 2000. Studia Comeniana et historica, 31 (2000), 65–66, p. 232–235. ISSN 0323-2220.

- (review). Kořínek, J. – Stich, A. – Lunga, R. (eds.). Staré paměti kutnohorské. Praha: Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-453-X. Acta Comeniana, 15–16 (2002), p. 441–448. ISSN 0231-5955.

- (review). Zand, G. – Holý, J. (eds.). Tschechisches Barock. Sprache, Literatur, Kultur. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1999. ISBN 3-631-33268-8. Acta Comeniana, 37 (2000), 14, p. 278–293. ISSN 0231-5955.

- (review). Kučerová, I. – Medová, L. (eds.). Země dobrá, to jest země česká. Brno: Atlantis, 1998. [Thesaurus Absconditus; Bd. 1.]. ISBN 80-7108-200-7. Acta Comeniana, 37 (1999), 13, p. 293–301. ISSN 0231-5955.

Other publishing activity

- Martin Steiner jubilant. [The honoured person Martin Steiner.]. Studia Comeniana et historia, 46 (2016), 95–96 (2016), p. 247–251.

- Lepší jest zármutek nežli smích: Krize humoru v raném novověku. Dějiny a současnost, 38 (2016), 10, p. 20–22.

- Labyrint světa a ráj srdce. Komentář. 2. vyd. Brno: Host, 2014, p. 177–245. [Česká knižnice.]. ISBN 978-80-7491-154-5.

- Marta Bečková slaví životní jubileum [Marta Bečková celebrates her Anniversary.]. Studia Comeniana et Historica, 35 (2005), 73–74, p. 207–214. ISBN 80-7007-236-9. ISSN 0231-5955.

- Intermedium. [Heslo] Encyklopedie literárních žánrů. Praha, Litomyšl: Paseka, 2004, p. 280–286. ISBN 80-7185-669-X.

- Liturgické drama. [Heslo] Encyklopedie literárních žánrů. Praha, Litomyšl: Paseka, 2004, p. 373–379. ISBN 80-7185-669-X.

- Věra Petráčková (1941–1998). Acta Comeniana, 13 (1999), p. 348–353. ISSN 0231-5955.