Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

News

Contacts

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 221 183 337
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Korespondence Jana Patočky s komeniology

korespondence-jana-patocky-s-komeniology

Řešitel: Věra Schifferová

poskytovatel: Grantová agentura ČR
reg. č.: 401/07/1457
typ grantu: standardní badatelský
doba řešení: 4 roky (2007–2010)

Resumé projektu:

Hlavním výstupem projektu jsou dva svazky Sebraných spisů Jana Patočky:

1) Jan Patočka: Korespondence s komeniology, díl I. S přílohami o Chartě 77, norském vydání Kacířských esejů aj. Vyd. V. Schifferová, I. Chvatík, T. Havelka, Praha: OIKOYMENH, 2011. 653 s. Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 21. ISBN 978-80-7298-439-8;

2) Jan Patočka: Korespondence s komeniology, díl II. Vyd. V. Schifferová, I. Chvatík, Praha: OIKOYMENH, 2011. 366 s. Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 22. ISBN 978-80-7298-460-2.

Tyto svazky přinášejí první vydání korespondence, jež je velmi důležitá nejen pro bádání o Komenském a pro dějiny komeniologie, nýbrž i pro úplnější vykreslení myslitelského obrazu Jana Patočky. Je i velmi zajímavým uvedením do kulturní, politické a vědecké atmosféry 30.-80. let 20. století. Jsou tu zpřístupněny cenné prameny, jejichž vědeckou hodnotu zvyšuje to, že zachycují mnohé názory, jež ve své době byly nepublikovatelné. Oba svazky jsou doplněny přílohami, v nichž je mimo jiné poprvé publikována korespondence z pozůstalosti Milady Blekastadové z doby po Chartě 77 s rodinou Jana Patočky, s jeho zahraničními kolegy a přáteli. Přílohy k druhému svazku přinášejí mimo jiné unikátní osobní vzpomínky na Jana Patočku od Klause Schallera a od Marcelle Denisové. Na obou svazcích spolupracovali jednak pracovníci oddělení pro studium a edici díla Jana Amose Komenského, jednak pracovníci Archivu Jana Patočky.

Vzhledem k tomu, že v Sebraných spisech Jana Patočky byly všechny texty publikovány česky, vydala V. Schifferová ve spolupráci s dr. Helgou Blaschek-Hahn ještě některé německé prameny v jazyce originálu:

1) Jan Patočka – Klaus Schaller – Dmitrij Tschižewskij. Philosophische Korrespondenz 1936–1977. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2010. 183 s. Orbis Phaenomenologicus; Band 5. ISBN 978-3-8260-4317-8.

2) Briefwechsel zwischen Milada Blekastad und Ludwig Landgrebe aus den Jahren 1977–1979. In Lyčka, M. (ed.). Focus Pragensis IX - yearbook for the philosophy and phenomenology of religion. Praha: OIKOYMENH, 2009, s. 11–50. ISBN 978-80-7298-448-0.

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History © 2014–2019