Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

News

Contacts

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 221 183 337
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Filosofie Jana Amose Komenského

filosofie-jana-amose-komenskeho

Johannes Amos Comenius´ Philosophy

Odpovědný řešitel projektu: Phdr. Věra Schifferová

Spoluřešitelé: PhDr. Vojěch Balík, PhDr. Markéta Klosová, Ph.D.

Odborný spolupracovník: Mgr. Jiří Just, Th.D.

Poskytovatel: Grantová agentura ČR

Reg. č.: 13-08740S

Doba řešení: 4 roky (2013–2016)

Resumé projektu

Projekt měl dva hlavní cíle: 1) Monografické zpracování Komenského filosofie. Jednotlivé tématické okruhy sledují historické pořadí, odpovídající Komenského filosofickému vývoji, který vyvrcholil ve všenápravném obrazu světa. Pracovní hypotézou je dvojdomé zakotvení Komenského filosofie, jež vytváří paradoxně rozpornou integritu Komenského osobnosti. Výsledkem práce je vykreslení Komenského myslitelského obrazu a celková přesnější lokalizace Komenského filosofie v evropském i v našem myšlenkovém kontextu. Monografie ukazuje, co si z Komenského myšlenkového odkazu uchovalo platnost pro naši přítomnou dobu. 2) Vědeckou dvojjazyčnou edici metafyzických spisů Komenského. Jde o vydání šesti spisů, které představují Komenského systematický výklad o první filosofii. Latinský text je převzat z kritické edice DJAK, český překlad je v zásadě pořízen nově, s oporou ve výsledcích nového bádání o Komenského filosofii a jeho terminologickém systému. Publikace je uvedena analytickou studií o Komenského metafyzice a vybavena podrobným odborným komentářem.

Výstupy projektu

Hlavní výstupy jsou dva:

1. Komentovaná dvojjazyčná edice: J. A. Komenský. Spisy o První filosofii. Eds. V. Balík, V. Schifferová. Praha: OIKOYMENH., 2017. ISBN 978-80-7298-204-2.
Anotace knihy zde.

2. Monografie: Schifferová, Věra. Filosofie Jana Amose Komenského. Praha: OIKOYMENH. [vyjde 2019].
Anotace knihy zde.

Kromě toho v rámci projektu vznikly 2 statě publikované v domácích odborných časopisech, 6 kapitol publikovaných v domácích a zahraničních odborných knihách a 1 studie publikovaná v zahraničním sborníku.

Abstract of Project

The goal was to prepare and edit: 1) Comprehensive monograph on Comenius' philosophy. The order of the topical parts corresponds to the historical order of Comenius' philosophical development which culminated in his conception of the world based on his universal efforts to improve all human things. The result of the work is the portrayal of Comenius' thought as well as his more accurate localization within the European and Czech conceptual context. The monograph  demonstrates to which extent Comenius' legacy has remained relevant for our time. 2) Scientific bilingual edition of metaphysical works of Comenius, i.e. of six writings representing his systematic explanation of the first philosophy. The Latin text is taken from the critical edition of Comenius works, while the Czech translation is newly prepared, considering recent research on Comenius' philosophy and his terminological system. The publication is introduced by a study of Comenius' metaphysics and provided with expert commentary.

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History © 2014–2019