Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

News

Contacts

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 221 183 337
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Digitalizace Díla Jana Amose Komenského – J. A. Comenii Opera omnia

Princip projektu

Projekt digitalizace Díla Jana Amose Komenského byl zahájen za finanční pomoci Grantové agentury ČR v roce 2002. Jeho podstatou je zpřístupnit v digitální podobě Komenského práce, vydávané od roku 1969 v ediční řadě Dílo Jana Amose Komenského – J. A. Comenii Opera omnia. Tyto texty, kvalitně připravené řadou prvotřídních odborníků v jazycích originálu, budou tím pádem připravené jak pro studium, tak i pro další ediční či jinou publikační práci.

Podstatnou částí projektu není samozřejmě jen reprodukce textů, ale i možnost pokročilých operací, umožněných digitalizací. Prosté texty jsou upraveny do podoby jazyka XML a tak připraveny pro vyhledávací operace. Pomocí nich bude možné celé dílo Komenského třídit na základě jazykových, časových, místních či jiných kritérii vztahujících se k době vzniku textu, stejně jako na základě kritérií vyplývajících z edice: podle zařazení textů v jednotlivých svazcích, podle jmen editorů apod.

Postup prací

Každý svazek byl naskenován pomocí skeneru A3 (Fujitsu M3096GX)a strojově rozpoznán pomocí programu OCR FineReader. Tento surový a mnoha chybami protkaný text byl zadán externím redaktorům, rekrutujícím se vesměs z řad studentů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ti měli za úkol provést znakovou korekturu celého textu a upravit původní rozložení stránky do kontinuálního textu za pomoci strukturních značek (paginace originálu a paginace edice, marginálie). Pokročilým stadiem úprav bylo doplnění strukturních značek vyznačujících příznakové jazyky. U každého textu byl stanoven bezpříznakový jazyk, tedy ten, ve kterém bylo dílo napsáno, ostatní jazyky objevující se v textu jsou chápány jako příznakové – takové jsou latinské, německé, řecké či jiné vsuvky v českém textu, naopak české či jiné v latinském atd. z tohoto principu byly vyčleněny názvy děl. Tato volba umožní vyhledávání a prohledávání jednotlivých jazykových pasáží i různé pokročilé jazykovědné práce.

Po redakčním zpracování probíhala druhá korektura, tentokrát odstavcová, během níž byl text zrevidován po stránce formální, vyřešeny rozmanité problémy týkající se specifik různých druhů Komenského přístupu (logické stromy, vsazené obrázky, tabulky, časomíra atd.), doplněna hlavička, jednoznačně definující dokument (zkrácený název práce; bezpříznakový jazyk; datum vzniku; typ dokumentu jako rukopis, opis, tisk; příslušný svazek DJAK, pořadí dokumentu ve svazku DJAK, rozsah stran v DJAK, datum vydání, jména editorů). Poslední prací je převádění textového dokumentu do surového formátu XML pomocí volně šiřitelného programu OOWriter sady Open Office.

Text je nakonec posílán spolupracovníkovi Mgr. Pavlu Rychlému, PhD. na Fakultu informatiky Masarykovy univerzity v Brně, jehož úkolem je vytvořit výslednou textovou databázi: naprogramovat postup převádení surového XML do pokročile strukturovaného formátu XML a vytvořit uživatelské prostředí. Nároky na tyto práce jsou značné, protože jde o zpracování kritické edice a jedním z požadavků je zachování vazeb mezi textem a aparátem,a to jak jazykově kritickým, tak i věcným. Zadání požaduje možnost práce jak s textem a aparátem, tak i jen s textem i jen s aparátem.

v současné době je většina textů (podrobnosti viz připojený "přehled zpracovaných textů") ve stavu zkorigovaného textu, vybaveného strukturními značkami a hlavičkami. Značné zpoždění bohužel způsobuje spolupráce s externími pracovníky brněnské univerzity, kvůli níž převod do finálního tvaru v jazyce XML a  vybudování textové databáze zaostává za původním časovým plánem dokonce o několik pololetí.

Výstup projektu bude k dispozici ve zkušebním provozu na lokálních počítačích na pracovišti v budově ústavu v Jilské ulici 1 v Praze 1, po ověření funkčnosti bude práce uveřejněna v síti internet.

Přehled zpracovaných textů

První sloupec "svazek" značí číslo rozpoznávaného svazku, "název" jméno pasáže, "rozsah" rozsah stran v edici DJAK, "redakce" značí práci provedenou externími redaktory, "korektura" značí finální text po všech úpravách.

svazek

název

rozsah

redakce

korektura

1

Předmluva

7–11

ano

ano

1

Epistula ad Montanum

12–56

ano

ano

1

Problemata miscellanea

57–69

ano

ano

1

Sylloge quaestionum controversarum

71–94

ano

ano

1

Theatrum universitatis rerum

95–181

ano

ano

1

Amphiteatrum universitatis rerum

183–200

ano

ano

1

O vycházení a zapadání ... hvězd

201–218

ano

ano

1

Mapa Moravy

219–266

ano

ano

1

Moudrost starých Čechů

267–389

ano

ano

1

zkratky

 

ano

ano

1

rejstřík

 

ano

ano

2

Retuňk proti Antikristu

7–288

ano

ano

2

Haggaeus redivivus

289–398

ano

ano

2

zkratky

 

ano

ano

2

rejstřík

 

ano

ano

3

Předmluva

7–15

ano

ne

3

Truchlivý I–IV

17–160

ano

ne

3

Listové do nebe

161–184

ano

ano

3

Přemyšlování o dokonalosti křesťanské

185–233

ano

ano

3

Nedobytedlný hrad

235–263

ano

ano

3

Labyrint světa

265–412

ano

ano

3

Pres Boží

413–426

ano

ano

3

O sirobě

427–472

ano

ano

3

Centrum securitatis a Renuntiatio mundi

473–564

ano

ano

3

Bazuine des genaden jaar

565–589

ano

ano

3

Kšaft umírající matky

591–614

ano

ano

3

zkratky

 

ano

ano

3

rejstřík

 

ano

ano

4

Předmluva

7

ano

ne

4

Naučení o kazatelství

9–120

ano

ano

4

Veršované skladby

121–154

ano

ano

4

O poezi české

155–170

ano

ano

4

Catonis disticha

171–212

ano

ano

4

Žalmy

213–290

ano

ano

4

Nové písně některé

291–330

ano

ano

4

Žehnání kněze Jana Cyrilla

331–342

ano

ano

4

Písnička ku pohřbu Pavla Fabricia

343–351

ano

ano

4

Veršované modlitby z přídavků k Praxis pietatis

353–370

ano

ano

4

Písně a kratší básnické projevy

371–381

ano

ano

4

De metris Bohemicis ..., Parafráze IV. eklogy

383–393

ano

ano

4

Carmina per occasionem scripta

395–423

ano

ano

4

zkratky

 

ano

ano

4

rejstřík

 

ano

ano

9/I

Pojetí dějin v díle J. A. Komenského

7–22

ano

ano

9/I

Historia profana

23–47

ano

ano

9/1

Historia persecutionum

dtto

ano

ano

9/I

Historia o těžkých protivenstvích

49–442

ano

ano

9/I

zkratky

 

ano

ano

9/I

rejstřík

 

ano

ano

11

Rané didaktické spisy J. A. Komenského

7–12

ano

ano

11

Paradisus ecclesiae, Ráj církve

13–32

ano

ano

11

Didaktika

33–221

ano

ne

11

Informatorium školy mateřské

223–275

ano

ano

11

Informatorium maternum

277–345

ano

ano

11

Navržení krátké o obnovení škol

347–358

ano

ano

11

Dvéře jazyků odevřené

359–435

ano

ano

11

Diogenes cynicus redivivus

437–500

ano

ne

11

Abrahamus patriarcha

501–539

ano

ne

11

zkratky

 

ano

ano

11

rejstřík

 

ano

ano

12

Geometria

9–39

ano

ano

12

Cosmographiae compendium

41–68

ano

ano

12

Physicae synopsis, ad physicam addenda

69–264

ano

ano

12

Disquisitiones de caloris et frigoris natura

265–292

ano

ano

12

Cartesius a mechanicus everus

293–308

ano

ano

12

De motu perpetuo scriptorum reliquiae

309–386

ano

ne

12

zkratky

 

ano

ano

12

rejstřík

 

ano

ano

13

Sermo secretus Nathanis ad Davidem

9–34

ano

ano

13

Gentis felicitas

35–66

ano

ano

13

Panegyricus Carolo Gustavus

67–94

ano

ano

13

Letzte posaun über Deutschland

95–154

ano

ano

13

Syllogismus orbis terrarum practicus

155–174

ano

ano

13

Angelus pacis

175–211

ano

ano

13

Faber fortunae

213–265

ano

ano

13

Regulae vitae

267–284

ano

ano

13

Fortii Erasmique libellis praemissa

285–292

ano

ano

13

Appendix Vestibuli

293–311

ano

ano

13

zkratky

 

ano

ano

13

rejstřík

 

ano

ano

14

Janua rerum sive Totius pansophiae seminarium

9–48

ano

ano

14

Pansophiae Christianae liber III

49–107

ano

ano

14

Ad amicos Lesnae in Polonia agentes

109–116

ano

ano

14

Consultationis brevissima delineatio

117–126

ano

ano

14

Elaborandorum operum catalogus

127–136

ano

ano

14

Studii pansophici in Anglia fautoribus

137–150

ano

ano

14

Janua rerum reserata (zlomek)

151–168

ano

ano

14

Pansophiae diatyposis, Templi pansophici delineatio scenographica, Scenographiae pansophicae pars II

169–278

ano

ne

14

Via lucis

279–385

ano

ne

14

zkratky

 

ano

ano

14

rejstřík

 

ano

ano

15/I

Dedicatio

 

ano

ne

15/I

Praefatio ODO

 

ano

ne

15/I

Praefatio ODO I

 

ano

ne

15/I

Didactica magna

 

ano

ne

15/I

Schola infantiae

 

ano

ne

15/I

Schola vernaculae delineatio

 

ano

ne

15/I

Janua lingvarum

 

ano

ne

15/I

Januae lingvarum vestibulum

 

ano

ne

15/I

De astruendo Januae templo

 

ano

ne

15/I

Didactica dissertatio

 

ano

ne

15/I

zkratky

 

ano

ano

15/I

rejstřík

 

ano

ano

15/II

Pansophiae preludium

8–53

ano

ne

15/II

Conatuum pansophicorum dilucidatio

57–79

ano

ne

15/II

Praefatio ODO II

83–90

ano

ne

15/II

Novissima lingvarum methodus

91–475

ano

ne

15/II

zkratky

 

ano

ano

15/II

rejstřík

 

ano

ano

17

Artificii legendi et scribendi tirocinium

7–33

ano

ne

17

Vestibuli et januae lingvarum lucidarium

35–52

ne

ne

17

Orbis sensualium pictus

53–300

ano

ano

17

zkratky

 

ano

ano

17

rejstřík

 

ano

ano

18

Judicium de responsione serarii

35–68

ano

ano

18

Unum necessarium

69–146

ano

ano

18

Janua rerum reserata

147–236

ano

ano

18

Triertium catholicum

237–365

ano

ne

18

zkratky

 

ano

ano

18

rejstříky

 

ano

ano

23

Clamores Eliae, 1. část

1–493

ano

ano

23

Clamores Eliae, 2. část

1–493

ano

ne

23

zkratky

 

ano

ano

23

rejstřík

 

ano

ano

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History © 2014–2019