Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

News

Contacts

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 221 183 337
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Raně novověký encyklopedismus v centru a na periferiích: Lavinheta, Apáczai Csere, Comenius, Leibniz

rane-novoveky-encyklopedismus-v-centru-a-na-periferiich-lavinheta-apaczai-csere-comenius-leibniz

Early Modern Encyklopaedism in the Centre and on the Peripheries: Lavinheta, Apáczai Csere, Comenius, Leibniz

 

Poskytovatel:
GA ČR, standardní projekt

Řešitel:
Petr Pavlas

Odborní spolupracovníci:
Simon Burton, PhD
Iovan Drehe, PhD
Mgr. Iveta Marešová

Doba řešení:
2019–2021

Hlavní panel:
P401 – Filosofie, teologie, religionistika

 

Abstrakt

Projekt prozkoumá raně novověké ideje univerzální vědy, jejího jazyka a jejího encyklopedického vyjádření, a to ve dvou rozměrech. První, "vertikální" rozměr projektu na příkladech Lavinhety, Komenského, Apáczai Csereho a Leibnize popisuje cestu, která vede od pozdně středověkého a renesančního teologického a filosofického podhoubí encyklopedismu (tj. christocentrické mystiky a Lullismu) přes jeho ramistickou a post-ramistickou pedagogickou motivaci (u raného Komenského a u Apáczai Csereho) až k ideji encyklopedie jako nové knihy knih uspořádané pomocí definic, divizí a kombinací (u zralého Komenského a u Leibnize). Druhý, "horizontální" rozměr projektu zkoumá svůj předmět z hlediska kulturní a intelektuální geografie. Tento rozměr předpokládá, že z jednoho z center encyklopedismu sedmnáctého století (tj. protestantského Německa) se encyklopedická idea rozšířila na periferii (tj. do východní Evropy). Projekt proto zkoumá tento transfer vědění a jeho zpracování na periferii na základě místních potřeb a podmínek.

Summary

The project examines the early modern ideas of universal science, its language and its encyclopaedic expression in two dimensions. The first, "vertical" dimension of the project describes, using the examples of Lavinheta, Comenius, Apáczai Csere and Leibniz, the path from the late medieval and Renaissance theological and philosophical background of encyclopaedism (Christocentric mysticism, Lullism) through its Ramist and post-Ramist paedagogical motivation (early Comenius, Apáczai Csere) up to the idea of encyclopaedia as a new book of books ordered by definitions, divisions and combinations (mature Comenius, Leibniz). The second, "horizontal" dimension of the project treats the subject from the perspective of cultural and intellectual geography. It presumes that from one of the centres of seventeenth-century encyclopaedism (Protestant Germany), the encyclopaedic idea spread to the periphery (Eastern Europe). Therefore, the project examines how the knowledge from the centre is transferred to and transformed on the periphery according to local needs and conditions.

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History © 2014–2019