Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

News

  • Dr. Petr Pavlas – The Otto Wichterle Award
    dr-petr-pavlas-otto-wichterle-award

    We are pleased to announce that The Otto Wichterle Award for extraordinary scholarly performance was granted to Dr. Petr Pavlas from the Deparment of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History on 23rd June 2020 in Vila Lanna (Prague). More information here.

Contacts

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 221 183 337
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext

mezi-renesanci-a-barokem-filosofie-a-vedeni-v-ceskych-zemich-a-jejich-sirsi-evropsky-kontext

Projekt na podporu excelence v základním výzkumu (2014-2018)


Datum zahájení:

1. 4. 2014

Datum ukončení:
31. 12. 2018

Odpovědný řešitel projektu:
Doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci

Spoluřešitelé:

PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D.
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Doc. Mgr. Daniel Heider Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, teologická fakulta

Anotace

Cílem projektu je propojit renesanční, druhoscholastická a komeniologická bádání, pomocí multidisciplinárního přístupu pozvednout výzkum filosofie a vědění v raném novověku na kvalitativně vyšší úroveň a představit inovativní přístupy a výsledky ve špičkových monografiích, edicích a studiích. Projekt usiluje o multidisciplinární rozvíjení studia dějin filosofie a vědění v období renesance a raného novověku, jež je klíčové pro pochopení podstaty novověkého myšlení. Zaměří se na mapování filosofie a vědění v českých zemích v jejich evropském kontextu. Prostředkem pro rozvoj bádání je propojení badatelských týmů, které se zabývaly různými aspekty této problematiky dosud odděleně. Projekt staví na myšlence synergického přístupu vymezujícího společné pole bádání a bude realizován ve třech oblastech výzkumu: filosofie a teologie; věda a pojetí přírody; literární kultura a učenecká komunikace. Badatelé různých oborů (filosofie, teologie, komeniologie, historie vědy, literatury a filologie) se zaměří na dílčí témata spadající do těchto oblastí výzkumu, přičemž úzká spolupráce a metodologická kompatibilita umožní nově tematizovat jejich vnitřní propojení a souvislosti. Projekt přispěje k poznání filosofie, teologie a vědění daného období jak v českém, tak v evropském kontextu a výsledky v podobě monografií, edic a studií představí české i mezinárodní odborné veřejnosti.

 

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History © 2014–2019