Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext

mezi-renesanci-a-barokem-filosofie-a-vedeni-v-ceskych-zemich-a-jejich-sirsi-evropsky-kontext

Projekt na podporu excelence v základním výzkumu (2014-2018)


Datum zahájení:

1. 4. 2014

Datum ukončení:
31. 12. 2018

Odpovědný řešitel projektu:
Doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci

Spoluřešitelé:

PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D.
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Doc. Mgr. Daniel Heider Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, teologická fakulta

Anotace

Cílem projektu je propojit renesanční, druhoscholastická a komeniologická bádání, pomocí multidisciplinárního přístupu pozvednout výzkum filosofie a vědění v raném novověku na kvalitativně vyšší úroveň a představit inovativní přístupy a výsledky ve špičkových monografiích, edicích a studiích. Projekt usiluje o multidisciplinární rozvíjení studia dějin filosofie a vědění v období renesance a raného novověku, jež je klíčové pro pochopení podstaty novověkého myšlení. Zaměří se na mapování filosofie a vědění v českých zemích v jejich evropském kontextu. Prostředkem pro rozvoj bádání je propojení badatelských týmů, které se zabývaly různými aspekty této problematiky dosud odděleně. Projekt staví na myšlence synergického přístupu vymezujícího společné pole bádání a bude realizován ve třech oblastech výzkumu: filosofie a teologie; věda a pojetí přírody; literární kultura a učenecká komunikace. Badatelé různých oborů (filosofie, teologie, komeniologie, historie vědy, literatury a filologie) se zaměří na dílčí témata spadající do těchto oblastí výzkumu, přičemž úzká spolupráce a metodologická kompatibilita umožní nově tematizovat jejich vnitřní propojení a souvislosti. Projekt přispěje k poznání filosofie, teologie a vědění daného období jak v českém, tak v evropském kontextu a výsledky v podobě monografií, edic a studií představí české i mezinárodní odborné veřejnosti.

 

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History © 2014–2019