Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

News

Contacts

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 221 183 337
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cultures of Knowledge: Networking the Republic of Letters, 1550–1750

cultures-of-knowledge-networking-the-republic-of-letters-1550-1750

Cultures of Knowledge: An Intellectual Geography of the Seventeenth-Century Republic of Letters je mezinárodní interdisciplinární projekt zahájený roku 2009, koordinovaný Oxfordskou universitou a finančně podporovaný Andrew W. Mellon Foundation. Projekt se zaměřuje na studium, rekontrukci a interpretaci raně novověkých učeneckých korespondenčních sítí a různých aspektů intelektuální komunikace, jež jsou klíčové pro pochopení revolučních změn v intelektuálním klimatu 16.-17. století. Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. se na projektu podílí zpracováním odeslané a obdržené korespondence J. A. Komenského. Dosavadní databáze Komenského korespondence obsahuje informace o 560 listech a zahrnuje kromě základních údajů (datum, odesílatel, adresát, místo odeslání, adresa, jazyk, místo uložení, edice, atd.) i incipity, excipity, regesty, údaje o osobách zmiňovaných a u většiny položek rovněž skeny originálních dokumentů.

V rámci projektu byla uspořádána řada workshopů a konferencí v Praze, Krakově, Budapešti a Oxfordu, které zmapovaly různé intelektuální proudy (encyklopedismus, irénismus, milenarismus, školské reformy) a intelektuální komunikaci v 16. a 17. století. Zejména byl diskutován význam korespondenčních sítí, jejich fungování v rámci republiky učenců, byla zkoumána praxe učenecké komunikace a transfer vědomostí, vědeckých novinek, filosofických a náboženských idejí i technologických inovací. V rámci projektu vznikla databáze Early Modern Letters Online (http://emlo.bodleian.ox.ac.uk/), v níž se dosud podařilo shromáždit data týkající se více než 60 500 dopisů, převážně učenecké korespondence z 16.–18. století. Vedle lístkového katalogu Bodleian Library jsou v rámci databáze shromážděna data týkající se zejména korespondence Jana Amose Komenského, Samuela Hartliba, Johna Aubreyho, Edwarda Lhwyda, Martina Listera, Johna Seldena a Johna Wallise. Databáze se nadále rozrůstá a je v plánu zahrnout do ní i řadu dalších epistolárních souborů, včetně edicí korespondence významných humanistů, vědců a učenců. V současné době je ve zkušebním provozu na webové stránce Bodleian Library a po svém spuštění bude veřejně přístupná a prohledávatelná podle různých kritérií.

První fáze projektu probíhala v letech 2009-2012. V září 2012 projekt získal od Mellonovy nadace podporu na další dva roky. Pod novým názvem Cultures of Knowledge: Networking the Republic of Letters, 1550-1750 se projekt v druhé fázi soustředil především na zpracování a prohloubení prosopografických metadat a na integraci velkých souborů dat z vydaných edic raně novověké učenecké korespondence.

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History © 2014–2019