Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

News

  • Dr. Petr Pavlas – The Otto Wichterle Award
    dr-petr-pavlas-otto-wichterle-award

    We are pleased to announce that The Otto Wichterle Award for extraordinary scholarly performance was granted to Dr. Petr Pavlas from the Deparment of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History on 23rd June 2020 in Vila Lanna (Prague). More information here.

Contacts

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 221 183 337
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vědecké zaměření

Oddělení v posledních letech řešilo několik dlouhodobých a střednědobých projektů:

1) příprava kritické edice spisů J. A. Comenii Opera omnia – Dílo J. A. Komenského (DJAK); v posledních letech vyšly svazky 15/IV, 9/II, 19/I a v přípravě jsou další svazky
2) studium Komenského díla a života v kontextu evropských myslitelských a kulturních proudů i soudobých událostí
3) vydání komeniologického díla Jana Patočky (ve spolupráci s Archivem Jana Patočky)
4) vytváření anglojazyčné databáze Komenského korespondence a korespondence dalších učenců spojených se střední Evropou v rámci mezinárodního projektu Cultures of Knowledge zaměřeného na mezinárodní učenecké korespondenční sítě a financovaného Mellonovou nadací, jehož hlavním nositelem je Oxfordská universita
5) další edičně-interpretační projekty zaměřené např. na českou raněnovověkou literaturu o ženách, manželství a hospodářství (viz nakl. Scriptorium)

V období 2012-2017 se oddělení zaměřuje na tři větší tematické celky:

1) Ediční a interpretační projekty zaměřené na život a dílo J. A. Komenského
A) Zde stojí na prvním místě příprava souborné kritické edice Johannis Amos Comenii Opera omnia – Dílo Jana Amose Komenského. Po svazcích věnovaných historickým spisům a úvodním částem Obecné porady 9/II (2013) a 19/I (2014) jsou v přípravě svazky 26/I (první část Komenského korespondence) a 19/II (další části Obecné porady).
B) Studium a interpretace literárního odkazu J. A. Komenského, zejména v oblasti filosofie, intelektuálních dějin, dějin literatury a filologie, se zaměří zejména na výzkum Komenského metafyziky (Schifferová, Balík), jazyka a stylu latinských spisů Komenského (Steiner), Komenského užívání Bible (Havelka), problému evidence a textuality v Komenského pracích (Řezníková), Komenského korespondence a jeho místa v rámci dobových komunikačních sítí republiky učenců (Urbánek, Lelková a další). Toto bádání je podporováno ze dvou projektů GA ČR Filosofie Jana Amose Komenského a Mezi renesancí a barokem. Předpokládané výstupy: pět monografií, studie v časopisech, referáty na konferencích.
C) Žádoucí je rovněž pokračovat ve zpřístupňování Komenského díla širší veřejnosti v překladech dosud česky nevydaných či špatně dostupných děl. Zde lze navázat na sérii překladů filosofických, pansofických, náboženských a politických spisů připravených členy oddělení v posledních letech (zvláště pro ediční řadu Europa nakladatelství Academia). Předpokládané výstupy: bilingvní edice Komenského metafyzických spisů.
2) Dějiny moderního komeniologického bádání a místo Komenského v kolektivní paměti
A) Projekt zaměřený na interpretaci Komenského z hlediska proměn kultur paměti od osvícenství do konce 20. století v širokém rozpětí od vědeckého diskursu po nejrůznější formy literárních, výtvarných, profesních, aj. reprezentací. Předpokládané výstupy: kolektivní monografie odevzdána do tisku r. 2014.
B) Další možné projekty v rámci tohoto tematického celku by mohly navázat na seminář věnovaný životu a dílu klasické filoložky a komenioložky Julie Novákové (březen 2009) či na postupné zpracovávání rozsáhlé písemné pozůstalosti česko-norské komenioložky Milady Blekastad-Topičové. Předpokládané výstupy: studie, příp. referáty na konferencích.
3) Mezinárodní projekt zaměřený na intelektuální komunikaci v raném novověku
S prvním tematickým okruhem úzce souvisí spolupráce na mezinárodním projektu Cultures of Knowledge, který v letech 2013-2014 pokračuje svou druhou fází. Projekt se nevyčerpává jen prací na databázi Komenského korespondence, která je zahrnuta v rámci databáze učené korespondence Early Modern Letters Online. V druhé fázi jsou zpracovávány další korespondenční soubory vztahující se k českým zemím, zpracovává se prosopografický materiál týkající se Komenského a Hartlibových korespondentů.

Další projekty zkoumající intelektuální dějiny raného novověku

Z dalších témat týkajících se intelektuálních dějin raného novověku je možné jmenovat výzkum melanchthonismu v české vernakulární literatuře 16. a 17. století, projekt edičně zpřístupňující dílo Valeriána Magni, soupis zahraniční teologické literatury v Jednotě bratrské a interpretaci astronomie a kosmologie v raném novověku. Tato témata jsou zpracovávána v rámci projektu Mezi renesancí a barokem. Předpokládané výstupy: tři monografie a edice.

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History © 2014–2019