Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

News

 • REASSEMBLING THE REPUBLIC OF LETTERS IN THE DIGITAL AGE
  reassembling-the-republic-of-letters-in-the-digital-age2

  Standards, Systems, Scholarship

  Book launch
  17 October 2019
  2.00 pm

  Institute of Philosophy
  Czech Academy of Sciences
  Meeting room, 1st floor  The book will be introduced by one of the editors and co-authors Prof. Howard Hotson (University of Oxford).

Contacts

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 221 183 337
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.PhDr. Markéta Klosová, Ph.D.

Work position: Research fellow and Editor of Comenius' Latin works in the critical edition of Johannis Amos Comenii Opera Omnia

Research fields of interest:
– editing and translating of Latin works by Comenius and other early modern Middle European authors
– research of Czech and Latin drama of the early modern era

místnostroom: 110a
telefontelephone: 221 183 319
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education and Academic Qualification

– 2013: completion of Ph. D. title, Ph. D. thesis: Dramatic Works by Jan Amos Comenius

– 2005–2013: doctoral studies, Department of Theatre Studies, Faculty of Arts, Charles University, Prague

– 1984: completion of PhDr. title (Faculty of Arts, J. E. Purkyně University, Brno,
Department of Classical Studies)

– 1983 summer: Universita per Stranieri, Perugia (course on Italian Language)

– 1977–1983: Faculty of Arts, J. E. Purkyně University, Brno (studies in Czech and Latin grammar and literature; coursework in early modern Latin drama, translating Latin prosa, early modern Latin paleography; thesis: The Drama of the Czech Piarist Order in Seventeen and Eighteen Century)

– 1973–1977: secondary school, Prague

Work Experience

– since 1990: Department for the Studies and Editing of Comenius' Work (now Department of Comenius' Studies and Early Modern Intellectual History), Institute of Philosophy, the Cezch Academy of Sciences (before 1993 Czechoslovak Academy of Sciences), Prague, research fellow, editor of Comenius' Latin works for the critical edition J. A. Comenii Opera omnia

– 1985–1990 Department of History of Education and Comenius' Studies, J. A. Comenius' Institute of Education, Czecho-slovak Academy of Sciences, research fellow, editor of Comenius' Latin works for the critical edition J. A. Comenii Opera omnia)

– 1983–1985: Institute of the Czech Language, Czechoslovak Academy of Sciences, Language Development Department, research assistant

Lectures and Mentoring

– spring 1996: external lecturer at the Department of Theatrre, Masaryk university, Brno (lectures on the Czech Piarist drama)

– 1994–2009: part-time lecturer at the Department of History, Faculty of Education, Charles University, Prague (courses taught: classic and medieval Latin, interpretation of early modern Latin texts)

– 1985–1993: Latin, various secondary schools

– summer 1984: Czech as a foreign language, Language school, Brno

Research Fields of Interest

– editing and translating of Latin works by Comenius and other early modern Middle European authors (publication in preparation: Valerianus Magni: De Luce mentium et ejus imagine)
– research of Czech and Latin drama in the early modern era

Membership in the Professional Organisations and Editorial Committees

– since 1992: Member of the editorial board of the international review of Comenius studies and early modern intellectual history Acta Comeniana (Prague)

Bibliography

Monograph

Divadelní svět J. A. Komenského. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-200-2618-7.
[Review: Havelka, T. My, družina školáků, na něž se tu díváte. Divadelní revue, 28 (2017), 1, p. 124–129.]

University textbooks

- Addenda Vestibuli. II. díl praktické učebnice latiny Vestibulum. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004. 78 s. Latinsky a česky.

- Vestibulum: Praktická učebnice latiny pro studující historických oborů. I. díl. 2. přepracované a opravené vydání. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004. 169 s. Latinsky a česky.

- Vestibulum: Praktická učebnice latiny pro studující historických oborů. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 1999. 195 s. Latinsky a česky.

Dictionary entries

- Hesla pochytčiti se – pojatý, pojednú, pole. Staročeský slovník, sv. 18. Praha: Academia, 1988, p. 497–500, p. 566–568. Česky a staročesky. (Edice publikované knižně – společně s jinými autory.)

Edition

- Valerián Magni: O Světle mysli a jeho obraze. [Valerianus Magnus: De Luce mentium et ejus imagine.]. Ed. Markéta Klosová in coll. with J. Bartoň, transl. Markéta Klosová, intr. and com. T. Nejeschleba. Praha: Oikoymenh, 2016. [Knihovna novověké tradice a současnosti; Sv. 90.]. ISBN 978-80-7298-223-3.

- Just, J. – Klosová, M. – Steiner, M. (eds.). „Hned jsem k Vám dnes naschvalí poslíka svého vypravil." Kněžská korespondence Jednoty bratrské z českých diecézí z let 1610–1618. Dolní Břežany: Scriptorium, 2011. 350 s.[Archiv Matouše Konečného; Svazek I., Část 1.]. ISBN 978-80-87271-32-2.

- Chronicon Treboniense 1 a Chronicon Treboniense 2. Kritická edice textů. Černá, A. M. – Čornej, P. – Klosová, M. (eds.). Staré letopisy české: Texty nejstarší vrstvy. Praha: Filosofia, 2003, p. 1–52 (sudé stránky) a 228–230; p. 201–209 a 240, 241. [Prameny dějin českých; 2].  ISBN: 80-7007-184-2. Latinsky.

- Walerian Magni: De Luce mentium et eius imagine. O swietle umyslów i jego obrazie. Kritická edice spisu, s Josefem Bartoněm. Warszawa: Instytut Filozofii i Sociologii Polskiej Akademii Nauk, 1994, p. 1–52. Latinsky.

Translations

- Valerián Magni: O Světle mysli a jeho obraze. [Valerianus Magnus: De Luce mentium et ejus imagine.]. Transl. Markéta Klosová. Praha: Oikoymenh, 2016. [Knihovna novověké tradice a současnosti; Sv. 90.]. ISBN 978-80-7298-223-3.

- J. A. Komenský: Předehra pansofie. Objasnění pansofických pokusů. [Orig. Komenský, J. A. Pansophiae praeludium. Conatuum pansophicorum dilucidatio.] Praha: Academia, 2010. ISBN 978-80-200-1862-5.

- Praktický sylogismus pro celý svět Jana Amose Komenského. [Orig. Komenský, J. A. Syllogismus orbis terrarum practicus.]. In Pumprová, A. – Růžičková, D. – Švanda, L. (eds.). Querite primum regnum Dei. Sborník k poctě Jany Nechutové. Brno: Filozofická fakulta MU, 2006, p. 571–591.

- Panegyrik věnovaný Karlu Gustavovi. (S Martinem Bažilem.) [Orig.: Komenský, J. A. Panegyricus Carolo Gustavo]. In Urbánek, V. – Řezníková, L. (eds.). Mezi Baltem a Uhrami: Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu. Sborník k poctě Marty Bečkové. Praha: Filosofia, 2006, p. 254–280.

- Komenský, J. A. Dveře věcí 1643. [Orig.: Komenský, J. A. Janua rerum 1643.]. Studia Comeniana et historica, 29 (1999), 62, p. 213–226.

- Komenský, J. A. Objasnění pansofických pokusů. [Orig.: Komenský, J. A. Conatuum pansophicorum dilucidatio.]. Studia Comeniana et historica, 27 (1997), 57–58, p. 135–167.

- Svět materiální. Překlad s částečným použitím překladu Josefa Hendricha. [Orig.: Komenský, J. A. Mundus materialis.]. Obecná porada o nápravě věcí lidských I. Praha: Svoboda, 1992, p. 395–533.

- Svět lidské dovednosti. (Překlad části díla; překladatelé dalších částí: Jaromír Červenka, Martin Steiner.). [Orig.: Komenský, J. A. Mundus artificialis.]. Obecná porada o nápravě věcí lidských II. Praha: Svoboda, 1992, p. 114–130, 144–153, 156–160.

- Komenský, J. A. První filosofie. [Orig.: Komenský, J. A. Prima philosophia.]. Filosofický časopis, 40 (1992), 1, p. 105–133).

Articles in books

- Komenského představa gestikulace v jeho dramatických dílech. Realismus, nebo stylizace?. [Gesticulation in Dramatic Works by Comenius: Realism or Stylization?.]. In Řezníková L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017, p. 127–145. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

- Osobní a literární vztahy Jana Amose Komenského k Johannu Valentinu Andreae. In Prázný, A. – Schifferová, V. Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, p. 117–132. Česky, něm. resumé.

- Původní předmluva ke Komenského osmidílnému cyklu divadelních her Schola ludus. Několik slov k Předmluvě ke kurátorům. In Miscellanea theatralia. Sborník Adolfu Scherlovi k osmdesátinám. Praha: Divadelní ústav, 2005, p. 89–99.

- Černá, A. M., Čornej, P., Klosová, M. (eds.). Staré letopisy české: Texty nejstarší vrstvy. Praha: Filosofia, 2003. 322 s. ISBN 80-7007-184-2.
[Rec.: Janiš, Dalibor. DaS 26, 2004, č. 6, s. 62; Zachová, Jana, ČČH 102, 2004, č. 4, s. 831–832; Kolár, Jaroslav. ČesLit 52, 2004, č. 6, s. 853–855; Borovský, Tomáš. ČMM 123, 2004, č. 2, s. 487–490; Hlaváček, Ivan. DAEM 61, 2005, č. 1, s. 260; Nejedlý, Petr. LF 128, 2005, č. 3–4, s. 432–435; Zachová, Jana. Historica 11, 2004 [vyd. 2006], s. 180–182.]

- Itálie (Část rozsáhlého úvodního přehledu Panoráma poválečné komeniologie v Československu a ve vybraných zemích). In Pokorný, Z. Bibliografie knižních komenian 1945–1990. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, Stát. pedag. knihovna Komenského, 1992, p. 28–30. Česky.

- Italy (Část rozsáhlého úvodního přehledu Panorama of post-war Comeniology in Czechoslovakia and in selected countries). In Pokorný, Z. Bibliography of Comeniana in Book Form. Prague: Institute for Informatics in Education Comenius State Education Library, 1992, p. 29–31. Anglicky.

- Dramatika piaristů v 18. století. In Černý, E. (ed.). Divadlo v Kotcích, nejstarší pražské městské divadlo, 1739 – 1783. Praha: Panorama, 1992, p. 336–347, 464–465. Česky, německé resumé.

Articles in journal

- Herci a herectví v Komenského cyklu Schola ludus. Divadelní revue, 25 (2014), 2, p. 7–17.

- School Theatre after Comenius: Šebestián Macer and the Leszno Plays (1641–1652). Acta Comeniana, 27 (2013), p. 103–114. ISBN 978-80-7007-433-6. ISSN 0231-5955.

- Monachomacheia aneb Skandální události v mikulovském konventu. Divadelni revue, 23 (2012), 2, p. 90–96.

- Dva modely dokonalé společnosti: Andreae a Komenský. Studia Comeniana et historica, 38 (2008), 80, p. 63–73. Česky, angl. Resumé.

- Piaristická hra Arsenius aneb komedie o vraždě. Divadelní revue, 4 (1998), p. 42–53. S ukázkou ze hry, s. 73. Česky, angl. Resumé.

- Piaristická hra o Ambrosiovi a Theodosiovi. Divadelní revue, 3 (1993), p. 96–115. Česky, angl. resumé.

Articles on the web

- Divadelní činnost piaristů v našich zemích. Praha, 2003. www, 24 KB.
URL: http://www.vosaspsekrizik.cz/piariste/index.htm

Papers in conference proceedings

- Trzy sztuki Sebastiana Macera i Schola ludus Jana Amosa Komeńskiego. In Reformacja i tolerancja jedność w różnorodności? : Współistnienie różnych wyznań na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim. Pod redakcją Marty Małkus i Kamili Szymańskiej. Wschowa-Leszno: Muzeum Okręgowe w Lesznie, 2015. ISBN 978-83-63363-20-8.

- Declamatio genethliaca de Jesu Christo recens nato - An Unusual Jesuit Epiphany Play from the XVIIth Century. In Egyed, E. – Bartha, K. – Tar, G. (eds.). (Dráma)szövegek metamorfózisa: Kontaktustörtének. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2011, p. 57–61. ISBN 978-606-8178-28-8. [Színháztudományi konferencia. Koloszvár (HU), 04.06.2009-07.06.2009]

- Pansophiae prodromus a Broniewského kritika Komenského názorů. In Sitarska, B. – Mnich, R. (eds.). Jan Amos Komeński w kontekście kultury i historii europejskiej XVII wieku: J. A. Komenský im Kontext der Europaeischen Kultur und Geschichte des 17. Jahrhunderts. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej 2010, p. 185–193. Česky, pol. resumé.

- Two Piarist Plays from Lipník in Moravia or Two 18th Century Portraits of Emperor Theodosius and his Court. In Czibula, K. – Emödi, A. – János-Szatmári, S. (eds.). Dráma – múlt, színház – jelen. Oradea (Partium): Cluj-Napoca (Societatea Muzeului Ardealan), 2009, p. 39–44. Anglicky, maď. resumé.

- Zwei Spiele des Sebastian Macer und J. A. Comenius' Schola ludus (Pars I–IV). In Czibula, K. (ed.). Szinhazvilag Vilagszinhaz. Budapest: Racio Kiado, 2008, p. 179–187. Německy, maď. resumé.

- Odraz Harveyových objevů v Komenského Obecné poradě. In Steiner, M. (ed.). Comenius's General Consultation as Instauratio magna rerum humanarum. (Section 6). Praha: Karolinum, 1998, p. 196–198. Česky, něm. resumé.

- Biografía de Comenio, del escolapio Adam Tolloczko. In La contribución de los Padres Escolapios a la ciencia y la cultura polacas en los siglos 17–19. Salamanca: Academia Polaca de Ciencias, Instituto de la Historia de Ciencia, 1996, p. 170–173. Španělsky, pol. resumé.

- Jan Amos Komenský a antická mytologie. In J. A. Komenský a slovenská kultúra. Zborník materiálov z medzinárodnej komeniologickej konferencie... Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 1993, p. 263–267. Česky, něm. resumé.

- J. A. Komenský a český čtenář aneb Komenský v překladech. Studia Comeniana et historica, 22 (1992), 46–47, p. 183–189. Česky, něm. resumé. [J. A. Komenský ve světle nového bádání. XVIII. mezinárodní komeniologické kolokvium, Uherský Brod, 10.–12. 9. 1991].

- Lešenské hry a J. A. Komenský. Studia Comeniana et historica, 19 (1989), 38, p. 166–175. Česky, něm. resumé. [ J. A. Komenský v kontextu jazykového a literárního vývoje jeho doby. XV. mezinárodní komeniologické kolokvium, Uherský Brod, 13.–15. 9. 1988.]

Electronic documents

Lelková, I. – Klosová, M. – Urbánek, V. Database of J. A. Comenius´ correspondence. [Databáze]. Oxford, 2012.

Reviews

- Andreae, J. V. Gesammelte Schriften, Bd. 16, Theophilus. Bearbeitet von Jana Matlová (Theophilus) und Jiří Beneš, übersetzt von Viktor Friedrich Oehler (Theophilus) und Frank Böhling, kommentiert und eingeleitet von Jiří Beneš. Stuttgart – Bad Cannstatt: Frommann–Holzboog, 2002. Acta Comeniana, 17 (2003), p. 215 –217. Německy.

- Hitchens, W. – Matuszewski, A. – Young, J. (eds.). The Letters of Jan Jonston to Samuel Hartlib / Listy Jana Jonstona do Samuela Hartliba. Transcribed and translated into English and Polish with an Introduction, Notes and Bibliography. Warsaw: Retro-Art 2000. Acta Comeniana, 15–16 (2002), p. 363–367. Anglicky.

- Obdobie protireformácie v dejinách slovenskej kultúry z hľadiska stredoeurópského kontextu (z príležitosti 300. výročia úmrtia Tobiáša Masníka). Bratislava Slavistický kabinet SAV, 1998. Acta Comeniana, 14 (2000), p. 297–308. Německy.

- Komenský, J. A. Jedno nezbytné. Z latinského originálu Unum necessarium přeložil Luděk Brož. Praha: Kalich, 1999. Acta Comeniana, 14 (2000), p. 205–208. Česky.

- Wklad Pijarów do nauki i kultury w Polsce 17–19 wieku. Hrsg. v. Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Warszawa–Kraków, Zaklad Historii Nauk Spolecznych Instytutu Historii Nauki, Oswiaty i Techniki PAN. Polska Prowincja Pijarów, 1993. Acta Comeniana, 12 (1997), p. 331–340. Německy.

- Digrin, Z. Divadlo učenců a diplomatů. Praha: Divadelní ústav, 1995. Acta Comeniana, 12 (1997), p. 328–331. Německy.

- Kopecký, M. Komenský jako umělec slova. MU Brno, 1992. Studia Comeniana et historica, 25 (1995), 53, p. 66–69. Česky.

- Comenius, J. A. La via della luce. Traduzione, introduzione e note di Giordano Formizzi. Verona: Libreria editrice universitaria, 1992. Acta Comeniana, 11 (1995), p. 174–177. Německy.

- Comenius, J. A. Panglottia. Parte quinta della Consultazione universale sulla riforma delle umane cose. Traduzione, introduzione e note di Giordano Formizzi. Verona: Libreria editrice universitaria, 1991. Acta Comeniana, 11 (1995), p. 171–174. Německy.

- Floss, K. Úvod do řecké a latinské filozofické terminologie a četby. Olomouc: Univerzita Palackého, 1992. Filosofický časopis, 42 (1994), 5, p. 869–875. Česky.

- Komenský , J. A. Opera omnia. Sv. 15/II. Praha: Academia, 1989. Acta Comeniana, 10 (1993), p. 208–209. Německy.

- Acta Comeniana 9. Studia Comeniana et historica, 22 (1992), 48, p. 140–143 Česky.

- Sidon, K. Labyrint (Cirkus podle Komenskeho). Studia Comeniana et historica, 21 (1991), 45, p. 108–109. Česky.

- Kopecký, M. (ed.). České humanistické drama. Studia Comeniana et historica, 19 (1989), 37, p. 99–100. Česky.

- Kučerova kniha o jazyce J. A. Komenského. Studia Comeniana et historica, 16 (1986), 32, p. 134–136. Recenze. Česky.

Others

- Martin Steiner sexagenarius. Studia Comeniana et historica, 36 (2006), 75–76, p. 276–277. Článek k jubileu. Latinsky.

- Konference Přínos piaristického řádu k vědě a kultuře v Polsku 18. a 19. století (Varšava 20.–21. 11. 1992). Studia Comeniana et historica, 25 (1994), 52, p. 170–172. Zpráva o konferenci. Česky.

- Sympozium Kutná Hora v době baroka. (Uspořádala Muzejní a vlastivědná společnost WOCEL v Kutné Hoře, katedra pomocných věd historických FF UK v Praze a Okresní archiv v Kutné Hoře pod patronací Městského úřadu v Kutné Hoře ve dnech 14.–15. října 1993). Studia Comeniana et historica, 24, (1994), 52, p. 172–174. Zpráva o konferenci. Česky.

- Nesmrtelné dílo Učitele národů. S M. Steinerem. (Rozhovor). Večerník Praha – VP pro volné dny, 2, [12] - (1992.01.17). Česky.

- Zemřela docentka Julie Nováková. Kostnické jiskry, 76, [43], 3 (1991). Nekrolog v časopise. Česky.

- Fond pro šíření a vydávání díla J.A. Komenského. Kostnické jiskry, 76 [32] 3 (1991). Populárněvědný článek v časopise. Česky.

- Překladů je potřebí (Dílo Komenského v češtině dříve a nyní). Kostnické jiskry, 76, [11], 2 (1991). Populárněvědný článek v časopise. Česky.

- Dílo Jana Amose Komenského v Čechách – přežije rok 1992? Kostnické jiskry, 76, [5], 3 (1991). Populárněvědný článek v časopise. Česky.

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History © 2014–2019