Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

News

Contacts

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 221 183 337
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Mgr. Marcela Slavíková, Ph.D.

Work position: Postodoctoral Fellow and Editor of Latin works in critical edition J. A. Comenii Opera omnia.

Research Fields of Interest:
- early modern correspondence
- ancient Greek music, ancient treatises on music
- Humanist Greek poetry

místnostroom: 101a
telefontelephone: 221 183 311
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education and academic qualification

- 2006–2014: Ph.D. student at the Charles University in Prague, Faculty of Arts, Institute for Greek and Latin Studies. Ph.D. thesis: Aristides Quintilianus a postavení jeho spisu Peri músikés mezi dochovanými hudebně-teoretickými spisy (Aristides Quintilianus and the Position His Work on Music Holds among the Extant Musicological Treatises)

- August/September 2013: research stay at the University of Adam Mickiewicz in Poznań

- 1999–2006: Charles University in Prague, Faculty of Arts, Institute for Greek and Latin Studies, Master in Latin and Ancient Greek. MA thesis: Pseudo-Plútarchos O hudbě – úvod, překlad a komentář (Pseudo-Plutarch On Music – Introduction, Translation, Commentary)

Work experience

- since 2016: Grammar School Na Zatlance (Gymnázium na Zatlance), teaching of Latin for students of medicine, law and veterinary science

- since April 2014: Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History, Institute of Philosophy, Academy of Sciences of the Czech Republic, editorial work

- 2013–2016: Paneuropean University, Faculty of Law, teaching of Latin for lawyers

- since 2006: Christian Grammar School in Hostivař (Křesťanské gymnázium), teaching of Latin

Research grants

- since 2016 An international project The Hellenizing Muse (team member; Humanist Greek poetry in Bohemia)

- since 2016 GA ČR, Podoby humanismu v Českých zemích (1469-1622), [Forms of Humanism in Literature of the Bohemian Lands (1469-1622)]; team member; poetry composed in Humanist Greek

- 2014–2018 GA ČR, Between Renaissance and Baroque: Philosophy and Knowledge in the Czech Lands within the Wider European Context; team member; editor of Comenius's Latin correspondence

- one–year grant GA UK 2013, Pseudo-Plútarchos, O hudbě (Pseudo-Plutarch, On Music)

Conferences and workshops

-  COST-Action IS 1310 Training School 'EMLO on the road', Tallinn (how to work with the database), 13.–16. 3. 2018:

- Recte enim a Nasone tuo scriptum est: P. Ovidius v díle Erasma Rotterdamského. [Recte enim a Nasone tuo scriptum est: P. Ovidius in the work of Erasmus.]. Contribution to the Conference: Roma aurea MMXVII: Ovidiovské kontexty a inspirace: Kolokvium k 2000. výročí úmrtí P. Ovidia Nasona, Prague, 30. 11.–2. 12. 2017, FF UK.

- Vir non vulgari eloquentia: Joachim Hübner's Elegance of Expression. Contribution to the International Workshop Rhetoric and Genres of Learned Communication in Early Modern Central Europe: From Humanist Correspondence to Scholarly Journal, Prague, 19.–20. 10. 2017, Department of Comenius Studies and Early Moderly Intellectual History, Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences.

Memberships in international scientific associations

- since 2016: International Association of Neo-Latin Studies (IANLS)

Teaching

- since 2016: Grammar School Na Zatlance (Gymnázium na Zatlance), teaching of Latin for students of medicine, law and veterinary science

- 2013–2016: Paneuropean University, Faculty of Law, teaching of Latin for lawyers

since 2006: Christian Grammar School in Hostivař (Křesťanské gymnázium), teaching of Latin

Bibliography

Monograph

- Rottedamský, E. Užitečná rozprava o vedení války s Turky s výkladem Žalmu. [A Useful Discussion on the Turkish War Including an Explanation of Psalm 28.]. Introduction, Translation, Annotations. Prague: Academia, 2018. [In print].

- Pseudo–Plútarchos. O hudbě. Úvod, překlad a komentář. [Pseudo-Plutarch. On Music. Introduction, Translation, Commentary.]. Praha: OIKOYMENH, 2015. ISBN 978-80-7298-505-0.

Articles

- Komenského myšlenky o hudbě. [Comenius's thoughts on music.]. In Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017, p. 211–232. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

- Principy starořecké hudební teorie a praxe. [The Principles of Ancient Greek Music Theory and Practice.]. In Pseudo-Plútarchos. O hudbě. Praha: OIKOYMENH, 2015, p. 73–85. ISBN 978-80-7298-505-0.

- Postava pěvce v řecké mytologii. [A Poet in Greek Mythology.]. In Visuque et auditu iuxta venerabilis adrogantiam effugerat: Sborník k 80. narozeninám prof. Bohumily Mouchové. Praha, 2013, p. 153–155.

Editions

- Johannis Amos Comenii Opera Omnia / Dílo Jana Amose Komenského. Sv. 26/I: Korespondence. [Complete Work of Johann Amos Comenius. Vol. 26/I. Correspondence]. Praha: Academia, 2018. [In print.].

- An Utrecht link: On the unknown correspondence between Jan Amos Comenius and Johannes van Almeloveen. (with Iva Lelková); a Latin edition and translation of the letters. Acta Comeniana, 30 (2016). [In print.].

Reviews

- (review). Blahoslav, Jan. Musica. Eds. P. Daněk – J. K. Kroupa; Petr Daněk, Blahoslavova Musica (1569): nejstarší kompletně dochovaná učebnice hudební teorie v českém jazyce. Praha, 2016. ISBN 978-80-87773-37-6. Acta Comeniana, 30 (2016). [V tisku.].

- (review). Barker, A. Ancient Greek Writers on their Musical Past: Studies in Greek Musical Historiography. Pisa – Roma: Fabrizio Serra (Syncrisis, 1) 2014. ISBN 978-88-6227-689-4. Listy filologické, 89 (2016), 3–4, p. 485–487.

- (review). Nejeschleba, T. – Makovský, J. (eds.). Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení [The Work of Erasmus in European Thought, Yesterday and Toda], Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. ISBN 978-80-7325-301-1. Acta Comeniana, 27 (2013), p. 201–203. ISBN 978-80-7007-433-6. ISSN 0231-5955.

- (review:). Apofthegmata – výroky a příběhy pouštních otců. Svazek I, II. Z řeckého a latinského originálu přeložil a komentářem opatřil Jiří Pavlík. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2000, 2005. Auriga ZJKF, 50 (2008), p. 132–133.

- (review). Černý, M. K. Hudba antických kultur. 2. vyd. Praha: Academia, 2006. Hudební věda, 44 (2007), p. 361–363.

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History © 2014–2019