Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

logo av cr F zakladni_text_vedle

News

Contacts

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History

Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 221 183 337
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Mgr. Lenka Řezníková, Ph.D.

editorka latinských spisů, autorka komentářů

místnostroom: 110a
telefontelephone: 221 183 319
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vzdělání a akademická kvalifikace

- 1998-2005: doktorské studium, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav českých dějin (disertační práce pod vedením prof. PhDr. Z. Beneše, CSc.: Historické reprezentace mezi modernou a historismem. K modernistické reflexi dějin v české literatuře přelomu 19. a 20. století)
- 1988-1996: magisterské studium, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (diplomní práce pod vedením doc. PhDr. Z. Beneše: Listy filologické 1874–1886. K obsahu pojmu filologie)

Přehled zaměstnání

- od 1995 dosud: Oddělení pro studium a edici díla J. A. Komenského, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., zde od 1999 členkou redakce časopisu Acta Comeniana
- říjen 2001–duben 2002: Centrum pro dějiny vědy v Praze, projekt: Reflexe humanitních věd v českém kulturním diskursu 1890–1914

Pedagogická činnost

- od 2011 dosud: specializační kurzy na FHS UK a FF UK k problematice literární antropologie, kulturní paměti a konceptů zvýznamňování v soudobých společenských vědách
- 1996–1997: Gymnázium Praha - Libeň (volitelný seminář pro raně novověké dějiny)
- 1994–1995: Biskupské gymnázium v Hradci Králové (výuka latiny a dějepisu)

Oblasti vědeckovýzkumné činnosti

- Kritická edice latinských textů J. A. Komenského
- Dějiny recepce J. A. Komenského
- Kulturní dějiny 17.–19. století
- Otázky vztahu kognice a representace / myšlení a psaní
- Koncepty paměti a zvýznamňování v současných společenských vědách

Granty a mezinárodní projekty

- 2015–2018: Spolupráce na projektu centra excelence Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext.

- 2011–2014: Jan Amos Komenský jako místo paměti: Polyvalentní imaginace paměti a (re)konstrukování kánonu

- 2007–2009: Reflexion kultureller Interferenzräume: Ostmitteleuropa im 20. Jahrhundert. Realizováno v ústavu: Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (financovalo Bundesministerium für Bildung und  Forschung)

- 2002–2004: Proměny narace a historického myšlení v české, polské a německé literatuře na přelomu 128. a 19. století. (financovala Grantová agentura ČR)

Bibliografie

Monografie

- Řezníková, L. a kol. Figurace paměti: J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Praha: Scriptorium, 2014.
[Rec.: Malura, J. Česká literatura, 63 (2015), 4, p. 585–592; (online: http://www.ucl.cas.cz/cs/casopis-ceska-literatura/ceska-literatura-v-siti/2086-vzpominani-na-komenskeho). Smyčka, V. Česká literatura, 63 (2015), 4, p. 592–600; (online: http://www.ucl.cas.cz/cs/casopis-ceska-literatura/ceska-literatura-v-siti/2084-komensky-ve-spleti-car). Altová, B. Český časopis historický, 113 (2015), 4, p. 1043–1049. Urbánková, L. Studia Comeniana et Historica, 44 (2014), 91–92, p. 273–276. Fapšo, M. Střed/Centre, 7 (2015), 2, p. 129–133.]

- Urbánek, V. – Řezníková, L. (eds.). Mezi Baltem a Uhrami: Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu: Sborník k poctě Marty Bečkové. Praha: Filosofia, 2006.

- Moderna a historismus: Historické reprezentace v proměnách literatury na přelomu 19. a 20. století. Praha: Libri, 2004. ISBN 80-7277-278-3. (online: http://www.libri.cz/data/pdf/375.pdf)
[Rec.: Nodl, M. Ke studiu. Lidové noviny, 16. 4. 2005.]

Edice a editované sborníky

- Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

Studie

- Řezníková, L. – Urbánek, V. Slova a věci: Komenského Lexicon reale pansophicum jako pramen. [Words and Things. Comenius's Lexicon reale pansophicum as a Source.]. In Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017, p. 13–31. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

- Geografická evidence a sociální imaginace hranice: Literární a výtvarné representace hranice v reflexi J. A. Komenského v 19. a 20. století. Dějiny – teorie – kritika, 11 (2014), 2, p. 221–236.

- Identita/Alterita. In Storchová, L. a kol. Koncepty a dějiny: Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha: Scriptorium, 2014, p. 233–243. ISBN 978-80-87271-87-2.

- Prostor. In Storchová, L. a kol. Koncepty a dějiny: Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha: Scriptorium, 2014, p. 36–45. ISBN 978-80-87271-87-2.

- Režimy paměti – formáty identity: Ke vztahu paměti a české identity v současné populární kultuře. [Regimes of Memory – Formats of Identity. On the Relations between Memory and Czech Identity in the Contemporary Popular Culture.]. In Daniel, O. – Kavka, T. – Machek, J. a kol. Populární kultura v českém prostoru. Praha: Karolinum, 2013, p. 44–59. ISBN 978-80-246-2192-0.

- Suche nach Differenzen als Interferenzprozess. Praktiken der nationalen Abgrenzung in Prag um 1900. In Rassloff, U. (ed.). Wellenschläge: Kulturelle Interferenzen im östlichen Mitteleuropa des langen 20. Jahrhundert. Stuttgart, 2013, p. 99–143.

- Erinnerungsorte und räumliche Organisation des Biographischen im 19. Jahrhundert. J. A. Comenius und "seine" Regionen. [Sites of memory and the spatial organization of the biography in the 19th century. J. A. Comenius and "his" regions.]. In Řezník, M. – Rosenbaum, K. – Stübner, J. (eds.). Regionale Erinnerungsorte: Böhmische Länder und Mitteldeutschland im europäischen Kontext. Leipzig: Kirchhof & Franke, 2013, p. 69–84. [Studien zur Europäischen Regionalgeschichte; 1.]. ISBN 978-3-933816-60-3.

- Die räumlichen Grenzen der Exil-Inszenierung und die metaphorischen Figurationen des J. A. Comenius in der tschechischen Literatur des 19. Jahrhunderts. Acta Comeniana, 26 (2012), p. 161–182. ISBN 978-80-7007-404-6. ISSN 0231-5955.

- Hranice a identita v českém histori(ografi)ckém kontextu/Grenze und Identität im tschechischen histor(iograph)ischen Kontext. Český časopis historický, 110 (2012), 3–4, p. 596–626. (Spoluautor Miloš Řezník).

- Prostor versus mapa: "Selhání mapy" jako topos a metafora v textech Terezy Brdečkové In
Komenda, P. et al. (eds.). Místo – prostor – krajina v literatuře a kultuře. Olomouc, 2012, p. 199–208.

- "Výslech svědků" jako technika dekompozice masternarativu: Mýtus Moravského pole a jeho proměna v historické naraci Oldřicha Daňka. Bohemica Olomucensia, 1 (2011), 1, p. 82–91.

- Metafory města: Imaginace národnostní heterogenity v diskursu středoevropského města na přelomu 19. a 20. století. In Malura, J. – Tomášek, M. (eds.). Město: Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava, 2011, p. 88–100.

- Tripolis Praga: Mýty kulturní plurality. In Soukupová, B. et al. (eds.). Evropské město: Identita, symbol, mýtus. Bratislava, 2010, p. 64–81. (Spoluautor Matteo Colombi).

- Prominentní okraj: Imaginace česko-německého pomezí v literatuře 19. a 20. století. In Jungamnnová, L. (ed.). Česká literatura rozhraní a okraje: IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha 2010, p. 457–465.

- Gotická duše moderny: Gotika a gotický román v české literatuře přelomu 19. a 20. století. In Blümlová, D. – Jiroušek, B. (eds.). Čas moderny. Studie a materiály. České Budějovice, 2006, p. 71–110.

- Kompetence a autonomie: Obrat literární vědy ke kulturním vědám. In Řepa, M. – Borovský, T. - Hanuš, J. (eds.). Kultura jako téma a problém dějepisectví. Brno, 2006, p. 49–61.

- Co reprezentují historické reprezentace: Gnozeologická skepse mezi konstatováním a performací. Dějiny, teorie, kritika, 2005, 1, p. 45–64.

- Historik – věc veřejná: Jaroslav Goll a česká literární moderna. In: Jiroušek, B. – Blümel, J. – Blümlová, D. (eds.). Jaroslav Goll a jeho žáci. České Budějovice, 2005, p. 309–317. ISBN:80-7040-780-8; 80-86559-43-2.

- History, Generation and Nation: Czech Writers of the 1890s in Search of Identity. In "We" and "the Others": Modern European Societies in Search of Identity, AUC – Phil. et Hist. 1, Studia Historica LIII, Praha, 2004, p. 53–75.

- T. G. Masaryk a spor o historismus v české literatuře přelomu 19. a 20. století. In Sborník příspěvků z X. semináře Masarykova muzea v Hodoníně 6. listopadu 2002. Hodonín, 2003, p. 41–56.

- Filolog mezi centrem a periferií: Ladislav Brtnický (1855–1936). Kuděj: Časopis pro kulturní dějiny, 2003, 1, p. 46–64.

- K obsahu pojmu filologie. Listy filologické, 123 (2000), p. 59–77.

 

Přednášky a veřejná vystoupení

- Alterita bez rozdílů. Etnicita Prahy v české a německé literatuře přelomu 19. a 20. století, leden 2009, Ústav pro českou literaturu AV ČR.

- Loci der Differenz – Loci der Interferenz. Ambivalenz des deutsch-tschechischen Zusammenlebens in Prag um 1900, duben 2009, GWZO Leipzig, Workshop.

Dreivölkerstadt Prag. Moderne mythologie der Multikulturalität, mit Matteo Colombi, červen 2009, GWZO Leipzig, Präsentation und Diskussion.

Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History © 2014 | webdesign