Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

Aktuality

Kontakty

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR

Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 221 183 337
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČRPhDr. Věra Schifferová, CSc.

foto PhDr. Věra Schifferová, CSc.

editorka Díla J. A. Komenského, vydavatelka Komeniologických studií J. Patočky a jeho Korespondence s komeniology; zabývá se filosofickou intepretací J. A. Komenského

místnostroom: 308a
telefontelephone: 221 183 340
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělání a akademická kvalifikace

- 1992: titul CSc., kandidátská disertace: Ke komeniologickému odkazu Jana Patočky
- 1983: rigorózní zkouška (filosofie), titul PhDr.
- 1978–1983: FF UK, obor filosofie - politická ekonomie, diplomová práce „Etika v díle J. A. Komenského"

Přehled zaměstnání

- od 1990 dosud: Filosofický ústav AV ČR, Oddělení pro studium a vydání díla J. A. Komenského
- 1984–1990: Pedagogický ústav J. A. Komenského, oddělení komeniologie a dějin školství a pedagogiky

Pedagogická činnost

- 2018/2019: ZS – Vybrané kapitoly antické filosofie, přednášky pro studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících, FF UK
- 2018/2019: LS – Helénistická etika, přednášky pro studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících, FF UK
- školitelka doktorandů - katedra filosofie, FF UPCE; katedra občanské nauky a filosofie, PF UK
- 2017/2018: ZS – Vybrané kapitoly antické filosofie, přednášky pro studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících, FF UK
- 2017/2018: LS – Jan Amos Komenský - Filosofický portrét, přednášky pro studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících, FF UK
- 2010–2014: Antická filosofie ve vztahu k modernímu myšlení v rámci společného základu FF UK
- od 2007 dosud: Filosofická komeniologie, katedra filosofie University Pardubice
- od 2007 dosud: Filosofická komeniologie pro doktorandy katedry občanské nauky a filosofie Pedagogické fakulty UK
- 2006–2010: Dějiny filosofie v rámci společného základu FF UK
- od 2004–2017: Filosofie pro neslyšící, přednášky pro studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících, FF UK

Oblasti vědeckovýzkumné činnosti

- interpretace Komenského filosofie, především filosofické základy jeho vychovatelské nauky a irénismu
- Jan Patočka, Patočkův výklad Komenského
- editorka Patočkových Komeniologických studií (díl I-III, Sebrané spisy J. Patočky, sv. 9–11) a Patočkovy Korespondence s komeniology (díl I–II, Sebrané spisy J. Patočky, sv. 21–22)
- zpracování doprovodných komentářů pro Komenského edici

Granty a mezinárodní projekty

- Filosofie Jana Amose Komenského, Grantová agentura ČR, 2013–2016, řešitelka
- Korespondence Jana Patočky s komeniology, Grantová agentura ČR, 2007–2010, řešitelka
- Komeniologický odkaz Jana Patočky, Grantová agentura AV ČR, 1992–1994, řešitelka

Spoluřešitelka, odborná spolupracovnice v grantových projektech:

- Patočkova asubjektívna fenomenologia a dejiny filozofie, 2013–2015, APVV-0480-11,  zodpovědný řešitel Róbert Stojka, katedra filozofie a dejín filozofie UPJŠ Košice
- Idea univerzity - č. CZ.1.07/2.2.00/28.0270  OP VK,  2012-2013, řešitel A. Prázný, Univerzita Pardubice, 2012–2013
-
Dějiny politického myšlení: antika, středověk a novověk, 1993–1995, GA ČR, č. 401/03/0863, řešitel V. Herold (splnění cílů bylo hodnoceno jako vynikající)
- Kritická edice Dílo Jana Amose Komenského, 1994–1996, GA AV, řešitel M. Steiner
- Kritická edice Dílo Jana Amose Komenského, 1991–1992, GA AV, řešitel M. Steiner

Odborné a organizační aktivity v AV ČR

- spoluorganizátorka konference Idea harmonie v díle J. A. Komenského, pořadatel: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., a katedra filosofie Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, 12.–13. 11. 2012
- členka redakční rady Acta Comeniana
- členka Ediční rady AV ČR
- spoluorganizátorka konference Jan Patočka, české dějiny a Evropa, Vysoké nad Jizerou, 1.–2. 6. 2007
- spoluorganizátorka konference K pojetí světa v díle J. A. Komenského, pořadatelé: Filosofický ústav AV ČR a katedra filosofie Filosofické fakulty University Pardubice, listopad 2010

Odborné a organizační aktivity mimo AV ČR

- od 2015 dosud: členka vědecké rady filosofického časopisu Factótum. Revista de Filosofía
- od 2012 dosud: členka redakční rady filosofického časopisu Taula. Quaderns de pensament, Ed. Universitat de les Illes Balears
- členka oborové komise doktorského studia katedry občanské nauky a filosofie Pedagogické fakulty UK
- členka oborové komise doktorského studia katedry filosofie Filosofické fakulty University Pardubice

Úspěchy a ocenění

- 1993: cena Josefa Hlávky za kandidátskou disertaci: Ke komeniologickému odkazu Jana Patočky. In Soudilová, V. – Palouš, R. Comenius redivivus: Příspěvky k filosofii výchovy. Praha, 1991, p. 17–96. [Studia paedagogica; 6.].

- 1992: členka týmu, jemuž byla udělena Prémie od Obce překladatelů za překlad Obecné porady o nápravě věcí lidských.

- 1991: členka týmu pracovníků Pedagogického ústavu J. A. Komenského ČSAV, kterému byla udělena cena ČSAV za výsledky komeniologického bádání.

Bibliografie

Monografie

- La ética en el pensamiento de Comenio. Cuatro estudios sobre la obra de Jan Amos Komenský. Traducción e introducción de L. E. Misseri. Prólogo de Andrés L. Jaume. Apéndice bibliográfico de Adriana Bečková, Kazak Ediciones, Mar de Plata 2018. [online] Dostupné z: https://www.academia.edu/35937868/SCHIFFEROV%C3%81_La_%C3%A9tica_en_el_pensamiento_de_Comenio a také z: https://books.google.cz/books?id=k1RMDwAAQBAJ&pg=PA2&lpg=PA2&dq=V%C4%9Bra+Schifferov%C3%A1+pensamiento&source=bl&ots=U2AXacX_AI&sig=MrNu4Uv30xTGj9XkAcm1r-cC2fY&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwi25uT23rfZAhWkh6YKHU8MA8AQ6AEIOjAC#v=onepage&q&f=false.

Kolektivní monografie

- Komenský, J. A. Spisy o první filosofii. V. Balík a V. Schifferová (eds.). Praha: Oikoymenh, 2017. ISBN 978-80-7298-204-2.
[Rec.: L. Misseri, Komenský, Jan Amos: Spisy o první filosofii, edición preparada por Vojtěch Balík y Věra Schifferová. Praha: OIKOYMENH, 2017. In Anales del Seminario de Historia de la Filosofía. Editiones Complutense. ISSN: 0211-2337.]

- Schifferová, V. – Prázný, A. – Šolcová, K. et. al. Idea harmonie v díle J. A. Komenského. Pavel Mervart, Univerzita Pardubice, 2014. ISBN 978-80-7465-093-2, 978-80-7395-703-2.

- Leško, V. – Schifferová, V. – Stojka, R. – Tholt, P. (eds.). Patočka a novoveká filozofia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. [Acta Facultatis philosophicae Universitatis Šafarikianae; 48.]. ISBN 978-80-8152-148-5.
Tato monografie získala Prémii Literárního fondu za vědeckou a odbornou literaturu.

Edice a editované sborníky

- J. A. Comenii Opera omnia / Dílo J. A. Komenského 19/I. Martin Steiner, Vojtěch Balík, Dagmar Čapková, Věra Schifferová, Markéta Klosová a Lucie Storchová (edd.). Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2448-0. Podíl na vypracování komentářů a úvodů k Panegersii a Panaugii; podíl na vypracování úvodu k celému spisu Catholica.

- Jan Patočka: Korespondence s komeniology II. Schifferová, V. – Chvatík, I. (eds.) Praha: Oikoymenh, 2011. Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 22. ISBN 978-80-7298-460-2.

- Jan Patočka: Korespondence s komeniology I. Schifferová, V. – Chvatík, I. – Havelka, T. (eds.). Praha: Oikoymenh, 2011. (Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 21). ISBN 978-80-7298-439-8.

- Jan Patočka – Klaus Schaller – Dmitrij Tschižewskij: Philosophische Korrespondenz 1936–1977. Schifferová, V. – Blaschek-Hahn, H. (eds.). Würzburg, 2010. 183 p. [Orbis Phaenomenologicus; 5.]. ISBN 978-80-7298-460-2.

- Briefwechsel zu Jan Patočka und zur Charta 77 zwischen Milada Blekastad und Ludwig Landgrebe aus den Jahren 1977–1979. Schifferová, V. – Blaschek-Hahn, H. (eds.). In Focus Pragensis IX – yearbook for the philosophy and phenomenology of religion. Praha, 2009, p. 17–50. ISBN 978-80-7298-448-0.

- Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského. Schifferová, V. – Prázný, A. (eds.). Pardubice, 2009. 202 p. ISBN 978-80-7395-221-1.

- J. Patočka: Komeniologické studie III. Praha: Oikoymenh, 2003. Sebrané spisy Jana Patočky; Sv. 11. ISBN 80-7298-079-3.

- J. Patočka: Komeniologické studie II. Praha: Oikoymenh, 1998. Sebrané spisy Jana Patočky; Sv. 10. ISBN 80-86005-03-4.

- J. Patočka: Komeniologické studie I. Praha: Oikoymenh, 1997. Sebrané spisy Jana Patočky; Sv. 9. ISBN 80-86005-52-6.

Studie

- Schifferová, V. – Balík, V. Aristotelské kořeny Komenského metafyziky. Filosofický časopis, 67 (2019), 6, p. 933–953.

- Bemerkungen zur Idee der Ganzheitlichkeit bei Comenius. In Goris, W. – Meyer, M. A. – Urbánek, V. (Hrsg.). Gewalt sei ferne den Dingen!: Contemporary Perspectives on the Works of John Amos Comenius. Springer, 2016, p. 190–198. ISBN 978-3-658-08260-4.

- Komenský jako inspirace pro 'poevropské údobí'. In Stojka, R. – Škára, M. (eds.). Patočka a dejiny filozofie. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2015, p. 94–108. [Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae. 75]. ISBN 978-80-8152-353-3.

- Existence v kontextu Patočkovy filosofie výchovy. In Leško, V. – Stójka, R. a kol. Patočka a filozofia 20. storočia. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2015, p. 531–551. [Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae; 73. Monografia 2015.]. ISBN 978-80-8152-308-3.
Tato kolektivní monografie získala Prémii Literárního fondu SR za r. 2015.

- Idea harmonie v díle Jana Amose Komenského. In Schifferová, V. – Prázný, A. – Šolcová, K. et al. Idea harmonie v díle J. A. Komenského. Pavel Mervart, Univerzita Pardubice, 2014, p. 47–55. ISBN 978-7395-703-2 (Univerzita Pardubice). ISBN 978-80-7465-093-2 (Pavel Mervart).

- Auszug aus einem Gespräch mit Věra Schifferová. Anlässlich der Ausstellung 'Comenius und Heidelberg' im Museum der Universität Heidelberg. In Dubois, F. – Gerstner, H. (eds.). Comenius in Heidelberg: Student in Heidelberg - Lehrer der Menschheit. Heidelberg: Winter, 2014, p. 171–178. ISBN 978-3-8253-6216-4.

- Jan Amos Komenský – portrét filozofa. In Leško, V. – Schifferová, V. – Stojka, R. – Tholt, P. (eds.). Patočka a novoveká filozofia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014, p. 105–128. [Acta Facultatis philosophicae Universitatis Šafarikianae; 48]. ISBN 978-80-8152-148-5.

- „Per tenebras iter intutum est": K pojetí světla v díle Jana Amose Komenského. In PAIDEIA. Výchova ve světověku. PAIDEIA: Philosophical E-Journal of Charles University, mimořádné číslo 1/XI/2014, Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2014, p. 127–139. ISSN  1214-8725. ISBN 978-80-7290-789-2.

- Schifferová, V. Comenius, Jan Amos (1592–1670). Pollmann, K. (ed.). The Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine. Vol 2. Oxford: Oxford university press, 2013, p. 819–821 ISBN 978-0-19-929916-4.

- Puť iz 'labirinta' kak roždenie čeloveka dlja otkrytogo mira. In Marčukova, S. Nepreryvnoe obrazovanie kak kompas v poiskach svoego puti v 'labirinte mira'. Sankt-Peterburg: Peteršule, 2013, p. 50–55. ISBN 978-5-905425-08-0.

- Vorwort (spoluautorka H. Blaschek-Hahn). In Jan Patočka – Klaus Schaller – Dmitrij Tschižewskij: Philosophische Korrespondenz 1936–1977. Blaschek-Hahn H. – Schifferová V. (eds.). Würzburg, 2010, p. 9–14. [Orbis Phaenomenologicus; 5.]. ISBN 978-80-7298-460-2.

- Schifferová, V. – Steiner, M. Existuje další, neznámý rukopis Komenského "Pansofie"?: Pavlu Flossovi k významném životnímu jubileu. Filosofický časopis, 58 (2010), 3, p. 379–386. ISSN 0015-1831.

- Komenského vychovatelská nauka mezi mystikou a rozumem: Ke komeniologické koncepci Jana Patočky. In Jan Amos Komeński w kontekście kultury i historii europejskiej XVII wieku: J. A. Komenský im Kontext der Europaeischen Kultur und Geschichte des 17. Jahrhunderts. Sitarska B. – Mnich R. (eds.). Siedlce, 2010, p. 105–110. [Studia Comeniana Sedlcensia; 3.]. ISBN 978-83-7051-578-2.

- K pojetí politiky v Komenského Obecné poradě o nápravě věcí lidských. Komenský: Odborný časopis pro učitele základní školy, 135 (listopad 2010), 2, p. 25–30.

- Ke Komenského pojetí světa: Komenský jako myslitel celku. In Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského. Schifferová, V. – Prázný, A. (eds.), Pardubice, 2009, p. 181–190. ISBN 978-80-7395-221-1.

- Vorwort. (spoluautorka H. Blaschek-Hahn). In Briefwechsel zu Jan Patočka und zur Charta 77 zwischen Milada Blekastad und Ludwig Landgrebe aus den Jahren 1977 - 1979. Blaschek-Hahn, H. – Schifferová, V. (eds.). In Focus Pragensis IX - yearbook for the philosophy and phenomenology of religion. Praha, 2009, p. 11–16. ISBN 978-80-7298-448-0.

- Výchova k novému věku: Komenského filozofie výchovy ve výkladu Jana Patočky. In Jan Amos Komenský: Odkaz kultuře a vzdělávání. Chocholová, S. – Pánková, M. – Steiner, M. (eds.), Praha, 2009, p. 271–277. ISBN 978-80-200-1700-0.

- Einige Bemerkungen zur Comenius-Deutung bei Patočka. Comenius-Jahrbuch, 2008, Sankt Augustin, p. 51–70. ISBN 978-3-89665-462-5.

- Komeniologické studie Jana Patočky. In Jan Patočka, české dějiny a Evropa. Navrátil, I. – Hermann, T. (eds.). Semily, 2007, p. 95–101. Z Českého ráje a Podkrkonoší; Supplementum 12. ISBN 978-80-86254-16-6.

- Předmluva, spoluautor T. Hermann. In Jan Patočka, české dějiny a Evropa. Navrátil, I. – Hermann, T. (eds.). Semily, 2007, p. 7–8. Z Českého ráje a Podkrkonoší; Supplementum 12. ISBN 978-80-86254-16-6.

- Nový obraz Komenského. Filosofický časopis, 55 (2007), 3, p. 399–407. ISSN 0015-1831.

- Comenius und der neuzeitliche Rationalismus. Jan Patočkas Interpretation der Philosophie des 17. Jahrhunderts. In Andere Wege in die Moderne: Forschungsbeiträge zu Patočkas Genealogie der Neuzeit. Hagedorn, L. – Sepp, H. R. (eds.). Würzburg, 2006, p. 178–188. ISBN 3-8260-2847-3.

- Ke vztahu filosofie a theologie u Jana Amose Komenského. In Náboženství a věda. Bubík, T. – Prázný, A. – Hoffmann, H. (eds.). Pardubice, 2006, p. 240–246. ISBN 80-7194-876-4.

- Comenius´ Philosophie der Gewaltlosigkeit in ganzheitlicher Perspektive. In Johann Amos Comenius – Vordenker eines kreativen Friedens. Schadel, E. (ed.). Frankfurt am Main, 2005. Schriften zur Triadik und Ontodynamik; sv. 24. ISSN 0932-2434.

- Comeniana aus dem Nachlass von Dietrich Mahnke: Die Korrespondenz zwischen Dietrich Mahnke und Dmitrij Tschižewskiij aus dem Jahre 1935. Acta Comeniana, 18 (2004), p. 213–224. ISSN 0231-5955.

- Comeniana aus dem Nachlass von Dietrich Mahnke: Die Korrespondenz zwischen Dietrich Mahnke und Dmitrij Tschižewskij aus dem Jahre 1935. Einleitung. Acta Comeniana, 18 (2004), p. 213–218. ISSN 0231-5955.

- Philosophische Aspekte der Comeniologie D. Tschižewskijs. In Dmytro Čyževskyj, osobnost a dílo. Praha, 2004, p. 339–350. ISSSBN 80-7050-384-X.

- K otázce barokní povahy Komenského filosofie: O komeniologické koncepci Dietricha Mahnkeho. In Bene Scripsisti ... Filosofie od středověku k novověku: Sborník k sedmdesátinám Stanislava Sousedíka. Praha, 2002, p. 263–284. ISBN 80-7007-158-3.

- Démokritos, diairesis, dianoia, Diakarchos, díké, Diodóros Kronos, Diogenés Laertios, Diogenés z Apollónie, Diogenés ze Sinópy, doxografie, druhá filozofie, dynamis, einai, Ekfantos ze Syrákús, elejská škola, elidská škola, Empedoklés z Akragantu, energeia, entelechie, entuziasmus, Epiktétos z Hierápole, epikúreismus, epikúrejská škola, Epikúros ze Samu, Erastothenés z Kyrény. In Velká všeobecná encyklopedie. Praha: Diderot, 2001, sv. 4. ISBN 80-902723-7-1.

- Comenius als Scheideweg des traditionellen und des modernen Denkens: Zu Patočkas Comenius-Interpretation. Acta Comeniana, 38 (2000), p. 161–173. ISSN 0231-5955.

- Causa efficiens, causa finalis, causa formalis, Celsus, Cicero, clinamen, daimonion, Damaschios, David Armén. In Velká všeobecná encyklopedie. Praha: Diderot, 2000, sv. 3. ISBN 80-902723-5-5.

- J. A. Komenský: Dveře věcí otevřené. Schifferová, V. (introd., com.) – Klosová, M. (introd., transl.). Studia Comeniana et Historica, 24 (1999), p. 214–225. ISSN 0323-2220.

- Vztah Komenský a Descartes v interpretaci Jana Patočky. Studia Comeniana et Historica, 26 (1996), p. 381–390. ISSN 0323-2220.

- Komenský (Comenius), Jan Amos. In Honderich, T. (ed.). In The Oxford Companion to Philosophy. Oxford, 1995, p. 448–449. (heslo). ISBN 0-19-866132-0.

- K teologickoetickému aspektu Komenského irénismu. Studia Comeniana et Historica, 24 (1994), p. 25–29.

- J. Patočka: Komeniana z pozůstalosti. Studia Comeniana et Historica, 24 (1994), p. 66–103. (edice textu, poznámky a úvodní slovo).

- Die ontologische Grundlagen der Pädagogik Komenskýs. Vierteljahrsschrift für Wissenschaftliche Pädagogik, 1993, 1, p. 15–24.

- Komenského Mundus moralis. In Po cestách naléhavosti myšlení. Praha, 1993, p. 50–64. ISBN 80-7007-046-3.

- Filosofická reflexe učitelského povolání u Komenského. In Učitelé – šiřitelé myšlenek Jana Amose Komenského. Přerov, 1992, p. 5–6.

- Komenský, J. A. Pansofia: Svět mravní. In Komenský, J. A. Obecná porada o nápravě věcí lidských, sv. 2, Praha: Academia, 1992, p. 249–263. (komentář)

- J. A. Komenský: První filosofie. Filosofický časopis, 40 (1992), 1, p. 125–133. (komentář)

- Patočkova interpretace Komenského. In K filosofii Jana Amose Komenského. Krnov, 1992, p. 50–60.

-  Philosophische Grundlagen des Irenismus bei J. A. Comenius. Acta Comeniana, 9 (1991), p. 25–41.

- Ke komeniologickému odkazu Jana Patočky. In Comenius redivivus: Příspěvky k filosofii výchovy. Praha, 1991, p. 17–96. [Studia paedagogica; 6.].

- Komenský a Seneka. Studia Comeniana et Historica, 20 (1990), p. 106–111.

- Drei Bemerkungen zur Ethik Komenskýs. Acta Comeniana: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského, 32 (1989), p. 33–39.

- Index nominum. Index Comenii operum memoratum. In Steiner, M. – Kyralová, M. (eds.). Dílo J. A. Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia, vol. 15/II. Praha: Academia, 1989, p. 488–500.

- K systému etických kategorií J. A. Komenského. Studia Comeniana et Historica, 17 (1987), p. 40–57.

Překlady

- Blaschek-Hahn, H. Zjevování – svět – struktura: Heinrich Rombach a Jan Patočka ve světovém rozhovoru. In Leško, V. – Stójka, R. a kol. Patočka a filozofia 20. storočia. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2015, p. 65–84. [Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae; 73. Monografia 2015.]. ISBN 978-80-8152-308-3.

- Korespondence Jana Patočky k obhajobě doktorské práce Milady Blekastadové (1969). Přel. V. Schifferová a J. Frei. In Schifferová, V. – CHvatík, I.– Havelka, T. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology I. Praha: OIKOYMENH, 2011, p. 439–447. [Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 21.]. ISBN 978-80-7298-439-8.

- Dopis Dagfinna Follesdala Janu Patočkovi. Přel. V. Schifferová a J. Frei. In Schifferová, V. – CHvatík, I. – Havelka, T. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology I. Praha: OIKOYMENH, 2011, p. 455–457. [Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 21.]. ISBN 978-80-7298-439-8.

- Korespondence Milady Blekastadové s Ludwigem Landgrebem. Schifferová, V. – Frei, J. (transl.) In Schifferová V. – Chvatík, I. – Havelka, T. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology I. Praha: OIKOYMENH, 2011, p. 461–486. [Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 21.]. ISBN 978-80-7298-439-8.

- Dopis Ludwiga Landgrebeho Romanu Jacobsonovi. Schifferová, V. – Frei, J. (transl.) In Schifferová, V. – Chvatík, I. – Havelka, T. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology I. Praha: OIKOYMENH, 2011, p. 487–491. [Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 21.]. ISBN 978-80-7298-439-8.

- Korespondence Milady Blekastadové s Hildegard Ballauffovou. Schifferová, V. – Frei, J. (transl.) In Schifferová, V. – CHvatík, I. – Havelka, T. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology I. Praha: OIKOYMENH, 2011, p. 499–516. [Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 21.]. ISBN 978-80-7298-439-8.

- Dopis Klause Schallera Miladě Blekastadové. Schifferová, V. – Frei, J. (transl.) In Schifferová, V. – Chvatík, I. – Havelka, T. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology I. Praha: OIKOYMENH, 2011, p. 541–544. [Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 21.]. ISBN 978-80-7298-439-8.

- Dopisy Jana Patočky Dmytrovi Čyževskému. In Schifferová, V. – Chvatík, I. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology II. Praha: OIKOYMENH, 2011, p. 9–38. [Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 22.] ISBN 978-80-7298-460-2.

- Dopis Franze Hofmanna Janu Patočkovi. In Schifferová, V. ˜– Chvatík, I. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology II. Praha: OIKOYMENH, 2011, p. 69–73. [Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 22.]. ISBN 978-80-7298-460-2.

- Korespondence o Patočkově příspěvku k chystanému vydání Ueberwegových dějin filosofie. In Schifferová, V. – Chvatík, I. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology II. Praha: OIKOYMENH, 2011, p. 299–309. [Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 22.]. ISBN 978-80-7298-460-2.

- Schaller, K. Má setkání s Dmytrem Čyževským. In Schifferová, V. – Chvatík, I. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology II. Praha: OIKOYMENH, 2011, p. 323–327. [Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 22.]. ISBN 978-80-7298-460-2.

- Schaller, K. Vzpomínky na Jana Patočku. In Schifferová, V. – Chvatík, I. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology II. Praha: OIKOYMENH, 2011, p. 329–338. [Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 22.]. ISBN 978-80-7298-460-2.

- Patočka, J. Komenského duchovní biografie. In Schifferová, V. (ed.). Jan Patočka: Komeniologické studie III. Praha: OIKOYMENH, 2003, p. 365–395. Sebrané spisy Jana Patočky; Sv. 11. ISBN 80-7298-079-3.

- Patočka, J. Komenský a herbornská duchovní tradice. In Schifferová, V. (ed.). Jan Patočka: Komeniologické studie III. Praha: OIKOYMENH, 2003, p. 479–484. [Sebrané spisy Jana Patočky; Sv. 11.]. ISBN 80-7298-079-3.

- Patočka, J. Posudek doktorské práce M. Blekastadové Comenius. In Schifferová, V. (ed.). Jan Patočka: Komeniologické studie III. Praha: OIKOYMENH, 2003, p. 512–524. [Sebrané spisy Jana Patočky; Sv. 11.]. ISBN 80-7298-079-3.

- Výňatky z korespondence Edmunda Husserla a Dietricha Mahnkeho z roku 1933. Publ. jako Přílohy ke stati: Schifferová, V. K otázce barokní povahy Komenského filosofie: O komeniologické koncepci D. Mahnkeho. In Bene Scripsisti... Filosofie od středověku k novověku: Sborník k sedmdesátinám Stanislava Sousedíka. Praha, 2002, p. 285–295. ISBN 80-7007-158-3.

- Schaller, K. „Universální a priori" a výchova: K pedagogice Jana Patočky a Eugena Finka. In Fenomén jako filosofický problém. Praha, 2000, p. 72–94. ISBN 80-7298-010-6.

- Patočka, J. Utopie a soustava lidských cílů u Komenského. In Jan Patočka: Komeniologické studie II. Praha: Oikoymenh, 1998, p. 271–280. [Sebrané spisy Jana Patočky; Sv. 10.]. ISBN 80-86005-03-4.

- Patočka, J. Komenský, J. A. Pampaedia. In Jan Patočka: Komeniologické studie II. Praha: Oikoymenh, 1998, p. 216–222. [Sebrané spisy Jana Patočky; Sv. 10.]. ISBN 80-86005-03-4.

Recenze

- Schifferová, V. (rec.). Schadel, E. Trinität als Archetyp? Erläuterungen zu C.G.Jung, Hegel und Augustinus. Filosofický časopis, 58 (2010), 2, p. 305–307. ISSN 0015-1831.

- Schifferová, V. (rec.). Raffaelli, M. Macht, Weisheit und Liebe: Campanella und Comenius als Vordenker einer friedvoll globalisierten Weltgemeinschaft.  Filosofický časopis, 58 (2010), 4, p. 632–634. ISSN 0015-1831.

- Schifferová, V. (rec.). Patočka, J.  Andere Wege in die Moderne. Acta Comeniana, 22–23 (2009), p. 349–357. ISSN 0231-5955.

- Schifferová, V. (rec.). W. Korthaase, W.; Hauff, S.; Fritsch, A. Comenius und Weltfriede. Acta Comeniana, 22–23 (2009), p. 304–306. ISSN 0231-5955.

- Schifferová, V. (rec.). Mudroch, V. (ed.). Die Philosophie des 17. Jahrhunderts, Bd. 4: Das heilige römische Reich deutscher Nation. Nord- und Ostmitteleuropa. Acta Comeniana, 18 (2004), p. 240–253. ISSN 0231-5955.

- Schifferová, V. (rec.).Schaller, K. Zur Grundlegung der Einzelwissenschaft bei Comenius und Fichte: eine Studie zum Problem des Studium Generale, mit einer Einleitung von Käte Meyer-Drawe. Sankt Augustin: Academia Verlag, 1999. Acta Comeniana, 14 (2000), p. 187–190. ISSN 0231-5955.

- Schifferová, V. (rec.). Schaller, K. Comenius 1992: Gesammelte Beiträge zum Jubiläumsjahr. Sankt Augustin Verlag, 1992. Studia Comeniana et historica, 27 (1997), č. 57–58, p. 191–200. ISSN 0323-2220.

- Schifferová, V. (rec.). Sousedík, S. René Descartes a české baroko. Praha: Filosofia, 1996. Acta Comeniana, 12 (1997), p. 265–271. ISSN 0231-5955.

- Schifferová, V. (rec.). Palouš, R. Komenského Boží svět. Praha: SPN, 1992. Acta Comeniana, 12 (1997), p. 225–231. ISSN 0231-5955.

- Schifferová, V. (rec.). Nástin dějin filosofie. Filosofický časopis, 44 (1996), 1, p. 152–157. ISSN 0015-1831.

- Schifferová, V. (rec.). J. A. Comenii opera omnia 15/III. Filosofický časopis, 42 (1994), 1, p. 141–143. ISSN 015-1831.

- Schifferová, V. (rec.). Kunna, U. Das „Krebsgeschwür der Philosophie": Komenskýs Auseinandersetzung mit dem Cartesianismus. Sankt Augustin: Academia Verlag, 1991. Acta Comeniana, 10 (1993), p. 228–233. ISBN 80-7007-045-5. ISSN 0231-5955.

- Soudilová, V. Herder a Komenský. (rec.). Schaller, K. Herder und Comenius: Ein Lehrstück zur Aufklärung der Aurklärung mit Johann Gotfried Herders 57. Humanitätsbrief. Veröffentlichungen der Comeniusforschungstelle im Institut für Pädagogik der Ruhr-Universität Bochum. Sankt Augustin: Academia Verlag Richarz, 1988. [Schriften zur Comeniusforschung; Band 17.]. ISBN-13: 978-3883456942. Studia Comeniana et historica, 20 (1990), 40, p. 110–113.

- Soudilová, V. Komenský a Herborn. (rec.). Hessische Heimat Zeitschrift für Kunst, Kultur, Denkmalpflege. Sonderheft. Herborn, 36 (1986), 3. Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 29 (1989), 1, p. 128–129.

Zprávy

- Klaus Schaller zum 85. Geburtstag. Schifferová, V. – Blaschek-Hahn, H. (eds.). Studia Comeniana et historica, 40 (2010), 83–84, p. 231–233. ISSN 0323-2220.

- K jubileu Jana Patočky. Filosofický časopis, 54 (2006), 5, p. 796–797. ISSN 0015-1831.

- Komenský jako anticipátor myšlenek o kreativním míru: Zpráva o česko-německém komeniologickém kolokviu. Filosofický časopis, 54 (2004), 4, p. 696–700. ISSN 0015-1831. In Johann Amos Comenius – Vordenker eines kreativen Friedens. Schadel, E. (ed.). Přetisk. Frankfurt am Main, 2005, p. 585–588. [Schriften zur Triadik und Ontodynamik; Vol. 24.].

- K životnímu jubileu Radima Palouše. Studia Comeniana et historica, 34 (2004), 71–72, p. 294–298. ISSN 0323-2220.

- K životnímu jubileu Stanislava Sousedíka. Studia Comeniana et historica,  31 (2001), 65–66, p. 247–250. ISSN 0323-2220.

Recenze, zprávy a polemiky v kulturních časopisech a denním tisku

- Patočka, Komenský a současná škola. Učitelské listy, 2 (1995), 8, p. 8–9.

Bibliografie

- Němec, J. – D. Souček, D. et al. Jan Patočka: Bibliografie 1928–1996. Praha, 1997. ISBN 80-86005-52-6. 2. otisk In Jan Patočka: Texte-Dokumente-Bibliographie. Hagedorn, L. – Sepp, H. R. (eds.). München, 1999. Orbis Phaenomenologicus: Perspektiven und Quellen. ISBN 3-495-47962-7.

- Soupis komenian Jana Patočky. Schifferová, V. – Novotný, K. (eds.). Studia Comeniana et historica, 24 (1994), p. 62–65.

Konference, workshopy, kolokvia, semináře

- Význam metafyziky v Komenského emendačním programu. Konference Místo Komenského v dějinách evropského metafyzického myšlení, Pardubice, 13.–14. 11. 2018, pořadatelé: Katedra filosofie Fakulty filosofické Univerzity Pardubice, Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.

- Prudentia regendi rempublicam, politica. Aristotelské motivy v Komenského úvahách o nápravě politiky. Konference Aristotelská tradice politického myšlení, Praha, 8. 2. 2019, pořadatelé: Česká společnost pro studium Aristotela a jeho myšlenkového odkazu, Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.

- Aristotelské kořeny Komenského metafyziky. Konference Metafysika, Praha, 1.–2. 2. 2018, pořadatelé: Česká společnost pro studium Aristotela a jeho myšlenkového odkazu, Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení Filosofického ústavu AV ČR, Praha.

- Patočkovy cesty ke Komenskému. Konference Patočka v dialogu, Pardubice, 7.–8. 11. 2017, pořadatelé: katedra filosofie FF UPCE, Archiv Jana Patočky, CTS.

- Interpretacija Komenskogo J. Patočkoj v kontekste ego filosofii istorii. Mezinárodní komeniologická konference The Heritage of Jan Amos Comenius: a View from the 21st Century, St. Peterburg, 7.–8. 6. 2017, pořadatelé: Comeniological Section of St. Petersburg Union of Scientists, Gymnasium "Peterschule", St. Petersburg, Russia, Pedagogical Research Center after J. A. Comenius, St. Petersburg, Russia.

- Komenský jako inspirace pro 'poevropské údobí'. Mezinárodní konference Patočka a dejiny filozofie, Košice, 30. 6. – 1. 7. 2015, pořadatel: Katedra filozofie a dejin filozofie, UPJŠ Košice.

- How relevant is Comenius today? Comenius and the strife for universality. Mezinárodní konference, Naarden a Amsterodam, 5–6. 10. 2013.

- Puť iz „Labirinta“ kak rožděnije čeloveka dlja otkrytogo mira. Mezinárodní konference Lifelong education as a compas in search of your own way in the „labyrinth of the world“ věnovaná 390. výročí díla Labyrint světa a ráj srdce, St. Peterburg 2013, pořadatel: J. A. Comenius Educational Research Centre, „German Gymnasium Peterschule“.

- Idea harmonie v díle J. A. Komenského. Konference J. A. Komenský, myslitel harmonie, Pardubice, 2012, pořadatelé:  FLÚ AV ČR a Univerzita Pardubice.

- Škola stáří v Komenského Pampaedii. Seminář Stárnoucí společnost a její principy, 30. 11. 2012, Filosofický ústav AV ČR.

- Matthias Scherbaum, Der Metaphysikbegriff des Johann Amos Comenius. Das Projekt der Pansophie im Spannungsbogen von „Realismus“, Heilgeschichte und Pan-Paideia. Mezinárodní recenzní kolokvium, II. Dies bibliographicus, Praha, leden 2012, pořadatelé: Oddělení pro dějiny starší české a evropské filosofie FLÚ, Oddělení pro studium a edici díla J. A. Komenského, Praha, Collegium Europaeum, skupina pro dějiny evropského myšlení při FLÚ AV ČR a FF UK.

- Komenského vychovatelská nauka mezi mystikou a rozumem: Ke komeniologické koncepci Jana Patočky. II. mezinárodní vědecké symposium Jan Amos Komeński w kontekście kultury i historii europejskiej XVII wieku, Siedłce, 2009.

- Ke Komenského pojetí světa: Komenský jako myslitel celku. Konference Pojetí světa v díle J. A. Komenského, Pardubice, 2008, pořadatelé:  FLÚ AV ČR, v. v. i., a Univerzita Pardubice.

- K problému aktualizace v komeniologii. Kolokvium Jak psát o starší filosofii, Praha, 2008, pořadatelé: Oddělení pro studium starší české a evropské filosofie, FLÚ AV ČR, v. v. i., a Oddělení pro studium a edici díla J. A. Komenského, FLÚ AV ČR, v. v. i.

- Výchova k novému věku: Komenského filosofie výchovy ve výkladu Jana Patočky. Mezinárodní konference Jan Amos Komenský: Odkaz kultuře a vzdělávání, Praha, listopad 2007, pořadatelé: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (The Ministry of Education, Youth and Sports) a Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze (Pedagogical Museum of J. A. Comenius in Prague), spolupořadatelé: Akademie věd České republiky (Academy of Sciences of the Czech Republic), Univerzita Karlova v Praze (Charles University in Prague) a Unie Comenius.

- Komeniologické studie Jana Patočky. Mezinárodní konference Jan Patočka, české dějiny a Evropa, Vysoké nad Jizerou, červen 2007.

- Comenius´ Philosophie der Gewaltlosigkeit in ganzheitlicher Perspektive. Mezinárodní komeniologické kolokvium Johann Amos Comenius – Vordenker eines kreativen Friedens, Bamberg, duben 2004, pořadatel: Forschungsstelle für Interkulturelle Philosophie und Comeniusforschung, Universität Bamberg.

- Philosophische Aspekte der Comeniologie D. Tschiževskijs. Dmytro Čyževskyj, osobnost a dílo - mezinárodní konference k 25. výročí úmrtí D. Čyževského, Praha, červen 2002, pořadatelé: Slovanská knihovna při NK ČR, Filosofickým ústav AV ČR, Slovanský ústav AV ČR a Ústav pro českou literaturu AV ČR.

- Comenius und der neuzeitliche Rationalismus – Jan Patočkas Interpretation der Philosophie des 17. Jahrhunderts . 2 příspěvky přednesené na kolokviích pořádaných IWM a CTS v rámci projektu Andere Wege in die Moderne, Wien, 2000, Praha, 2001.

- Vztah Komenský a Descartes v interpretaci Jana Patočky. 20. mezinárodní komeniologické kolokvium, Uherský Brod, 1995.

- K teologickoetickému aspektu Komenského irénismu. 19. mezinárodní komeniologické kolokvium, Uherský Brod, 1993.

- Ontologische Grundlagen der Pädagogik des Comenius. Generalversammlung der Görres-Gesellschaft, Würzburg, 1992.

- Patočkova intepretace Komenského. Filosofický seminář pro vedoucí klubů J. A. Komenského České republiky, Slovenské republiky, učitele filosofie středních a vysokých škol z Moravy, Krnov, 1992.

- Filosofická reflexe učitelského povolání u Komenského. Kolokvium Učitelé – šiřitelé myšlenek Jana Amose Komenského, Přerov, 1991, pořadatel: Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského v Přerově.

- Komenský a Seneca. XVI. mezinárodní komeniologické kolokvium: J. A. Komenský a antická kultura, Uherský Brod, 1989.

- Metodologické postupy komeniologie. Metodologický seminář, Praha, 1987, Pedagogický ústav J. A. Komenského ČSAV.

- Drei Bemerkungen zur Ethik Komenskýs. Symposium Comenianum, Liblice, 1986.

Popularizační činnost

- Účast v debatním večeru Dopisy v době nesvobody. Korespondence Milady Blekastadové (roz. Topičové) s Janem Patočkou, Julií Novákovou a Ludvíkem a Madlou Vaculíkovými, Knihovna Václava Havla, 17. 1. 2018.

- O Komenského Spisech o první filosofii (spolu s V. Balíkem). Filosofická kavárna, Praha, Jazz Republic, 8. 2. 2018.

Spolupráce při natáčení filmu

- Jan Patočka: Život a dílo předního filosofa. Připravil Theodor Mojžíš. – Vysílala ČT v r. 2008.

Rozhlasové pořady

- Rozhovor s redaktorem Liborem Dvořákem: Věra Schifferová, významná komenioložka. Vysílal Český rozhlas 6 v rámci pořadu Rozmluvy studia Stop, 26. 1. 2008, ve 22:10.

- Rozhovor s redaktorem Liborem Dvořákem: Objev literární historie – neznámé texty Jana Patočky. Vysílal Český rozhlas 6 v rámci cyklu Hovory o vědě, 21. 8. 2009.

Přednášky

- Korespondence Milady Blekastadové s Janem Patočkou, přednáška v pořadu Milada Blekastadová: Dopisy v době nesvobody, Knihovna Václava Havla, 17. 1. 2018.

- Komenský jako myslitel celku, přednáška v rámci akce pro veřejnost Duchovní odkaz Jana Amose Komenského dnešku, pořádáno Rosekruciánským nadačním fondem, 18. 4. 2016.

- Antické kořeny Komenského etiky, přednáška v rámci Dne latiny, 25. 11. 2014.

- Komenského filosofie výchovy. Komenského filosofie nenásilí. Střední odborné učiliště v areálu věznice Vinařice u Kladna, 14. 5. 2012.

- Antický hédonismus a hedonismus současný, přednáška v rámci University třetího věku, Univerzita Pardubice, březen 2012.

- Etika v Komenského Obecné poradě, přednáška, Praha, VOŠ Jabok, 24. 11. 2011, pořadatel: Pedagogická sekce České křesťanské akademie v Praze, VOŠ Jabok a Oddělení pro studium a edici díla JAK, FLÚ AVČR.

- Komenský a Herder, přednáška, Praha, Národní knihovna, únor 2010, pořadatel: Český klub skeptiků Sisyfos.

- Komenského výchova k lidství, přednáška v rámci 11. Setkání „Komenský a my“, Brandýs nad Orlicí.

- J. A. Komenský – filosof výchovy, přednáška, Praha, klášter Emauzy, 26. 11. 2009, pořadatel: Pedagogická sekce České křesťanské akademie.

- Komenského světelná metafyzika, přednáška v rámci 7. ročníku Týdne vědy a techniky, Praha, Filosofický ústav AV ČR, Jilská 1, 7. 11. 2007.

- Komenský a současná škola, knižní veletrh, Praha, 1994.

- Jan Patočka o Komenském – vzpomínkový večer Filozof z nejstatečnějších věnovaný památce Prof. Jana Patočky, Turnov, 2. 6. 1992, pořadatel: Městský úřad města Turnov, Okresní muzeum Český ráj, Městská knihovna A. Marka a Turnovské kulturní středisko.

- Jan Patočka – přední filozofický interpret J. A. Komenského, přednáška v rámci pořadu věnovaného osobnosti profesora Jana Patočky, Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze, 15. 12. 1992.

- Komenského irénismus, přednáška v rámci ekumenického shromáždění Die evangelische Gemeinschaft für Erwachsene in Europa, Praha, 1992.

- Cyklus přednášek o filosofii J. A. Komenského v Bulharsku a Rumunsku při příležitosti Komenského jubilea, (delegována FMZV) březen 1992.

- Filosofické základy Komenského irénismu, Passau, Philosophische Fakultät, Lehrstuhl für allgemeine Pädagogik, 1991.

Recenze prací V. Schifferové

- MISSERI, L. (rec.). Komenský, J. A. Spisy o první filosofii. Vojtěch Balík a Věra Schifferová (eds.). Praha: OIKOYMENH, 2017. Anales del Seminario de Historia de la Filosofía. Editiones Complutense. ISSN: 0211-2337.

- ČÍŽEK, J. (rec.). Komenský, J. A. Spisy o první filosofii. Vojtěch Balík a Věra Schifferová (eds.). Praha: OIKOYMENH, 2017. ISBN 978-80-7298-204-2. Acta Comeniana, 31 (2017), p. 125–128.

- SEDOVÁ, T. (rec.). Leško, V. – Schifferová, V. – Stojka, R. - Tholt, P. a kol. Patočka a novoveká filozofia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. [Acta Facultatis philosophicae Universitatis Šafarikianae; 48.]. ISBN 978-80-8152-148-5. Filozofia, 70 (2015), 6, p. 479–482.

- PETRUŽELKOVÁ, A. „Váš starý Patočka" (Jana Patočky Korespondence s komeniology). (rec.). Schifferová, V. – Chvatík, I. – Havelka, T. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology I., II. Praha: Oikoymenh, 2011. Souvislosti, 2013, 1. URL: <http://www.souvislosti.cz/clanek.php?id=1468>.

- SVOBODOVÁ, Z. (rec.). Schifferová, V. – Chvatík, I. – Havelka, T. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology I., II. Praha: Oikoymenh, 2011. Filosofický časopis, 60 (2012), 5, p. 769–775.

- DEMETZ, P. (rec.). BLASCHEK HAHN, H. – SCHIFFEROVÁ, V. (eds.). Jan Patočka – Klaus Schaller – Dmitrij Tschižewskij: Philosophische Korespondenz 1936–1977. Würzburg, 2010. 183 p. [Orbis Phaenomenologicus; 5.]. ISBN 978-80-7298-460-2. Stifter Jahrbuch. Neue Folge, 26 (2012), p. 248–250.

- URBÁNEK, V. (rec.). Schifferová, V. – Chvatík, I. – Havelka, T. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology I., II. Praha: Oikoymenh, 2011. Knihovnička, Dějiny a současnost, srpen 2012. URL: <http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2012/8/knihovnicka-16/>

- STREBEL, V. (rec.). BLASCHEK HAHN, H. – SCHIFFEROVÁ, V. (eds.). Jan Patočka – Klaus Schaller – Dmitrij Tschižewskij: Philosophische Korespondenz 1936–1977. Würzburg, 2010. 183 p. [Orbis Phaenomenologicus; 5.]. ISBN 978-80-7298-460-2. Germanoslavica, 23 (2012), 1, p. 120–121.

- VOIGT, U. (rec.). BLASCHEK HAHN, H. – SCHIFFEROVÁ, V. (eds.). Jan Patočka – Klaus Schaller – Dmitrij Tschižewskij: Philosophische Korrespondenz 1936–1977. Würzburg, 2010. 183 p. [Orbis Phaenomenologicus; 5.]. ISBN 978-80-7298-460-2. Acta Comeniana, 25 (2011), p. 316–320.

- ZEMEK, P. (rec.). SCHIFFEROVÁ, V. – PRÁZNÝ, A. (eds.). Pojetí světa v díle J. A. Komenského, Acta Comeniana, 24 (2010), p. 151–154.

- MATULA, J. (rec.). Jan Patočka. Komeniologické studie III, V. Schifferová (ed.). Acta Comeniana, 19 (2005), p. 185–193.

- SOBOTKA, M. Jan Patočka o Janu Komenském. (rec.). Literární noviny, 10 (1999), 27. [recenze Komeniologických studií I, II].

- SOBOTKA, M. (rec.). Schifferová, V. (ed.). J. Patočka: Komeniologické studie I. Praha: Oikoymenh, 1997. [Sebrané spisy Jana Patočky; Sv. 9.]. ISBN 80-86005-52-6; J. Patočka: Komeniologické studie II. Praha: Oikoymenh, 1998. [Sebrané spisy Jana Patočky; Sv. 10.]. ISBN 80-86005-03-4. Acta Comeniana, 13 (1999), p. 179–186.

- DRÁBKOVÁ, E. (rec.). Palouš, R. – Soudilová, V. (eds.). Comenius redivivus: Příspěvky k filosofii výchovy. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1991. [Studia paedagogica; 6.]. Acta Comeniana, 10 (1993), p. 233–236.

- BENEŠ, J. – BEČKOVÁ, M. (rec.). PALOUŠ, R. – SOUDILOVÁ, V. Comenius redivivus: Příspěvky k filozofii výchovy. Filosofický časopis, 41 (1993), 3, p. 529–533.

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014–2019