Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedlePhDr. Věra Schifferová, CSc.

foto PhDr. Věra Schifferová, CSc.

editorka Díla J. A. Komenského, vydavatelka Komeniologických studií J. Patočky a jeho Korespondence s komeniology; zabývá se filosofickou intepretací J. A. Komenského

místnostroom: 308a
telefontelephone: 221 183 340
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělání a akademická kvalifikace

- 1992: titul CSc., kandidátská disertace: Ke komeniologickému odkazu Jana Patočky
- 1983: rigorózní zkouška (filosofie), titul PhDr.
- 1978–1983: FF UK, obor filosofie - politická ekonomie, diplomová práce „Etika v díle J. A. Komenského"

Přehled zaměstnání

- od 1990 dosud: Filosofický ústav AV ČR, Oddělení pro studium a vydání díla J. A. Komenského
- 1984–1990: Pedagogický ústav J. A. Komenského, oddělení komeniologie a dějin školství a pedagogiky

Pedagogická činnost

- od 2020 dosud: Renesanční filosofie, Filozofická fakulta, Universita Pardubice

- od 2018/2019 dosud: ZS – Vybrané kapitoly antické filosofie, přednášky pro studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících, FF UK

- od 2018/2019 dosud : LS – Helénistická etika, přednášky pro studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících, FF UK

- školitelka doktorandů - katedra filosofie, FF UPCE; katedra občanské nauky a filosofie, PF UK

- 2017/2018: ZS – Vybrané kapitoly antické filosofie, přednášky pro studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících, FF UK

- 2017/2018: LS – Jan Amos Komenský - Filosofický portrét, přednášky pro studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících, FF UK

- 2010–2014: Antická filosofie ve vztahu k modernímu myšlení v rámci společného základu FF UK

- od 2007 dosud: Filosofická komeniologie, katedra filosofie University Pardubice

- od 2007 dosud: Filosofická komeniologie pro doktorandy katedry občanské nauky a filosofie Pedagogické fakulty UK

- 2006–2010: Dějiny filosofie v rámci společného základu FF UK

- od 2004–2017: Filosofie pro neslyšící, přednášky pro studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících, FF UK

Oblasti vědeckovýzkumné činnosti

- interpretace Komenského filosofie, především filosofické základy jeho vychovatelské nauky a irénismu
- Jan Patočka, Patočkův výklad Komenského
- editorka Patočkových Komeniologických studií (díl I-III, Sebrané spisy J. Patočky, sv. 9–11) a Patočkovy Korespondence s komeniology (díl I–II, Sebrané spisy J. Patočky, sv. 21–22)
- zpracování doprovodných komentářů pro Komenského edici

Granty a mezinárodní projekty

- Filosofie Jana Amose Komenského, Grantová agentura ČR, 2013–2016, řešitelka
- Korespondence Jana Patočky s komeniology, Grantová agentura ČR, 2007–2010, řešitelka
- Komeniologický odkaz Jana Patočky, Grantová agentura AV ČR, 1992–1994, řešitelka

Spoluřešitelka, odborná spolupracovnice v grantových projektech:

- Patočkova asubjektívna fenomenologia a dejiny filozofie, 2013–2015, APVV-0480-11,  zodpovědný řešitel Róbert Stojka, katedra filozofie a dejín filozofie UPJŠ Košice
- Idea univerzity - č. CZ.1.07/2.2.00/28.0270  OP VK,  2012-2013, řešitel A. Prázný, Univerzita Pardubice, 2012–2013
-
Dějiny politického myšlení: antika, středověk a novověk, 1993–1995, GA ČR, č. 401/03/0863, řešitel V. Herold (splnění cílů bylo hodnoceno jako vynikající)
- Kritická edice Dílo Jana Amose Komenského, 1994–1996, GA AV, řešitel M. Steiner
- Kritická edice Dílo Jana Amose Komenského, 1991–1992, GA AV, řešitel M. Steiner

Odborné a organizační aktivity v AV ČR

- spoluorganizátorka konference Idea harmonie v díle J. A. Komenského, pořadatel: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., a katedra filosofie Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, 12.–13. 11. 2012
- členka redakční rady Acta Comeniana
- členka Ediční rady AV ČR
- spoluorganizátorka konference Jan Patočka, české dějiny a Evropa, Vysoké nad Jizerou, 1.–2. 6. 2007
- spoluorganizátorka konference K pojetí světa v díle J. A. Komenského, pořadatelé: Filosofický ústav AV ČR a katedra filosofie Filosofické fakulty University Pardubice, listopad 2010

Odborné a organizační aktivity mimo AV ČR

- od 2015 dosud: členka vědecké rady filosofického časopisu Factótum. Revista de Filosofía
- od 2012 dosud: členka redakční rady filosofického časopisu Taula. Quaderns de pensament, Ed. Universitat de les Illes Balears
- členka oborové komise doktorského studia katedry občanské nauky a filosofie Pedagogické fakulty UK
- členka oborové komise doktorského studia katedry filosofie Filosofické fakulty University Pardubice

Úspěchy a ocenění

- 1993: cena Josefa Hlávky za kandidátskou disertaci: Ke komeniologickému odkazu Jana Patočky. In Soudilová, V. – Palouš, R. Comenius redivivus: Příspěvky k filosofii výchovy. Praha, 1991, p. 17–96. [Studia paedagogica; 6.].

- 1992: členka týmu, jemuž byla udělena Prémie od Obce překladatelů za překlad Obecné porady o nápravě věcí lidských.

- 1991: členka týmu pracovníků Pedagogického ústavu J. A. Komenského ČSAV, kterému byla udělena cena ČSAV za výsledky komeniologického bádání.

Bibliografie

Monografie

- La ética en el pensamiento de Comenio. Cuatro estudios sobre la obra de Jan Amos Komenský. Traducción e introducción de L. E. Misseri. Prólogo de Andrés L. Jaume. Apéndice bibliográfico de Adriana Bečková, Kazak Ediciones, Mar de Plata 2018. [online] Dostupné z: https://www.academia.edu/35937868/SCHIFFEROV%C3%81_La_%C3%A9tica_en_el_pensamiento_de_Comenio a také z: https://books.google.cz/books?id=k1RMDwAAQBAJ&pg=PA2&lpg=PA2&dq=V%C4%9Bra+Schifferov%C3%A1+pensamiento&source=bl&ots=U2AXacX_AI&sig=MrNu4Uv30xTGj9XkAcm1r-cC2fY&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwi25uT23rfZAhWkh6YKHU8MA8AQ6AEIOjAC#v=onepage&q&f=false.

Kolektivní monografie

- Komenský, J. A. Spisy o první filosofii. V. Balík a V. Schifferová (eds.). Praha: Oikoymenh, 2017. ISBN 978-80-7298-204-2.
[Rec.: L. Misseri, Komenský, Jan Amos: Spisy o první filosofii, edición preparada por Vojtěch Balík y Věra Schifferová. Praha: OIKOYMENH, 2017. In Anales del Seminario de Historia de la Filosofía. Editiones Complutense. ISSN: 0211-2337.]

- Schifferová, V. – Prázný, A. – Šolcová, K. et. al. Idea harmonie v díle J. A. Komenského. Pavel Mervart, Univerzita Pardubice, 2014. ISBN 978-80-7465-093-2, 978-80-7395-703-2.

- Leško, V. – Schifferová, V. – Stojka, R. – Tholt, P. (eds.). Patočka a novoveká filozofia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. [Acta Facultatis philosophicae Universitatis Šafarikianae; 48.]. ISBN 978-80-8152-148-5.
Tato monografie získala Prémii Literárního fondu za vědeckou a odbornou literaturu.

Edice a editované sborníky

- J. A. Comenii Opera omnia / Dílo J. A. Komenského 19/I. Martin Steiner, Vojtěch Balík, Dagmar Čapková, Věra Schifferová, Markéta Klosová a Lucie Storchová (edd.). Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2448-0. Podíl na vypracování komentářů a úvodů k Panegersii a Panaugii; podíl na vypracování úvodu k celému spisu Catholica.

- Jan Patočka: Korespondence s komeniology II. Schifferová, V. – Chvatík, I. (eds.) Praha: Oikoymenh, 2011. Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 22. ISBN 978-80-7298-460-2.

- Jan Patočka: Korespondence s komeniology I. Schifferová, V. – Chvatík, I. – Havelka, T. (eds.). Praha: Oikoymenh, 2011. (Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 21). ISBN 978-80-7298-439-8.

- Jan Patočka – Klaus Schaller – Dmitrij Tschižewskij: Philosophische Korrespondenz 1936–1977. Schifferová, V. – Blaschek-Hahn, H. (eds.). Würzburg, 2010. 183 p. [Orbis Phaenomenologicus; 5.]. ISBN 978-80-7298-460-2.

- Briefwechsel zu Jan Patočka und zur Charta 77 zwischen Milada Blekastad und Ludwig Landgrebe aus den Jahren 1977–1979. Schifferová, V. – Blaschek-Hahn, H. (eds.). In Focus Pragensis IX – yearbook for the philosophy and phenomenology of religion. Praha, 2009, p. 17–50. ISBN 978-80-7298-448-0.

- Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského. Schifferová, V. – Prázný, A. (eds.). Pardubice, 2009. 202 p. ISBN 978-80-7395-221-1.

- J. Patočka: Komeniologické studie III. Praha: Oikoymenh, 2003. Sebrané spisy Jana Patočky; Sv. 11. ISBN 80-7298-079-3.

- J. Patočka: Komeniologické studie II. Praha: Oikoymenh, 1998. Sebrané spisy Jana Patočky; Sv. 10. ISBN 80-86005-03-4.

- J. Patočka: Komeniologické studie I. Praha: Oikoymenh, 1997. Sebrané spisy Jana Patočky; Sv. 9. ISBN 80-86005-52-6.

Studie

- Juan Amós Comenio, perfil de un filósofo. Pedagogía y Saberes, 2021, 54, s. 111–124. E-ISSN 2500-6436.

- "Omnia discantur per theoriam, praxin, chresin": Zur aktuellen Bedeutung des Comenius für das Anthropozän. In  Comenius-Jahrbuch, 28 (2020), s. 55–74. ISSN 0945-313X.

- Juan Amós Comenio, perfil de un filósofo. Přel. Germán Vargas Guillén/Eliška Krausová Vlasáková. In Pedagogía y Saberes, 54 (2021), s. 111–124.

- Schifferová, V. – Balík, V. Aristotelské kořeny Komenského metafyziky. Filosofický časopis, 67 (2019), 6, s. 933–953.

- Bemerkungen zur Idee der Ganzheitlichkeit bei Comenius. In Goris, W. – Meyer, M. A. – Urbánek, V. (Hrsg.). Gewalt sei ferne den Dingen!: Contemporary Perspectives on the Works of John Amos Comenius. Springer, 2016, s. 190–198. ISBN 978-3-658-08260-4.

- Komenský jako inspirace pro 'poevropské údobí'. In Stojka, R. – Škára, M. (eds.). Patočka a dejiny filozofie. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2015, s. 94–108. [Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae. 75]. ISBN 978-80-8152-353-3.

- Existence v kontextu Patočkovy filosofie výchovy. In Leško, V. – Stójka, R. a kol. Patočka a filozofia 20. storočia. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2015, s. 531–551. [Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae; 73. Monografia 2015.]. ISBN 978-80-8152-308-3.
Tato kolektivní monografie získala Prémii Literárního fondu SR za r. 2015.

- Idea harmonie v díle Jana Amose Komenského. In Schifferová, V. – Prázný, A. – Šolcová, K. et al. Idea harmonie v díle J. A. Komenského. Pavel Mervart, Univerzita Pardubice, 2014, s. 47–55. ISBN 978-7395-703-2 (Univerzita Pardubice). ISBN 978-80-7465-093-2 (Pavel Mervart).

- Auszug aus einem Gespräch mit Věra Schifferová. Anlässlich der Ausstellung 'Comenius und Heidelberg' im Museum der Universität Heidelberg. In Dubois, F. – Gerstner, H. (eds.). Comenius in Heidelberg: Student in Heidelberg - Lehrer der Menschheit. Heidelberg: Winter, 2014, s. 171–178. ISBN 978-3-8253-6216-4.

- Jan Amos Komenský – portrét filozofa. In Leško, V. – Schifferová, V. – Stojka, R. – Tholt, P. (eds.). Patočka a novoveká filozofia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014, s. 105–128. [Acta Facultatis philosophicae Universitatis Šafarikianae; 48]. ISBN 978-80-8152-148-5.

- „Per tenebras iter intutum est": K pojetí světla v díle Jana Amose Komenského. In PAIDEIA. Výchova ve světověku. PAIDEIA: Philosophical E-Journal of Charles University, mimořádné číslo 1/XI/2014, Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2014, s. 127–139. ISSN  1214-8725. ISBN 978-80-7290-789-2.

- Schifferová, V. Comenius, Jan Amos (1592–1670). Pollmann, K. (ed.). The Oxford Guide to the Historical Reception of Augustine. Vol 2. Oxford: Oxford university press, 2013, s. 819–821 ISBN 978-0-19-929916-4.

- Puť iz 'labirinta' kak roždenie čeloveka dlja otkrytogo mira. In Marčukova, S. Nepreryvnoe obrazovanie kak kompas v poiskach svoego puti v 'labirinte mira'. Sankt-Peterburg: Peteršule, 2013, s. 50–55. ISBN 978-5-905425-08-0.

- Vorwort (spoluautorka H. Blaschek-Hahn). In Jan Patočka – Klaus Schaller – Dmitrij Tschižewskij: Philosophische Korrespondenz 1936–1977. Blaschek-Hahn H. – Schifferová V. (eds.). Würzburg, 2010, s. 9–14. [Orbis Phaenomenologicus; 5.]. ISBN 978-80-7298-460-2.

- Schifferová, V. – Steiner, M. Existuje další, neznámý rukopis Komenského "Pansofie"?: Pavlu Flossovi k významném životnímu jubileu. Filosofický časopis, 58 (2010), 3, s. 379–386. ISSN 0015-1831.

- Komenského vychovatelská nauka mezi mystikou a rozumem: Ke komeniologické koncepci Jana Patočky. In Jan Amos Komeński w kontekście kultury i historii europejskiej XVII wieku: J. A. Komenský im Kontext der Europaeischen Kultur und Geschichte des 17. Jahrhunderts. Sitarska B. – Mnich R. (eds.). Siedlce, 2010, s. 105–110. [Studia Comeniana Sedlcensia; 3.]. ISBN 978-83-7051-578-2.

- K pojetí politiky v Komenského Obecné poradě o nápravě věcí lidských. Komenský: Odborný časopis pro učitele základní školy, 135 (listopad 2010), 2, s. 25–30.

- Ke Komenského pojetí světa: Komenský jako myslitel celku. In Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského. Schifferová, V. – Prázný, A. (eds.), Pardubice, 2009, s. 181–190. ISBN 978-80-7395-221-1.

- Vorwort. (spoluautorka H. Blaschek-Hahn). In Briefwechsel zu Jan Patočka und zur Charta 77 zwischen Milada Blekastad und Ludwig Landgrebe aus den Jahren 1977 - 1979. Blaschek-Hahn, H. – Schifferová, V. (eds.). In Focus Pragensis IX - yearbook for the philosophy and phenomenology of religion. Praha, 2009, s. 11–16. ISBN 978-80-7298-448-0.

- Výchova k novému věku: Komenského filozofie výchovy ve výkladu Jana Patočky. In Jan Amos Komenský: Odkaz kultuře a vzdělávání. Chocholová, S. – Pánková, M. – Steiner, M. (eds.), Praha, 2009, s. 271–277. ISBN 978-80-200-1700-0.

- Einige Bemerkungen zur Comenius-Deutung bei Patočka. Comenius-Jahrbuch, 2008, Sankt Augustin, s. 51–70. ISBN 978-3-89665-462-5.

- Komeniologické studie Jana Patočky. In Jan Patočka, české dějiny a Evropa. Navrátil, I. – Hermann, T. (eds.). Semily, 2007, s. 95–101. Z Českého ráje a Podkrkonoší; Supplementum 12. ISBN 978-80-86254-16-6.

- Předmluva, spoluautor T. Hermann. In Jan Patočka, české dějiny a Evropa. Navrátil, I. – Hermann, T. (eds.). Semily, 2007, s. 7–8. Z Českého ráje a Podkrkonoší; Supplementum 12. ISBN 978-80-86254-16-6.

- Nový obraz Komenského. Filosofický časopis, 55 (2007), 3, s. 399–407. ISSN 0015-1831.

- Comenius und der neuzeitliche Rationalismus. Jan Patočkas Interpretation der Philosophie des 17. Jahrhunderts. In Andere Wege in die Moderne: Forschungsbeiträge zu Patočkas Genealogie der Neuzeit. Hagedorn, L. – Sepp, H. R. (eds.). Würzburg, 2006, s. 178–188. ISBN 3-8260-2847-3.

- Ke vztahu filosofie a theologie u Jana Amose Komenského. In Náboženství a věda. Bubík, T. – Prázný, A. – Hoffmann, H. (eds.). Pardubice, 2006, s. 240–246. ISBN 80-7194-876-4.

- Comenius´ Philosophie der Gewaltlosigkeit in ganzheitlicher Perspektive. In Johann Amos Comenius – Vordenker eines kreativen Friedens. Schadel, E. (ed.). Frankfurt am Main, 2005. Schriften zur Triadik und Ontodynamik; sv. 24. ISSN 0932-2434.

- Comeniana aus dem Nachlass von Dietrich Mahnke: Die Korrespondenz zwischen Dietrich Mahnke und Dmitrij Tschižewskiij aus dem Jahre 1935. Acta Comeniana, 18 (2004), s. 213–224. ISSN 0231-5955.

- Comeniana aus dem Nachlass von Dietrich Mahnke: Die Korrespondenz zwischen Dietrich Mahnke und Dmitrij Tschižewskij aus dem Jahre 1935. Einleitung. Acta Comeniana, 18 (2004), s. 213–218. ISSN 0231-5955.

- Philosophische Aspekte der Comeniologie D. Tschižewskijs. In Dmytro Čyževskyj, osobnost a dílo. Praha, 2004, s. 339–350. ISSSBN 80-7050-384-X.

- K otázce barokní povahy Komenského filosofie: O komeniologické koncepci Dietricha Mahnkeho. In Bene Scripsisti ... Filosofie od středověku k novověku: Sborník k sedmdesátinám Stanislava Sousedíka. Praha, 2002, s. 263–284. ISBN 80-7007-158-3.

- Démokritos, diairesis, dianoia, Diakarchos, díké, Diodóros Kronos, Diogenés Laertios, Diogenés z Apollónie, Diogenés ze Sinópy, doxografie, druhá filozofie, dynamis, einai, Ekfantos ze Syrákús, elejská škola, elidská škola, Empedoklés z Akragantu, energeia, entelechie, entuziasmus, Epiktétos z Hierápole, epikúreismus, epikúrejská škola, Epikúros ze Samu, Erastothenés z Kyrény. In Velká všeobecná encyklopedie. Praha: Diderot, 2001, sv. 4. ISBN 80-902723-7-1.

- Comenius als Scheideweg des traditionellen und des modernen Denkens: Zu Patočkas Comenius-Interpretation. Acta Comeniana, 38 (2000), s. 161–173. ISSN 0231-5955.

- Causa efficiens, causa finalis, causa formalis, Celsus, Cicero, clinamen, daimonion, Damaschios, David Armén. In Velká všeobecná encyklopedie. Praha: Diderot, 2000, sv. 3. ISBN 80-902723-5-5.

- J. A. Komenský: Dveře věcí otevřené. Schifferová, V. (introd., com.) – Klosová, M. (introd., transl.). Studia Comeniana et Historica, 24 (1999), s. 214–225. ISSN 0323-2220.

- Vztah Komenský a Descartes v interpretaci Jana Patočky. Studia Comeniana et Historica, 26 (1996), s. 381–390. ISSN 0323-2220.

- Komenský (Comenius), Jan Amos. In Honderich, T. (ed.). In The Oxford Companion to Philosophy. Oxford, 1995, s. 448–449. (heslo). ISBN 0-19-866132-0.

- K teologickoetickému aspektu Komenského irénismu. Studia Comeniana et Historica, 24 (1994), s. 25–29.

- J. Patočka: Komeniana z pozůstalosti. Studia Comeniana et Historica, 24 (1994), p. 66–103. (edice textu, poznámky a úvodní slovo).

- Die ontologische Grundlagen der Pädagogik Komenskýs. Vierteljahrsschrift für Wissenschaftliche Pädagogik, 1993, 1, s. 15–24.

- Komenského Mundus moralis. In Po cestách naléhavosti myšlení. Praha, 1993, s. 50–64. ISBN 80-7007-046-3.

- Filosofická reflexe učitelského povolání u Komenského. In Učitelé – šiřitelé myšlenek Jana Amose Komenského. Přerov, 1992, s. 5–6.

- Komenský, J. A. Pansofia: Svět mravní. In Komenský, J. A. Obecná porada o nápravě věcí lidských, sv. 2, Praha: Academia, 1992, s. 249–263. (komentář)

- J. A. Komenský: První filosofie. Filosofický časopis, 40 (1992), 1, s. 125–133. (komentář)

- Patočkova interpretace Komenského. In K filosofii Jana Amose Komenského. Krnov, 1992, s. 50–60.

-  Philosophische Grundlagen des Irenismus bei J. A. Comenius. Acta Comeniana, 9 (1991), s. 25–41.

- Ke komeniologickému odkazu Jana Patočky. In Comenius redivivus: Příspěvky k filosofii výchovy. Praha, 1991, s. 17–96. [Studia paedagogica; 6.].

- Komenský a Seneka. Studia Comeniana et Historica, 20 (1990), s. 106–111.

- Drei Bemerkungen zur Ethik Komenskýs. Acta Comeniana: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského, 32 (1989), s. 33–39.

- Index nominum. Index Comenii operum memoratum. In Steiner, M. – Kyralová, M. (eds.). Dílo J. A. Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia, vol. 15/II. Praha: Academia, 1989, s. 488–500.

- K systému etických kategorií J. A. Komenského. Studia Comeniana et Historica, 17 (1987), s. 40–57.

Překlady

- Blaschek-Hahn, H. Zjevování – svět – struktura: Heinrich Rombach a Jan Patočka ve světovém rozhovoru. In Leško, V. – Stójka, R. a kol. Patočka a filozofia 20. storočia. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2015, s. 65–84. [Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae; 73. Monografia 2015.]. ISBN 978-80-8152-308-3.

- Korespondence Jana Patočky k obhajobě doktorské práce Milady Blekastadové (1969). Přel. V. Schifferová a J. Frei. In Schifferová, V. – CHvatík, I.– Havelka, T. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology I. Praha: OIKOYMENH, 2011, s. 439–447. [Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 21.]. ISBN 978-80-7298-439-8.

- Dopis Dagfinna Follesdala Janu Patočkovi. Přel. V. Schifferová a J. Frei. In Schifferová, V. – CHvatík, I. – Havelka, T. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology I. Praha: OIKOYMENH, 2011, s. 455–457. [Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 21.]. ISBN 978-80-7298-439-8.

- Korespondence Milady Blekastadové s Ludwigem Landgrebem. Schifferová, V. – Frei, J. (transl.) In Schifferová V. – Chvatík, I. – Havelka, T. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology I. Praha: OIKOYMENH, 2011, s. 461–486. [Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 21.]. ISBN 978-80-7298-439-8.

- Dopis Ludwiga Landgrebeho Romanu Jacobsonovi. Schifferová, V. – Frei, J. (transl.) In Schifferová, V. – Chvatík, I. – Havelka, T. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology I. Praha: OIKOYMENH, 2011, s. 487–491. [Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 21.]. ISBN 978-80-7298-439-8.

- Korespondence Milady Blekastadové s Hildegard Ballauffovou. Schifferová, V. – Frei, J. (transl.) In Schifferová, V. – CHvatík, I. – Havelka, T. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology I. Praha: OIKOYMENH, 2011, s. 499–516. [Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 21.]. ISBN 978-80-7298-439-8.

- Dopis Klause Schallera Miladě Blekastadové. Schifferová, V. – Frei, J. (transl.) In Schifferová, V. – Chvatík, I. – Havelka, T. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology I. Praha: OIKOYMENH, 2011, s. 541–544. [Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 21.]. ISBN 978-80-7298-439-8.

- Dopisy Jana Patočky Dmytrovi Čyževskému. In Schifferová, V. – Chvatík, I. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology II. Praha: OIKOYMENH, 2011, s. 9–38. [Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 22.] ISBN 978-80-7298-460-2.

- Dopis Franze Hofmanna Janu Patočkovi. In Schifferová, V. ˜– Chvatík, I. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology II. Praha: OIKOYMENH, 2011, s. 69–73. [Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 22.]. ISBN 978-80-7298-460-2.

- Korespondence o Patočkově příspěvku k chystanému vydání Ueberwegových dějin filosofie. In Schifferová, V. – Chvatík, I. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology II. Praha: OIKOYMENH, 2011, s. 299–309. [Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 22.]. ISBN 978-80-7298-460-2.

- Schaller, K. Má setkání s Dmytrem Čyževským. In Schifferová, V. – Chvatík, I. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology II. Praha: OIKOYMENH, 2011, s. 323–327. [Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 22.]. ISBN 978-80-7298-460-2.

- Schaller, K. Vzpomínky na Jana Patočku. In Schifferová, V. – Chvatík, I. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology II. Praha: OIKOYMENH, 2011, s. 329–338. [Sebrané spisy Jana Patočky; sv. 22.]. ISBN 978-80-7298-460-2.

- Patočka, J. Komenského duchovní biografie. In Schifferová, V. (ed.). Jan Patočka: Komeniologické studie III. Praha: OIKOYMENH, 2003, s. 365–395. Sebrané spisy Jana Patočky; Sv. 11. ISBN 80-7298-079-3.

- Patočka, J. Komenský a herbornská duchovní tradice. In Schifferová, V. (ed.). Jan Patočka: Komeniologické studie III. Praha: OIKOYMENH, 2003, s. 479–484. [Sebrané spisy Jana Patočky; Sv. 11.]. ISBN 80-7298-079-3.

- Patočka, J. Posudek doktorské práce M. Blekastadové Comenius. In Schifferová, V. (ed.). Jan Patočka: Komeniologické studie III. Praha: OIKOYMENH, 2003, s. 512–524. [Sebrané spisy Jana Patočky; Sv. 11.]. ISBN 80-7298-079-3.

- Výňatky z korespondence Edmunda Husserla a Dietricha Mahnkeho z roku 1933. Publ. jako Přílohy ke stati: Schifferová, V. K otázce barokní povahy Komenského filosofie: O komeniologické koncepci D. Mahnkeho. In Bene Scripsisti... Filosofie od středověku k novověku: Sborník k sedmdesátinám Stanislava Sousedíka. Praha, 2002, s. 285–295. ISBN 80-7007-158-3.

- Schaller, K. „Universální a priori" a výchova: K pedagogice Jana Patočky a Eugena Finka. In Fenomén jako filosofický problém. Praha, 2000, s. 72–94. ISBN 80-7298-010-6.

- Patočka, J. Utopie a soustava lidských cílů u Komenského. In Jan Patočka: Komeniologické studie II. Praha: Oikoymenh, 1998, s. 271–280. [Sebrané spisy Jana Patočky; Sv. 10.]. ISBN 80-86005-03-4.

- Patočka, J. Komenský, J. A. Pampaedia. In Jan Patočka: Komeniologické studie II. Praha: Oikoymenh, 1998, s. 216–222. [Sebrané spisy Jana Patočky; Sv. 10.]. ISBN 80-86005-03-4.

Recenze

- Schifferová, V. (rec.). Schadel, E. Trinität als Archetyp? Erläuterungen zu C.G.Jung, Hegel und Augustinus. Filosofický časopis, 58 (2010), 2, s. 305–307. ISSN 0015-1831.

- Schifferová, V. (rec.). Raffaelli, M. Macht, Weisheit und Liebe: Campanella und Comenius als Vordenker einer friedvoll globalisierten Weltgemeinschaft.  Filosofický časopis, 58 (2010), 4, s. 632–634. ISSN 0015-1831.

- Schifferová, V. (rec.). Patočka, J.  Andere Wege in die Moderne. Acta Comeniana, 22–23 (2009), s. 349–357. ISSN 0231-5955.

- Schifferová, V. (rec.). W. Korthaase, W.; Hauff, S.; Fritsch, A. Comenius und Weltfriede. Acta Comeniana, 22–23 (2009), s. 304–306. ISSN 0231-5955.

- Schifferová, V. (rec.). Mudroch, V. (ed.). Die Philosophie des 17. Jahrhunderts, Bd. 4: Das heilige römische Reich deutscher Nation. Nord- und Ostmitteleuropa. Acta Comeniana, 18 (2004), s. 240–253. ISSN 0231-5955.

- Schifferová, V. (rec.).Schaller, K. Zur Grundlegung der Einzelwissenschaft bei Comenius und Fichte: eine Studie zum Problem des Studium Generale, mit einer Einleitung von Käte Meyer-Drawe. Sankt Augustin: Academia Verlag, 1999. Acta Comeniana, 14 (2000), s. 187–190. ISSN 0231-5955.

- Schifferová, V. (rec.). Schaller, K. Comenius 1992: Gesammelte Beiträge zum Jubiläumsjahr. Sankt Augustin Verlag, 1992. Studia Comeniana et historica, 27 (1997), č. 57–58, s. 191–200. ISSN 0323-2220.

- Schifferová, V. (rec.). Sousedík, S. René Descartes a české baroko. Praha: Filosofia, 1996. Acta Comeniana, 12 (1997), s. 265–271. ISSN 0231-5955.

- Schifferová, V. (rec.). Palouš, R. Komenského Boží svět. Praha: SPN, 1992. Acta Comeniana, 12 (1997), s. 225–231. ISSN 0231-5955.

- Schifferová, V. (rec.). Nástin dějin filosofie. Filosofický časopis, 44 (1996), 1, s. 152–157. ISSN 0015-1831.

- Schifferová, V. (rec.). J. A. Comenii opera omnia 15/III. Filosofický časopis, 42 (1994), 1, s. 141–143. ISSN 015-1831.

- Schifferová, V. (rec.). Kunna, U. Das „Krebsgeschwür der Philosophie": Komenskýs Auseinandersetzung mit dem Cartesianismus. Sankt Augustin: Academia Verlag, 1991. Acta Comeniana, 10 (1993), s. 228–233. ISBN 80-7007-045-5. ISSN 0231-5955.

- Soudilová, V. Herder a Komenský. (rec.). Schaller, K. Herder und Comenius: Ein Lehrstück zur Aufklärung der Aurklärung mit Johann Gotfried Herders 57. Humanitätsbrief. Veröffentlichungen der Comeniusforschungstelle im Institut für Pädagogik der Ruhr-Universität Bochum. Sankt Augustin: Academia Verlag Richarz, 1988. [Schriften zur Comeniusforschung; Band 17.]. ISBN-13: 978-3883456942. Studia Comeniana et historica, 20 (1990), 40, s. 110–113.

- Soudilová, V. Komenský a Herborn. (rec.). Hessische Heimat Zeitschrift für Kunst, Kultur, Denkmalpflege. Sonderheft. Herborn, 36 (1986), 3. Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 29 (1989), 1, s. 128–129.

Zprávy

- Klaus Schaller zum 85. Geburtstag. Schifferová, V. – Blaschek-Hahn, H. (eds.). Studia Comeniana et historica, 40 (2010), 83–84, s. 231–233. ISSN 0323-2220.

- K jubileu Jana Patočky. Filosofický časopis, 54 (2006), 5, s. 796–797. ISSN 0015-1831.

- Komenský jako anticipátor myšlenek o kreativním míru: Zpráva o česko-německém komeniologickém kolokviu. Filosofický časopis, 54 (2004), 4, p. 696–700. ISSN 0015-1831. In Johann Amos Comenius – Vordenker eines kreativen Friedens. Schadel, E. (ed.). Přetisk. Frankfurt am Main, 2005, s. 585–588. [Schriften zur Triadik und Ontodynamik; Vol. 24.].

- K životnímu jubileu Radima Palouše. Studia Comeniana et historica, 34 (2004), 71–72, s. 294–298. ISSN 0323-2220.

- K životnímu jubileu Stanislava Sousedíka. Studia Comeniana et historica,  31 (2001), 65–66, s. 247–250. ISSN 0323-2220.

Recenze, zprávy a polemiky v kulturních časopisech a denním tisku

- Patočka, Komenský a současná škola. Učitelské listy, 2 (1995), 8, s. 8–9.

Bibliografie

- Němec, J. – D. Souček, D. et al. Jan Patočka: Bibliografie 1928–1996. Praha, 1997. ISBN 80-86005-52-6. 2. otisk In Jan Patočka: Texte-Dokumente-Bibliographie. Hagedorn, L. – Sepp, H. R. (eds.). München, 1999. Orbis Phaenomenologicus: Perspektiven und Quellen. ISBN 3-495-47962-7.

- Soupis komenian Jana Patočky. Schifferová, V. – Novotný, K. (eds.). Studia Comeniana et historica, 24 (1994), p. 62–65.

Konference, workshopy, kolokvia, semináře

- Význam metafyziky v Komenského emendačním programu. Konference Místo Komenského v dějinách evropského metafyzického myšlení, Pardubice, 13.–14. 11. 2018, pořadatelé: Katedra filosofie Fakulty filosofické Univerzity Pardubice, Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.

- Prudentia regendi rempublicam, politica. Aristotelské motivy v Komenského úvahách o nápravě politiky. Konference Aristotelská tradice politického myšlení, Praha, 8. 2. 2019, pořadatelé: Česká společnost pro studium Aristotela a jeho myšlenkového odkazu, Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.

- Aristotelské kořeny Komenského metafyziky. Konference Metafysika, Praha, 1.–2. 2. 2018, pořadatelé: Česká společnost pro studium Aristotela a jeho myšlenkového odkazu, Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení Filosofického ústavu AV ČR, Praha.

- Patočkovy cesty ke Komenskému. Konference Patočka v dialogu, Pardubice, 7.–8. 11. 2017, pořadatelé: katedra filosofie FF UPCE, Archiv Jana Patočky, CTS.

- Interpretacija Komenskogo J. Patočkoj v kontekste ego filosofii istorii. Mezinárodní komeniologická konference The Heritage of Jan Amos Comenius: a View from the 21st Century, St. Peterburg, 7.–8. 6. 2017, pořadatelé: Comeniological Section of St. Petersburg Union of Scientists, Gymnasium "Peterschule", St. Petersburg, Russia, Pedagogical Research Center after J. A. Comenius, St. Petersburg, Russia.

- Komenský jako inspirace pro 'poevropské údobí'. Mezinárodní konference Patočka a dejiny filozofie, Košice, 30. 6. – 1. 7. 2015, pořadatel: Katedra filozofie a dejin filozofie, UPJŠ Košice.

- How relevant is Comenius today? Comenius and the strife for universality. Mezinárodní konference, Naarden a Amsterodam, 5–6. 10. 2013.

- Puť iz „Labirinta“ kak rožděnije čeloveka dlja otkrytogo mira. Mezinárodní konference Lifelong education as a compas in search of your own way in the „labyrinth of the world“ věnovaná 390. výročí díla Labyrint světa a ráj srdce, St. Peterburg 2013, pořadatel: J. A. Comenius Educational Research Centre, „German Gymnasium Peterschule“.

- Idea harmonie v díle J. A. Komenského. Konference J. A. Komenský, myslitel harmonie, Pardubice, 2012, pořadatelé:  FLÚ AV ČR a Univerzita Pardubice.

- Škola stáří v Komenského Pampaedii. Seminář Stárnoucí společnost a její principy, 30. 11. 2012, Filosofický ústav AV ČR.

- Matthias Scherbaum, Der Metaphysikbegriff des Johann Amos Comenius. Das Projekt der Pansophie im Spannungsbogen von „Realismus“, Heilgeschichte und Pan-Paideia. Mezinárodní recenzní kolokvium, II. Dies bibliographicus, Praha, leden 2012, pořadatelé: Oddělení pro dějiny starší české a evropské filosofie FLÚ, Oddělení pro studium a edici díla J. A. Komenského, Praha, Collegium Europaeum, skupina pro dějiny evropského myšlení při FLÚ AV ČR a FF UK.

- Komenského vychovatelská nauka mezi mystikou a rozumem: Ke komeniologické koncepci Jana Patočky. II. mezinárodní vědecké symposium Jan Amos Komeński w kontekście kultury i historii europejskiej XVII wieku, Siedłce, 2009.

- Ke Komenského pojetí světa: Komenský jako myslitel celku. Konference Pojetí světa v díle J. A. Komenského, Pardubice, 2008, pořadatelé:  FLÚ AV ČR, v. v. i., a Univerzita Pardubice.

- K problému aktualizace v komeniologii. Kolokvium Jak psát o starší filosofii, Praha, 2008, pořadatelé: Oddělení pro studium starší české a evropské filosofie, FLÚ AV ČR, v. v. i., a Oddělení pro studium a edici díla J. A. Komenského, FLÚ AV ČR, v. v. i.

- Výchova k novému věku: Komenského filosofie výchovy ve výkladu Jana Patočky. Mezinárodní konference Jan Amos Komenský: Odkaz kultuře a vzdělávání, Praha, listopad 2007, pořadatelé: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (The Ministry of Education, Youth and Sports) a Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze (Pedagogical Museum of J. A. Comenius in Prague), spolupořadatelé: Akademie věd České republiky (Academy of Sciences of the Czech Republic), Univerzita Karlova v Praze (Charles University in Prague) a Unie Comenius.

- Komeniologické studie Jana Patočky. Mezinárodní konference Jan Patočka, české dějiny a Evropa, Vysoké nad Jizerou, červen 2007.

- Comenius´ Philosophie der Gewaltlosigkeit in ganzheitlicher Perspektive. Mezinárodní komeniologické kolokvium Johann Amos Comenius – Vordenker eines kreativen Friedens, Bamberg, duben 2004, pořadatel: Forschungsstelle für Interkulturelle Philosophie und Comeniusforschung, Universität Bamberg.

- Philosophische Aspekte der Comeniologie D. Tschiževskijs. Dmytro Čyževskyj, osobnost a dílo - mezinárodní konference k 25. výročí úmrtí D. Čyževského, Praha, červen 2002, pořadatelé: Slovanská knihovna při NK ČR, Filosofickým ústav AV ČR, Slovanský ústav AV ČR a Ústav pro českou literaturu AV ČR.

- Comenius und der neuzeitliche Rationalismus – Jan Patočkas Interpretation der Philosophie des 17. Jahrhunderts . 2 příspěvky přednesené na kolokviích pořádaných IWM a CTS v rámci projektu Andere Wege in die Moderne, Wien, 2000, Praha, 2001.

- Vztah Komenský a Descartes v interpretaci Jana Patočky. 20. mezinárodní komeniologické kolokvium, Uherský Brod, 1995.

- K teologickoetickému aspektu Komenského irénismu. 19. mezinárodní komeniologické kolokvium, Uherský Brod, 1993.

- Ontologische Grundlagen der Pädagogik des Comenius. Generalversammlung der Görres-Gesellschaft, Würzburg, 1992.

- Patočkova intepretace Komenského. Filosofický seminář pro vedoucí klubů J. A. Komenského České republiky, Slovenské republiky, učitele filosofie středních a vysokých škol z Moravy, Krnov, 1992.

- Filosofická reflexe učitelského povolání u Komenského. Kolokvium Učitelé – šiřitelé myšlenek Jana Amose Komenského, Přerov, 1991, pořadatel: Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského v Přerově.

- Komenský a Seneca. XVI. mezinárodní komeniologické kolokvium: J. A. Komenský a antická kultura, Uherský Brod, 1989.

- Metodologické postupy komeniologie. Metodologický seminář, Praha, 1987, Pedagogický ústav J. A. Komenského ČSAV.

- Drei Bemerkungen zur Ethik Komenskýs. Symposium Comenianum, Liblice, 1986.

Popularizační činnost

- Účast v debatním večeru Dopisy v době nesvobody. Korespondence Milady Blekastadové (roz. Topičové) s Janem Patočkou, Julií Novákovou a Ludvíkem a Madlou Vaculíkovými, Knihovna Václava Havla, 17. 1. 2018.

- O Komenského Spisech o první filosofii (spolu s V. Balíkem). Filosofická kavárna, Praha, Jazz Republic, 8. 2. 2018.

Spolupráce při natáčení filmu

- Jan Patočka: Život a dílo předního filosofa. Připravil Theodor Mojžíš. – Vysílala ČT v r. 2008.

Rozhlasové pořady

- Rozhovor s redaktorem Liborem Dvořákem: Věra Schifferová, významná komenioložka. Vysílal Český rozhlas 6 v rámci pořadu Rozmluvy studia Stop, 26. 1. 2008, ve 22:10.

- Rozhovor s redaktorem Liborem Dvořákem: Objev literární historie – neznámé texty Jana Patočky. Vysílal Český rozhlas 6 v rámci cyklu Hovory o vědě, 21. 8. 2009.

Přednášky

- In harmoniam omnia reducantur. Comenio, pensador de la armonía y unidad universales; 10. 11. 2020, Programación Cátedra Doctoral „Comenio: 350 años después". Evento internacional conmemorativo del año Comenio, Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá

- Jan Patočka y su "pedagogía de la conversión; 10. 2. 2021, Seminario filosofía contemporánea y actual, Editorial Aula de Humanidades, Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá

- Korespondence Milady Blekastadové s Janem Patočkou, přednáška v pořadu Milada Blekastadová: Dopisy v době nesvobody, Knihovna Václava Havla, 17. 1. 2018.

- Komenský jako myslitel celku, přednáška v rámci akce pro veřejnost Duchovní odkaz Jana Amose Komenského dnešku, pořádáno Rosekruciánským nadačním fondem, 18. 4. 2016.

- Antické kořeny Komenského etiky, přednáška v rámci Dne latiny, 25. 11. 2014.

- Komenského filosofie výchovy. Komenského filosofie nenásilí. Střední odborné učiliště v areálu věznice Vinařice u Kladna, 14. 5. 2012.

- Antický hédonismus a hedonismus současný, přednáška v rámci University třetího věku, Univerzita Pardubice, březen 2012.

- Etika v Komenského Obecné poradě, přednáška, Praha, VOŠ Jabok, 24. 11. 2011, pořadatel: Pedagogická sekce České křesťanské akademie v Praze, VOŠ Jabok a Oddělení pro studium a edici díla JAK, FLÚ AVČR.

- Komenský a Herder, přednáška, Praha, Národní knihovna, únor 2010, pořadatel: Český klub skeptiků Sisyfos.

- Komenského výchova k lidství, přednáška v rámci 11. Setkání „Komenský a my“, Brandýs nad Orlicí.

- J. A. Komenský – filosof výchovy, přednáška, Praha, klášter Emauzy, 26. 11. 2009, pořadatel: Pedagogická sekce České křesťanské akademie.

- Komenského světelná metafyzika, přednáška v rámci 7. ročníku Týdne vědy a techniky, Praha, Filosofický ústav AV ČR, Jilská 1, 7. 11. 2007.

- Komenský a současná škola, knižní veletrh, Praha, 1994.

- Jan Patočka o Komenském – vzpomínkový večer Filozof z nejstatečnějších věnovaný památce Prof. Jana Patočky, Turnov, 2. 6. 1992, pořadatel: Městský úřad města Turnov, Okresní muzeum Český ráj, Městská knihovna A. Marka a Turnovské kulturní středisko.

- Jan Patočka – přední filozofický interpret J. A. Komenského, přednáška v rámci pořadu věnovaného osobnosti profesora Jana Patočky, Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze, 15. 12. 1992.

- Komenského irénismus, přednáška v rámci ekumenického shromáždění Die evangelische Gemeinschaft für Erwachsene in Europa, Praha, 1992.

- Cyklus přednášek o filosofii J. A. Komenského v Bulharsku a Rumunsku při příležitosti Komenského jubilea, (delegována FMZV) březen 1992.

- Filosofické základy Komenského irénismu, Passau, Philosophische Fakultät, Lehrstuhl für allgemeine Pädagogik, 1991.

Recenze prací V. Schifferové

- MISSERI, L. (rec.). Komenský, J. A. Spisy o první filosofii. Vojtěch Balík a Věra Schifferová (eds.). Praha: OIKOYMENH, 2017. Anales del Seminario de Historia de la Filosofía. Editiones Complutense. ISSN: 0211-2337.

- FIEDLER, E. (rec.). Komenského „Spisy o první filosofii" a metafyzický ressourcement: Jan Amos Komenský. Spisy o první filosofii. Vojtěch Balík a Věra Schifferová (eds.). Praha: Oikoymenh, 2017. ISBN 978-80-7298-204-2. Filosofický časopis, 68 (2020), 5, s. 789–794.

- PAVLAS, P. (rec.). Spisy o první filosofii. Jan Amos Komenský. Vojtěch Balík a Věra Schifferová (eds.). Praha: Oikoymenh 2017. 765 s. ISBN 978-80-7298-204-2. Studia Comeniana et historica, 48 (2018), 99–100, s. 93–98.

- ČÍŽEK, J. (rec.). Komenský, J. A. Spisy o první filosofii. Vojtěch Balík a Věra Schifferová (eds.). Praha: OIKOYMENH, 2017. ISBN 978-80-7298-204-2. Acta Comeniana, 31 (2017), s. 125–128.

- SEDOVÁ, T. (rec.). Leško, V. – Schifferová, V. – Stojka, R. - Tholt, P. a kol. Patočka a novoveká filozofia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. [Acta Facultatis philosophicae Universitatis Šafarikianae; 48.]. ISBN 978-80-8152-148-5. Filozofia, 70 (2015), 6, s. 479–482.

- PETRUŽELKOVÁ, A. „Váš starý Patočka" (Jana Patočky Korespondence s komeniology). (rec.). Schifferová, V. – Chvatík, I. – Havelka, T. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology I., II. Praha: Oikoymenh, 2011. Souvislosti, 2013, 1. URL: <http://www.souvislosti.cz/clanek.php?id=1468>.

- SVOBODOVÁ, Z. (rec.). Schifferová, V. – Chvatík, I. – Havelka, T. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology I., II. Praha: Oikoymenh, 2011. Filosofický časopis, 60 (2012), 5, s. 769–775.

- DEMETZ, P. (rec.). BLASCHEK HAHN, H. – SCHIFFEROVÁ, V. (eds.). Jan Patočka – Klaus Schaller – Dmitrij Tschižewskij: Philosophische Korespondenz 1936–1977. Würzburg, 2010. 183 p. [Orbis Phaenomenologicus; 5.]. ISBN 978-80-7298-460-2. Stifter Jahrbuch. Neue Folge, 26 (2012), s. 248–250.

- URBÁNEK, V. (rec.). Schifferová, V. – Chvatík, I. – Havelka, T. (eds.). Jan Patočka: Korespondence s komeniology I., II. Praha: Oikoymenh, 2011. Knihovnička, Dějiny a současnost, srpen 2012. URL: <http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2012/8/knihovnicka-16/>

- STREBEL, V. (rec.). BLASCHEK HAHN, H. – SCHIFFEROVÁ, V. (eds.). Jan Patočka – Klaus Schaller – Dmitrij Tschižewskij: Philosophische Korespondenz 1936–1977. Würzburg, 2010. 183 p. [Orbis Phaenomenologicus; 5.]. ISBN 978-80-7298-460-2. Germanoslavica, 23 (2012), 1, s. 120–121.

- VOIGT, U. (rec.). BLASCHEK HAHN, H. – SCHIFFEROVÁ, V. (eds.). Jan Patočka – Klaus Schaller – Dmitrij Tschižewskij: Philosophische Korrespondenz 1936–1977. Würzburg, 2010. 183 p. [Orbis Phaenomenologicus; 5.]. ISBN 978-80-7298-460-2. Acta Comeniana, 25 (2011), s. 316–320.

- ZEMEK, P. (rec.). SCHIFFEROVÁ, V. – PRÁZNÝ, A. (eds.). Pojetí světa v díle J. A. Komenského, Acta Comeniana, 24 (2010), s. 151–154.

- MATULA, J. (rec.). Jan Patočka. Komeniologické studie III, V. Schifferová (ed.). Acta Comeniana, 19 (2005), s. 185–193.

- SOBOTKA, M. Jan Patočka o Janu Komenském. (rec.). Literární noviny, 10 (1999), 27. [recenze Komeniologických studií I, II].

- SOBOTKA, M. (rec.). Schifferová, V. (ed.). J. Patočka: Komeniologické studie I. Praha: Oikoymenh, 1997. [Sebrané spisy Jana Patočky; Sv. 9.]. ISBN 80-86005-52-6; J. Patočka: Komeniologické studie II. Praha: Oikoymenh, 1998. [Sebrané spisy Jana Patočky; Sv. 10.]. ISBN 80-86005-03-4. Acta Comeniana, 13 (1999), s. 179–186.

- DRÁBKOVÁ, E. (rec.). Palouš, R. – Soudilová, V. (eds.). Comenius redivivus: Příspěvky k filosofii výchovy. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1991. [Studia paedagogica; 6.]. Acta Comeniana, 10 (1993), s. 233–236.

- BENEŠ, J. – BEČKOVÁ, M. (rec.). PALOUŠ, R. – SOUDILOVÁ, V. Comenius redivivus: Příspěvky k filozofii výchovy. Filosofický časopis, 41 (1993), 3, s. 529–533.

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014–2020