Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedlePhDr. Martin Steiner

foto PhDr. Martin Steiner

Editor a redaktor pro latinské spisy J. A. Komenského, humanistická latina, literárněhistorická interpretace díla J. A. Komenského

místnostroom: 312a
telefontelephone: 221 183 338
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělání a akademická kvalifikace

- 1975: ukončen externě státní závěrečnou zkouškou 3. obor – klasická řečtina
- 1972: rigorózní zkouška (klasická filologie), získání titulu PhDr.
- 1965–1970: FF UK, obor latina-čeština, diplomová práce „Participium v Apokalypse (Srovnání řeckého textu s Vulgátou)" byla uznána za podklad k rigoróznímu řízení

Přehled zaměstnání

- od 1990 dosud: Filosofický ústav AV ČR, Oddělení pro studium a vydání díla J. A. Komenského; editor a textový redaktor latinských spisů J. A. Komenského (po převodu edice Dílo J. A. Komenského do Filozofického ústavu ČSAV); 1993–2012 vedoucí oddělení, 2013–2021 zástupce vedoucího oddělení
- 1971–1990:  Pedagogický ústav J. A. Komenského ČSAV, Oddělení komeniologie a dějin školství a pedagogi; editor a později též textový redaktor latinských spisů J. A. Komenského (po převodu předchozího pracoviště do Pedagogického ústavu JAK ČSAV)
- 1970–1971: Kabinet pro vydávání díla J. A. Komenského ČSAV; editor latinských spisů J. A. Komenského

Pedagogická činnost

- Externí působení v Ústavu pro latinská a řecká studia FF UK v Praze (interpretační semináře s texty Komenského, živá latina)

Oblasti vědeckovýzkumné činnosti

- Edice a textová redakce latinských spisů J. A. Komenského v rámci souborné kritické edice J. A. Comenii Opera omnia – Dílo J. A. Komenského (DJAK)
- V souvislosti s ediční prací studium jazyka a stylu latinských děl Komenského a problematika kritického vydávání jeho spisů
- Komeniologické výzkumy v domácích i zahraničních (Polsko, SSSR, Německo) knihovnách; podíl na zveřejnění dvou komeniologických objevů
- na komeniologických akcích v ČR i v zahraničí referáty z oblasti interpretace Komenského díla

Granty a mezinárodní projekty

- Antecedentes Hispanos del Método de la Janua linguarum de Comenio; poskytovatel: Ministerio de Educatión y Ciencia de España, evid. č. BFF2003-08156; člen řešitelského kolektivu (2005)

Odborné a organizační aktivity v AV ČR

- od květen 2017 dosud: člen Dozorčí rady Knihovny AV ČR, v. v. i.
- od 2012 dosud: člen redakční rady filosofického časopisu Taula. Quaderns de pensament, Ed. Universitat de les Illes Balears
- od 2012 dosud: člen Redakční rady Nakladatelství Academia
- od 2012 dosud: místopředseda rady Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i.
- 2007–2016: člen rady Knihovny AV ČR, v. v. i.
- 2007–2016: člen rady Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.
- 2007–2009: předseda Dozorčí rady Historického ústavu AV ČR, v. v. i.
- 2007–2009: předseda Dozorčí rady Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i.
- 2007–2009: předseda Dozorčí rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
- 2007–2009: předseda Dozorčí rady Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i.
- 2005–2013: člen Komise pro vědecké informace AV ČR
- od 2001 dosud: člen redakční rady Filosofického časopisu
- 2001–2009: člen Akademické rady AV ČR a předseda Ediční rady AV ČR
- 1997–2010: člen Akademického sněmu AV ČR
- od 1994 dosud: člen redakční rady Acta Comeniana
- 1993–2001: člen (od konce r. 1994 místopředseda) Vědecké rady AV ČR
- 1990–2007: člen (1990–1993 předseda, od r. 1993 místopředseda) vědecké rady Filosofického ústavu AV ČR
- 1990–1992: člen vědecké rady Pedagogického ústavu JAK ČSAV
- 1990–1992: člen vědecké rady Ústavu pro klasická studia ČSAV
- leden–květen 1990: věd. tajemník Pedagogického ústavu JAK ČSAV

Odborné a organizační aktivity mimo AV ČR

- od 2006 dosud: člen (do r. 2012 místopředseda) vědecké rady Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze
- 2005–2011: předseda Unie Comenius
- od 2000 dosud: člen vědecké rady Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě
- od 1994 dosud: člen (1994–2005 místopředseda) předsednictva Unie Comenius
- od 1988 dosud: člen, od r. 1991 místopředseda redakční rady Studia Comeniana et historica

Nepublikované zahraniční přednášky a referáty

- Ioannes Amos Comenius de dignitate hominis; přednáška na mezinárodním symposiu Humanitas, Napoli 15.–22. VII. 2007

Bibliografie

Kapitola v monografiích

- Nad titulními listy Komenského Pansofie. In Bureš, O. – Jedličková, L. – Nejeschleba, T. (eds.). Paulo Floss octogenario: Filosofie v dějinách a současnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, s. 69–75.

- Steiner, M. – Urbánek, V. Otevřená brána tvého přátelství: Nová evidence o počátcích korespondence Jana Amose Komenského a Samuela Hartliba. In Křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského: Justus et Bonus ad honorem Jiří Beneš. Ondřej Podavka (ed.). Praha: Filosofia, 2020, s. 251–271. ISBN 978-80-7007-630-9.

- Komenského spis Annales Fratrum? In Baďurová, A. – Boldan, K. – Jelínková, A. – Vaculínová, M. (eds.). Humanismus v rozmanitosti pohledů. Farrago festiva Iosepho Hejnic nonagenario oblata. Praha: Knihovna AV ČR, v. v. i., 2014, s. 253–265 (angl. résumé). ISBN 978-80-86675-27-5.

- Editor a překladatel Komenského. In Váňová, R. a kol. Josef Hendrich (1888–1950). Karolinum: Praha, 2007, s. 85–94.

- Dílo J. A. Komenského v historicko-kritické edici. (spoluautorka V. Petráčková). In Otázky současné komeniologie. Praha: Academia, 1981, s. 43–106 (tamtéž stručná informace o transkripci latiny v kritické edici, s. 118–121).

Edice a editované sborníky

Edice v rámci Díla J. A. Komenského / Johannis Amos Comenii Opera Omnia

- 19 dopisů Komenského i Komenskému. Sv. 26/I. Praha: Academia, 2018. Edice latinských textů, p. 72–73, 74, 94–95, 99–100, 102, 104, 119–121, 130, 132, 137, 144–146, 151–152, 154–159, 173, 177–178, 183–185, 205–206, 209–210, 215–254 (76 stran).

- Europae lumina … salvete. Edice latin. textu, ediční pozn. a komentář; spoluautorka komentáře Dagmar Čapková. Sv. 19/I. Praha: Academia, 2014. s. 55–87.

- Johannis Lasitii nobilis Poloni Historiae De origine et rebus gestis Fratrum Bohemicorum liber octavus, qui est de moribus et institutis eorum. Podíl na komentáři. Sv. 9/II. Praha: Academia, 2013.

- Janualis rerum et verborum contextus. Edice textu a ediční poznámka. Sv. 15/IV. Praha: Academia, 2011.

- Paulo Kapossio ... J.A. Comenius salutem. Spolueditor J. Beneš. Sv. 15/IV. Praha: Academia, 2011.

- Primitiae laborum scholasticorum. Edice textu. Sv. 15/III. Praha: Academia, 1992.

- Novissima lingvarum methodus. Podíl na edici textu, kritický aparát. Sv. 15/II. Praha: Academia, 1989.

- Historia profana sive politica. Edice textu. Sv. 9/I. Praha: Academia, 1989.

- Janua lingvarum reserata. Edice textu. Sv. 15/I. Praha: Academia, 1986.

- Physicae synopsis. Ad Physicam addenda. Edice textu a část komentáře. Sv. 12. Praha: Academia, 1978.

Textová redakce latinských spisů ve svazcích DJAK: 4, 15/I, 15/II, 9/I, 15/III, 15/IV, 9/II, 19/I, 26/I.

Edice ostatní

- Kněžská korespondence Jednoty bratrské z českých diecézí z let 1610–1618. (Edice latinských textů, spolueditorka M. Klosová). In Just, J. „Hned jsem k Vám dnes naschvalí poslíka svého vypravil". Kněžská korespondence Jednoty bratrské z českých diecézí z let 1610–1618. Praha: Scriptorium, 2011, s. 76–241.

- Die Zeugnisse der Herborner Professoren für Theologiestudenten aus böhmischen Ländern von 1611. Acta Comeniana, 22–23 (2009), s. 287–291.

- Gloriosissimo principi: Epistula de cautela a venenis ad Johannem, regem Bohemiae. (spolueditorka M. Říhová). Acta Universitatis Carolinae – Philologica 2. Graecolatina Pragensia, XX (2004), s. 181–195.

- Comenianae lingvarum methodi synopsis contracta. Acta Comeniana, 7 (1987), s. 172–178.

- Komenský, J. A. De controversia. judicium. In Petráčková, V. – Steiner, M. Příspěvek k informacím o činnosti J. A. Komenského v Šárošpataku (Nad jedním z posledních komeniologických nálezů). Studia Comeniana et historica, 13 (1983), 25, s. 45–60.

- Matthioli, P. O. – Hájek z Hájku, T. Herbář (výběr). (spolueditoři V. Petráčková, J. Porák). Praha: Odeon, 1982.

Editované sborníky

- Chocholová, S. – Pánková, M.– Steiner, M. (eds.). Jan Amos Komenský: Odkaz kultuře vzdělávání = Johannes Amos Comenius: The Legacy to the Culture of Education. Praha: Academia, 2009.

- Comenius's General Consultation as Instauratio magna rerum humanarum. (Section 6). Praha: Karolinum, 1998. [Comenius's Heritage and Education of Men for the 21st Century. Praha (CZ), 23.03.1992–27.03.1992].

Studie

- Ke komeniologickým studiím Dagmar Čapkové. Slovo a smysl, 17 (2020), 17, s. 249–255. (Online: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/117721/Martin_Steiner_249-255.pdf?sequence=1&isAllowed=y).

- K výrazům spojeným s migrací v latinských spisech J. A. Komenského. Příspěvek na XXXI. mezinárodním komeniologickém kolokviu Migrace, emigrace, exil a kulturní transfery. Lidé, konfese a ideje v pohybu v Uherském Brodě 10. a 11. X. 2018. Studia Comeniana et Historica, 49 (2019), 101–102, s. 9–22.

- Petr Figulus a jeho role v životě Jana Amose Komenského. Studia Comeniana et Historica, 49 (2019), 101–102, s. 238–269.

- Der ›Labyrinth‹-Roman des Comenius: Das Drama eines jungen Mannes. Comenius-Jahrbuch, 26 (2018), s. 31–38.

- J. A. Comenii Opera omnia – Dílo J. A. Komenského. Několik poznámek k charakteru edice. [J. A. Comenii Opera omnia – the Work of J. A. Comenius. Several comments on the nature of the edition.]. Folia Historica Bohemica, 32 (2017), 1/2, s. 63–75.

- Martin Luther pohledem Jana Amose Komenského. In Šiler, V. (ed.). 500 let Lutherovy reformace. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2017, s. 33–51. (online: http://dokumenty.osu.cz/ff/publikace-listy/500-let.pdf)

- Mistr Jan Hus v díle J. A. Komenského. Studia Comeniana et historica, 55 (2015), 96–94, s. 25–32. 

- Tři podoby dedikace Komenského všenápravného souboru Consultatio catholica. Listy filologické, 137 (2014), 3–4, s. 293–313.

- Janua lingvarum hibernská a J. A. Komenského – několik poznámek k rozdílům a shodám.
In Visuque et auditu iuxta venerabilis adrogantiam effugerat: Sborník k 80. narozeninám prof. Bohumily Mouchové. Praha: Jednota klasických filologů, 2013, s. 167–175.

- Evropa v Komenského projektech nápravy lidských věcí: Několik poznámek ke Komenského představám o roli Evropy. Bulletin Unie Comenius, 20 (2012), 35–36, s. 3–8. ISSN 1213-1776.

- Schifferová, V. – Steiner, M. Existuje další, neznámý rukopis Komenského "Pansofie"?: Pavlu Flossovi k významném životnímu jubileu. Filosofický časopis, 58 (2010), 3, s. 379–386. ISSN 0015-1831.

- Ke Komenského představám o politice. Aithér, 2 (2010), 3, s. 210–213.

- K pojetí tolerance u J. A. Komenského. Studia Comeniana et historica, 39 (2009), 81–82, s. 56–61.
30.

- Komenský a latina. In Prázný, A. – Schifferová, V. (eds.). Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, s. 41–55.

- Janua lingvarum – Changes and Development of a Textbook. Příspěvek na workshopu Antecedentes Hispanos del Método de la Janua linguarum de Comenio. Španělští předchůdci metody Komenského Januy linguarum 9. 12. 2005 v Praze. Acta Comeniana, 20–21 (2007), s. 177–182.

- Zur Authentizität der lateinischen Texte in den J. A. Comenii Opera omnia. Referát na kongresu Vom Nutzen des Edierens, Wien 3.–5. 6. 2004. In Vom Nutzen des Edierens. Ed. B. Merta, A. Sommerlechner, H. Weigl. Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband 47. R.  Wien – München: Oldenbourg Verlag, 2005, s. 109–115.

- Alcune note sulla fede e pieta' nell'opera di Comenius. Příspěvek na symposiu Dal passato al futuro, la fede nella cultura. Il Pensiero di Jan Amos Comenius nella societa' contemporanea, Milano 22.–23. 4. 2004. In Il Pensiero di Jan Amos Comenius nella societa' contemporanea. Ed. C. Stroppa. Pavia: Edizioni della Fondazione Jan Amos Comenius per lo studio dei problemi dell'infanzia, 2005, s. 19–25.

- Komenskýs Verhältnis zu den christlichen Konfessionen seiner Zeit. Příspěvek na německo-českém kolokviu, Bamberg 13. –16. 4. 2004. In Schadel, E. (ed.). Johann Amos Comenius - Vordenker eines kreativen Friedens. Frankfurt am Main - Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Wien: Peter Land, 2005, s. 219–236.

- Komenský triadik – tentokrát poněkud jinak. In FILOSOFIA KAI SYNOYSIA. Sborník k 75. narozeninám Karla Flosse. Usp. P. Dvorský. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, s. 219–231.

- Zur Fachterminologie von Comenius' Physicae synopsis. Specimen Lexici Comeniani. Acta Comeniana, 15–16 (2002), s. 241–274.

- Labyrinthus – emendatio – paradisus. Několik poznámek o ráji v didaktických spisech Komenského. (Příspěvek na XXIII. mezinárodním komeniologickém kolokviu J. A. Komenský – milenarismus a eschatologie 17. století. Uherský Brod 17.–18. 10. 2001). Studia Comeniana et historica, 32 (2002), 67–68, s. 85–88.

- Komenský a emigrace. Úvaha o některých aspektech vývoje osobnosti. (Příspěvek na konferenci konané 5.–6. listopadu 1998 v Ústí nad Labem.) In Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku. Usp. M. Hrubá. Ústí nad Labem: Albis international, 2001. s. 134–138.

- Die niederländische Epoche des Johann Amos Comenius und Europa. (Příspěvek na kolokviu Tsjechië en de Europese Cultuur, Brusel 5. 5. 1999) In Studia Europaea VII. Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Centrum voor Europese Cultuur 2000, s. 7–14 (česky: Nizozemské období Komenského a Evropa. Bulletin Unie Comenius, 12 (jaro 2004), 19, s. 3–8.).

- Gentis felicitas jakožto literární dílo. Bulletin Unie Comenius, 8 (září 2000), 12, s. 111–120.

- Das Verhältnis Komenskýs zu den christlichen Kirchen. Acta Comeniana, 13 (1999), s. 51–71.

- Jazyková kultura u Jana Amose Komenského. Listy filologické, 120 (1997), 3–4, s. 290–299.

- Cestování v projektech J. A. Komenského. (Příspěvek na konferenci konané 6.–8. září 1994 v Ústí nad Labem.) In Cesty a cestování v životě společnosti – Reisen im Leben der Gesellschaft. Acta Universitatis Purkynianae. Philosophica et historica, Studia historica II, 1995. Ústí nad Labem 1997, str.151–156.

- Nekotoryje problemy izdanija sočinenij J. A. Komenskogo. In Čelovek – kul'tura – obščestvo v koncepcii Jana Amosa Komenskogo. Materialy Meždunarodnogo simpoziuma k 400-letiju so dnja roždenija J. A. Komenskogo, Moskva 2.–5. 10. 1990. Moskva, 1997, s. 317–324.

- Levočské vydání Orbis pictus a Dvéře jazyků. (Několik poznámek o vztahu levočského Orbisu k autentickým textům Komenského.) In J. A. Komenský a slovenská kultúra. Zborník materiálov... – Bratislava 30.–31.3.1992. Univerzita Komenského, 1993, s. 256–257.

- Vydávání Spisů J.A. Komenského a učitelé. In Učitelé – šiřitelé myšlenek Jana Amose Komenského. Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského. Přerov 3.–4.12.1991.

- Kritische Editionen des komplexen Werkes J. A. Komenskýs. Acta Comeniana, 9 (1991), s. 175–188.

- Księgozbiór Daniela Ernesta Jabłońskiego z punktu widzenia komeniologii. In Daniel Ernest Jabłoński - rektor akademickiego gimnazjum w Lesznie 1686–1691. Leszno: Leszcyńskie Towarzystwo Kulturalne, 1990, s. 24–27. 2. opravené vydání: Leszno: Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne, 2010, s. 37–42.

- Komenského znalosti dědictví antické kultury. Studia Comeniana et historica, 20 (1990), 41, s. 74–86.

- Charakteristika Komenského polemik s Danielem Zwickerem. Studia Comeniana et historica, 19 (1989), 37, Sborník, s. 29–32.

- Komenského latina. Studia Comeniana et historica, 19 (1989), 38, s. 200–208.

- Erasmus Rotterdamský ve spisech J. A. Komenského. Studia Comeniana et historica, 18 (1988), 35, Sborník, s. 144–149.

- Ein unbekanntes Vestibulum aus dem Jahre 1641. Acta Comeniana, 7 (1987), s. 193–200.

- Zum neuentdeckten Schriftchen des Comenius "De controversia. judicium". In Comenius, Erkennen - Glauben - Handeln. Ed. K. Schaller. Sankt Augustin, 1985, s. 82–85.

- Historia profana des Comenius und ihre Quellen. Spoluautorka B. Mouchová. In Acta Universitatis Carolinae - Graecolatina Pragensia, IX (1982), s. 79–99.

- Opera didactica omnia v kritické edici Dílo J. A. Komenského. Studia Comeniana et historica, 12 (1982), s. 80–83.

- K latinské předloze Komenského přebásnění Catonových Distich. Studia Comeniana et historica, 6 (1976), 12, s. 72–78.

Přehledy bádání

- Julie Nováková a komeniologie. Časopis pro moderní filologii, 92 (2010), 1–2, s. 81–84.

- Recepce Komenského – pedagoga v domácí i zahraniční vědě. In Chocholová, S. – Pánková, M. – Steiner, M. (eds.). Jan Amos Komenský: Odkaz kultuře a vzdělávání. Praha: Academia, 2009, s. 365–382.

- Jan Amos Komenský ve světové komeniologii. In České dějiny v současné zahraniční historiografii. Praha: Sdružení historiků České republiky, 2008, s. 271–292.

- Čtyři komeniologické portréty (Josef Brambora, Jaromír Červenka, Věra Petráčková, Jana Matlová). (Příspěvek na konferenci J. Cach, J. B. Čapek, B. Uher a další představitelé dějin české a slovenské pedagogiky 2. poloviny 20. století, Přerov 25.–26. 6. 2003. In J. Cach, J. B. Čapek, B.Uher a další představitelé dějin české a slovenské pedagogiky 2. poloviny 20. století. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, 2004, s. 127–139.

- Jubileum Komenského a Akademie věd. In 400. výročí narození J. A. Komenského. Sborník příspěvků o průběhu oslav 400. výročí narození J. A. Komenského v roce 1992. Praha: Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze, 2004, s. 26–31.

- Schallerovy edice spisů J. A. Komenského. Spoluautor J. Beneš. Studia Comeniana et historica, 25 (1995), 54, s. 27–34.

- Vydávání Komenského spisů po r. 1945. Studia Comeniana et historica, 22 (1992), 46–47, s. 173–182.

- Jan Amos Komenský a ČSAV. Věstník ČSAV, 100 (1991), 1, s. 19–21.

- J. A. Comenii Opera omnia. Paedagogica historica, 28 (1992), 2, s. 309–314.

- Odkaz J. A. Komenského. Text pro informační systém v expozici Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě, 11 str. strojem.

- Jan Amos Komenský – 400 let od narození. Informace Čs. komise pro spolupráci s UNESCO, 1991, 3, s. 5–7.

Překlady

- Steiner, M. – Urbánek, V. Otevřená brána tvého přátelství: Nová evidence o počátcích korespondence Jana Amose Komenského a Samuela Hartliba. In Křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského: Justus et Bonus ad honorem Jiří Beneš. Ondřej Podavka (ed.). Praha: Filosofia, 2020, s. 251–271. ISBN 978-80-7007-630-9.

- Leibniz, G. W., Na smrt Komenského. In Pánková, M. (ed.). Jan Amos Komenský v nás. Johannes Amos Comenius in us. Johann Amos Comenius in uns. Jan Amos Komenskij vnutri nas. Praha: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, 2014, s. 11. (Překlad z latiny).

- Komenský, J. A. Genealogicum. Bulletin Unie Comenius, 2010, roč. 18, č. 31–32, s. 76.

- Komenský, J. A. O sporu týkajícím se obřadu prvního a následného dotýkání Chleba a Kalicha při Svaté večeři a o rozepřích, jež odtud vyvstaly = De controversia circa ritum acceptionis in Sacra coena Panis et Calicis prioris et posterioris ortisque inde contentionibus judicium J.A. Comenii. In Urbánek, V. – Řezníková, L. (eds.). Mezi Baltem a Uhrami: Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu. Praha: Filosofia, 2006, s. 227–243. (Překlad z latiny a komentář).

- Patočka, J. Komentáře ke spisům Schola infantiae, Pansophiae prodromus, Conatuum pansophicorum dilucidatio, Pro Latinitate Januae lingvarum apologia. In Schifferová, V. (ed.). J. Patočka: Komeniologické studie I. Praha: Oikoymenh, 1997, s. 251–257. Sebrané spisy Jana Patočky; Sv. 9. (Překlad z latiny).

- Dovednost vypořádat se s nahodilostmi. In Komenský, J. A. Obecná porada o nápravě věcí lidských. Sv. 2. Praha: Svoboda, 1992, s. 153–156. (Překlad z latiny).

- Pozdrav učeným, zbožným a vznešeným mužům, Světlům Evropy. – Zasvěceno jednomu na nebesích, všem na zemi! – Porada o sepsání knihy Pansophia. In Komenský, J. A. Obecná porada o nápravě věcí lidských. Sv. 1. Praha: Svoboda, 1992, s. 49–66, 229–237, 239–260. (Překlad z latiny).

- Klaudios Ailianos. Pestré příběhy. (výběr). In Báje a povídky. Praha: Odeon, 1976, s. 247–263. Antická próza; sv. VII. (Překlad z řečtiny).

- Démosthenés. Dopis 2 - O vlastním návratu. In Píši Ti, příteli. Praha: Odeon, 1975, s. 35–40. Antická próza; sv. VI. (Překlad z řečtiny).

- Pseudodémosthenés. Proti Neaiře. In Tribuni výmluvnosti. Praha: Odeon, 1974, s. 113–143. Antická próza, sv. V. (překlad z řečtiny).

- Chvalořeč na otce Fridricha Bridela. In Škarka, A. Bedřich Bridel nový a neznámý. Praha, 1968, s. 170–179. Acta Universitatis Carolinae; Philologica. Monographia, sv. XIX. (Překlad z latiny).

Recenze

- (rec.). Johann Amos Comenius, Oratio De Cultura Ingeniorum, hrsg. von B. J. Stalla. Acta Comeniana, 31 (2017), p. 129–134.

- (rec.). Richter, M. Johann Amos Comenius und das Colloquium Charitativum von Thorn 1645: Ein Beitrag zum Ökumenismus. Siedlce, 2013. (Labyrinthi; Bd I.). ISBN 978-83-63307-84-4. Acta Comeniana, 27 (2013), s. 192–197. ISBN 978-80-7007-433-6. ISSN 0231-5955.

- (rec.). Johann Amos Comenius, De regula fidei judicium duplex. Herausgegeben und eingeleitet von Hans-Joachim Müller. Hildesheim – Zürich – New York: Georg Olms Verlag, 2003. Studia Comeniana et historica, 37 (2007), 77–78, s. 180–182.

-  Úskalí překladatelova a filologova: Jan Amos Komenský, Jedno nezbytné – Unum Necessarium. (rec.). Jan Amos Komenský, Jedno nezbytné – Unum Necessarium. Přel. Luděk Brož. Praha: Kalich, 1999, 184 s. Auriga – Zprávy Jednoty klasických filologů, 43 (2001), s. 147–152.

- (rec.). Komenský a Lexikon české literatury. Studia Comeniana et historica, 29 (1999), 61, s. 173–174.

- (rec.). Über den Comenius-Publikationen im Jubiläumsjahr. Listy filologické, 121 (1998), 3–4, s. 327–336.

- Steiner, M. Recenzent není filosof (K vydání prvního svazku Patočkových komeniologických studií). (rec.). Kritický sborník, 17 (1997/98), 4, s. 45–47.

- (rec.). Die letzten Bände der Schriften zur Comeniusforschung. [Johann Amos Comenius - Leben, Werk und Wirken. Autobigraphische Texte und Notizen. Ausgewählt, übersetzt, eingeleitet und. hrsg. v. Gerhard Michel und Jürgen Beer, Sankt Augustin: Academia Verlag, 1992, 258 s.]. Acta Comeniana, 12 (1997), s. 217–222.

- (rec.). Kumpera, J. – Hejnic, J. Poslední pokus českého exilu kolem Komenského o zvrat v zemích České koruny. Acta Comeniana, 9 (1991), s. 230–237.

- (rec.). James Harrington, Republika Oceána. Překlad, doslov a poznámky Jan Kumpera. Acta Comeniana, 8 (1989), s. 235–237.

Zprávy

- Dagmar Čapková (13. 9. 1925 – 24. 5. 2016). Filosofický časopis, 64 (2016), 4, s. 650–654.

- Za Radimem Paloušem (6. 11. 1924 – 10. 9. 2015). Filosofický časopis, 63 (2015), 5, s. 789–791.

- Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze oslavilo 120 let od svého založení. Filosofický časopis, 61 (2013), 4, s. 632–635.

- Pavel Floss sedmdesátiletý. Filosofický časopis, 58 (2010), 3, s. 468–472.

- Zemřel Claudio Stroppa. Studia Comeniana et historica, 40 (2010), 83–84, s. 83–84.

- In Memoriam Milan Kopecký. Acta Comeniana, 20–21 (2007), s. 339–343.

- Jan Patočka a kritická edice "J. A. Comenii Opera omnia". Filosofický časopis, 55 (2007), 3, s. 409–411.

- Rückblick auf Jan Lehár (1949–2004). Acta Comeniana, 19 (2005), s. 299–302.

- Ohlednutí za Věrou Petráčkovou (1941–1998). Studia Comeniana et historica, 29, (1999), 61, s. 184–186.

- Andrej Čuma (1927–1998). Acta Comeniana, 13 (1999), s. 346–348.

- Encyclopaedia Comeniana. Filosofický časopis, 46 (1998), 5, s. 829–831. Zpráva o projektu.

- Jana Matlová (1953–1995). Acta Comeniana, 11 (1995), s. 249–251.

- Konference o cestování. Studia Comeniana et historica, 25 (1995), 53, s. 122–123.

- Latinsky o Komenském. Studia Comeniana et historica, 23 (1993), 50, s. 122–123.

- Julie Nováková 1909–1991. Acta Comeniana, 10 (1993), s. 199–203.

Miscellanea

- Domus editricis encomion, čili chvála nakladatelství. In Academia 1966–2016: Výroční sborník s kompletní bibliografií. Praha: Academia, 2016, s. 74–76. ISBN 978-80-200-2548-7.

- Jan Amos Komenský. Praha: Academia, 2015, 20 s. [Věda kolem nás: Osobnosti; 27.].
URL: http://www.vedakolemnas.cz/miranda2/m2/sys/galerie-download/VKN_27web.pdf?0.41718992787620673.

- Poněkud nevážná zdravice s narativní úvahou na téma zrodu komeniologa. Studia Comeniana et historica, 28 (1998), 59–60, s. 229–232. Příležitostný text pro Almanach ke 100. výročí Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě.

- Jubileum Komenského – konečně senzace. (Polemika k: Bořecký, Jindřich. Komenského dílo, nebo nacistický podvrh? Tvar, 3, 9. 7. 1992, 28, s. 1, 4–5. 7.) Tvar, 3, 27. 8. 1992, 35, s. 1, 4.

- Jan Amos Komenský O sobě. Zemědelské noviny, XLV (1989), 165 (15.VII.), s. 2.

Pedagogické muzeum J. A. Komenského oslavilo 120 let od svého založení.
[Comenius Museum of Pedagogy celebrated 120 Years from his foundation.]
Filosofický časopis. Roč. 61, č. 4 (2013), s. 632-635. ISSN 0015-1831

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014–2020