Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedlePhDr. Lucie Storchová, Ph.D.

foto PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.

Specializace na kulturní transfery v raném novověku a problematiku renesančního humanismu (učenecká komunikace, historiografie, literární pole ad.)
Redaktorka revue Acta Comeniana, spolupráce na edici DJAK

místnostroom: 101a
telefontelephone: 221 183 311
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělání a akademická kvalifikace

- 2009: získání titulu Ph.D. na FHS UK (antropologie), disertační práce: Paupertate styloque connecti. Formální diskursivní modus, literární pole a textové utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích (práce získala Bolzanovu cenu udělovanou rektorem UK za rok 2009)

- 2006–2007: Promotionsstipendium od Gerda Henkel Stiftung (Düsseldorf)

- 2002–2005: členka prvního česko-německého Graduiertenkollegu Lebenswelte und Kommunikations-strukturen im Mitteleuropa von 16. bis 19. Jahrhundert mezi Karlovou univerzitou v Praze a Universität des Saarlandes v Saarbrückenu

- 2003: získání titulu PhDr. na ÚČD FFUK

- 1997–2002: studium na ÚČD FFUK (historie), diplomní práce: Role náboženství v dějinné konstrukci a naraci české humanistické historiografie

Přehled zaměstnání

- od 2008 dosud: interní zaměstnanec FHS UK (katedra obecné antropologie, vedoucí magisterské studijní specializace: "Historická antropologie"), vedení magisterských a doktorských prací

- 2006–2007: externí přednášející na FHS UK (historická antropologie)

- od 2005 dosud: Filosofický ústav AV ČR, Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku (dříve Oddělení pro studium a vydání díla J. A. Komenského); redaktorka mezinárodního časopisu Acta Comeniana. International review of Comenius studies an early modern intellectual history

- 2001: Oddělení rukopisů a starých tisků KNM v Praze

Pedagogická činnost

- od 2012–2014: účast na mezinárodním výukovém programu Erasmus mundus – TEMA Master Course (FFUK, FHS UK)

- od 2008 dosud: interní zaměstnanec FHS UK (katedra obecné antropologie), výuka v rámci magisterského a doktorského studia

- 2006–2007: externí přednášející na FHS UK (historická antropologie)

Oblasti vědeckovýzkumné činnosti

- intelektuální dějiny raného novověku, komeniologie

- renesanční humanismus

- alteritní diskursy, cestopisná literatura

- gender history

- teorie historické vědy a historické antropologie

Granty a mezinárodní projekty

- 2022-2024: hlavní řešitelka projektu GAČR Podoby humanismu v literatuře českých zemí II

- 2021–2023: hlavní řešitelka bilaterálního mobilitního projektu Literary Representations of Early Modern Crisis in Central and North Eastern Europe mezi AVČR a EAS

- 2021: účast na projektu GAČR Raně novověký encyklopedismus v centru a na periferiích: Lavinheta, Apáczai Csere, Komenský, Leibniz; členka týmu

- 2020–2022: účast na projektu GAČR Historiam videre. Svědectví, zkušenost a empirická evidence v raně novověké historiografii českých zemí; členka týmu

- 2019–2021: účast na projektu GAČR Europa humanistica II. Čeští a moravští editoři a překladatelé a antická tradice na přelomu 15. a 16. století; členka týmu

- březen 2018: účast na Training School EMLO on the road v Tallinu pořádané COST Action IS1310

- duben 2016: účast na design sprintu Keywords and Text pořádaném Huygens Institute NG - KNAW (Haag)

- 2016–2018: vedoucí projektu GAČR Podoby humanismu v literatuře českých zemí (1469–1622); výstupem projektu je anglicky psaná monografie Companion to Central and Eastern European Humanism: The Czech Lands (Vol. 1) vydaná v nakladatelství De Gruyter

- duben–červen 2015: studijní pobyt na Faculty of History, University of Oxford (STSM v rámci projektu COST Action IS1310: Reassembling the Republic of Letters, 1500–1800. A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe’s intellectual history; název STSM: Post Praeceptorem Germaniae: Scholarly Networks and Transfer of Melanchthon´s Natural Philosophy in Central Europe from the 1540s onwards)

- 2014–2018: účast na projektu centra excelence Mezi renesancí a barokem: Filosofie a vědění v českých zemích a jejich širší evropský kontext (GA ČR, 14-37038 G, No. P401)

- 2014–2018: účast na projektu COST Action IS1310 Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800. A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe's intellectual history

- březen 2014: série přednášek na University of Foreign Studies Tokyo a Kyoto University; hostování v rámci projektu Patria and citizenship in historical experience of European borderlands organizovaného japonskými univerzitními pracovišti, která se specializují na evropské (intelektuální) dějiny

- 2012–2015: účast na bilaterálním mezinárodním projektu Korespondenční sítě mezi střední a západní Evropou: od Komenského a Kirchera k Hartlibovi a Oldenburgovi, druhá strana: University of Oxford (financováno z Programu institucionální podpory mezinárodní spolupráce AV ČR, č. M300091202)

- 2011–2014: účast na čtyřletém výzkumném projektu Jan Amos Komenský jako místo paměti. Polyvalentni imaginace paměti a (re)konstruování kánonu; GA ČR 410/11/1201, příjemce: FLU AV ČR, v. v. i.

- 2010–2014: účast na čtyřletém grantovém projektu Europa humanistica: Literární a jazyková recepce antických textů v českých zemích v letech 1470–1600; GAČR 406/10/0591, příjemce FFUK (URLS), součást mezinárodního projektu Europa humanistica organizovaného Institut de recherche et d´histoire des textes (Paris)

- 2010–2011: účast na projektu o dějinách pojmů a poválečné historiografii v rámci VZ České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes řešeného na FFUK, MSM 002160827

- 2007–2010: řešitelka čtyřletého grantového projektu Gender v české raně novověké literatuře o ženách, manželství a hospodářství (16.–18. století); GAČR 404/07/0868, příjemce FLU AVČR, v. v. i.

- 2009: spolupráce na projektu FRVŠ Základní problémy studia raného novověku, F5 601 2009, příjemce FFUK

- od roku 2009: účast na mezinárodních projektech Project Intellectual Networks in Central and Western Europe, 1560–1670 a Cultures of knowledge: An intellectual Geography of the 17th Century Republic of Letters organizovaných University of Oxford a akademiemi věd v Praze, Krakově a Budapešti

- 2006–2008: účast na mezinárodním projektu The intellectual history of patriotism and the legacy of composite states in East-Central Europe pořádaném Past, Inc. Centre for historical studies, Central European University (Budapest)

- od 2004: dlouhodobá spolupráce na projektu Egypt and Austria, na němž postupně participuje řada institucí (Universität Wien, EgU FFUK, Univerza na Primorskem, USHD FFUK, NM v Praze, Egypt and Austria Verein ad.), skupina pro dějiny cestování do Orientu; prezentace na mezinárodních konferencích v rámci projektu v říjnu 2005, září 2006, září 2007, září 2008, září 2009, září 2012, říjen 2013 ad.

- 2003–2005: účast na grantovém projektu GA AV Čeští cestovatelé do Egypta, č. grantu KJB 9101301, příjemce ČEgÚ FFUK

Odborné a organizační aktivity v AV ČR

- hostující editorka celého čísla časopisu Česká literatura 6/2019 ("Humanismus")

- 15.–17. 2. 2018: spoluorganizace mezinárodní konference Perspectives on the History of „Prostitution“ in East-Central Europe; pořadatel: Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie

- 19.–20. října 2017: spoluorganizace mezinárodní konference Rhetoric and Genres of Learned Communication in Early Modern Central Europe: From Humanist Correspondence to Scholarly Journal; pořadatel: FLÚ, AV ČR, v. v. i.

- duben 2012: spoluorganizace konference 4thInternational Conference Europa Humanistica, spolupořadatelé:  FLÚ AV ČR, v. v. i., FF UK (URLS) a Institut de recherche et dʼhistoire des textes (Paris)

- říjen 2010: organizace konference Reprezentace odlišného těla v interdisciplinární perspektivě (spolu s K. Kolářovou; pořadatel: FHS UK, spolupořadatel FLÚ AV ČR)

- říjen 2010: organizace mezinárodní konference Cripping Neoliberalism: Interdisciplinary Perspectives on Governing and Imagining Dis/Ability and Bodily Difference (spolu s K. Kolářovou; pořadatel FHS UK, spolupořadatel FLÚ AVČR)

- září 2006: organizace mezinárodního workshopu Männlichkeit und Gesundheit 1500–1900 / Masculinity and Health 1500–1900 pořádaného dále Prof. Martinem Dingesem (Institut für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung, Stuttgart)

- od r. 2007: členka redakční rady mezinárodního časopisu Acta Comeniana

Odborné a organizační aktivity mimo AV ČR

- 2017–2021: členka hodnotícího panelu P405 Grantové agentury ČR;  2018: místopředsedkyně panelu; 2019 – březen 2021: předsedkyně panelu

- od r. 2016: členství v odborné společnosti RSA (Renaissance Society of America)

- od r. 2014: členství v odborné společnosti IANLS (International Association for Neo-Latin Studies)

- od r. 2010: členka redakční rady časopisu Dějiny – teorie – kritika

- od r. 2010: členka společnosti Egypt a Austria Verein

Úspěchy a ocenění

- červen 2013: ocenění rektora Univerzity Karlovy za významnou publikaci Paupertate styloque connecti. Utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích (Praha 2011)

- Wichterleho prémie za r. 2012, prestižní cena Akademie věd pro vědce do 35 let, za výzkum na poli raně novověkých dějin genderu a intelektuálních dějin, převzata 13. 6. 2012.
Více viz akademický bulletin.

- Bolzanova cena za doktorskou práci, uděluje rektor UK, převzata 28. 1. 2010

- Cena Ministryně školství za rok 2009 za vynikající studijní výsledek, uděluje Ministerstvo školství, převzata 20. 11. 2009

- Hlávkova cena za rok 2009 za vynikající studijní výsledek, uděluje Nadání Hlávkových, převzata 16. 11. 2009

Bibliografie

Monografie

- Vaculínová, M. – Storchová, L. – Slavíková, M. – Neškudla, B. – Podavka, O. – Králová, M., Bohemian Editors and Translators at the Turn of the 16th Century. Turnhout: Brepols, 2021.

- Storchová, L. Řád přírody, řád společnosti: Adaptace melanchthonismu v českých zemích v polovině 16. století. Praha: Scriptorium 2021. ISBN 978-80-7649-000-0.

- Companion to Central and Eastern European Humanism: The Czech Lands. Vol. 2/ Part 1, ed. by Lucie Storchová. Berlin etc.: De Gruyter, 2020. ISBN: 978-3-11-064642-9.
https://doi.org/10.1515/9783110650181

- Storchová, L. Bohemian School Humanism and its Editorial Practices (ca. 1550–1610). Turnhout: Brepols, 2014. (Europa Humanistica; Vol. 16.). ISBN 9782503551807.

- Storchová, L. a kol. Koncepty a dějiny: Proměny v současné historické vědě. Praha: Scriptorium, 2014. ISBN 978-80-87271-87-2.
[Rec.: Schulze Wessel, M. Bohemia, 55 (2015), 1, s. 165–166. ISSN 0523-8587; (online: http://www.bohemia-online.de/index.php/bohemia/article/view/3991/6003.).

- Ratajová, J. – Storchová, L. Děti roditi jest božské ovotce: Gender a tělo v českojazyčné babické literatuře raného novověku. Praha: Scriptorium, 2013. ISBN 978-80-87271-76-6.

- Jůnová Macková, A. – Navrátilová, H. – Jůn, L. – Havlůjová, H. – Storchová, L. Oerter, W. B. Českoslovenští vědci v Orientu. II. díl. Praha: Scriptorium, 2013. ISBN 978-80-87271-81-0.

- Havlůjová, H. – Jůn, L. – Jůnová Macková, A. – Navrátilová, H. – Storchová, L. Českoslovenští vědci v Orientu. I. díl. Praha: Scriptorium, 2012. ISBN 978-80-8727-1629.

- Storchová, L. Paupertate styloque connecti: Utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích. Praha: Scriptorium, 2011. ISBN 978-80-8727-1230.
Rec.: Urbánek, V. Dějiny a současnost. Kulturně historická revue, 33 (2011), 8, p. 8; Ševčik, J. Filosofický časopis, 60 (2012), 2, p. 287–289; Listy filologické 135 (2012), 1–2, p. 209–211; Urbánek, V. Acta Comeniana, 26 (2012), p. 204–213; Kalhous, D. Časopis Matice moravské 132 (2013), 1, s. 199–204.

- Ratajová, J. – Storchová, L. Žádná ženská člověk není: Polarizace genderů v českojazyčné literatuře druhé poloviny 18. století. Praha: Scriptorium, 2010. ISBN 978-80-8727-1261.

- Ratajová, J. – Storchová, L. Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření Boží. Diskursy manželství v české literatuře raného novověku. Praha: Scriptorium, 2009. ISBN 978-80-87271-76-6.

- Ratajová, J. – Storchová, L. Nádoby mdlé, hlavy nemající? Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku. Praha: Scriptorium, 2008. ISBN 978-80-86197-95-1.

Edice a editované sborníky

- J. A. Comenii Opera omnia / Dílo J. A. Komenského 26/I: Korespondence. Část I, 1628–1638 / Epistulae. Pars I, 1628–1638. Praha: Academia, 2018. (podíl na komentářích).

- Jůnová Macková, A. – Storchová, L. – Jůn, L. (eds.). Vizualizing the Orient: Central Europe and the Near East in the 19th and 20th centuries. Prague: FAMU, 2016.

- Storchová, L. – Horský, J. (a kol.). Paralely, průsečíky, mimoběžky: Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století. Ústí nad Labem, 2009. ISBN:978-80-86971-92-6.

- Conditio humana – konstanta (č)i historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii. Lucie Storchová (ed.). Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2007. ISBN 978-80-86971-36-0.
Rec.: Řezníková, Lenka. Česká literatura, 2008, roč. 56, č. 6, s. 888–894; Voříšek, Michael. Dějiny, teorie, kritika, 2008, roč.5, č. 1, s. 157–161.

- Storchová, L. – Magdolen, D. (eds.). Ludwig Libay, Ägypten: Reisebilder aus dem Orient (Wien 1857). Praha: Set Out, 2006. ISBN 978-80-86277-509.

- Mezi houfy lotrův se pustiti... České cestopisy o Egyptě 15.–17. století. Lucie Storchová (ed.). Praha: Set Out, 2005. ISBN 978-80-86277-448.

Studie

- The Jewish War, God’s Wrath and ʻthe Most Unfortunate Peopleʼ: Representations of the Jews and Judaism in Late Sixteenth-Century Protestant Literature in the Bohemian Lands. Judaica Bohemiae, 57 (2022), 1 , s. 5–31.

- Strategies for Adapting Knowledge: Melanchthon´s Natural Philosophy in the Czech Lands, 1540–1590. In Burton, S. J. G. - Baines, M. C. (eds.). Reformation and Education: Confessional Dynamics and Intellectual Transformations. Göttingen, 2022, s. 177–207.

- Humanist Occasional Poetry and Strategies for Acquiring Patronage: The Case of a Court Physician Georg Handsch. In Dobalová, S. – Hausenblasová, J. (eds.). Archduke Ferdinand II of Austria: A second-Born Son in Renaissance Europe. Vienna: 2021, s. 351–364.

- Rerum Boemicarum Ephemeris (1584) und die protestantische Geschichtsschreibung in den böhmischen Ländern: Zur Adaptation in einem multikonfessionellen Umfeld. Archiv für Reformationsgeschichte - Archive for Reformation History, 112/1 (2021), s. 180–210.

- Terryfying unreason or a model of toleration? Imagining Islam in Fictional Travelogues of Václav Matěj Kramerius. In Tomorad, M. (ed.). Egypt and the Orient: The current research. Oxford – Zagreb, 2020, s. 29–38.

- Conceptualising Asia, Africa and Europa in a Polemic on the Origin of Bohemians (1615–1617): Supranational Geographical Units and a Humanist Competition for ‘National Honour’. In Detering, N. – Marsico, C. – Walser-Bürgler, I. (eds.). Contesting Europe: Comparative Perspectives on Early Modern Discourses on Europe, 1400–1800. Brill, 2020, s. 228–247.

- Building Bonds of Scholarly Love: Changing Rhetorical Strategies in Comenius's Correspondence during the 1630s. Acta Comeniana, 33 (2019), s. 79–102.

- Adaptace pověsti o dívčí válce v české humanistické literatuře. Česká literatura, 6 (2019), s. 849–875.

- Kreativní melanchthonismus: K limitům výzkumu kulturní výměny na příkladu univerzitního humanismu ve druhé polovině 16. století. [Creative Melanchthonism: The Limits of Cultural Exchange Research on the Example of University Humanism in the Second Half of the Sixteenth Century]. Dějiny - teorie - kritika, 16 (2019), s. 34–48.

- Dascalu, M. – Storchová, L. – Trausan-Matu, S. – Urbánek, V. Natural Language Processing: Shifting Rhetorical Strategies in Comenius’s Correspondence with Three Separate Communities. In Hotson, H. – Wallnig, T. (eds.). Reassembling the Republic of Letters in the Digital Age: Standards, Systems, Scholarship. Göttingen, 2019, s. 428–432.

- Melanchthonský koncept tzv. osudových period u Martina Rakovského a českých humanistů. [Melanchthon´s "fatal periods" reapplied: The case of Martin Rakovský and Bohemian humanists]. In Frimmová, E. – Kohútová, M. Reformácie a jej dôsledky na Slovensku. Bratislava – Krakow – Trnava: 2018, s. 121–147.

- Early Modern Knowledge of the Islamic Orient: Experience and Intertextuality in Bohemian Travel Accounts (16th-17th centuries). In Czerny, E. (ed.). In Search of the Orient. Krakow, 2018, s. 299–312.

- Vzdálený Blízký východ v Harantově putování. In Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Putování aneb Cesta z Království českého do Benátek a odtud po moři do země Svaté, země judské a dále do Egypta a velikého města Kairu. Sv. II. Praha – Brno: Host, 2017, s. 416–423. [Česká knižnice.]. ISBN 978-80-7491-942-8.

- Bezženství kněské?: Polemika o manželství kněží mezi Adamem Klementem Plzeňským a Vojtěchem Scipionem Berličkou (1615–1617). [Bezženství kněské?: A Polemic on the Marriage of Priests between Adam Klemens Plzeňský and Vojtěch Scipio Berlička (1615–1617).] In Řezníková, L. – Urbánek, V. (eds.). Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty: Studie Martinu Steinerovi. Praha: Filosofia, 2017, s. 181–210. [Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 16.]. ISBN 978-80-7007-504-3.

- "The tempting girl, I know so well”: Representations of Gout and the Self-Fashioning of Bohemian Humanist Scholars. Early Science and Medicine, 21 (2016), 6, s. 511–530.

- Presenting the Other in Jiří and Růžena Baums´parallel travel  journals from South Africa (1938–39). In Hudáková, L. – Hudec, J. (eds.). Egypt and Austria IX: Perception of the Orient in Central Europe (1800–1918). Krakow, 2016, s. 311–324. ISBN 978-83-7490-932-7.

- Visualizing Near East in Bohemian Travel Accounts of the Early Modern Period. In Jůnová Macková, A. – Storchová, L. – Jůn, L. (eds.). Vizualizing the Orient: Central Europe and the Near East in the 19th and 20th centuries. Prague: FAMU, 2016, s. 61–83.

- Čapská, V. – Storchová, L. Transkulturalita místo národní mytologie? : Historický výzkum procesů kulturní výměny. Dějiny - Teorie - Kritika, 2015, 2, p. 187–201.

- "Till now I have been thinking only of study and work": Gender, Orient and Authorial Self-Presentations in the Travel Memoirs of Vlasta Kálalová Di Lotti. In Lazar, I. (ed.). Egypt and Austria VIII: Meetingpoint Egypt. Koper: Univerza na Primorskem, 2015, s. 183–199.

-
„Zemi i pracovitým lidem jsou za břemeno." Alterita a biopolitika ve fiktivních cestopisech Václava Matěje Krameria. In Hrabal, J. (ed.). Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, s. 119–147.

- Od praxe k příběhu: Nacionální narativizace Komenského na přelomu 18. a 19. století. In Řezníková, L. a kol. Figurace paměti: J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Praha: 2014, s. 25–54.

- „Předchůdce rozumné emancipace pohlaví ženského a dělnictva“? K absenci ambivalentních a polyvalentních forem vzpomínání na Komenského v textech českých emancipačních hnutí druhé poloviny 19. století. In Řezníková, L. a kol. Figurace paměti: J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století. Praha: 2014, s. 161–175.

- The "Apostle" of Renaissance Humanism in Moravia? Re-Figuring Augustinus Olomucensis in Modern Czech Historiography. In Ekler, P. – Kiss, F. G. (eds.). Augustinus Moravus Olomucensis. Budapest: 2015, s. 149–156.

- The Role of (Trans)National (Meta)Narratives in Representations of Cultural Transfers: The Case of European and Bohemian Renaissance Humanism(s). In Čapská, V. et al. Processes of Cultural Exchange in Central Europe, 1200–1800. Opava: Silesian University in Opava, 2014, s. 35–75.

- "Die Ägypter wussten Ihre Köpfe zu gebrauchen!" Orientalische Alterität in den fiktiven Reisebeschreibungen von Václav Matěj Kramerius (1802–1808). In Born, R. – Lemmen, S. (Hg.). Orientalismen in Ostmitteleuropa: Diskurse, Akteure und Disziplinen vom 19. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg. Bielefeld: transcript Verlag, 2014, s. 147–186.

- Gender. In Storchová, L. a kol. Koncepty a dějiny: Proměny v současné historické vědě. Praha: Scriptorium, 2014, 194–204. ISBN 978-80-87271-87-2.

- Válka. In Storchová, L. a kol. Koncepty a dějiny: Proměny v současné historické vědě. Praha: Scriptorium, 2014, s. 308–319. ISBN 978-80-87271-87-2.

- Storchová, L. – Růžička, J. Věda/vědění. In Storchová, L. a kol. Koncepty a dějiny: Proměny v současné historické vědě. Praha: Scriptorium, 2014, s. 269–280. ISBN 978-80-87271-87-2.

- Vědecké reprezentace renezančního humanismu a utváření kolektivních kulturních identit. [Scholary Representations of Renaissance Humanism and Making of Cultural Identities.]. Česká literatura, 62 (2014), 2, s. 276–286. ISSN 0009-0468.

- Matthaeus Collinus a jeho Specimen studii ac laborum (1557): Excerptové a moralizující čtení antických textů v literárním poli pražské univerzity. [Matthaeus Collinus and his Specimen studii ac laborum (1557): Excerpt and moralistic reading of ancient texts in the literary field of the Prague University.]. Historica Olomucensia: Sborník prací historických, 34 (2014), Supplementum 1, s. 315–333. ISSN 1803-9561.

- "Seznat bezprostředně předmět svých vědeckých studií.": Orientální alterita v cestopisných relacích českých vědců první poloviny 20. století. In Jůnová Macková, A. – Navrátilová, H. – Jůn, L. – Havlůjová, H. – Storchová, L. Oerter, W. B. Českoslovenští vědci v Orientu. II. díl. Praha: Scriptorium, 2013, s. 427–458. ISBN 978-80-87271-81-0.

- Storchová, L. – Ratajová, J. Gender a bádání o raném novověku. In Šedivá Koldinská, M. – Cerman, I. a kol. Základní problémy studia raného novověku. Praha, 2013, s. 583–614.

- „Unkratut verdirbt nicht". Selbstpositionierungen in Autobiographien der zentraleuropäischen „armlosen Wunder" der Zwischenkriegszeit. In Musenberg, O. (Hg.). Kultur – Geschichte – Behinderung. Die kulturwissenschaftliche Historisierung von Behinderung. Oberhausen: Athena Verlag 2013, s. 157–181.

- Genderování těla v českojazyčných příručkách o těhotenství a porodu (16.–17. století). In Ratajová, J. – Storchová, L. Děti roditi jest božské ovotce: Gender a tělo v českojazyčné babické literatuře raného novověku. Praha, 2013, s. 614–656.

- Konkurriende stories? Zur Konstruktion der Geschichte Böhmens in der lateinischen und tschechischsprachigen humanistischen Historiographie. In Behringer, W. – Havelka, M. – Reinholdt, K. (Hg.). Mediale Konstruktionen in der Frühen Neuzeit. Affalterbach: Didymos-Verlag, 2013, s. 115–138.

- Normalizing Bodily Difference in Autobiographical Narratives of the Central European Armless Wonders Carl Hermann Unthan and František Filip. In Kérchy, A. – Zittlau, A. (eds.). Exploring the Cultural History of Continental European Freak Shows and 'Enfreakment', Newcastle. Cambridge Scholars Publishing, 2012, s. 169–192.

- „Durchschnittliche" Gelehrtenpraxis im Humanismus nördlich der Alpen? Der Umgang mit Homers und Vergils Epen in den Prager Universitätsvorlesungen des Matthaeus Collinus im Jahr 1557. In Acta Musei Nationalis Pragae, series C, Historia Litterarum, 57 (2012), 3, s. 41–54.

- Systémové intertexty a reprezentace prostoru v českých vernakulárních cestopisech raného novověku. In Malura, J. – Tomášek, M. (eds.). Město: Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava, 2011, s. 74–87.

- Kolářová, K. – Storchová, L. „Tělesná jinakost" jako kategorie historické analýzy. Dějiny – teorie – kritika, 8 (2011), 2, s. 183–188.

- „Z našich neúplných těl vytryskovala chuť k práci": Gender, normalita a produktivita v autobiografickém psaní prvorepublikových „bezrukých zázraků". Dějiny – teorie – kritika, 8 (2011), 2, s. 238–260.

- Literární pole olomoucké akademie v období pozdního humanismu. In Elbel, M. – Jakubec, O. (eds.). Olomoucké baroko I – Proměny ambicí jednoho města. Olomouc, 2010, s. 47–51.

- „Rozděliti samečka od samičky ... z příčiny pohlaví". Polarizace genderů v českojazyčné literatuře druhé poloviny 18. století. In Ratajová, J. – Storchová, L. Žádná ženská člověk není: Polarizace genderů v českojazyčné literatuře druhé poloviny 18. století. Praha, 2010, s. 455–475.

- „Allein unter Türcken und Heiden". Pilgerbericht von Angelicus Maria Myller: Systematisierung und biblische Alterität des islamischen Orients am Anfang des 18. Jahrhunderts. In Jůnová Macková, A. – Onderka, P. (eds.). Egypt and Austria VI: Crossroads of Egyptology. Prague, 2010, s. 193–214.

- Nation, patria and the aesthetics of existence: Late humanistic discourse of nation and its rewriting by the modern Czech nationalist movement. In Trencsényi, B. – Zaszkaliczky, M. (eds.). Whose Love of Which Country? Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central Europe. Leiden – Boston: Brill, 2010, s. 225–254.

- Latinský humanismus. In Schulz, J. (red.). Dějiny Olomouce, sv. 1. Olomouc, 2009, s. 303–308.

- „Scholarly Travel Writing" Between Orientalism and Oriental Studies: Discourses of Othering in the Travelogue of Prof. Felix Tauer (1893-1981). In Holaubek, J. – Lazar, I. (eds.). Egypt and Austria V. Egypt´s Heritage in Europe. Koper, 2009, s. 265–279.

- Biblická topografie a inscenace orientálního cizího v českých cestopisech raného novověku. In Beneš, P. R. – Hlaváček, P. – Pospíšil, C. V. Františkánství v kontaktech s jiným a cizím. Praha, 2009, s. 64–81 (článek přetištěn také v časopisu HOP 1/2009).

- A Late Humanist Treatise on the Origin of the Bohemians, the Academic Polemics and their Potential to Perform the Other: De origine Bohemorum et Slavorum by Johannes Matthias a Sudetis. Acta Comeniana, 22–23 (2009), s. 149–206.

- Mezi orientalismem a orientalistikou. Diskursy alterity v knize vzpomínek Felixe Tauera V Istanbulu před půlstoletím. In Slobodník, M. (ed.). Našinec v Oriente: Cestovatelia zo Slovenska a Čiech v Ázii a Afrike (19. stor. – 1. pol. 20. stor.). Bratislava: Univerzita Komenského, 2009, s. 21–33.

- Vedení manželství a etika sebe samé(ho) v českých preskriptivních spisech 16. a 17. století. In Ratajová, J. – Storchová, L. Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření Boží. Diskursy manželství v české literatuře raného novověku. Praha: Scriptorium, 2009, s. 776–820.

- Blízký východ biblickou optikou. Dějiny a současnost, 6 (2009), s. 28–31.

- Psychologizace historiografie? Argumentační a narativní strategie v textech Josefa Petráně. In Storchová, L. – Horský, J. (a kol.). Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století. Albis international, 2009, s. 123–154.

- Gender a „přirozený řád" v českojazyčných diskursech vdovství, panenství a světectví raného novověku. In Ratajová, J. – Storchová, L. Nádoby mdlé, hlavy nemající? Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku. Praha: Scriptorium, 2008, s. 508–540.

- Biblische Topographie versus frühneuzeitlichen Orientalismus? Konstruktionen der orientalischen Alterität in böhmischen späthumanistischen Reiseberichten. In Holaubek, J. – Navrátilová, H. – Oerter, W. B. (eds.). Egypt and Austria IV. Praha, 2008, s. 185–214.

- Orientalische Gegenwelten? Zur Alteritätskonstruktion des Nahen und „Ferneren" Orients in böhmischen Reiseberichten der Frühen Neuzeit. In Holaubek, J. – Navrátilová, H. – Oerter, W. B.  (eds.). Egypt and Austria III. The Danube Monarchy and the Orient. Proceedings of the Prague Symposium September 11th to 14th, 2006. Praha, 2007, s. 237–247.

- Musarum et patriae fulgida stella suae. Inscenace Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic a sebeidentifikační praktiky českých humanistů poloviny 16. století. In Acta Musei Nationalis Pragae, series C, Historia Litterarum, 52 (2007), 1–4, s. 9–18.

- Konceptualizace genderu v Historische Anthropologie. In Conditio humana – konstanta (č)i historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii. Lucie Storchová (ed.). Praha, 2007, s. 59–81.

- Die Konstruktion des orientalischen Körpers in dem Reisebericht Cesta z království českého (1608) von Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. In  Holaubek, J. – Navrátilová, H. – Oerter, W. B.(eds.). Egypt and Austria II. Proceedings of the Prague Symposium October 5th to 7th, 2005/ Ägypten und Österreich II. Akten zum Prager Symposion 5.–7. Oktober 2005. Praha, 2006, s. 137–150.

- „Mezi houfy lotrův se pustiti." Cizí, orientální a „ahumetánský" Egypt v českých renesančních cestopisech. In Mezi houfy lotrův se pustiti. České cestopisy o Egyptě 15.–17. století. Lucie Storchová (ed.). Praha: Set Out, 2005, s. 407–445.

- Der eschatologische Ton in en Vorworten der Drucke Veleslavíns. Zur Position der Eschatologie als Quelle der Ethik im späthumanistischen Diskurs. Acta Comeniana, 18 (2004), s. 7–41.

- Alžběta J. Westonia – „rara avis" v humanistické res publica litteraria? In Westonia, Proměny osudu. Brno, 2003, s. 149–165.

- Humanistická komunikace a její sociální rozměr. Příspěvek k interpretaci českého renesančního humanismu. ČMM, 2 (2003), s. 61–97.

- Ars apodemica – umění uchopit „cizí" světy. In Dějiny a současnost, 4 (2003), s. 10–12.

A řada recenzí a zpráv v odborných periodicích (DTK, Listy filologické, Acta Comeniana, SCetH ad.)

od r. 2014 - členství v odborné společnosti IANLS (International Association for Neo-Latin Studies)

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014–2020