Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedlePhDr. Marta Bečková, CSc.

foto PhDr. Marta Bečková, CSc.

Emeritní vědecká pracovnice Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku.

Historická a literárněhistorická problematika života a díla J. A. Komenského zejména v souvislostech s jeho činností v Polsku; dějiny komeniologie; komeniologická bibliografie; činnost Jednoty bratrské v Polsku a česko-polské vztahy v 16. a 17. století.

Redaktorka revue Acta Comeniana, autorka komentářů pro edici DJAK.

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vzdělání a akademická kvalifikace

- 1985: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy – PhDr.

- 1982: Pedagogický ústav J. A. Komenského ČSAV – CSc.

- 1950–55: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor polonistika-bohemistika; diplomová práce Komenský a Polsko

- 1942–1950: Gymnázium Náchod

Přehled zaměstnání

- 1990–2010: Filosofický ústav AV ČR – vědecká pracovnice Oddělení pro studium a edici díla J. A. Komenského

- 1969–1990: Pedagogický ústav J. A. Komenského ČSAV (1969–1983 odborná pracovnice, 1983–1990 vědecká pracovnice)

- 1956–1968: Státní pedagogická knihovna Komenského v Praze (knihovnice referátu komenian)

- 1955–1956: Československá akademie zemědělských věd, knižní redakce

Oblasti vědeckovýzkumné činnosti

- specializace na problematiku života a díla J. A. Komenského zejména v souvislostech s jeho činností v Polsku

- dějiny komeniologie

- komeniologická bibliografie

- činnost Jednoty bratrské v Polsku a česko-polské vztahy v 16. a 17. století.

- účast na kongresech, konferencích a sympoziích (ČR, Polsko, Slovensko, Německo, Itálie, Holandsko, Litva, Slovinsko)

Mezinárodní projekty

- 1975–1990: koordinátorka vědecké spolupráce mezi Pedagogickým ústavem J. A. Komenského a Instytutem Historii Nauki, Oświaty i Techniki na úkolu Bádání o J. A. Komenském, realizovaný v rámci dohody mezi ČSAV a PAN

Odborné a organizační aktivity

- 1992–2006: předsedkyně vědecké rady Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě

- 1992–2007: šéfredaktorka revue Acta Comeniana

- 1983–91: výkonná redaktorka revue Acta Comeniana

Publikace

Monografie

- Jan Amos Komenský a Polsko. Praha: Academia, 1983. 83 s. Studie ČSAV, č. 3.

- BEČKOVÁ, M. – BIEŃKOWSKI, T. – ČAPKOVÁ, D. Znajomość dzieł Jana Amosa Komeńskiego na ziemiach czeskich, słowackich i polskich od od połowy XVII w. do czasów obecnych. Warszawa: Wydawn. Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN, 1991. 164 s.

Účast na publikacích

- Vybrané spisy J.A.Komenského. Sv. 8, 1975. Rejstříky k 1.–8. sv. Praha, 1978, 117 s.)

- J. A. Comenii Opera omnia. Sv. 17. Praha: Academia, 1970. Sv. 15/III. Praha: Academi, 1992.

- J. A. Komenskij: Izbrannyje pedagogičeskije sočinenija. Moskva, 1982.

- J. A. Komenský: Obecná porada o nápravě věcí lidských. Sv.I–III. Praha: Svoboda, 1992.

- Otázky současné komeniologie. Praha, 1981.

- Wielkopolski słownik biograficzny. Warszawa, 1981.

Studie

- Tiskárna Jednoty bratrské v Lešně. Slavia Occidentalis (Poznań), 24 (1964), s. 60–81.

- Nalezený polský překlad Komenského spisu "O sirobě" z r. 1635. Zprávy Muzea  J. A. Komenského v Uherském Brodě za 1. pololetí 1967, s. 15–26.

- Der "Apologeticus contra Panegyricum Carolo Gustavo". Acta Comeniana, 26 (1970), s. 201–204.

- Nová literatura k filologickým a literárním problémům díla J. A. Komenského. Slavia 39 (1970), s. 628–649.

- Komenský a polská literatura. Pamiętnik Słowiański (Warszawa), 21 (1971), s. 159–176.

- Die polnischen Arianer und Descartes (im Vergleich zur Beziehung zwischen Komenský und Descartes). Dokumenty a prameny, příl. Studia Comeniana et historica, 1 (1971), 1, s. 1–15.

- A propos des sources polonaises des ouvrages de Komenský. Acta Comeniana, 3 (1972), s. 347–355.

- K vývoji a perspektivám komeniologie (Historická úvaha pojubilejní). Slavia Occidentalis (Poznań), 31 (1974), s. 1–11.

- Ritrovamento e interpretazione della "Consultatio". In Comenio o della pedagogia. Roma, 1974, s. 173–194.

- Společenskopolitický reformátor Andrzej Frycz Modrzewski. Studia Comeniana et historica, 4 (1974), 7, s. 75–82.

- Jiří Izrael a Jan Blahoslav. In Jan Blahoslav, předchůdce J. A. Komenského 1571–1971. Uherský Brod, 1975, s. 64–72.

- Poznávání díla J. A. Komenského. In Komeński i współczesność. Wrocław, 1977, s. 51–57.

- Vliv působení Jednoty bratrské v Polsku na formování jejích společensko-politických názorů ve vztahu ke Komenskému. Studia Comeniana et historica, 7 (1977), 16, s. 29–39.

- Jan Jonston a Jan Amos Komenský. In O Janie Jonstonie 1603–1675: Sympozjum 1975. Warszawa, 1978, s. 187–197.

- Přehled korespondence J. A. Komenského. (Spolu s M. Bohatcovou, J. Hejnicem a M. Kyralovou). ČČM, řada historická, 147  (1978), s. 29–55.

- Związki czesko-polskie w dobie reformacji w pracach historyków czeskich - Jaroslava Golla i  Jaroslava Bidla. Kwartalnik Nauki i Techniki (Warszawa), 23 (1978), s. 273–290.

- Leszczyńskie impulsy działalności i twórczości Jana Amosa Komeńskiego. In Polsko-czeskie sympozjum komeniologów - Leszno 27-28 maja 1978. Leszno, 1979, s. 55–64.

- Das Werk J.A.Comenius´ im Druck des 17. Jahrhunderts. Acta Comeniana, 4 (1979), s. 271–290.

- Przyczynki do działalności J. A. Komeńskiego w Polsce w świetle nowych badań. Rozprawy z Dziejów Oświaty (Warszawa), 22 (1980), s. 3–20.

- Idea míru v Polsku v 16. a 17. století a Komenský. Studia Comeniana et historica 2 (1981), s. 73–85.

- Aus dem komeniologischen Erforschungen der polnischen Bestände. Acta Comeniana, 5 (1983), s. 169–173.

- Československá poválečná komeniologie. Pedagogika, 23 (1983), s. 209–224.

- Zur Problematik der Comenius´ Beziehungen zum Sozinianismus. In Socinianism and its Role in the Culture of the XVIth to XVIIIth Centuries. Warszawa, 1983, s. 169–181.

- Pramen k osudům české pobělohorské emigrace v Polsku. In Sborník prací filosof. fakulty Brněnské university, řada literárněvědná (D 37), 34 (1985), s. 77–83.

- Die Synodalakten als Erkenntnisquelle für das Leben und Werk Jan Amos Komenskýs. Acta Comeniana, 6 (1985), s. 117–135.

- Zur Calvinisierung der Brüderunität im Hinblick auf J. A. Comenius. In Comenius: Erkennen – Glauben – Handeln. S. Augustin, 1985, s. 73–80.

- Erasmus Rotterdamský a Komenský v polském prostředí. Studia Comeniana et Historica, 18 (1988), 35, s. 169–179. Sborník.

- Význam J. E. Purkyně pro komeniologické bádání. In Jan Evangelista Purkyně in Science and Culture. Praha, 1988, Vol. 1, s. 179–187.

- Rozšíření spisů J. A. Komenského v Evropě v 17. a 1. polovině 18. století a slovinský text Orbisu. In Obdobje baroka v slovenskem jeziku, kjiževnosti in kulturi: Mednarodni simppozij v Lublani od 1. do 3. julja 1987. Lubljana, 1989, s. 423–431.

- Ariáni, antitrinitáři, polští bratří, sociniáni, unitáři. Studia Comeniana et Historica, 19 (1989), 37, s. 11–22. Sborník.

- Soudobé polské překlady spisů Komenského. Studia Comeniana et Historica, 19 (1989), 38, s. 180–187.

- Das Werk Komenskýs in seinem Nachleben. In Symposium Comenianum. Praha, 1989, s. 215–226.

- Erkenntnis und Nachhall der Persönlichkeit und des Werkes Jan Amos Komenský's in den böhmischen Ländern und in der Slowakei in den Jahren 1892–1918. (Zur Entwicklung der tschechischen und slowakischen Komeniologie). Acta Comeniana, 9 (1991), s. 77–90.

- Comenius und die europäischen Länder seiner Zeit. In Comenius-Tagung "Türen nach Europa". Herrnhut, 1992, s. 124–130.

- Les parties introductive et finale de l'écrit de Comenius De rerum humanarum emendatione consultatio catholica. Paedagogica historica (Gent), 28 (1992), s. 283–296.

- Slovenská a česká vydání Orbisu. In J. A. Komenský a slovenská kultúra. Bratislava, 1993, s. 250–255.

- Die Bedeutung von Komenskýs Wirken am Gymnasium von Leszno in Polen für sein Werk. In Jan Amos Comenius und die Entwicklung des Bildungswesens in Mitteleuropa seit dem 17.Jahrhundert: Beiträge der internationalen wissenschaftlichen Konferenz an der Bremer Universität vom 11.–13. 11. 1991. Prag, 1993, s. 23–35.

- K toruňskému "Colloquium charitativum". Studia Comeniana et Historica, 24 (1994), 51, s. 143–148.

- Die Beziehungen des J.A. Komenský zu Polen und zur polnischen Kultur. In Johannes Amos Comenius (1592–1670): Exponent of European Culture? Colloquium Amsterdam 14.–15. 5. 1992. Amsterdam, 1994, s. 9–15.

- Bochumské Středisko pro komeniologické bádání - Comeniusforschungsstelle. Studia Comeniana et Historica, 25 (1995), 54, s. 22–26.

- Jan Amos Komenský o Polsce, Polakach i kulturze polskiej. In Leszno i Leszczyńscy. Leszno, 1997, s. 46–51.

- Tematyka polska w Clamores Eliae Komenskiego. In Kultura staropolska - kultura europejska: Prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Warszawa, 1997, s. 105–111.

- Die Korrespondenz der Senioren der Brüderunität im Staatsarchiv von Poznań. Acta Comeniana, 12 (1997), s. 37–46.

- Die Briefe Nicolaus Gertichs an Jan Bytner aus den Jahren 1661–1668: Die Senioren der polnischen Brüderunität über Comenius (edice). Acta Comeniana, 12 (1997), s. 159–195.

- Česká komeniologie za okupace: Příspěvek k problematice. In Věda v českých zemích za druhé světové války. Praha, 1998, s. 325–332.

- Úvodní a závěrečná část Obecné porady. In Comenius's General Consultation as Instauratio magna rerum humanarum. Section 6. Praha, 1998, s. 62–68.

- On the Development of Comenius Research in Czechoslovakia since the War (v japonštině). Japanese Journal of Comenius, 1998, 8, s. 48–58.

- Comenius und Polen. In Johannes Amos Comenius 1592–1670. Macerata, 1998, s. 15–22.

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014–2020