Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

Knihovna komeniologických studií - periodika

Acta Comeniana : Internationale Revue für Studien über J. A. Comenius und Ideengeschichte der frühen Neuzeit = International review of Comenius studies (Archiv pro badání o životě a spisech J. A. Komenského ; Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského : Acta Comeniana) ] Archiv pro badání o životě a spisech J. A. Komenského, seš. 1 (1910) – 15 (1940) ; Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského, XVI (1957) - XXIV (1970) ; Acta Comeniana 1 (Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského XXV), 1969 –

Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum ] 1966, spec. issue 2 ; 1967, spec. issue 3

Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis ] 1960 - 1991

Acta Universitatis Carolinae – Philologica ] 4-5, 1981 (Slavica Pragensia XXIV)

Analecta : studia i materiały z dziejów nauki ] 1996, 2 ; 1997, 2 ; 1998, 1-2

Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského : Acta Comeniana  v. Acta Comeniana ...

Archiv pro badání o životě a spisech J. A. Komenského  v. Acta Comeniana  ...

Archiwum historii filozofii i myśli społecznej ] 38, 1993 ; 47, 2002

AVRIGA : Zprávy Jednoty klasických filologů  v. Zprávy Jednoty klasických filologů

Barok : historia – literatura – sztuka ] półrocznik IV/2(8), 1997 ; półrocznik VIII/1(15), 2001 ; półrocznik XI/2(21), 2004 ; półrocznik XI/2(22), 2004

Bibliotheca Strahoviensis ] 6-7, 2004

Bruniana et Campanelliana : ricerche filosofiche e materialy storico-testuali ] I, 1995, 1-2 ; II, 1996, 1-2 ; III, 1997, 1-2 ; IV, 1998, 1-2

Colloquia Comeniana ] Volumen I. – Augustus 1968. – 110 s. ; Volumen II. – Januarius 1969. – 91 s.

Coménius : Bulletin de la Société canadienne d'études coméniennes ] vol. 7. - no. 2. – 1999 ; vol. 8. - no. 2. - 2000

Comenius-Blätter für Volkserziehung : Mitteilungen der Comenius-Gesellschaft ] 6. Jhrg. – 1898. – [torso] ; 9. Jhrg. – 1901. – 166 S. ; 13. Jhrg. – 1905. – 160 S.

Communio viatorum : a theological quarterly ] 5 (1962), 4 ; 18 (1975), 4 ; 21 (1978), 3-4

Časopis Musea království českého ] roč. XLI (1867) – XLVII (1873) ; XLIX (1875) – LIV (1880) ; LVI (1882) ; LIX (1985) ; LXVIII (1894) ; LXXVIII (1904)

Časopis Národního muzea v Praze : řada historická ] Roč. CXLVII (1978), č. 1-2

Časopis pro moderní filologii ] roč. I (1911) – III (1913) ; roč. V (1915) – VIII (1922) ; roč. XIV (1928) – XXXIV (1951)

Česká literatura : časopis pro literární vědu ] Roč. VIII (1960) ; Roč. IX (1961)

Český časopis filologický : společný orgán Jednoty českých filologů a Klubu moderních filologů ] roč. I (1942) – III (1945)

Folia historica Bohemica ] 5, 1983 ; 6, 1984 ; 8, 1985 ; 9, 1985 ; 11, 1987 ; 14, 1990 ; 16, 1993 ; 17, 1994 ; 18, 1997

Geisteskultur und Volksbildung : Monatshefte der Comenius-Gesellschaft  v. Monatshefte

Histoire de l´éducation ] 1979, no 4, num. spéc.: Bibliographie ...

Historiographia linguistica : international journal for the history of the language history ] vol. XIV, 1987, no. 1/2, 3

Japanese journal of Comenius ] No. 5 (1995) – 7 (1997) ; No. 9 (1999) – 10 (2000) ; No. 12 (2002) – 14 (2004) ; No. 16. – 2006

Komenský : Týdenník vychovatelský, věnovaný učitelstvu našemu jakož i přátelům školstva a milé mládeže naší ] Roč. XXXI (1903), č. 30 ; Roč. XXXII (1904), č. 4, 5, 7, 9, 11, 15, 18, 24, 26, 57, 30, 34, 35 ; Roč. XXXIII (1905), č. 22, 34, 35, 38, 39, 47

Křesťanská revue ] Roč. XLV (1978), č. 1-2 ; Roč. LIX (1992), č. 9

Listy filologické ] roč. 3 (1876) ; roč. 10 (1883) ; roč. 21 (1894) – 31 (1904) ; roč. 36 (1909) – 39 (1912) ; roč. 41 (1914) ; roč. 44 (1917) - 45 (1918) ; roč. 47 (1920), 1, 3-6 ; roč. 48 (1921) ; roč. 49 (1922), 2-6 ; roč. 50 (1923) ; roč. 52 (1925) – 55 (1928) ; roč. 57 (1930) – 86 (1963) ; roč. 87 (1964), 2 ; roč. 88 (1965) – 104 (1981) ; roč. 106 (1983) -

Mitteilungsblatt : Comeniusforschungstelle im Institut für Pädagogik der Ruhr-Universität Bochum ] Nr. 8 (1975) – 11 (1978) ; 13 (1980) ; 17 (1984) – 22 (1989)

Monatshefte der Comenius-Gesellschaft (für Kultur und Geistesleben) (Geisteskultur und Volksbildung : Monatshefte ...) ] 2. Bd. – 1893. – 325 S. ; 13. Bd. – 1904. – 296 S. ; 14. Bd. – 1905. – 316 S. ; 16. Bd. – 1907. – 320 S. ; 17. Bd. – 1908. – 320 S. ; 19. Bd. – 1911. – 138 S. ; 21. Bd. – 1912. – 216 S. ; 22. Bd. – 1913. – 178 S. ; 23. Bd. – 1914. – 182 S. ; 24. Bd. – 1916. – [torso] ; 25. Bd. – 1919. – [torso] ; 26. Bd. – 1917. – [torso] ; 31. Bd. – 1922. – [torso]

Národopisný věstník českoslovanský : Revue d´ethnographie tchécoslave ] Roč. XVII. – 1924. – 176 s.

Naše řeč ] 68 (1985), 5

Odrodzenie i reformacja w Polsce ] XVIII, 1973 -

Paedagogica historica : international journal of the history of education : new series ] XXVIII (1992), 1-2 ; XXXI (1995), 1-3 ; XXXII (1996), 1-3 ; XXXIII (1997), 1-2 ; XXXIV (1998), 1-3

Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej ] zeszyt 27, 1996

Pedagogický sborník ] Roč. XIII (1948), č. 4

Pedagogika : časopis pro pedagogické vědy ] Roč. VII (1957), č. 2 ; XLI (1991), č. 5-6

Postilla Bohemica : Vierteljahreszeitschrift der Konstanzer Hus-Gesellschaft ] 1. Jhrg. (1972), Hf. 2 Tschechische Beiträge zur Textlinguistik

Res historica ] zeszyt 10, 2000

Rocznik Leszczyński ] Tom I (1977) – VI (1982) ; Tom VII (1985) ; Tom IX (1989)

Rozprawy z dziejów oświaty ] tom XXXV, 1992 ; tom XXXVI, 1994 ; tom XXXVII, 1996 ; tom XXXVIII, 1998

Sborník Filosofické fakulty University Komenského v Bratislavě ] Roč. V. – 1927. – Č. pojednání 46.–49. – 391 s.

Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové - Jazyk, literatura, metodika ] VII. – 1969. – 90 s. ;  XI. – 1970. – 124 s. ; XXXIV. – 1980. – 150 s. ; XXXVII. – 1982. – 175 s. ; XLIV. – 1985. – 220 s.

Scando-Slavica ] Tomus VIII (1962) ; X (1964)

Slavia : časopis pro slovanskou filologii ] Roč. XXXIX (1970), seš. 4 ; XLIX (1980), 4

Slavica Lundensia ] 8, (1980): Bohemica et Slovaca

Slovo a slovesnost ] Roč. I – XXVI (1935 – 1965) ; XXIX (1968), č. 1 ; XXXI (1970), č. 4 ; XXXV (1974) ; XXXVI (1975), č. 1, 3 ; XXXVII (1976), č. 1, 2, 4 ; XXXVIII (1977), č. 1, 2, 3 ; XXXIX – XL (1978 – 1979) ; XLI (1980), č. 2, 3, 4 ; XLII (1981), č. 2, 3, 4 ; XLIII (1982) ; XLIV (1983), č. 1, 2, 3 ; XLV – XLVI (1984 – 1985) ; XLVII (1986), č. 1, 2, 3 ; XLVIII (1987), č. 1

Strahovská knihovna ] Sv. 5 - 6 (1970-1971)  (sg. C 108)

Studia Comeniana et historica : Musaeum Comenii Hunno Brodense : Časopis Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17., a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí ] Roč. I (1971), č. 1 -

Studia Neo-Aristotelica ] 1/2004

Teologické texty : časopis pro teologii a službu církve ] roč. 2, 1991, č. 6 (33)

The Sixteenth Century Journal : the journal of early modern studies ] XXI, 1990, 1-4 ; XXII, 1991, 1-4 ; XXIII, 1992, 1-4 ; XXIV, 1993, 1-4

Theologická revue : čtvrtletník University Karlovy v Praze – Husitské teologické fakulty ] 71, 2000, 1-4 ; 73, 2002, 3

Vědecké informace : Metodický zpravodaj pro knihovny a útvary vědeckých informací ] Suplement 1/1970: K Soupisu cizojazyčných bohemik 1501 – 1800 [Boh. Rybovi k 70tinám]

Věstník České akademie Císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění ] Roč. X. – 1901. -  617 s.

Vlastivědný věstník moravský . Roč. 33. - 1981, sešit 2   (sg. C 514)

Wolfenbütteler Barock-Nachrichten ] Jg. X, H. 1/2, Okt. 1983 ; Jg. X, H. 3, Dez. 1983

Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte . Jg. VIII, H. 3, 1983 ; Jg. X, H. 3, Dez. 1985

Wolfenbütteler Renaissance Mitteilungen ] Jg. VII, H. 2, Okt. 1983 ; Jg. XI, H. 1, Apr. 1987 ; Jg. XI, H. 3, Dez. 1987

XVII-XVIII : Bulletin de la Société d´Etudes Anglo-Américaines des XVIIe et XVIIIe siècles ] No 46. – Juin 1998 (Colloque „Culture populaire et culture aristocratique" tenu en Sorbonne les 21 et 22 Novembre 1997)

Zprávy Jednoty klasických filologů (AVRIGA : Zprávy Jednoty klasických filologů) ] roč. 1 (1959) – 26 1984) ; roč. 28 (1986) – 33 (1991) ; roč. 36 (1994) – 39 (1997) ; roč. 44 (2002)

Zwingliana : Beiträge zur Geschichte Zwinglis, der Reformation und des Protestantismus in der Schweiz ] Bd. XVIII/Heft 3 (1990/1), S. 289-423 ; Bd. XVIII/Heft 4+5 (1990/2), S. 193-288 ; Bd. XXII (1995) –

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014–2020