Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

Aktuality

Kontakty

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR

Jilská 1, 110 00 Praha 1

tel.: 221 183 337
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Badatelský řád Knihovny komeniologických studií

1.
Knihovna komeniologických studií (dále jen „knihovna") je autonomní součástí Knihovny Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i. (dále jen „FLÚ") specializovanou na obor bádání o životě a díle J. A. Komenského, dějiny raného novověku a obory související a pomocné. Byla založena a postupně budována pro podporu práce Pracovní skupiny pro studium a edici díla Jana Amose Komenského FLÚ a slouží primárně pracovníkům této pracovní skupiny k plnění jejich konkrétních vědeckých a odborných úkolů. Není-li dále uvedeno jinak, vztahuje se i na tuto knihovnu Knihovní řád Knihovny FLÚ.2.
Knihovna sídlí v Praze 1, Jilská 1, hlavní část knihovního fondu je umístěna v 1. patře v místnosti č. 101a.

3.
Správou knihovny a stykem s uživateli je pověřen PhDr. Vojtěch Balík, kontakt tel. 221 183 314, e-mail vbalik[et]flu.cas.cz.

4.
Knihovna je přístupná interním uživatelům (ostatním zaměstnancům FLÚ) i externím uživatelům (zájemcům z řad odborníků mimo FLÚ i širší veřejnosti).

5.
Knihovna je otevřena uživatelům ve středu v době od 13.00. do 18.00 hod. Případná individuální dohoda se správcem knihovny o přístupu do knihovny v jinou dobu je možná. Knihovna si vyhrazuje právo změny otevírací doby. Případná změna bude s dostatečným předstihem oznámena.

6.
Externí uživatel je povinen oznámit svou návštěvu knihovny na vrátnici ústavu a zachovat se podle pokynů ostrahy.

7.
Informace o fondu knihovny jsou k dispozici na webové stránce knihovny, resp. je možno konzultovat se správcem knihovny.

8.
Místo ke studiu uživateli určuje a požadované dokumenty vydává zpravidla správce knihovny.

9.
Požadovaný dokument může být dočasně nedostupný (např. se s ním právě pracuje apod.), proto se doporučuje, aby se uživatel před svou návštěvou informoval u správce knihovny.

10.
Dokumenty z fondu knihovny je možno studovat v zásadě jen prezenčně. Internímu uživateli může správce knihovny v odůvodněných případech podle vlastního uvážení výjimečně povolit studium požadovaného dokumentu mimo knihovnu, avšak pouze na jeho pracovišti a na nezbytně nutnou dobu, která bude předem dohodnuta. Pro tyto případy vede správce knihovny náležitou a průkaznou evidenci o výpůjčkách. Mimo knihovnu nelze půjčovat historické a vzácné dokumenty, běžnou referenční literaturu (např. slovníky a encyklopedie), mikrofilmy, fotoreprodukce a elektronické nosiče, a obecně dokumenty v neuspokojivém fyzickém stavu.

11.
V rozsahu přiměřeném svým možnostem a v rámci své oborové specializace poskytuje knihovna referenční a bibliografické služby (zjištění dalších zdrojů a poskytovatelů informací, zjištění dalších pramenů k danému tématu apod.). Ostatní služby (obecně zaměřené bibliograficko-informační a poradenské služby, meziknihovní služby, reprografické a elektronické služby) poskytuje Všeobecná knihovna FLÚ.

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014–2019