Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

Badatelský řád Knihovny komeniologických studií

1.
Knihovna komeniologických studií (dále jen „knihovna") je autonomní součástí Knihovny Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i. (dále jen „FLÚ") specializovanou na obor bádání o životě a díle J. A. Komenského, dějiny raného novověku a obory související a pomocné. Byla založena a postupně budována pro podporu práce Pracovní skupiny pro studium a edici díla Jana Amose Komenského FLÚ a slouží primárně pracovníkům této pracovní skupiny k plnění jejich konkrétních vědeckých a odborných úkolů. Není-li dále uvedeno jinak, vztahuje se i na tuto knihovnu Knihovní řád Knihovny FLÚ.2.
Knihovna sídlí v Praze 1, Jilská 1, hlavní část knihovního fondu je umístěna v 1. patře v místnosti č. 101a.

3.
Správou knihovny a stykem s uživateli je pověřen PhDr. Vojtěch Balík, kontakt tel. 221 183 314, e-mail vbalik[et]flu.cas.cz.

4.
Knihovna je přístupná interním uživatelům (ostatním zaměstnancům FLÚ) i externím uživatelům (zájemcům z řad odborníků mimo FLÚ i širší veřejnosti).

5.
Knihovna je otevřena uživatelům ve středu v době od 13.00. do 18.00 hod. Případná individuální dohoda se správcem knihovny o přístupu do knihovny v jinou dobu je možná. Knihovna si vyhrazuje právo změny otevírací doby. Případná změna bude s dostatečným předstihem oznámena.

6.
Externí uživatel je povinen oznámit svou návštěvu knihovny na vrátnici ústavu a zachovat se podle pokynů ostrahy.

7.
Informace o fondu knihovny jsou k dispozici na webové stránce knihovny, resp. je možno konzultovat se správcem knihovny.

8.
Místo ke studiu uživateli určuje a požadované dokumenty vydává zpravidla správce knihovny.

9.
Požadovaný dokument může být dočasně nedostupný (např. se s ním právě pracuje apod.), proto se doporučuje, aby se uživatel před svou návštěvou informoval u správce knihovny.

10.
Dokumenty z fondu knihovny je možno studovat v zásadě jen prezenčně. Internímu uživateli může správce knihovny v odůvodněných případech podle vlastního uvážení výjimečně povolit studium požadovaného dokumentu mimo knihovnu, avšak pouze na jeho pracovišti a na nezbytně nutnou dobu, která bude předem dohodnuta. Pro tyto případy vede správce knihovny náležitou a průkaznou evidenci o výpůjčkách. Mimo knihovnu nelze půjčovat historické a vzácné dokumenty, běžnou referenční literaturu (např. slovníky a encyklopedie), mikrofilmy, fotoreprodukce a elektronické nosiče, a obecně dokumenty v neuspokojivém fyzickém stavu.

11.
V rozsahu přiměřeném svým možnostem a v rámci své oborové specializace poskytuje knihovna referenční a bibliografické služby (zjištění dalších zdrojů a poskytovatelů informací, zjištění dalších pramenů k danému tématu apod.). Ostatní služby (obecně zaměřené bibliograficko-informační a poradenské služby, meziknihovní služby, reprografické a elektronické služby) poskytuje Všeobecná knihovna FLÚ.

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014–2020