Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

AVCR zakladni_znacka_CZ_cmyk_small F zakladni_text_vedle

Obsahy od r. 1995

Acta Comeniana 33 (LVII), 2019

ARTICLES / STUDIEN

Gábor ALMÁSI, The Familiar Style of Latin Humanist Correspondence: The Case of Johannes Sambucus (1531–1584)
summary

Kristi VIIDING, Rhetorical Strategies in the Correspondence between Johannes Caselius and the Livonian Humanist David Hilchen
summary

Marta VACULÍNOVÁ, The Learned Correspondence between Early Modern Oriental Scholars: The Case of Christoph Crinesius and Sebastian Tengnagel
summary

Kaidi KRIISA, Multilingual Practices in the Texts of Friedrich Menius, the First Professor of History and Antiquities at the Early Modern University of Dorpat (Academia Gustaviana)
summary

Lucie STORCHOVÁ, Building Bonds of Scholarly Love: Changing Rhetorical Strategies in Comenius's Correspondence during the 1630s
summary

Ondřej PODAVKA, Formal, Scholarly and Familiar Styles in the Correspondence between Bohuslav Balbín and
Alois Hackenschmidt (1664–1667)
summary

REVIEW ARTICLE / ÜBERSICHTSARTIKEL

Jan HORSKÝ, Cultures of Evidence, Jan Amos Comenius and Paradigms of Interpretation: A D iscussion of Lenka Řezníková's New Book
summary

REVIEWS / REZENSIONEN

Tomáš Havelka, Skrytý tajemství Božích poklad. Biblické citace v českých spisech Jana Amose Komenského (Hana KREISINGEROVÁ)

Daniel Špelda, Člověk a hvězdy v raném novověku. Studie k antropologickým souvislostem rozvoje novověké kosmologie   (Iva LELKOVÁ)

Josef Hrdlička – Jiří Just – Petr Zemek (eds.), Evangelické církevní řády pro šlechtická panství v Čechách a na Moravě 1520–1620   (Martin NODL)

Radmila Prchal Pavlíčková, O útěše proti smrti. Víra, smrt a spása v pohřebních kázáních v období konfesionalizace   (Petr HLAVÁČEK)

Janika Päll – Ivo Volt (eds.), Hellenostephanos. Humanist Greek in Early Modern Europe. Learned Communities between Antiquity and Contemporary Culture   (Marcela SLAVÍKOVÁ)

Acta Comeniana 32 (LVI), 2018

ARTICLES / STUDIEN

Martin ŽEMLA, Images of Light in the Work of Valentin Weigel: Metaphors or Metaphysics?
summary

Stefan HESSENBRÜGGEN-WALTER, How and Why Philosophy Was First Called a System: Casmann against Hoffmann on Christian Wisdom and Double Truth
summary

Jana ČERNÁ, Homo Admirans in a New, More Spacious World: The Theme of Dignity in the Ibero-American Context in the Sixteenth
summary

Aneta KUBALOVÁ, "Aller Menschen Ordnung seye man gehorsam zu leisten schuldig." Matthias Hoë von Hoënegg und seine lausitzischen und schlesischen Predikten in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges
summary

Hana FERENCOVÁ, "Who remained, turned their Religion": Bohemian Lands in the Travel Journal of John Swinton
summary

REVIEWS / REZENSIONEN

A First Thinker on a Final Language. Petr Pavlas, Definovat a kombinovat: Komenského projekt posledního jazyka   (Jan MAKOVSKÝ)

Johannis Amos Comenii Opera Omnia, 26/I, Epistulae, Pars I, 1628–1638 = Dílo Jana Amose Komenského, 26/I, Korespondence, Část I, 1628–1638   (Jan ČÍŽEK)

Tabita Landová, Liturgie Jednoty bratrské (1457–1620)   (Martin NODL)

Anne Eusterschulte – Günter Frank (Hrsg.), Cicero in der frühen Neuzeit   (Svorad ZAVARSKÝ)

Wie fromm waren die Humanisten?, hrsg. von Berndt Hamm – Thomas Kaufmann   (István MONOK)

Acta Comeniana 31 (LV), 2017

ARTICLES / STUDIEN

Jan ČÍŽEK, Jan Amos Comenius and Francis Bacon: Two Early Modern Paths to the Restoration of Knowledge
summary

Petr PAVLAS, "The Best of All Possible Languages": Marin Mersenne as a Source of Comenius´s Combinatorial Approach to Language Planning
summary

Martin ŽEMLA, Heinrich Khunrath and His Theosophical Reform
summary

Iva LELKOVÁ – Marcela SLAVÍKOVÁ, "The Utrecht Link": The Previously Unknown Correspondence between Jan Amos Comenius and Johann van Almeloveen
summary

Tabita LANDOVÁ, Preaching according to the Apostles´ Creed: Inquiry into the Origin and Purpose of Summovník by Jan Augusta
summary

REVIEWS / REZENSIONEN

Jan Amos Komenský, Spisy o první filosofii, ed. by Vojtěch Balík and Věra Schifferová (Jan ČÍŽEK)

Johann Amos Comenius, Oratio De Cultura Ingeniorum, hrsg. von B. J. Stalla (Martin STEINER)

Markéta Klosová, Divadelní svět J. A. Komenského (Martin BAŽIL)

Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi, ed. by Lenka Řezníková and Vladimír Urbánek (Josef MATULA)

Johann Crüger, Praxis Pietatis Melica. Edition und Dokumentation der Werkgeschichte. Bd. I/3; Bd. II/2 (Jan MALURA)

Jezuité Drachovius a Steyer gramatiky češtiny, ed. by Ondřej Koupil (Tomáš HAVELKA)

Lenka Veselá, Rytíř a intelektuál – Hieronym Beck z Leopoldsdorfu (1525–1596) a jeho knihovna (Richard ŠÍPEK)

Acta Comeniana 30 (LIV), 2016

ARTICLES / STUDIEN

Vojtěch HLADKÝ, The Concept non aliud in the Philosophy of Nicolas of Cusa
summary

Jiří MICHALÍK, Agrippa von Nettesheim between Magic and Humanism
summary

Gábor ALMÁSI, Machiavellian Propaganda and Advice after the Bohemian Revolt: The Case of Kaspar Schoppe
summary

Simon J. G. BURTON, Contested Legacies of the Late Middle Ages: Reason, Mystery and Participation in Jan Amos Comenius and Richard Baxter
summary

Tomáš MALÝ, The Logic of Jesuit Meditations: Antoine Sucquet's Via vitae aeternae (1620)
summary

Petr PAVLAS, Jan Patočka's Transcendentalia and Categories on Jan Amos Comenius's Triadic System and Its Cusan Inspiration
summary

REVIEWS / REZENSIONEN

Jan Blahoslav, Musica, Facsimile of the edition of 1569  (Marcela SLAVÍKOVÁ)

Johannes Bocatius, Hungaroteutomachia vel colloquium de bello nunc inter Caesareos et Hungaros excitato, edited by Kees Teszelszky and Tóth Gergely  (Marta VACULÍNOVÁ)

Jan Čížek, The Conception of Man in the Works of John Amos Comenius  (Uwe VOIGT)

Pavel Heřmánek, Jan Amos Komenský a Kristina Poniatowská. Učenec a vizionářka v d obě t řicetileté války  (Eva HAJDINOVÁ)

Valerián Magni, O Světle mysli a jeho obraze / De luce mentium et eius imagine, edited by Markéta Klosová, introduction and commentary by Tomáš Nejeschleba  (Lukáš LIČKA)

Eva Hajdinová, Z cesty své nesejdeme: Osudy východočeských a hornolanguedockých protestantských komunit v 18. století  (Markéta KŘÍŽOVÁ)

Simona Binková, Markéta Křížová et al., Ir más alláƒ... Fuentes bohemicales para el estudio comparativo de la expansión colonial española en la  temprana Edad Moderna  (Jana ČERNÁ)

Daniel Špelda, Pravda – dcera času. O původu ideje pokroku poznání  (Petr PAVLAS)

OBITUARIES / NEKROLOGE

In memoriam Dagmar Čapková (13 September 1925 – 24 May 2016)  (Jiří BENEŠ)

Acta Comeniana 29 (LIII), 2015

ARTICLES / STUDIEN

Sandra BIHLMAIER, Platonism in Humanist Logic Textbooks of the Sixteenth Century: Melanchthon, Ramus and the Philippo-Ramists
summary

Jan ČÍŽEK, Peter Chelčický und Johann Amos Comenius: vom Gedanken der Gewaltfreiheit zum Konzept einer universalen Toleranz
summary

Jacques JOSEPH, Henry More: The Spirit of Nature as Imaginatio Dei
summary

Radmila PRCHAL PAVLÍČKOVÁ, Konversionserzählungen. Die Darstellung des Glaubenswechsels in lutherischen Leichenpredigten aus dem 16. Jahrhundert
summary

Sergio García RODRÍGUEZ, Descartes on Drugs: The Limits of the Cartesian Intervention in Body and Mind
summary

Kateřina ŠOLCOVÁ, Johannes Jessenius's Pro vindiciis contra tyrannos Oratio and the Reception of Monarchomachy in the Bohemian Lands
summary

REVIEWS / REZENSIONEN

Kamil Boldan, Bořek Neškudla, Petr Voit, The Reception of Antiquity in Bohemian Book Culture from the Beginning of Printing until 1547
Lucie Storchová, Bohemian School Humanism and its Editorial Practices
(Jana KOLÁŘOVÁ)

Victor M. Salas – Robert L. Fastiggi (eds.), A Companion to Francisco Suárez (Andrés L. JAUME)

Jan Malura, Meditace a modlitba v literatuře raného novověku (Radmila PRCHAL PAVLÍČKOVÁ)

Valentin Weigel – Sämtliche Schriften. Neue Edition, Vol. 10: Vom Ort der Welt. Scholasterium christianum (Martin ŽEMLA)

Simon J. G. Burton, The Hallowing of Logic: The Trinitarian Method of Richard Baxter's Methodus Theologiae (Petr PAVLAS)

Iva Lelková, Sny o mnohosti světů. Athanasius Kircher (1602–1680), John Wilkins a jejich obraz vesmíru (Daniel ŠPELDA)

Olga Fejtová, „Já pevně věřím a vyznávám..." Rekatolizace na Novém Městě pražském v době pobělohorské
Olga Fejtová, „A tak ne oni nás, ale my je zpravovati máme!" Jednota bratrská v městech pražských v době předbělohorské a rejstřík členů pražského sboru (Martin NODL)

Johann Crüger, Praxis Pietatis Melica. Edition und Dokumentation der Werkgeschichte, hrsg. von Hans-Otto Korth, Wolfgang Miersemann (Jan MALURA)

Fletcher DuBois – Hans-Peter Gerstner (eds.), Comenius in Heidelberg: Student in Heidelberg – Lehrer der Menschheit (Iveta MAREŠOVÁ)

Kateřina Šolcová, Comenius im Blick. Der Briefwechsel zwischen Milada Blekastad und Dmitrij Tschižewskij (Jana STEJSKALOVÁ)

OBITUARIES / NEKROLOGE

„Zur Fülle des Wissens gehört die Menschlichkeit." In memoriam Klaus Schaller (V. SCHIFFEROVÁ)

In memoriam Radim Palouš (V. SCHIFFEROVÁ)

Acta Comeniana 28 (LII), 2014

ARTICLES / STUDIEN

Jiří BENEŠ, Humanist Scholars on Authority of Their Latin Bible Translations
summary

Martin ŽEMLA, Valentin Weigel und seine Auslegungen der Genesis
summary

Jan ČÍŽEK, The Pansophia of Jan Amos Comenius with Regard to His Concept of Nature
summary

Andrew L. THOMAS, Francis Daniel Pastorius and the Northern Protestant Transatlantic World
summary

Iva LELKOVÁ, The Ebb and Flow of Blood: A Case Study on the Early Modern Analogy of Movement of Seawaters and the Circulation of Blood in the Human Body
summary

Miroslav HANKE, Peter Crockaert on Self-Reference
summary

REVIEWS / REZENSIONEN

J. A. Comenii Opera omnia 19/I: De rerum humanarum emendatione consultatio catholica – Europae lumina – Panegersia – Panaugia, ed. by Martin Steiner, Vojtěch Balík, Dagmar Čapková, Věra Schiff erová, Markéta Klosová, Lucie Storchová (Jan ČÍŽEK)

H.E.S. Woldring, Jan Amos Comenius. Zijn leven, missie en erfenis (Nicolette MOUT)

Markéta Růčková (ed.), „Poslušenství synovské vzkazuji Vám, můj nejmilejší pane otče". Studium a korespondence kněžského dorostu Jednoty bratrské v letech 1610–1618 (Michal SVATOŠ)

Jana Ratajová – Lucie Storchová, Děti roditi jest božské ovotce. Gender a tělo v českojazyčné babické literatuře raného novověku (Karel ČERNÝ)

Zdeněk Hojda ‒ Eva Chodějovská (eds.), Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje, I. Kavalírská cesta českého šlechtice do německých zemí, Itálie, Francie, Španělska a Portugalska, II. Cestovní deník Heřmana Jakuba Černína z let 1678‒1682 (Ondřej PODAVKA)

Pavel Marek, La embajada española en la corte imperial (1558–1641). Figuras de los embajadores y estrategias clientelares (Jana ČERNÁ)

Veronika Čapská et al., Processes of Cultural Exchange in Central Europe, 1200–1800 (Brandon MARRIOTT)

Iveta Nakládalová (ed.), Religion in Utopia: From More to the Enlightenment (Markéta KŘÍŽOVÁ)

Acta Comeniana 27 (LI), 2013

ARTICLES / STUDIEN

Miquel BELTRÁN, God's Essence and Attributes according to Some Jewish Thinkers in Renaissance Mantua
summary

Jana ČERNÁ, (Non) plus ultra per Britannia: The Influence of Spanish Scholarship on Bacon's Idea of the Restoration and Classifi cation of the Sciences
summary

Petr DVOŘÁK, Self-Evident Propositions in Late Scholasticism: The Case of "God Exists"
summary

Jan MALURA, Zur Rezeption der deutschen Meditationsliteratur im tschechischen protestantischen Milieu des Späthumanismus
summary

Markéta KLOSOVÁ, School Theatre after Comenius: Šebastián Macer and the Leszno Plays (1641–1652)
summary

Josef KADEŘÁBEK, Esteemed Friends, Heretics, Traitors: Changes in the Perception of Post-White Mountain Émigrés from Slaný
summary

Eva HAJDINOVÁ, Bohemian Non-Catholics and Languedoc nouveaux convertis: Prophetic and Sectarian Movements in a Comparative Perspective
summary

REVIEW ARTICLE / ÜBERSICHTSARTIKEL

Nicolette MOUT, Consolation at Night: Jan Patočka and his Correspondence with Comeniologists
summary

REVIEWS / REZENSIONEN

Johannis Amos Comenii Opera omnia 9/II: Historia Lasitii, Historie Lasitského, Lesnae excidium, Carolo Gustavo votiva acclamatio (K. Šolcová)

Manfred RICHTER, Johann Amos Comenius und das Colloquium Charitativum von Thorn 1645. Ein Beitrag zum Ökumenismus (M. Steiner)

Johann Valentin ANDREAE, Gesammelte Schriften. Bd. 1,1: Autobiographie: Bücher 1 bis 5; Bd. 1,2: Autobiographie: Bücher 6 bis 8. Kleine biographische
Schriften (J. Beneš)

Tomáš NEJESCHLEBA – Jan MAKOVSKÝ (eds.), Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení (M. Slavíková)

Oliva SABUCO de Nantes Barrera, The True Medicine, ed. Gianna Pomata
(I. Lelková)

Richard L. KREMER – Jarosław Włodarzcyk (eds.), Johannes Hevelius and His World. Astronomer, Cartographer, Philosopher and Correspondent
(Daniel Špelda)

Jana RATAJOVÁ – Lucie STORCHOVÁ, Žádná ženská člověk není: polarizace genderu v českojazyčné literatuře druhé poloviny 18. století (T. Havelka)

Acta Comeniana 26 (L), 2012

ARTICLES / STUDIEN

Martin ROTHKEGEL, Werdegang des Antitrinitariers Jacobus Palaeologus bis 1561. 1. Teil: Frate Jacobo da Scio und seine Anhänger in der Levante
summary

Jan ČÍŽEK, Johann Heinrich Alsted: A Mediator between Francesco Patrizi and J. A. Comenius?
summary

Márton SZENTPÉTERI, The Mystery of Piety Revealed and Defended: A Sequel to Johann Heinrich Bisterfeld´s De uno Deo?
summary

Jakub ŽŽYTEK, Daniel Vetter´s Islandia: The Curious Encompassed within the Divine
summary

Iva LELKOVÁ, Philipp Jacob Sachs von Lewenheimb (1627––1672) and his Role within Intellectual Networks of the Czech Lands
summary

Jan PALKOSKA, Protto-Humean Strains in Leibniz´s Analysis of Casual Relation
summary

Lenka ŘEZNÍKOVÁ, Die räumlichen Grenzen der Exil-Inszenierung und die metaphorischen Figurationen des J. A. Comenius in der tschechischen Literatur des 19. Jahrhunderts
summary

REVIEWS / REZENSIONEN

J. A. Comenii Opera omnia 15/IV: Eruditio I – Vestibulum, Eruditio II –Janua (Z. Silagiová)

Pavel FLOSS, Meditace na rozhraní epoch (J. Čힾek)

Matthias SCHERBAUM, Der Metaphysikbegriff des Johann Amos Comenius. Das Projekt der Pansophie im Spannungsbogen von „Realismus", Heilsgeschichte und Pan-Paideia; Johann Amos Comenius, Pansophische Schriften (Prima philosophia; Janua rerum sive Totius pansophiae seminarium; Pansophiae Christianae liber III) (V. Schifferová)

Valentin WEIGEL, Sämtliche Schriften. Neue Edition, Bd. 1: Zwei nützliche Traktate. Bericht zur „Deutschen Theologie". Die vernünftige Kreatur (M. ŽŽemla)

Jiří JUST (ed.), „Hned jsem k Vám dnes naschvalí poslíka svého vypravil." Kn잾ská korespondence Jednoty bratrské z českých diecézí z let 1610––1618 (M. Bečková)

Lucie STORCHOVÁ, Paupertate styloque connecti: Utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích (V. Urbánek)

Martin HOLÝ, Zrození renesančního kavalíra. Výchova a vzdělávání šlechty z českých zemí na prahu novověku (1500––1620) (J. Just)

Christine ABSMEIER, Das schlesische Schulwesen im Jahrhundert der Reformation. Ständische Bildungsreformen im Geiste Philipp Melanchthons (M. Rothkegel)

Wojciech KRIEGSEISEN, Stosunki wyznaniowe w relacjach państwo-koœcioł między reformacjš a oœwieceniem (Rzesza Niemiecka– Niderlandy Północne – Rzeczpospolita polsko-litewska) (J. Květina)

Peter HESCHE, Gelassenheit und Lebensfreude. Was wir vom Barock lernen können (S. Voigt)

Anna Marie ROOS, Web of Nature: Martin Lister (1639––1712) the First Arachnologist (I. Lelková)

Claus VELTMANN –– Jürgen GRÖSCHL –– Thomas MÜLLER-BAHLKE (Hrsg.), Freiheit, Fortschritt und Verheißung: Blickwechsel zwischen Europa und Nordamerika seit der frühen Neuzeit (M. Křힾová)

Ivo CERMAN − Rita KRUEGER − Susan REYNOLDS (eds.), The Enlightenment in Bohemia: Religion, Morality and Multiculturalism (V. Čapská)

Acta Comeniana 25 (XLIX), 2011

ARTICLES / STUDIEN

Jan HERŮFEK, Giovanni Pico della Mirandola's Encounter with Jewish Intellectuals
summary

Pál ÁCS, Pro Turcis and contra Turcos: Curiosity, Scholarship and Spiritualism in Turkish Histories by Johannes Löwenklau (1541–1594)
summary

Howard HOTSON, Arbor sanguinis, arbor disciplinarum: The Intellectual Genealogy of Johann Heinrich Alsted –– Part I. Alsted's Intellectual Inheritance
summary

Pierre-Olivier LÉCHOT, Between Ramism, Socinianism and Enthusiasm: The Intellectual Context of John Dury's Analysis Demonstrativa Sacrae Scripturae
summary

Jiří JUST, Neue Nachrichten über Johann Amos Comenius im Archiv von Matouš Konečný
summary

Mirjam DE BAAR, The Construction of a Spiritual Network: The Correspondence of Antoinette Bourignon (1616––1680)
summary

Marie RYANTOVÁ, Der Konvertit und Exulant Jiří Holík und seine antikatholischen Schriften
summary

Martina LISÁ, Der Homo migrans der Frühen Neuzeit. Die böhmischen Exulanten und die neuere deutsche Migrations- und Exilforschung
summary

REVIEWS / REZENSIONEN

Michael WIDMANN, Wege aus der Krise. Frühneuzeitliche Reformvision bei Johann Valentin Andreae und Johann Amos Comenius (U. Voigt)

Valentin WEIGEL, Sämtliche Schriften. Neue Edition, Bd. 12/1–2: Kirchen- oder Hauspostille, Horst Pfefferl (Hrsg.) (M. Žemla)

Johann Valentin ANDREAE, Gesammelte Schriften, Bd. 3: Rosenkreuzerschriften: Allgemeine Reformation der gantzen weiten Welt (1614) – Fama Fraternitatis R. C. (1614) – Confessio Fraternitatis R. C. (1615) – Chymische Hochzeit Christiani Rosencreütz (1616), Roland Edighoffer (Hrsg.);
Johann Valentin ANDREAE, Gesammelte Schriften, Bd. 6: Schriften zur christlichen Reform: Invitatio Fraternitatis Christi ad Sacri Amoris Candidatos (I und II; 1617/18) – Christianae Societatis Imago (1620) – Christiani Amoris Dextera Porrecta (1620) – Verae Unionis in Christo
Jesu Specimen (1628), Frank Böhling (Hrsg.) (M. Žemla)

The Oxford Francis Bacon, Vol. XII: The Instauratio magna Part III: Historia naturalis et experimentalis: Historia ventorum and Historia vitae & mortis, Graham Rees with Maria Wakely (eds.) (D. Špelda)

Jana RATAJOVÁ – Lucie STORCHOVÁ (Hrsg.), Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření boží. Diskursy manželství v české literatuře raného novověku (J. Horský)

Stanislav SOUSEDÍK, Philosophie der frühen Neuzeit in den böhmischen Ländern (T. Nejeschleba)

Howard LOUTHAN, Converting Bohemia: Force and Persuasion in the Catholic Reformation (M. Šroněk)

Urszula AUGUSTYNIAK, Historia Polski 1572–1795 (M. Řezník)

Jana HUBKOVÁ, Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky: Letáky jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619–1632 (J. Miller)

Thomas KAUFMANN, Konfession und Kultur. Lutherischer Protestantismus in der zweiten Hälfte des Reformationsjahrhunderts (P. Hlaváček)

Mariusz PAWELEC, Bartłomiej Bythner starszy (ok. 1559–1629): Z dziejów protestanckiego irenizmu na przełomie XVI i XVII wieku (M. Bečková)

Gábor ALMÁSI, The Uses of Humanism: Johannes Sambucus (1531–1584), Andreas Dudith (1533–1589), and the Republic of Letters in East Central Europe (L. Storchová)

Markéta KŘÍŽOVÁ, The Strength and Sinews of this Western World: African Slavery, American Colonies and the Eff ort for Reform of European Society in the Early Modern Era (V. Čapská)

Balázs TRENCSÉNYI – Márton ZÁSZKALICZKY (eds.), Whose Love of Which Country? Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central Europe (J. Hrbek)

Helga BLASCHEK-HAHN – Věra SCHIFFEROVÁ (Hrsg.), Jan Patočka – Klaus Schaller – Dmitrij Tschižewskij. Philosophische Korrespondenz 1936–1977 (U. Voigt)

Acta Comeniana 24 (XLVIII), 2010

ARTICLES / STUDIEN

Radmila PAVLÍČKOVÁ, Konfessionelle Polemik in der Begräbnishomiletik. Fünf Leichenpredigten des Kontroverspredigers Georg Scherer aus den Jahren 1583–1603
summary

Martin HOLÝ, Die Schulen der Brüderunität in Böhmen und Mähren als Objekt adliger Studieninteressen in der Zeit vor der Schlacht am Weißen Berg
summary

Markéta RŮČKOVÁ, Textbooks at the Academy of Bremen at the Beginning of the 17th Century: New Evidence from the Bohemian Brethren Archives in Mladá Boleslav
summary

Mariola JARCZYKOWA, Christian Ambrosius Cochlevius – a Polish Disciple of Jan Amos Comenius
summary

Leigh T. I. PENMAN, Prophecy, Alchemy and Strategies of Dissident Communication: A 1630 Letter from the Bohemian Chiliast Paul Felgenhauer (1593–c. 1677) to the Leipzig Physician Arnold Kerner
summary

Petr GLOMBÍČEK, Cartesian Common Sense?
summary

REVIEWS / REZENSIONEN

Johannes Amos COMENIUS, Antisozinianische Schriften. Deutsche Übersetzung (M. Balázs)

Adam FIJAŁKOWSKI, Orbis pictus. Świat malowany Jana Amosa Komeńskiego / Orbis pictus. Die Welt in Bildern des Johann Amos Comenius (M. Bečková)

Aleš PRÁZNÝ – Věra SCHIFFEROVÁ (Hrsg.), Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského (P. Zemek)

Charles WEBSTER, Paracelsus: Medicine, Magic and Mission at the End of Time (M. Žemla)

Maria Rosa ANTOGNAZZA, Leibniz: An Intellectual Biography (D. Špelda)

Petr DVOŘÁK – Jacob SCHMUTZ (eds.), Juan Caramuel Lobkowitz: The Last Scholastic Polymath (P. R. Blum)

Jana RATAJOVÁ – Lucie STORCHOVÁ (Hrsg.), Nádoby mdlé, hlavy nemající? Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku (J. Horský)

Kamil BOLDAN – Emma URBÁNKOVÁ, Rekonstrukce knihovny Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic (M. Vaculínová)

Tomáš KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa (T. Sterneck)

Vladimír URBÁNEK, Eschatologie, vědění a politika. Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu (N. Mout)

Noémi VISKOLCZ, Reformációs könyvek. Tervek az evangélikus egyház megújítására (M. Szentéteri)

Lech SZCZUCKI (Hrsg.), Faustus Socinus and his Heritage;
Martin Mulsow – Jan Rohls (Hrsg.), Socinianism and Arminianism: Antitrinitarians, Calvinists and Cultural Exchange in Seventeenth-Century Europe (M. Rothkegel)

Lech SZCZUCKI, Humaniści, heretycy, inkwizytorzy. Studia z dziejów kultury XVI i XVII wieku (M. Bečková)

Martin ROTHKEGEL (Hrsg.), Der Briefwechsel des Joachim Jungius (J. Smolka)

Jiří JUST – Zdeněk R. NEŠPOR – Ondřej MATĚJKA et al., Luteráni v českých zemích v proměnách staletí (P. Hrachovec)

Craig D. ATWOOD, The Theology of the Czech Brethren from Hus to Comenius (D. S. Larangé)

Edita ŠTĚŘÍKOVÁ, Jak potůček v jezeře: Moravané v obnovené Jednotě bratrské v 18. století (M. Křížová)

Tomáš MALÝ, Smrt a spása mezi Tridentem a sekularizací. Brněnští měšťané a proměny laické zbožnosti v 17. a 18. století (R. Pavlíčková)

Petr ZEMEK, Reformace, protireformace a rozvinutí poreformačního katolictví v Uherském Brodě – Křesťanská víra v proměnách času (J. Kumpera)

Marie RYANTOVÁ, Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum. Kulturně historický fenomén raného novověku (J. Kadeřábek)

Martin HOLÝ – Jiří MIKULEC (eds.), Církev a Smrt. Institucionalizace smrti v raném novověku (J. Wysmułek)

Silvia EVANGELISTI, Nuns: A history of Convent Life 1450–1700 (J. Zdichynec)

Johannes ARNDT – Esther-Beate KÖRBER (Hrsg.), Das Mediensystem im Alten Reich der Frühen Neuzeit (1600–1750) (T. Rataj)

OBITUARIES / NEKROLOGE

Jiří Beneš, Werner Korthaase (4. 5. 1937 – 6. 5. 2008)

Martin Steiner, In memoriam Claudio Stroppa

Podkategorie

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku © 2014–2020